Шаталович Інна Василівна,

кандидат філософських наук  

доцент кафедри філософії

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро

 

 Анотація. Проаналізовано формування ідеї детермінізму в історико-філософському ракурсі. Авторка експлікує редукціоністське розуміння ідеї детермінізму в міфологічному та натурфілософському світогляді античності.

 Ключові слова: детермінізм, необхідність, причинність, доля, античний світогляд.

 

 Формування ідеї детермінізму в світорозумінні античності пов’язане з міфологемою долі і характеризується домінуванням редукціоністського сприйняття. Зауважимо, що під редукціонізмом, в науково-дослідній літературі [1, с.3] вбачають, по-перше, тенденцію зрозуміти складне, виходячи з простого (наприклад, механіцизм і елементаризм); по-друге, «вище» зводиться до «нижчого» (наприклад, соціальне до біологічного). Завдяки редукціонізму вчені будують цілісну картину світу незначною кількості принципів. 

 Доля як сплетіння причин, нездоланна необхідність, зумовленість і залежність від обставин і вищих сил виражає міфологічну детерміністську позицію давньо-європейської культури. Згідно з енциклопедичним словником, грецький термін доля -ειμαρμενη (геймармені) від дієслова μειρομαι («отримувати за жеребом»). Того ж кореня μερος, μοιρα (мойра), μορος мають подібні значення «доля», «участь», «жереб» (лат. еквівалент sors - від sero, «з’єднувати» «зв’язувати»). Рідше використовувався термін πεπρωμενη (від πεπρωται – «предречено», «напередвизначено»). Латинський термін для позначення долі – fatum, що походить від for («передбачати», «передрікати»), включає в себе, як ειμαρμενη, ще й значення примусової необхідності (necessitas / αναγκη – «доля-рок», «неминучість»[2, с.715].

 В давньогрецькому епосі [3-4] зароджується початкове уявлення про долю як сили, що володарює над людьми і героями, має персоніфікацію в образі богині Мойри (у Гесіода – трьох Мойр, дочок ночі: Клото, Лахесіс і Атропос). Мойри прядуть нитку долі, витягуючи жереб (долею для богів і людей) і обрізають нитку як межу життя. Доля – сліпа, темна, безлика справедливість і необхідність (Адрастея) постає в образі матері занадто обтяженої дітьми, щоб піклуватися за кожного окремо, важкою рукою осягає порядок, а наприкінці всіх однаково заколихує. Нещадна вона навіть до богів. У Гомера доля – «могутня участь», панівна сила, якій підкоряються боги. Вони безсмертні, але не всесильні, ними володіє доля, необхідність. Трагіки (наприклад, Софокл в «Антігоне», Евріпід в «Алкесті») зближують долю з нездоланною необхідністю, якій підвладні не тільки смертні, але і Зевс. При такому розумінні долі античні міфи мають протиріччя, нещастя, страждання, несподівану смерть. Мойра є «жорстока», сліпа примхлива сила, має Верховну роль, прирікаючи цілі покоління на злочин і на нещастя. Ця колізія фатальних сил зустрічається у трагіка Есхіла [5, с. 79].

 Безлика і незрозуміла доля не підвладна розуму, зненацька приносить то радості, то біди. Бажання дізнатися тайну свого життя змушує героя щоразу заново і цілком драматично переживати і знаходити «свою долю»[6, с.384]. Так, щоб знати долю держави Тезей (у Плутарха) запитує Дельфійського оракула, а в пошуках відповіді про свою долю Одіссей (у Гомера) спускається в Аїд. Але, остаточно, в античності люди не знають, що їм приречено, і на що вони здатні. За волею долі вони мають ту чи іншу життєву роль, яку необхідно виконати. Таке обмеження свободи в міфологічному світогляді підкреслювалося дослідниками. Так, на думку О.Ф. Лосєва, в античності людина вільна, але лише як актор в космічній театральній постановці. Цю роль він може грати найрізноманітнішими способами. Одні актори талановиті і обдаровані, інші бездарні, одні виконують свою роль ретельно і вишукано, а інші недбало, неохоче і ліниво. Справжнім автором п'єси, яку розігрує людина, людство, весь космос, – є доля [7, с.639-640]. Завдяки цьому все, що відбувається у світі, формується і виникає є лише видимість, за якою, заздалегідь стоїть певний рок, зумовленість буття, що зберігає тотожність з собою протягом усіх моментів часу. У даній картині світу всяке становлення представляється не виникненням, а розгортанням.

 Аналогічне редукціоністське розуміння в міфологічному світогляді приймається і для космологічних поглядів. В результаті, детермінізм редукується до панкаузалізму (від лат. Causa -- причина). Звернемо увагу, що в міфологічних уявленнях відсутній однозначний зв’язок між певними «причинами» і «наслідками». У міфі всяке зіткнення в просторі і часі безпосередньо сприймається як відношення причини і наслідку – все може стати всім, тому що все може стикатися з усім в просторі і часі. Так, для цього мислення звичне уявлення, ніби тварини, що з'являються в певну пору року, є його причиною. Наприклад, саме ластівка і робить літо. Тобто, міфологічне мислення, взагалі не може помислити «випадкову» подію. Там, де ми, перебуваючи на позиціях наукового пояснення світу, говоримо про «випадковість», міфологічна свідомість вимагає «причину» і встановлює її в кожному окремому випадку. Наприклад, для мислення древніх стихійне лихо, що вибухнуло над країною, каліцтво, хвороба, смерть, не бувають «випадковими». Вони завжди зводяться до магічних впливів, їх причин, що говорять про «гіпертрофію каузального інстинкту».

 Таким чином, міфологічний аспект світогляду античності відрізняється редукційно-детерміністським характером, внаслідок чого відбувається спрощення індетерміністських компонентів. Зовнішня детермінація міфологічної картини світу є максимальна (все визначено), а самодетермінація – мінімальна (людина не творець своєї долі).

 На наступній стадії розвитку міфологічна компонента античного світогляду доповнюється натурфілософською. Так, з одного боку, доля, як детермінуючий початок запозичена натурфілософами з епосу, має явно виражений релігійно-міфологічний характер. Звернемо увагу, що концепція необхідності, за своїм походженням, була релігійною. Наприклад, за Анаксимандром, всі речі народжуються і гинуть в силу якоїсь «фатальної заборгованості». У Геракліта все відбувається згідно долі, яка є логос, «створює суще через протилежний рух». Вона тотожна необхідності, оскільки все зумовлено. Аналогічна позиція Емпедокла, який вважав необхідність – «богом-єдиним», що направляє всі речі. Його природу складають чотири «елементи», а формами є Ворожнеча і Любов. Одне і те ж формулювання приписувалося Парменіду і Демокріту: все відбувається в силу необхідності, якою є доля, справедливість, промисел і творець космосу [2, с.715-716]. Філософи, на думку О. Ф. Лосєва, незважаючи на їх гостре почуття долі, врешті-решт, цілком примирилися з цією долею і вважали викликається нею трагічна подія чимось цілком природним [8, с.267-268]. З іншого боку, доля як детермінуючий початок знаходить фізичні характеристики в натурфілософському вченні про першопочаток світобудови (елементах світобудови), в числі яких: вода (Фалес), апейрон (Анаксимандр), вогонь (Геракліт), атоми (Демокріт). Філософи зводять більш складні явища до більш простих, прагнуть побудувати картину світу, виходячи з невеликої кількості вихідних принципів стихійного матеріалізму, що доповнює натурфілософської компонентою редукційно-детерміністський підхід розуміння світу. Отже, досократикам характерне, гіпертрофування долі-необхідності.

 Для більш докладного аналізу натурфілософського доповнення до редукційно-детерміністської проблематики античності зупинимося на вченні Демокріта, тому що натурфілософський редукціонізм найчіткіше відбився в атомізмі. Прояв редукційно-детерміністського підходу у вченні Демокріта найбільш виражено у виключенні випадковості з онтологічного рівня картини світу. Демокріт підпорядковував необхідності розвиток всіх речей в природі. На його думку, все відбувається в силу необхідності, причому причина виникнення всіх речей – вихор, який він також називає необхідністю. Таким чином, Демокріт був одним з перших, хто став наполегливо підкреслювати існування причинних залежностей. Він доводив, що саме на ці залежності має бути спрямована увага дослідників природи, так як жодна річ не виникає безпричинно, але все виникає в силу необхідності. Стверджуючи провідну роль причинності, Демокріт дотримувався теорії, що справу не можна розглядати як причину. Наприклад, причиною знаходження скарбу він вважав копання землі або посадку оливкового дерева; причиною розбитого черепа лисої людини, є орел, який скинув черепаху, щоб розламати її панцир. На думку мислителя, люди вигадали ідол випадку, щоб користуватися ним як приводом, що приховує їх нерозсудливість [12, фрагм. 28, 32, 37-38].

