Куречко Галина Петрівна

викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

 

Шукатка Оксана Василівна

доктор педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри фізичного виховання та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

 

 Анотація. У статті подано інформацію про автора унікальної системи фізичних вправ Джозефа Губерта Пілатеса. Закцентовано увагу на важливості оздоровчого впливу системи Пілатес, як однієї з найпопулярніших фітнес-програм цього напряму. Охарактеризовано переваги методу, основою якого є психологогічна дисципліна, вправи та спортивне удосконалення. 

 Ключові слова: здоров’я, оздоровча система, метод Пілатеса.

 

 Прагнення людини до покращення якості життя, спонукає до пошуку шляхів збереження та зміцнення здоров’я. Тому постає виняткової важливості проблема: розробити систему безперервної валеологічної освіти, яка озброїть людину методологією здоров’я, засобами і методами його формування [4, с. 208]. Потенціал оздоровчих систем, заснованих на нерозривному зв’язку тіла та свідомості, має хороші перспективи, з точки зору потужного оздоровчого впливу на людину. Система Пілатес є однією із найбільш популярних фітнес-програм цього напряму. Сучасні фахівці намагаються систематизувати дані стосовно ефективності пілатесу як оздоровчої системи [4]. Сучасні наукові дослідження Ю. Томіліної, Л. Єракової, А. Наконечної, Г. Куречко, О. Гордієнко та ін. присвячені актуальним питанням змісту та методики проведення занять з пілатесу, їх впливу на рівень фізичної підготовленості, стан опорно-рухового апарату та психо-емоційної рівноваги. Усі дослідники вказують на ряд переваг системи Пілатес, зокрема мінімальні навантаження на серцево-судинну систему при виконанні вправ, що дає змогу займатися в будь-якому віці, а також на відсутність виснажливих довготривалих тренувань для досягнення оздоровчого та естетичного ефекту [1]. 

 Автор оздоровчої сиcтеми Джозеф Губерт Пілатес, з власного досвіду зрозумів, що причиною погіршення здоров’я людини є сучасний спосіб життя – погана постава та неефективне дихання. Його відповіддю на ці проблеми стала розробка унікальної системи фізичних вправ, спрямованих на усунення м’язових дисбалансів та покращення постави, координації, рівноваги, сили та гнучкості, одночасно з удосконаленням системи дихання та корекцію. Джозеф Губерт Пілатес починав свою кар’єру як послідовник та тренер популярного руху «фізичної культури». Це був метод фізичного просвітництва, основою якого були психологогічна дисципліна, вправи та спортивне удосконалення. Розроблену систему він представив американському суспільству в кінці 1920-х років.

 В 1934 році Пілатес вперше публікує книгу «Ваше здоров’я» в якій знайомить читача з своїми ідеями. В 1945 році вийшла в світ його друга книга «Повернення до життя через контрологію», в ній Пілатес вже ширше сформулював ідеї своєї системи, слідування якій гарантувало гарне фізичне самопочуття. Він був щиро переконаний, що впровадження його методу в навчальну програму американських закладів освіти, може значно удосконалити якість життя кожної людини та якість життя суспільства в цілому. Пілатес вірив, що систематичний, зважений підхід до фізичної та розумової роботи над собою зможе підняти людину на вищий ступінь пізнання себе, і цим позитивно вплинути на світ, зменшуючи людські страждання та скорочуючи потребу у лікарнях, госпіталях та навіть тюрмах. Контрологія стала новою системою тренувань,

 Актори, знаменитості та громадські діячі ставали палкими послідовниками Пілатеса, який був переконаний, що запорукою міцного фундаменту фізичного розвитку є здоровий спосіб життя та спортивна активність. Пілатес багато працював, втілюючи свої погляди у життя. Хоча впродовж усієї кар’єри метод широко висвітлювався в журналах, газетах і на телебаченні, його діяльність залишалася відомою лише для вузького кола вірних йому послідовників.

 У 50-х роках Пілатес почав докладати великих зусиль, щоб впровадити свій метод у систему охорони здоров’я та освіти. На жаль, ця мета не була досягнута. Пасивну медичну громадськість не турбував стан здоров’я нації, а превентивна медицина, яку Пілатес намагався донести, була взагалі нерозвинута. Офіційні показники стану здоров’я людини, на думку Пілатеса, були дуже низькими.

 У 1960-ті – 1980-ті роки, попри відсутність підтримки широкої медичної громадськості, методика Пілатеса тихо вкоренилася.

 У 80-х роках другому поколінню випускників вдалося популяризувати метод Пілатеса у всій країні. Почали з’являтися офіційні тренери з пілатесу та відкриватися студії в різних місцях. Зацікавленість медичного товариства системою Пілатеса мотивувала широкий розголос та швидку популяризацію його методу, тренування з пілатесу стають невід’ємною частиною в розкладі усіх фітнес клубів, створюються спеціалізовані студії.

 Сьогодні методика Джозефа Пілатеса є всесвітнім явищем, відомим як пілатес, зі своєю філософією «розумне тіло» та унікальною системою вправ. Найшвидші темпи розвитку та розповсюдження пілатесу в світі є переконливим доказом переваг цієї системи. Саме тренування з пілатесу можуть задовільнити потреби сучасних клієнтів [3]. Джозеф Пілатес розумів людське тіло і розробив для нього новаторське обладнання. Його бачення загальної моделі життя базується на щоденному свідомому тренуванні, метою якого є добрий стан здоров’я людини, що дає можливість вільно працювати та рухатися. На глибокому психологічному рівні цей метод покращує емоційний стан, допомагає подолати стреси та вийти з конфліктів. Нагородою за свідомі та регулярні тренування пілатесом є здорова та в кінцевому підсумку – досконала людина. «Я випереджаю свій час на п’ятдесят років», – заявляв Джо і мав рацію. Сьогодні настав час, коли десятки мільйонів людей у всьому світі регулярно займаються пілатесом, і їх кількість постійно зростає.

 

Література:

1.Томіліна Ю.І. Програмування занять пілатесом з жінками першого зрілого віку : автореф. дис … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”/ Ю.І. Томіліна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.– Київ, 2017.– 24 с.

2.Наконечна А. Характеристика стану опорно-рухового апарату жінок другого зрілого віку, які займаються за системою Джозефа Пілатеса / Анна Наконечна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 50–55.

3.Куречко Г. Сучасний стан та проблеми підготовки тренерів з пілатесу / Галина Куречко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 322–324.

4.Шукатка О.В. Аксіологічний підхід до формування культури здоров’язбереження майбутніх економістів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2012. Вип. 24. С. 206–209.

5.Latey P. The Pilates method: history and philosophy / P. Latey // J Bodywork Mov. Ther. – 2001. – №5. – P. 275–282.

6.Your Health: A Corrective System of Exercising that Revolutionizes the Entire Field of Physical Education by Joseph H. Pilates, 1934.

7.Pilates’ Return to Life Through Contrology by Joseph H. Pilates, 1945.

8.The PMA Pilates Certification Exam Study Guide, 3rd Edition, 2014.