Шведова Вікторія Вікторівна

доцент, кандидат технічних наук,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського,

м. Київ, Україна

 

 Анотація: Проведено систематизацію еталонної бази країни у відповідності до актуальної нормативно-технічної  бази України та світу, а також нормативно-правової бази України; зазначено основні особливості еталонів різних видів та процедури метрологічного забезпечення, які на неї поширюються.

 Ключові слова: еталон, еталонна база, міжнародний еталон, національний еталон, первинний еталон, вторинний еталон, робочій еталон метрологічна простежуваність, калібрування, звірення.

 

 За [1] еталонна база країни – сукупність державних первинних та вторинних еталонів, які становлять основу забезпечення єдності вимірювань в країні [РМГ 29-99]. Еталонна база країни грає важливу роль у забезпеченні простежуваності від робочих засобів вимірювальної техніки до національних еталонів [2]. Еталонну базу країни складають еталони, різні за своїм призначенням. Еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння [3]. Законом України «Про Метрологію та метрологічну діяльність» не віднесено до сфери законодавчого регулювання такої вельми важливої, але специфічної категорії ЗВТ, як еталони. Це повністю відповідає практиці всіх без винятку країн ЄС, США, Японії, Австралії, інших країн, Принципів Міжнародного комітету з мір та ваг (CIPM), його Угоди «Про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрувань та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами» (CIPM MRA) [4].

 В публікації запропоновано систематизацію еталонів країн відповідно до їх визначень, наведених в [1, 5-6] – рис. 1.

 Міжнародний еталон (international standard) - Еталон, який за міжнародною угодою призначений для погодження розмірів одиниць,  що  відтворю¬ються і зберігаються державними (національними) еталонами [5]. Великий парк міжнародних еталонів зберігається в Міжнародному бюро мір та ваг.

 Державний еталон - первинний або вторинний еталон, що перебуває в державній власності [4]. В міжнародній практиці замість терміну державний застосовують поняття національний еталон. Національним еталоном вважається еталон, визнаний центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі [1].

 Статус національних еталонів надається [3]:

  • первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій);

Первинний еталон - еталон, установлений з використанням первинної референтної методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою [3].

 

  •  вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій), які мають найвищі метрологічні властивості серед еталонів даної одиниці, що є в державі.

Вторинний еталон - еталон, установлений шляхом калібрування за первинним еталоном для величини того самого роду [3].

 

   

Рис. 1. Види еталонів.

 Видом первинного еталону є спеціальний еталон - еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці в особливих умовах і замінює в цих умовах первинний еталон [5].

 До вторинних еталонів належать еталон копія та еталон передавання. Еталон-копія (reference standard) - Вторинний еталон, який призначається для передавання розміру одиниці фізичної величини робочим еталонам (зразковим засобам вимірювальної техніки) [3]. Eталон передавання (transfer standard) - Вторинний еталоні що призначається для взаємного звіряння еталонів, які за тих чи інших обставин не можуть бути звіреними безпосередньо [3].

 Первинні та вторинні еталони як правило зберігаються в національних метрологічних організаціях, в Україні – це Наукові метрологічні центри, а також у структурних підрозділах різних державних служб. Однак первинний та (або) вторинний еталон може бути власністю підприємства або організацій, і за відповідною процедурою отримати статус національного еталону. 

 Надання еталонам статусу національних еталонів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, відповідно до критеріїв та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України [3] відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 398 від 17 червня 2015 р. «Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів», «Порядок та критерії надання еталонам статусу національних еталонів» та Постанова Кабінету міністрів України № 807 від 7 жовтня 2015 р. «Про внесення змін до Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів».

 Станом на 2016 рік за офіційними даними [7] в Україні було 69 первинних і 71 вторинний еталон. За Програмою розвитку еталонної бази на 2018-2022 роки [7] до 2022 року заплановано створи ще 31 первинний еталон для відтворення та (або) зберігання різних видів фізичних величин: 10 - електричних та магнітних величин, 2 - довжини, 9 - маси та пов’язаних з нею величин, 1 - фотометричної величини, 4 - термометричних величин, 1 - часу і частоти, 1 - хімічної величини, 3 - акустичних, ультразвукових та вібраційних величин.

 Метрологічна простежуваність передається від вторинного еталону до робочих еталонів метрологічних центрів, підприємств, організацій, калібрувальних та випробувальних лабораторій. Робочий еталон (working standard) - еталон, призначений для передачі розміру фізичної величини зразковим [на сьогодні більш правильна назва - еталонним] засобам вимірювальної техніки, а в окремих випадках — робочим засобам вимірювальною техніки [5]. Еталони підлягають калібруванню [3], а первинні еталони з метою забезпечення визнання на міжнародному рівні та забезпечення нерозривного ланцюга простежуваності [6] повинні звірятися з відповідними еталонами інших держав або міжнародними еталонами.

 

Література:

1. РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

2. Величко О.М. Гармонізація національних нормативних документів щодо простежуваності вимірювань //Український метрологічний журнал, 2008, №1. – с. 25-32.

3. Закон України № 1314-VII від 5 червня 2014 року «Про метрологію та метрологічну діяльність».

4. Попруга Ю., Кузьменоко Ю., Самойленко О., Черепко С., Жалдак М., Проненко С., Потоцький І., Ціпоренко С. «Відповідальність, компетентність, демократичність – основи політики держави у сфері метрології та метрологічної діяльності» // Метрологія та прилади, №3, 2017 р. – С. 8-13.

5. ДСТУ 2681-94 Державний стандарт України. Метрологія. Терміни та визначення.

6. JCGM 200: 2008. International vocabulary of metrology –Basic and general concepts and associated terms (VIM). Joint Committee on Guides for Metrology (JCGM), 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf.

7. Постанова Кабінету міністрів України № 1041 від 28 грудня 2016 р. «Про затвердження Програми розвитку еталонної бази на 2018-2022 роки».