 У той же час відзначимо, що існують деякі фрагменти вчення Демокріта, що свідчать про його визнання позитивної ролі випадку. Зокрема, він вдається до «випадку» при поясненні виникнення світу. Так, Демокріт вважав, що існують деякі легкі тільця (шорсткі, круглі, незграбні і крюкасті, закривлені і як би всередину загнуті), з яких утворилися небо і земля. Це утворення відбулося за природою без всякого впливу ззовні, але внаслідок деякого випадкового збігу. В іншому фрагменті констатується, що Демокріт визнає випадковість царицею всього взагалі і божественного, зокрема. Він оголошує, що все сталося по ній, проте видаляє її з життя людей і засуджує, як дурнів, тих, які шанують її [9, фрагм. 5, 37].

 Зазначене протиріччя усувається, якщо зіставити вчення Демокріта і Епікура. Для цього звернемося до свідоцтва Цицерона, який зазначає, що Епікур придумав, як уникнути наскрізної необхідності. На думку останнього, атом, що мчить по прямій лінії вниз внаслідок своєї ваги і тяжкості, трохи відхиляється від прямої, так як тільки при допущенні відхилення атомів можна врятувати свободу волі. Даній точці зору Цицерон протиставляє позицію Демокріта, який вважав за краще допустити, що все відбувається в силу наскрізної необхідності, ніж позбавити рух атомів його обумовленого природою характеру [11, фрагм. 38]. Отже, випадковість у Демокріта не править світом, вона неможлива в русі атомів, підпорядкованих необхідності. Ця необхідність від руху атомів, які з’єднуються один з одним за принципом подібності. Таким чином, мислитель випадковість розуміє як недоцільність з'єднання атомів. Він заперечує можливість випадковості як безпричинність. Але визнає можливість випадковості в іншому значенні -- в сенсі того, що протилежне доцільності в неорганічній природі. Тобто в неорганічній природі все відбувається не за цілями і в цьому сенсі випадково. Отже, мова йде про редукціоністський підході до змісту детермінізму, згідно з яким телеологічні причини неприпустимі і мова йде не стільки про випадковість, скільки про непередбачений збіг обставин [2, с. 716].

 Таким чином, перед нами варіант жорсткого редукційно-детерміністського підходу до побудови картини світу. При такому підході виникає проблема зіткнення неживого і живого рівнів буття. Якщо всі інші вважали, що світ одухотворений і управляється провидінням, то Левкіпп, Демокріт і інші прихильники атомів вважали, що він неживий і управляється не провидінням, а нерозумною природою [10, фрагм. 23]. Звернемо увагу на те, що побудований Демокрітом світ ефемерний, нестійкий. Речі – лише випадкові з’єднання атомів. Вони не являють собою стійких сутностей, так як цілісність речі швидкоплинна, сумарна. Річ не володіє власною доцентровою силою, що зв'язує атоми і утримує їх в єдності. Зв’язок виражає лише природу самого атома, але не природу речі. Сутність всіх речей одна-це атоми і порожнеча. Але ця простота, завойована ціною втрати діалектики, є ахіллесова п’ята даної філософії. Адже на обраному мінімумі умов для побудови повної картини світу можлива лише одна єдина наука про речі – корпускулярна фізика. В результаті, можна розкласти річ на складові елементи, але сутність її залишиться непроаналізованої. Отже, сутність має якусь іншу природу, ніж річ. Її аналіз вимагає іншого методу, ніж той, який пропонує атомістичний редукціонізм. Корінний недолік атомізму в тому, що він визнає для всіх предметів і подій лише одну неподільну сутність – атом, тому він необхідно механістичний, метафізичний і сповнений глибоких внутрішніх протиріч.

 Підводячи підсумок по натурфілософської картині світу античності, також відзначимо її редукційно-детерміністський характер. Він проявляється в подальшому обмеженні випадковості, супроводжується десакралізацією і матеріалізацією детермінуючого початку (доля як матеріальний початок) і істотним спрощенням (редукцією) детерміністських аспектів (зокрема телеологічної причинності). 

 Висновок. Формування ідеї детермінізму в античному світогляді пов’язане з міфологемою долі, яка розуміється в давньогрецькому епосі як сплетіння причин, нездоланна необхідність, зумовленість, безлика сила, що володіє  людьми і богами, призводить до сприйняття світу як театральної постановки. Аналогічне гіпертрофування долі-необхідності характерно для натурфілософського пошуку детермінованих першоначал в атомізмі Демокріта. Тобто, індетерміністські категорії (свобода, випадковість, невизначеність) редукуються до детерміністських (необхідність, причинність, визначеність).

 Наведені аргументи і розглянуті приклади свідчать, що первинні форми становлення ідеї детермінізму в міфолого-натурфілософському світогляді античності носять редукціоністський характер. При цьому перевага віддається детерміністським категоріям необхідності, причинності, визначеності, пов'язаності, закономірності, які трансформуються до крайніх форм фаталізму, панкаузалізму і зумовленості.

 

Література:

 1. Купцов, В.И. Редукционизм и современная наука / В.И. Купцов. – Пущино : НЦБИ АН СССР, 1986. – 16 с.
 2. Античная философия : Энциклопедический словарь / РАН, ин-т философии. – М. : Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с.
 3. Гесиод. Теогония // Эллинские поэты : В переводах В.В. Вересаева / Под общ. ред. С. Апта и др. – М. : Госполитиздат, 1963. – С. 169-202.
 4. Гомер. Илиада. Одиссея / Гомер ; Перев. с др. греч. Н. Гнедича. – М. : Худож. литература, 1967. – 768 с. 
 5. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / Кн. С.Н. Трубецкой. – М. : ВЛАДОС ; Русский Двор, 1997. – 576 с.
 6. Тахо-Годи, А.А. Судьба как эстетическая категория (об одной идее А.Ф. Лосева) // Греческая культура. В мифах, символах и терминах / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев. – СПб. : Алетейя, 1999. – С. 382-389.
 7. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2 / А.Ф. Лосев. – Харьков : Фолио ; М. : АСТ, 2000. – 688 с. 
 8. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 1 / А.Ф. Лосев. – Харьков : Фолио ; М. : АСТ, 2000. – 832 с. 
 9. Материалисты Древней Греции : Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура / Ред. М.А. Дынника. – М. : Политиздат, 1955. – 238 с.
 10. Лурье, С.Я. Демокрит : Тексты. Перевод. Исследования / С.Я. Лурье. – Л. : Наука, Лен. отделение, 1970. – 664 с.
 11. Donini, P.L. Aristotle and Determinism / Pier Luigi Donini. – [S. l.] : David Brown Book Co, 2010. – 205 р.
 12. Lee, Y. Aristotle and determinism / Yungwhan Lee ; Princeton University. Dept. of Philosophy. – Princeton : Princeton University, 2009. – 340 р.

Галузь: «Інформаційні технології» 

ХМАРНА LMS ВИВЧЕННЯ КУРСУ «АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ В POWER BI»

 

Галузь: «Педагогіка» 

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ E-LEARNING

РЕАЛІЗАЦІЯ STEAM-ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Галузь: «292 Міжнародні економічні відносини» 

ВИБІР МІЖНАРОДНИМИ ТРУДОВИМИ МІГРАНТАМИ КАНАЛІВ ПЕРЕКАЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Медицина» 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ СТАНУ СЕНСОМОТОРНОЇ ЗОНИ НЕОКОРТЕКСУ ЩУРЯТ ПІСЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ТІОТРИАЗОЛІНА

 

Галузь: «Історія» 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАНЕПАДУ КУЛЬТОВОЇ СПОРУДИ НА ПРИКЛАДІ ОБ’ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ – БУДІВЛІ ГЕОРГІЄВСЬКО-ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО ХРАМУ КОЛИШНЬОГО КУРЯЖСЬКОГО ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ (ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ (КОЛИШНІЙ ДЕРГАЧІВСЬКИЙ) РАЙОН, СОЛОНИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СЕЛО ПОДВІРКИ, ВУЛИЦЯ МАКАРЕНКА, 1, КУРЯЗЬКА ВИХОВНА КОЛОНІЯ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА)

КУЛЬТОВЕ НАРОДНЕ ЗОДЧЕСТВО УКРАЇНИ

 

Галузь: «Фізична терапія» 

КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЛФК ПРИ МФС В ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА

МІОФАСЦІАЛЬНІ СИНДРОМИ У ПРАКТИЦІ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА

 

Галузь: «Педагогічні науки» 

ПЕРЦЕПТИВНИЙ ТРЕНІНГ У 9 КЛАСІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алієва О.Г.

