Волкович Волк,

Крижанівська Анастасія,

Кислуха Наталія

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

Науковий керівник

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця 

 

 Здоров'я та фізична підготовленість студентської молоді є важливим чинником фізичного потенціалу української нації. Але дослідження останніх років доводять, що зі вступом у вищі навчальні заклади для молоді характерним стає недостатній рівень рухової активності, що веде до низького функціонального стану.

 Інтенсифікація процесу навчання в закладах освіти, зростання кількості інформації, фізична та емоційна насиченість занять, підвищення вимог до якості засвоєння навчального матеріалу роблять проблему підвищення фізичної та розумової працездатності і серцевої діяльності студентської молоді однією з найактуальніших у фізіології.

 Фізична і розумова працездатність мають спільну фізіологічну основу систем забезпечення і механізмів, пов'язаних між собою. Проблема діагностики, корекції та управління працездатністю все більше привертає увагу вчених (Н.А. Агаджанян, М.М. Амосов та ін.)[1,2,3]. Поряд з цим питання ефективності управління фізичною і розумовою працездатністю за допомогою конкретних форм та видів фізичних вправ, обсягу та інтенсивності тижневих навантажень почали вивчатися лише в останні десятиліття (М.Я. Віленський, А.В. Магльований, В.І. Філімонов). Але особливості корекції та оптимізації показників працездатності під впливом фізичних навантажень на серцеву та розумову діяльність залишаються вивченими мало. Не встановлено також динаміки їх вияву протягом тривалого часу в залежності від рівня фізичної підготовленості і розвитку окремих фізичних якостей у тих чи інших груп учнівської та студентської молоді.

 Незважаючи на те, що процес навчання проходить у колективній, регламентованій формі, успішність його проходження залежить від індивідуальної активності, що вимагає високого рівня організації самостійної роботи, побуту і дозвілля [3].

 Успішність адаптації студентів до навчального процесу у вищому навчальному закладі залежить від рівня адаптивних можливостей сукупності якостей людини, які сприяють або перешкоджають адаптації [2]. Вирішенню проблеми підвищення рівня адаптивності та зміцнення здоров’я студентів в період навчання у ВНЗ служить реалізація принципів фізичного виховання і фізичної рекреації.

 Абсолютно необхідним і обов'язковим чинником успішної адаптації та зміцнення здоров’я студентів є не лише фізичні навантаження, передбачені навчальними планами, але й рекреаційно-оздоровчі заняття, що виконуються самостійно у вільний час [3,4].

 Без певного обсягу рухової активності організм не може накопичувати енергію для нормальної життєдіяльності та протистояти щоденному стресу. Саме під впливом систематичних фізичних тренувань в організмі відбуваються функціональні зміни, які підвищують морфо-функціональні резерви адаптації до несприятливих умов зовнішнього середовища [2] і виводять організм на більш високий рівень загальних неспецифічних адаптаційних можливостей [1].

 Таким чином, можна говорити про рекреаційно-оздоровчу рухову активність, як про засіб підвищення загальної резистентності організму до навчальних навантажень і зміцнення здоров’я студентської молоді.

 

Література

1. Бушуєв Ю. В. Рівень фізичного здоров’я студентів як клініко-фізіологічна основа фізичного виховання у вузі / Ю. Л. Бушуєв:Автореф… дис.. канд.. мед. наук. – 14.01.24 – лікувальнафізкультура та спорт. медицина. – Дн-петровськ – 2007.– 21 с.

2. Іванова О. І. Проблеми профілактики захворювань та фізичного розвитку дітей / О. Іванова. – Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2009. – № 2. – С.193 – 196.

3. Лошицька Т.І. Аналіз функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем у юнаків з різними рівнями фізичного здоров’я та фізичної підготовленості. – Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С.С. – Харків:ХДАДМ (ХХПІ), 2005.– № 18. – С.44 – 47.

4. Косинський Є.О. Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання / Косинський Є. О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М. – Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2010.– № 5. –С.97 – 100.