 Булига К.Б.

Булига О.А.

Євтушенко В.М.

Зідрашко Г.А.

Золотова Ю.В.

Каменюка В.О.

Клименко К.Л.

Корчинський В.С.

Корчинський В.С. - 2

Міщук Д.В.

Нарожна В.П.

Наумович Я.Я.

Паращишин Н.Ю.

Свідерський Ю.М.

Свідерський Ю.М. - 2

Сеньовська Н.Л.

Сумін Д.І.

Таврог М.Л.

Шелест О.Л.

Шепель О.С.

Шукатка О.В.

Шукатка О.В. -2

Шукатка О.В. - 3

 

 

Шаталович Інна Василівна,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро

 

 Анотація

 У статті розглянуто особливості формування картини світу як цілісного образу реальності у контексті історичної трансформації детермінізму шляхом виділення альтернативних тем редукціонізму і холізму.

 Ключові слова: детермінізм, індетермінізм, редукціонізм, холізм, картина світу

 

 Формування картини світу як цілісного образу реальності відбувається навколо категоріального ядра, що складається як сукупність так званих «тематичних категорій і припущень» [1, с. 38-39], тому для історико-філософського дослідження ідеї детермінізму для цілісного світосприйняття доцільно застосувати тематичний аналіз, який дозволить більш чітко виявити тенденції еволюційних трансформацій ідеї детермінізму. 

 Тематичний аналіз, запропонований Дж. Холтоном, являється метод, що розкриває наявність «глибинних установок», які визначають прихильність вчених до деяких певних позицій, що в історії науки часто зв'язуються в альтернативні пари, відчувають підйоми і спадання, зазнають етапи уточнень, а часом забуваються і вводяться заново [2, С.8, 27, 40].  

 Спробуємо уточнити виділені Дж. Холтоном альтернативні пари. Серед них наступні: порядок (причинність) – хаос (випадковість), класична причинність – імовірнісна причинність [2, С. 38-39, 178]. Для зручності аналізу формування цілісної картини світу через детерміністські категорії,  введемо нашу альтернативну пару: «детермінізм – індетермінізм», опозиція якої простежується в кожному історичному періоді. Істотний інтерес для нашого  дослідження представляє також опозиція «редукціонізм-холізм» [2, С.27].

 Під редукціонізмом, в науково-дослідній літературі [3, с.3; 23, с. 396] розуміють, по-перше, тенденцію осмислення складного, виходячи з простого (наприклад, механіцизм і елементаризм); по-друге, уявлення через зведеність «вищого» до «нижчого» (наприклад, соціального до біологічного). За допомогою редукціонізму вчені можуть побудувати загальну картину світу, яка базується на невеликій кількості вихідних принципів. 

 Холізм розглянемо у широкому сенсі. Це позиція у філософії та науці [4, т. 4, с. 299-300; 5, С. 440-441] пов’язана з проблемою співвідношення частини до цілого, що виходить з якісної своєрідності цілого по відношенню до його частин. При побудові картини світу з холістичних позицій,  весь світ представляється як єдине ціле, а виділені окремі явища і об'єкти мають сенс тільки як частини цієї єдиної спільності.

 Існує ряд дослідників, що вказують на некоректність протиставлення редукціонізма і холізма [5, с. 440-441; 4, т. 4, с. 343]. Але існує й інша, протилежна позиція [6] щодо співвідношення редукціонізму і холізму.  Незважаючи на те, що існують протилежні погляди,тим не менш, зупинимося на зазначеній термінології як загальнопринятої. Прикладом застосування холістського підходу на противагу редукціоністському є аналіз тенденцій розвитку квантовомеханічної картини світу, виконаний вітчизняним дослідником І.З. Цехмістро [6, с. 37-38]. Крім того, опозиція редукціоністських і холістських тенденцій має глибинні підстави і базується на двох когнітивних типах мислення і переробки інформації: «знаково-символічному» (логіко-вербальному) і «просторово-образному», аналітичній і холістської стратегії [7, с.242-243]. Дані аспекти можна порівняти з «атомарним» і  «гештальтним» підходами в області психічних явищ [8, с.27-28].

 Таким чином, звідси випливають два стилі мислення, два способи побудови картини світу: через спрощення (розум не здатний охопити світ у всій повноті) [9, с. 70-72] і добудовування (образ повинен бути завершеним і цілісним) [10, с. 13-14; 8, с. 113]. Дані методи характеризуються нерозривністю, як і породжують їх когнітивні підходи. У той же час можливий варіант домінування, який притаманний не тільки окремій людині, але і цілим культурам. Цей феномен аргументовано розглядає дослідниця І.А. Герасимова. Вона показує, що домінування тієї чи іншої стратегії мислення сприяло формуванню західного (редукціоністського) і східного (синтетично-цілісного) когнітивних стилів світосприйняття [11, с.178-180].

 Стосовно до дослідження зазначимо методологічну опозицію редукціоністських і холістських тенденцій в розумінні детермінізму. Типовим прикладом холістської тенденції є введення Аристотелем вчення про чотири причини для пояснення світу в його повноті і цілісності. А прикладом редукціоністської тенденції буде спрощення аристотелівського розуміння причинності в Новий час (відкидання формальної і цільової причин). Такий метод привів до сприйняття  механістичної картини світу.

 Аналіз зазначених тенденцій намічений в дослідженні Н.А. Мещерякової [12], яка позначає альтернативні теми розуміння детермінізму в історії філософії як лінії Демокріта і лінії Платона. Н.А. Мещерякова акцентує увагу на альтернативному розумінні детермінізму в двох даних напрямках. Як зазначає дослідниця, від системної детермінації Платона («моделі всеосяжної цілісності») бере початок одна з головних ліній детерміністської традиції («детерміністської логіки»), що позначається в історії філософії фігурами Платон – Гегель. Їй протистоїть лінія Демокріта ¬¬¬¬¬-- Лапласа, основна інтуїція якої спрямована до найпростішого, безструктурного. Ці дві вихідні ідеалізації обумовлюють потім відмінність побудованих на них картин світу. Одна з них була обумовлена пошуком цілого (складного, системи), яке не дається в безпосередньому досвіді, але пов'язане з раціоналістичним пізнанням. Інша ¬-- пошуком частини (простого, безструктурного), тієї малої матеріальної детермінанти (з чого все?), на якій стала базуватися природничо-наукова емпірична парадигма Нового часу [12, С.90-95].

 Таким чином, виділення альтернативних тем редукціонізму і холізму дозволяє говорити про редукційно-детерміністському або холістично-детерміністському характері (тенденції) того чи іншого світогляду (або картини світу), а також редукціоністської або холістичної концепціях детермінізму. Зазначимо, що як одній, так і іншій концепції притаманне прагнення до цілісного погляду на світ, але шляхи досягнення даної мети методологічно різні.

 Введення опозиції редукціонізму і холізму дозволяє розглянути особливості історичної трансформації детермінізму, але не дає повної картини еволюції ідеї детермінізму, що викликає необхідність застосування методу діалектичного синтезу.

 Важливим кроком даного методу є розтин протилежностей і протиріч, що сприяють розвитку картини світу на кожному зі світоглядних рівнів (міфологічному, релігійному, філософському, науковому), виходячи з того, що навіть міф, не кажучи вже про філософський або науковий підходи, є мислення протилежностями [13, с.13].

 

Литература.

 1. Холтон Дж. Что такое «антинаука»? // Вопросы философии. – 1992. – № 2. – С. 26-58.
 2. Холтон Дж. Тематический анализ науки. – М. : Прогресс, 1981.
 3. Купцов В.И. Редукционизм и современная наука. – Пущино : НЦБИ АН СССР, 1986.
 4. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / Рук. проекта В.С. Степин, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2010.
 5. Философия науки / Под ред. А.И. Липкина. – М. : Эксмо, 2007.
 6. Цехмистро И.З. Холистическая философия науки. – Сумы : Университетская книга, 2002.
 7. Меркулов И.П. Мышление как информационный процесс // Эволюция. Мышление. Сознание. – М. : Канон +, 2004. – С. 228-260.
 8. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М. : Смысл, 2001.
 9. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М. : Политиздат, 1972.
 10. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивный образ мира. Пролегомены к философии образования. – М. : Канон +, 2010.
 11. Герасимова И.А. Диалог культур и когнитивная эволюция // Эволюция. Мышление. Сознание. – М. : Канон +, 2004. – С. 169-227.
 12. Мещерякова Н.А. Детерминизм в философском рационализме: от Фалеса до Маркса. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 1998.
 13. Богомолов А.С. Диалектический логос. Становление античной диалектики. – М. : Мысль, 1982.

Галузь: «Економіка» 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

 

Галузь: «Філософія» 

ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ ЯК ЦІЛІСНОГО ОБРАЗУ РЕАЛЬНОСТІ

 

Галузь: «Педагогіка» 

ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ: НОВА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА І ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК ШКОЛЯРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИСОКОЯКІСНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Галузь: «Психологія» 

ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО СЕРЕД СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

 

Галузь: «Всесвітня історія» 

РОЛЬ НАРОДНОЇ ОСВІТИ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ АВСТРАЛІЯ (КІНЕЦЬ ХІХ – 70-ті рр. ХХ ст.)

 

Галузь: «Мультидисциплінарні дослідження» 

ЗМІСТ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Антіпов Я.

Бандура А.Я.

Вітер І.І.

Вишталюк О.В. 

Закревський О.О.

Лютик А.З.

Мартинюк Т.А.

Мацялко Б.П.

Надворна С.А.

Шаталович І.В.

Шукатка О.В.

Шукатка О.В. - 2

Шукатка О.В. - 3

Шукатка О.В. - 4

Галузь: «Інформаційні технології»

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ БІБЛІОТЕКИ ORM НА PHP

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ

 

Галузь: «Сільськогосподарські науки»

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БОТАНІКА» У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

 

Галузь: «Педагогіка»

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НУШ «ЩОДЕННІ 3» В ПРАКТИКУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Галузь: «Філософія, Історичні науки»

КОЖЕН ІЗ НАС – ЦЕ ЧАСТИНА СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ (ЗА РОЗДУМАМИ П’ЄРА ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА)

 

Галузь: «Інформаційно-вимірювальні технології»

ОТРИМАННІ ІНТЕГРОВАНГОЇ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бондар Л.П.

Босенко Д.В.

Бут В.С.

Голян В.В.

Меренюк Х.В.

Морозова М.М.

Степура І.В.

Шведова В.В.

Шмідт Б.С.

Галузь: «Технічні науки»

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАСАДОЧНОГО РЕГЕНЕРАТОРА ТЕПЛА

ОПТИМІЗАЦІЯ ФРЕЗЕРУВАННЯ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ

 

Галузь: «Економіка»

МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕНТРОПІЇ ПЕРЕСТАНОВОК В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВТС)

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ

 

Галузь: «Філософія»

ВОПРОС ИНТЕГРАЦИИ СВОБОДЫ И СЛУЧАЙНОСТИ В ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ КАРТИНУ МИРА

КРИЗА ЛЮБОВІ ЯК ГОЛОВНИЙ ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВПЛИВ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ АНТИЧНИХ ВЧЕНИХ, ВЧЕНИХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОФЕСІЙНІ СИТУАЦІЇ

 

Галузь: «Історія»

ІВАН ДУБОВИЧ ЯК АПОЛОГЕТ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ

 

Галузь: «Філологія (лінгвістика)»

ІДІОМАТИКА СУСПІЛЬНИХ КОМЕДІЙ ОСКАРА УАЙЛЬДА

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

 

Галузь: «Інформаційні технології»

РЕАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС ЛОГІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Башинський С.В.

Бергер Є.Е.

Булига К.Б.

Валько Ю.О.

Галевич В.О.

Данильчук Г.Б.

Закревський О.О.

Коломиец Е.В.

Криворучко І.В.

Марінченко Є.О.

Марченко Ю.Е.

Мельник Ю.П.

Мінюков С.С.

Раделицька О.Р.

Степовик Н.С. 

Тимчук О.Т.

Тимчук О.Т. - 2

Томащук О.Г.

Фединчук Ю.А.

Шандрук Р.

Шаталович И.В.

Шаталович О.М.

Шукатка О.В.

Шукатка О.В. - 2

Шукатка О.В. - 3

Галузь: «Теоретична медицина»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

 

Галузь: «Економічні науки»

ПРОЯВ НАСЛІДКІВ КРИЗИ ПАНДЕМІЇ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ВИБІР ПРОТОКОЛУ ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ ПРИСТРОЯМИ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ

 ЗАГРОЗИ І ВРАЗЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ РОЗУМНОГО БУДИНКУ

 

Галузь: «Сільськогосподарські науки»

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

Галузь: «Педагогіка»

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ХІМІЇ З ПОТОЧНИМ КОНТРОЛЕМ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

Галузь: «Філологія»

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕМЕЦКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» В ПОЭЗИИ ЛУИЗЫ ГЛЮК И ЭНН СЕКСТОН 

 

Галузь: «Виробництво і технології»

HE NATURE OF HYDRODYNAMIC DRAG REDUCTION BY POLYMER ADDITIONS

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

V. G. Pogrebnyak

I. V. Perkun

A. V. Pogrebnyak

Велічко В.В.

Глупак З.І.

Глупак З.І. - 2

Донченко А.Г.

Зволікевич А.В.

Мазуров О.В.

Новікова В.Є.

Науменко В.В.

Петрович А.Ю.

Піх Л.О.

Приятельчук О.А.

Сипливий С.Г.

Шакула О.О.

Шмаль В.Ю.

Галузь: «Педагогічні науки»

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ЗНАЧЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ПІЛАТЕС: ВІД ЛЮДИНИ ДО СИСТЕМИ

СПОРТ У ЖИТТІ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ ГРИ

  

Галузь: «Початкова освіта»

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Галузь: «Філологічні науки»

ЕКСПРЕСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ У ТВОРАХ СУЧАСНОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ЛЮКО ДАШВАР

ІВАН БАБИЧ ПРО СТИЛЬ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

  

Галузь: «Право»

НАУКОВЕ РОЗУМІННЯ ЯВИЩА КОРУПЦІЇ

 

Галузь: «Ґрунтознавство»

ҐРУНТИ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОДЮЧІСТЬ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

СТВОРЕННЯ ТА РЕНДЕРІНГ СИНТЕТИЧНИХ ДАНИХ У ІГРОВИХ ДВИЖКАХ

 

Галузь: «Cільськогосподарські науки»

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ БОТАНІКИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бондар Л.П.

Вилегжанін С.С.

Головчук О.В.

Грищак Т.Ю.

Золотун О.Ю.

Івкова Н.М.

Карпенко K.

Кліценко В.Р.

Король Л.Л.

Кравченко Ю.С.

Куречко Г.П.

Луцишин Ю.-Л.А.

Мирончук Н.М.

Мирончук Н.М. - 2

Познанська М.П.

Тихонова О.О.

Турчак Л.І.

Шукатка О.В.

Шукатка О.В. - 2

Галузь: «Соціальні та поведінкові науки»

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІ НАУЦІ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕТАЛОННОЇ БАЗИ КРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА ЕТАЛОННА БАЗА УКРАЇНИ

 

Галузь: «Педагогіка»

ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДИТИНИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

Галузь: «Інформаційно-вимірювальні технології»

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  ФАЗО-ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКТ ЛІНІЙНОГО КОЛА 

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОСТАВІ У ДІТЕЙ

 

Галузь: «Географія»

РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ У ІВАНИЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Затока С.А.

Єщенко О.О.

Кулеба Т.Д.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Макаренко Т.М.

Мельнійчук М.М.

Мирончук Н.М.

Немудра Л.М.

Поторась О.В.

Сасовська О.В.

Шведова В.В.

Галузь: «Ветеринарні науки»

ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ СОБАК, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАРЕНХІМАТОЗНИЙ ГЕПАТИТ

 

Галузь: «Технічні науки»

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДСОРБЦІЙНОГО РЕГЕНЕРАТОРА ТЕПЛОТИ ТА ВОЛОГИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИТНОГО АДСОРБЕНТУ «СИЛІКАГЕЛЬ – НАТРІЙ СУЛЬФАТ» В УМОВАХ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

ПРОЦЕСИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АДСОРБЦІЙНОГО АКУМУЛЯТОРА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІДКРИТОГО ТИПУ

 

Галузь: «Психологія»

ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА УСПІШНОСТІ

 

Галузь: «Соціологія»

ПРОБЛЕМИ МОББІНГУ СЕРЕД ДІТЕЙ

 

Галузь: «Педагогіка»

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА МІЖ УЧНЕМ, УЧИТЕЛЕМ І БАТЬКАМИ

 

Галузь: «Державне управління»

МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Галузь: «Економіка»

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бєляновська О.А.

Бєляновська О.А. - 2

Білошицька В.І.

Болгар Л.В.

Бузов А.Є.

Волкова Н.В.

Гуцуляк Н.П.

Кононенко Н.В.

Кушнір В.Ю.

Ладанюк М.В.

Литовченко Р.Д.

Литовченко Р.Д. - 2

Салахетдінов Я.І.

Синиченко А.В.

Сухий К.М.

Сухий М.П.

Теряник М.С.

Галузь: «Педагогіка»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВИЧОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

СУТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 

Галузь: «Педагогіка вищої школи»

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР

 

Галузь: «Історія»

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ВОЛИНІ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

 

Галузь: «Історія, Релігієзнавство»

ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ БУТКЕВИЧ –ПРОТОИЕРЕЙ, ПРОФЕССОР, БОГОСЛОВ (К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

 

Галузь: «Всесвітня історія»

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ

 

Галузь: «Юридична психологія»

АВТОРИТЕТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ

 

Галузь: «Фінанси»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ

ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

СИСТЕМА МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Економічні науки»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГОВЛІ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ

 

Галузь: «Технічні науки»

КОНТРОЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ВАГОНА-ЦИСТЕРНИ З МЕТОЮ ОЦІНКИ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

МЕТОД ГІЛЬБЕРТА-ХУАНГА В ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ НЕЧУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА З СТРОКОМ СЛУЖБИ ЯКИЙ ПЕРЕВИЩУЄ ПРИЗНАЧЕНИЙ

 

Галузь: «Хімічні науки»

ВПЛИВ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХІТОЗАНА

 

Галузь: «Земельне право»

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Адміністративне право»

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТА ЯК УЧАСНИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

Галузь: «Фізичне виховання і спорт»

СПОРТИВНО-ІГРОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Харчові технології та інженерія»

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГАРЯЧОГО ЦЕХУ РЕСТОРАНУ ВИЩОГО КЛАСУ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бондарець М.В.

Борбат К.О.

Борович Р.О.

Вітер І.І.

Горохівець А.Ю.

Діль К.В.

Захарченко Д.М.

Захарченко Д.М. - 2

Захарченко Д.М. - 3

Иванов В.М.

Казанжи І.В.

Казмірук М.В.

Легеза Є.В. 

Липчанко-Ковачик О.В.

Литвиненко А.С.

Ліщенко Н.В.

Марченко Д.О.

Махітько В.С.

Міщенко Л.О.

Міщенко Л.О.  - 2

Міщенко Л.О. - 3

Морозова М.М.

Козорог Д.

Кончович К.Т.

Коханюк О.Я.

Крисенко Н.М.

Прокопенко П.М.

Прокопенко П.М. - 2

Рахман Н.

Решетило К.В.

Руденко Н.М.

Рудянова Т.М.

Семенова Т.В.

Сова С.С. 

Сокур О.В.

Томащук А.

Томащук О.Г.

Томащук О.Г. - 2

Томілін В.Г.

Турченюк Б.О.

Ухань О.О.

Фомін О.В. 

Фомін О.В. - 2

Хлонь О.М.

Галузь: «Технічні науки»

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

МЕТОД ГЕТЕРНОЇ ЕПІТАКСІЇ ЯК ОСНОВА ЗНИЖЕННЯ ДЕФЕКТНОСТІ ЕПІ-ШАРІВ ДЛЯ СЕНСОРНИХ МІКРОСИСТЕМ-НА-КРИСТАЛІ

МЕТОДИ ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ТЕНЗОМЕТРІЇ

ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТУ З ПОКРАЩЕНИМИ СПОЖИВЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

 

Галузь: «Туризм, туризмознавство або Інновації»

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМІ

 

Галузь: «Педагогіка»

ПОРІВНЯННЯ ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З КОМП’ЮТЕРНИМ НАВЧАННЯМ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВИВЧЕННЯ СОРТІВ БАКЛАЖАН ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ РОСЛИН ТА ВРОЖАЙНІСТЮ ПЛОДІВ

СТАН ЛІСІВ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГОСПОДАРСЬКОГО І ЕКОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

Галузь: «Ветеринарна медицина»

ПОШИРЕНІСТЬ ЮВЕНОЇДІВ В СКЛАДІ ІНСЕКТО-АКАРИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СОБАК І КОТІВ

 

Галузь: «Філологія (лінгвістика)»

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ІВАНА ПАВЛА ІІ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ

СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ ЇЖІ ТА НАПОЇВ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У КАЗКАХ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

 

Галузь: «Польська філологія»

 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ, НА ПОЗНАЧЕННЯ БАГАТСТВА БІДНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

 

Галузь: «Економіка»

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ПОБУДОВИ СЦЕН VR

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

ПІДСИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРІВ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

СИСТЕМА КАЛІБРУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА ЧАСТОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ДО СИГНАЛУ ЕТАЛОННОЇ ЧАСТОТИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алієв С.О.

Баранов Е.Л.

Бенько Т.Г.

 Бергер Е.Э.

Бергер Є.Э.

Богачук И.В.

Булига К.Б.

Булига О.А.

Дячок А.І.

Єфремов О.В.

Жестков С.

Іваненко В.Ф.

Кудрявцева А.Д.

Кулик М.І.

Луковкін В.

Маргітич М.Я.

Мельник О.В.

Морозова М.М.

Морозова М.М. - 2

Некрасова М.В.

Новосядлий С.П.

Оніщенко А.О.

Пашенцова Л.Д.

Перегінець Н.О.

Приступа О.О.

Савенко  М.А.

Свінцицький А.С.

Семак О.І.

Сінкевич К.В.

Скакальська А.М.

Соколенко В.С.

Стасюк М.М.

Франчук-Крива Л.О.

Чуєва І.

Шведова В.В.

Шейнич С.І.

Юськів М.Я.

Галузь: «Медицина»

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ «ПІЛАТЕС» ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АРТЕРАІЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕННІ ВЕН

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

 

Галузь: «Економіка»

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ НА ДОСТОВІРНІСТЬ КОНТРОЛЮ

 

Галузь: «Страхування»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Галузь: «Хімія»

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІРЖІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Галузь: «Географія»

РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Педагогіка»

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВУ В КОМАНДНО-ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВПЛИВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВПЛИВ ПІСЛЯЖНИВНИХ СИДЕРАТІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУКУРУДЗИ

 

Галузь: «Філологія»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ (ІМЕН ТА ПРІЗВИЩ) ГЕРОЇВ ЧАРІВНОГО СВІТУ «ГАРРІ ПОТТЕРА» (НА ОСНОВІ ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДІВ)

ПРИКМЕТНИК ІНТЕЛІГЕНТНИЙ/ INTELIGENTNY В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

 

Галузь: «Біотехнологія, біоінформатика та біоінженерія»

USE OF LACTIC ACID BACTERIA AS MODEL OBJECTS WITH MAGNETIC HYPERTHERMIA

 

Галузь: «Технічні науки»

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ПРИВОДНОГО ВАЛА РЕШІТНИХ СТАНІВ ЗЕРНООЧИСНОЇ МАШИНИ

 

Галузь: «Соціологія, нейронауки»

РОЛЬ СИМВОЛІВ ТА МЕТАФОРИЧНОЇ МОВИ У ЗМІНІ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Gorobets S.

Kuzminykh L.

Бартків Х.В.

Бенцак Л.І.

Бенцак Р.Н.

Бутенко А.О.

Висоцька Н.

Глупак З.І.

Говоров О.

Горупашенко В.

Дем’янюк Ю.

Єрмакова Т.М.

Змієвець Ю.

Карєпін Є.В.

Кармазь А.С.

Кармазь А.С. - 2

Кащенко Н.С.

Козак О.А.

Кривіцька О.

Кулик В.П.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Лисак Н.В.

Литвинюк О.В.

Малінська І.

Малюта А.

Мамонова Н.С.

Мельнійчук М.М.

Мовчан А.

Новікова В.Є.

Парасіч В.

Петрушова Н.В.

Піх Л.О.

Поліщук Т.

Попадюк М.

Поторась О.В.

Приступа О.О.

Римар Д.

Савченко А.А.

Смирнова О.В.

Соколюк М.

Чега Н.

Шакула О.О.

Шведова В.В.

Шовіков О.М.

Шукатка О.В.

Яковишен Р.

Галузь: «Філологія»

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ

 

Галузь: «Філософія»

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕТЕРМИНИЗМА: ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ

 

Галузь: «Фінанси»

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Галузь: «Медицина»

ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СПЛАНХНОПТОЗ

 

Галузь: «Фізична терапія, Ерготерапія»

ОСТЕОХОНДРОЗ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

 

Галузь: «Психологія»

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ З ЇЇ ПРОФЕСІЙНОЮ САМОРЕАЛІЗАЦІЄЮ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙ ГРУПИ «ЛЮДИНА-ЛЮДИНА»

 

Галузь: «Релігієзнавство»

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАЛОМНИЦТВА НА ЛЬВІВЩИНІ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДИТИНОЮ В НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛАХ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПАРСИНГУ САЙТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТИХ ВПОДОБАНЬ КОРИСТУВАЧА

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Волков Д.С.

Власова Є.Р.

Голян В.В.

Дем’янишина І.О.

Загірна Ю.В.

Козел Н.Б.

Кривохвіст М.А.

Куц О.О.

Кушнір С.С.

Лукавецька Т.М.

Малінська І.В.

Ніколенко Л.М.

Рымар Д.П.

Самойленко В.В.

Сергієнко В.В.

Трибель А.К.

Чега Н.М.

Шаталович И.В.

Шелковникова Н.В.

 Якимчук Р.О.

Галузь: «Філологія»

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ ГЕНДЕРНИХ КОНЦЕПТІВ ЧОЛОВІК І ЖІНКА У РОМАНІ ВАЛЕР`ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО «МІСТО» ТА У ТВОРАХ «ДРУКАРКА», «НАТАЛЯ», «МОЯ КАР`ЄРА», «ПО ДОРОЗІ» МАРІЇ ГАЛИЧ

 

Галузь: «Історія»

РОСІЙСЬКА КОРУПЦЯ НА ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ ПЕТРА І

 

Галузь: «Методика навчання і виховання»

ВПЛИВ МУЗИЧНО-РИТМІЧНИХ РУХІВ НА  ЗАГАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Мовознавство»

CRISIS: СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЗНАЧЕННЯ

 

Галузь: «Фінанси»

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

 

Галузь: «Технічні науки»

РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

 

Галузь: «Математика»

ЗАСТОСУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДОБУТКІВ ПЕДАГОГІВ - НОВАТОРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ

 

Галузь: «Педагогічні науки»

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Барабаш Н.М.

Барило С.Б.

Бартманський В.З.

Добрич Н.

Дорошенко Ю.І.

Затока С.А.

Захаренко Л.Л.

Золотун О.Ю.

Іваненко Н.В.

Матіяш В.В.

Мірзоян К.А.

Рудик І.М.

Сабатюк О.В.

Свистун Д.В.

Шаруда О.М.

Галузь: «Вимірювальна техніка»

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОДІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ВИМІРЮВАЛЬНІЙ ТЕХНЦІ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ЕФЕКТИВНИЙ МАРКЕТПЛЕЙС АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПЧАСТИН

МЕРЕЖА «ІОЛАЙ»

 

Галузь: «Біологічні науки»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Галузь: «Педагогічні науки»

ВПЛИВ ГРИ В ШАХИ НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НОВІТНІМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

 

Галузь: «Філологія»

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ЛЕКСИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ БІБЛЕЇЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ОДНОРІЧНИХ КОРМОСУМІШОК

ПІДГОДІВЛЯ – ЛАСУНКА ДЛЯ ДРЕСИРУВАЛЬНИХ СОБАК

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПАРНИХ КОРМОВИХ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШОК

 

Галузь: «Історичні науки»

СМІХОВА КУЛЬТУРА ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ДІЯЛЬНІСТЬ СКОМОРОХІВ ТА ЖОНГЛЕРІВ 

 

Галузь: «Економічна історія»

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 

 

Галузь: «Психологія»

ВПЛИВ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА ПОЯВИ ТРИВОЖНОСТІ ТА АГРЕСИВНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УВАГИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бердіна Є.С.

Бойко Д.О.

Бондар Л.П.

Бутенко А.О.

Бутенко А.О. - 2

Вільха А.І.

Вітер І.І.

Голян В.В.

Гращенко І.С.

Демиденко Ю.В.

Дрьомова Н.В.

Затока С.А.

Коновальчук М.М.

Король Н.Л.

Костюк В.В.

Котєлевський Д.

Крамаренко І.С.

Кривошеєва К.С.

Меренюк Х.В.

Міщенко М.Ю.

Наконечна Г.М.

Новікова В.Є.

Оберніхіна Н.В.

Периста К.Е.

Пишна Ю.Р.

Піх Л.О.

Самофалов Л.Д.

Сидоренко Н.І.

Сидоренко Н.І. - 2

Сидоренко Н.І. - 3

Соболевська О.С.

Шакула О.О.

Шукатка О.В.

Галузь: «Філологія»

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ

ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ІМІДЖУ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ БІБЛЕЇЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВИХОВНА СИСТЕМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ВИХОВНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

ОСНОВНІ ІДЕЇ СУЧАСНОГО ОЛІМПІЗМУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-ХУДОЖНІХ СВЯТ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

PУХЛИВІ ТА СПОРТИВНІ ІГРИ, ЯК ЗАСІБ І МЕТОД ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

 

Галузь: «Географія»

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧИННИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ

 

Галузь: «Сільське господарство»

МІНІМАЛІЗАЦІЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ПРЯМА СІВБА - ІНТЕНСИФІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ РАКУРСІ

НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ПЕРЕЗИМІВЛІ ОЗИМИХ КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бартків О.С.

Бартків О.С. - 2

Балабан О.

Бутенко А.О.

Бутенко А.О. - 2

Вітковська М.О.

Голуб Ю.М.

Грицько Т.В.

Діденко І.А.

Добрянська Д.І.

Дядечко А.В.

Клімішина І.Л.

Кривошеєва К.С.

Курило В.М.

Лешків Л.М.

Лященко О.С.

Мащенко О.А.

Периста К.Е.

Приймак А.Ю.

Саприко Л.М.

Харченко В.В.

Шастків А.В.

Галузь: «Охорона здоров’я»

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ

ВПЛИВ СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОЛОДІ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АСТМАТИЧНОМУ БРОНХІТІ У ДІТЕЙ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ШИЙНИХ РАДИКУЛОПАТІЯХ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЖОВЧНОКАМ᾿ЯНІЙ ХВОРОБІ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТІВ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ДИТЯЧИХ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧАХ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОДАГРИЧНИХ АРТРИТАХ

ФІЗІЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ МАЛИХ СТРУКТУРНИХ АНОМАЛІЯХ СЕРЦЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ВСЕБІЧНИЙ ТА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Галузь: «Педагогіка. Психологія»

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Економічні науки»

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРЕМІЮВАННЯ ТА ІНШИХ ПРОГРАМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ТОВ «АГЕНЦІЯ «ДЖЕБ»

 

Галузь: «Економіка»

ПОГІРШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ – НАСЛІДОК СВІТОВОГО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ

РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СУТНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 

Галузь: «Культурологія»

ДОКУМЕНТ - ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ФАХІВЦЯ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ

ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ЯК ОСНОВА ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ

СФЕРА ДІЇ СТАНДАРТІВ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 

Галузь: «Юридичні науки»

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

 

Галузь: «Філософські проблеми наукового пізнання, лінгвістична філософія.»

МНОГООБРАЗИЕ КАРТИН МИРА И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

 

Галузь: «Філософія»

К ВОПРОСУ ЭКСПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОНЯТИЙ АНИМА И АНИМУС

 

Галузь: «Технічні науки»

ШУМ ПОВІТРЯНИХ ГВИНТІВ

 

Галузь: «Технічні науки (оцінювання якості продукції)»

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ ПРИ СТАТИСТИЧНОМУ КЕРУВАННІ ЯКІСТЮ

 

Галузь: «Медицина»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА

МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ВИСОКИМ СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ

 

Галузь: «Географія»

СУЧАСНИЙ СТАН ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

РОЛЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН В СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

 

Галузь: «Професійна освіта»

ОСОБИСТІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алескерова Ю.В.

Бараненко Р.В.

Брожко Н.

Буланцева Л.

Бусько І.М.

Бутенко А.О.

Вакулич М.М.

Вацеба М.І.

Видавська Л.

Волкович В.

Данилевич О.

Демченко М.

Дерев’янко Ф.М.

Дудник Г.

Зозуля О.

Дзюбенко І.

Калкатин А.

Кириченко В.Д.

Кислуха Н.

Кислуха Н. - 2

Козак О.

Корчинський B.C.

Коструб Л.М.

Кот К.

Котляр Л.

Кравченко А.

Крайсвітна А.

Кременчук А.С.

Крижанівська А.

Кругляк А.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Куц-Бурдейна О.О. - 10

Куц-Бурдейна О.О. - 11

Куц-Бурдейна О.О. - 12

Куц-Бурдейна О.О. - 13

Лабінська Г.Б.

Лабінський А.Й.

Максимчук К.Ю.

Максимчук К.Ю. - 2

Максимчук К.Ю. - 3

Муржак-Чуб Т.

Наставна Т.

Нікітюк В.

Павленко Д.Г.

Панасюк О.

Пантилеенко Е.С.

Павловська Т.С.

Пархоменко О.А.

Пасічник М.

Перекос Т.

Петращук О.О.

Поліщук О.

Порицька Т.

Піскун О.

Попова М.

Присяжнюк А.Ю.

Процюк М.

Притула І.І.

Рахній О.Ю.

Руденко Т.С.

Рудзевич М.

Рябоконь О.

Савенко О.

Самко О.О.

Cеменчук Д.В.

Семенюк Р.

Скляренко Д.С.

Старикова Г.Г.

Стражнікова І.В.

Тартачний Є.

Усенко В.Ю.

Франчук Ю.

Черчик К.

Федчик А.П.

Шаталович А.М.

Шаталович И.В.

Шведова В.В.

Шевчук Н.

Шибінський О.

Галузь: «Інформаційні технології»

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КАВ'ЯРНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ РОБОТИ ЄДИНОЇ МІСЬКОЇ СЛУЖБИ ТАКСІ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ WEB 3.0

 

Галузь: «Історія»

ДЕРЖАВА ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНТИРАДЯНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ДИСИДЕНТІВ

 

Галузь: «Економіка»

CASHLESS ECONOMY ГЛАЗАМИ НБУ

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ДЕПОЗИТ ИЛИ ОЩАДНЫЙ СЕРТИФИКАТ – ЧТО ВЫБРАТЬ?

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

ФАКТОРИ МІГРАЦІЙНИХ НАСТРОЇВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДДПРИЕМСТВА

 

Галузь: «Банківська справа»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ

ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА НОВИЙ ПЛАН РАХУНКІВ

 

Галузь: «Психологія»

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА КОЛЕКТИВОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 

Галузь: «Технічні науки»

ОПЫТ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ АФФИННОГО ПРОСТРАНСТВА В ТЕОРИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

ОСОБЛИВОСТІ ФЬЮЗИНГУ НА КЕРАМІЧНІЙ ОСНОВІ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕСА ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА ПРИ ЗАЖИГАНИИ ЧАСТИЦЫ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА

 

Галузь: «Материаловедение»

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ РОСТА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗА

 

Галузь: «Державне управління, логістика»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Будівництво та архітектура»

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ

 

Галузь: «Хімія»

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИНК-АЛЮМИНИЕВОГО СЛОИСТОГО ДВОЙНОГО ГИДРОКСИДА, ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО ПИЩЕВЫМ КРАСИТЕЛЕМ YЕLLOW SUNSET КАК ПИГМЕНТА ДЛЯ ГЕЛЬ-ЛАКА

 

Галузь: «Медицина»

МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ВИСОКИМ СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ, ЩО МАЮТЬ РЕСПІРАТОРНУ ПАТОЛОГІЮ

 

Галузь: «Медицина», «Фізична реабілітація», «Ерготерапія»

АЛГОРИТМ ТЕРАПІЇ МІОФАСЦІАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ

ОСНОВИ І МЕТОДИ ДИТЯЧОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ВПЛИВ КІНЕЗІТЕРАПІЇ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В ОСІБ З ХВОРОБОЮ ШЕЄРМАНА – МАУ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ

ЛФК ПРИ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗАХ У ДІТЕЙ

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ В ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ЖІНОК

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СИНДРОМІ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ У ДІТЕЙ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТАХ

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА КОКСАРТРОЗ

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАЛІБРОВКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ

 

Галузь: «Культурологія»

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕТООБІГУ

 

Галузь: «Фізичне виховання і спорт»

РОЛЬ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алєксєєва О.П.

Алескеров М.Н.

Бахышева Н.В.

Бахышева Н.В. - 2

Боярчук І.В.

Булычов В.В.

Бурдейна О.І.

Буценко Н.О.

Войцехівська А.І.

Волкова Н.В.

Волкович В.О.

Ганноченко І.Є.

Ганноченко Р.О.

Гачик Т.В.

Голян В.В.

Гуцаленко Ю.Г.

Гуцалюк І.В.

Дорошенко О.Ю.

Загорій Е.Г.

Загорій Е.Г. - 2

Зайцева О.І. 

Заставнюк Я.В.

Затока С.А.

Звінковська А.

Каратаєв О.А.

Коваленко А.

Коваленко В.Л.

Коваленко К.В.

Козлов В.М.

Коломиец Е.В.

Корчинський B.C.

Корчинський В.С. - 2

Корчинський В.С. - 3

Корчинський В.С. - 4

Коток В.А.

Крись А.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Лесик І.А.

Лещинський В.О.

Ломинога С.І.

Максимчук К.Ю.

Масюкова А.

Мироненко С.А.

Муляр В.Ю.

Назаров О.С.

Осичнюк Л.М.

Панасюк В.М.

Піддубний Р.

Пономаренко М.

Пономаренко О.В.

Попов Д.І.

Путінцева В.В.

Ракова К.В.

Рижова О.П.

Рогач Ю.В.

Савченко Д.М.

Самофалов Л.Д.

Скляренко Д.С.

Томащук О.Г.

Трембич А.В.

Третьякова Т.Ю.

Третяк Т.Л.

Троянчук В.В.

Троянчук В.В. - 2

Хоменко О.С.

Ходорозя Є.О.

Хом’як О.А.

Чигрин Е.В.

Чорна Г.В.

Шинкаренко А.В.

Яковенко О.В.

Яковлєв І.В.

Ястребов П.С.

Галузь: «Сільсько-господарські науки»

ВЛАСТИВОСТІ СОЛОМИ ЯК ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА

ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУРЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ДЕКОРАТИВНИМИ РОСЛИНАМИ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА – ОДНА ІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільсько-господарські науки. Агрономія»

FEATURES AND PROBLEMATIC AREAS OF THE INNOVATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN THE UKRANIAN AGRARIAN SECTOR

ВПЛИВ КАРБАМІДУ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Галузь: «Галузеве машинобудування»

КОНСТРУКЦІЙНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ФАСУВАННЯ-ПАКУВАННЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У ПОЛІМЕРНІ ПЛЯШКИ

 

Галузь: «Географія»

ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КИТАЮ

 

Галузь: «Психологія»

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ

 

Галузь: «Політологія»

МІСЦЕ І РОЛЬ АРМІЇ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЧЧИНИ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

МЕДІА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ РАБОТЫ МЕХАТРОННОГО АЭРОМАЯТНИКА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА СПІЛКУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ В МЕРЕЖІ INTERNET

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ТА БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНИХ СИСТЕМ

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ

 

Галузь: «Історія»

ПЕРЕБУДОВА,ЯК КІНЦЕВИЙ ЕТАП ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ У СРСР

РОЛЬ ОСОБИ ІЗАБЕЛЛИ КАСТИЛЬСЬКОЇ В ПРОЦЕСІ ОБ’ЄДНАННЯ КАСТИЛІЇ ТА АРАГОНУ В ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХV СТОЛІТТЯ

СПІВПРАЦЯ КДБ СРСР ІЗ СЕКУРІТАТЕ – ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ РУМУНІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК МИХАЙЛО БОЙЧУК: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТВОРЧИЙ СПАДОК

 

Галузь: «Право»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІОБЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ КЛІТИННИХ КСЕНОТРАНСПЛАНТАТІВ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Хімія»

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРХЛОРВИНИЛПОЛИУРЕТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ 

 

Галузь: «Педагогічні науки»

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У ДОСЛІДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

 

Галузь: «Філологія»

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ “АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ”

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

ЯВИЩЕ ГРИ СЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Галузь: «Розвиток міст»

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОБАВКИ КАОЛІНУ НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ШЛІКЕРІВ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИПАЛЕНОЇ КВАРЦОВОЇ КЕРАМІКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДСОРБЦІЙНОГО ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРА ВІДКРИТОГО ТИПУ 

 

Галузь: «Менеджмент»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Метрологія»

ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН В ЭЛЕКТРИЧНІ З ПОДАЛЬШИМ ПОДАННЯМ У ВИГЛЯДІ ЧАСТОТНО-ЧАСОВОГО СИГНАЛУ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ООН, ТА КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

 

Галузь: «Охорона праці та БЖД»

ЗАХВОРЮВАННІСТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Klochkov D.A.

Андрійчук Б.І.

Артюх І.І.

Бєляновська О.А.

Бойчук В.А.

Бондар Л.П.

Бутенко А.О.

Бутенко Є.Ю.

Воротнікова С.Д.

Гаврилюк Ю.В.

Галіченко О.О.

Галуха Л.Ю.

Гарбовська А.В.

Голян В.В.

Голян В.В. - 2

Гончар І.В.

Губинський М.В.

Даценко А.С.

Дерев’янко Ф.М.

Десятничук І.О.

Дивак В.В.

Діденко І.А.

Добридень А.Ю.

Дрьомова Н.В.

Загірна Ю.В.

Зеленський Є.І.

Ігошин Р.О.

Клюшниченко Є.Є.

Кобрин С.А.

Колесник О.І.

Король Н.Л.

Кравець І.С.

Левченко В.В.

Лобань М.О.

Лященя М.О.

Мащенко О.А.

Михайлов А.Г.

Наіт Буда А.М.

Науменко О.П.

Невинна Г.Я.

Новикова В.Е.

Озимчук О.Б.

Онопрієнко В.П.

Осипенко К.В.

Павленко Д.Г.

Пих Л.А.

Плахтієв К.Ю.

Потапюк Л.М.

Прокопенко О.М.

Сингх Д.Л.

Синиця В.І.

Сиротюк Т.О.

Смолич Д.В.

Сніховська І.Е.

Сосновчик О.М.

Стародубцев О.В.

Тижук О.І.

Тимошук І.В.

Тихов К.І.

Тімофєєва Т.С.

Третьякова Т.Ю.

Харченко В.В.

Хоменко О.С.

Шакула А.А.

Шведова В.В.

Галузь: «Психологія»

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УЧАСНИКІВ АТО

ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

Галузь: «Педагогіка»

BILINGUALISM AND BRAIN DEVELOPMENT

УРОКИ-ЕКСКУРСІЇ НА УРОКАХ З ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 

Галузь: «Право»

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Галузь: «Цивільне право»

ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ

 

Галузь: «Конституційне право»

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА ЗА НАРОДЖЕННЯМ

 

Галузь: «Технічні науки»

ВПЛИВ НАУКИ НА ТЕХНІКУ

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІМЕРНИХ МАСТИЛ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ

 

Галузь: «Економіка»

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

РОЛЬ МИТНОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ 

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ З ВІДДАЛЕНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ РОЗМІРУ ДОВЖИНИ ДЛЯ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ-КАЛІБРУВАННЯ 

СИСТЕМА ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ КЛЮЧОВИХ ЗВІРЕНЬ ПЕРВИННИХ ЕТАЛОНІВ (МАСИ) ЗА ПРОЦЕДУРОЮ С 

 

Галузь: «Журналістика»

ЗОБРАЖЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ТЕЛЕРЕКЛАМИ

МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЗМІ ТА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ УСТАНОВОК

ПРОСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КАНДИДАТІВ США У НОВИХ МЕДІА

РЕКЛАМА В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

ЯКІСТЬ ПРОСУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗУМІННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

 

Галузь: «Журналістика, візуалізація»

РОЗВИТОК ВІЗУАЛІЗАЦІЇ, ЇЇ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ІНОЗЕМНИХ ЗМІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВПЛИВ ГУСОТИ СТОЯННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільськогосподарські науки»

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Грунтознавство»

ОЗНАКИ, СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО МАЛОГУМУСНОГО ЯГОТИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

 СІРІ ЛІСОВІ ГРУНТИ, ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ РОДЮЧОСТІ

 

Галузь: «Соціальні комунікації»

ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗІВ КУЛІНАРНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЕСЕЇСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

 

Галузь: «Транспортні системи»

ІАТІ - АЛЬТЕРНАТИВНА СИСТЕМА БРОНЮВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

Галузь: «Політична економія»

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бергер Є.Е.

Білошицька В.І.

Брикалова А.О.

Гаврилюк Ю.В.

Гаврилюк Ю.В. - 2

Глупак З.І.

Глупак З.І. - 2

Гордієнко Р.Ю.

Гнаткович О.Д.

Гуркова Є.О.

Гутовська Н.В.

Делій К.Д.

Деркач А.В.

Дідик О.О.

Долина К.В.

Затока С.А.

Захарченко Д.М.

Захарченко Д.М. - 2

Захарченко Д.М. - 3

Іванченко В.М.

Кириченко А.С.

Коваленко П.К.

Ковшар Ю.І.

Козорог Д.С.

Кононенко О.О.

Кравченко Ю.С.

Кравченко Ю.С. - 2

Лобзова С.Л.

Логвін О.О.

Лозенко О.А.

Малохатько Є.В.

Малохатько Є.В. - 2

Марігун А.О.

Матвієнко М.І.

Назарова С.В.

Наіт Буда А.М.

Нестеренко Ю.В.

Норенко А.М.

Периста К.Е.

Романенко І.В.

Сатаєва О.О.

Сиротюк М.Р.

Терещеня О.В.

Чанковська А.В.

Шепянова А.М.

Яковчук В.В.

Галузь: «Інновації та управління»

КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

Галузь: «Фінансовий менеджмент»

КОНЦЕПЦІЯ СХЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМПЛЕКСУ ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Галузь: «Економіка»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Хімія»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМАЙЗЕРА ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПУСКОВОГО КОТЛА В ЦЕХУ СИНТЕЗУ АМОНІАКУ ТИПУ АМ-76 

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛІВ ІЗ ПРОМИСЛОВИХ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ ТАЙ-БО ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА КОКСАРТРОЗ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПЛОСКОСТОПІСТЮ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПІСЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ГЕМОРАГІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ОПІКІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВЕГЕТОСУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЖОВЧНОКАМ᾿ЯНІЙ ХВОРОБІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОДАГРИЧНИХ АРТРИТАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК ГОМІЛКИ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРЕИМУЩЕСТВА JAVASCRIPT В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НА AMAZON WEB SERVICES

ТРОЯНСЬКИЙ ВІРУС

 

Галузь: «Сільське господарство»

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ СУМІШОК ОДНОРІЧНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР 

 

Галузь: «Журналістика, імідж»

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В ДРУКОВАННИХ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ «THE GARDIAN» ТА «THE USA TODAY»

 

Галузь: «Політична економія»

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Історія»

160 РОКІВ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ФРАНЦА-ЙОСИПА У ДРОГОБИЧІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бутенко А.О.

Бурдейна О.І.

Буланцева Л.В.

Буценко Н.О.

Віхренко Т.М.

Войцехівська А.І.

Голян В.В.

Грибуля Є.В.

Гуцалюк І.В.

Зозуля О.В.

Іванов Д.А.

Іванченко А.В.

Іванченко А.В. - 2

Коверза В.С.

Козак О.О.

Корчинський В.С.

Корчинський В.С. - 2

Корчинський В.С. - 3

Кот К.В.

Кравець Д.В.

Кравченко А.В.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Куц-Бурдейна О.О. - 10

Куц-Бурдейна О.О. - 11

Куц-Бурдейна О.О. - 12

Куц-Бурдейна О.О. - 13

Куц-Бурдейна О.О. - 14

Куц-Бурдейна О.О. - 15

Куц-Бурдейна О.О. - 16

Муляр В.Ю.

Муржак-Чуб Т.І.

Назаров О.С.

Панасюк В.М.

Пасс О.В.

Периста К.Е.

Підберезня В.С.

Попов Д.І.

Протовень В.В.

Путінцева В.В.

Рудзевич М.О.

Рутенко Н.В.

Савенко О.В.

Сидоренко І.В.

Тартачний Є.М.

Терещенко Я.І.

Терещеня О.В.

Федоров Р.Є.

Франчук Ю.В.

Хавікова К.Є.

Хміль Л.М.

Чорна Г.В.