Присяжнюк Анна Юріївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ, Україна

 

 Анотація: В роботі досліджено сучасні тенденції розвитку високотехнологічних кластерів в Україні. Проаналізовано вплив IT-кластерів в різних регіонах України, зокрема динаміку їх валового регіонального продукту, обсяг інвестицій та соціальний потенціал. Запропоновано систему економічних заходів для розвитку IT-кластерів в Україні на основі фінансово-економічного стимулювання.

 Ключові слова: кластери, IT-кластери, валовий регіональний продукт, інвестиції, стимулювання кластеризації, кластерні ініціативи.

 

 В загальній структурі національних кластерів традиційно переважають промислові, аграрні, туристичні, логістичні та торговельні кластери. Проте, така їх структура є реальним індикатором технологічної багатоукладності української економіки на рівні стриманого розвитку. В той же час, високотехнологічні IT-кластери різної організаційної конфігурації стають гарантами своєчасної інноваційної модернізації та стійкого економічного зростання.

 В Україні практично відсутні програми розвитку інформаційних технологій на рівні регіонів, що значно обмежує доступ IT-кластерів до необхідних ресурсів, зокрема фінансового, інтелектуального та соціального капіталу. Особливо гостро дана проблематика відчувається в рамках бюджетної децентралізації, коли в світлі економічної та соціальної неспроможності регіонів до власного самовідтворення втрачається пріоритетність розвитку IT-кластерів й високотехнологічних галузей в цілому. Серед когорти дослідників проблем кластеризації та шляхів їх подолання варто виділити В. Гейця [1], А. Мазаракі [2], Г. П’ятницьку [3], , Л. Федулову [4].

 Соціально-економічну активність IT-кластерів важко заперечити. Так, Львівський ІТ-кластер було засновано 6 років тому, коли об’єдналися 3 найбільші компанії міста. Наразі організація об’єднує більше 70 ІТ-компаній, у яких працюють більше 11000 спеціалістів. За ініціативи та фінансового донорства кластеру розпочато будівництво Innovation District IT Park. На території парку будуть бізнес-центри та офіси для більш як 10 000 ІТ-спеціалістів, готелі, корпус університету, дитячий садок, спортивний та торговий центри. Наразі вже більше 50% офісних приміщень викуплені ІТ-компаніями [5].

 Досить активним у своїй діяльності є Kyiv IT Cluster, який засновано в листопаді 2015 року. Наразі до спілки входять 24 ІТ-компанії. В тісній співпраці із КМДА кластер займається проектом iCity Kyiv – побудовою креативного простору і центральної ІТ-івент зони Києва. Діятиме програма інкубації і розвитку підприємництва. Крім цього, передбачено соціальний коворкінг, де до 10 % місць будуть доступні для обдарованої молоді. За ініціативи спілки проведено 7 заходів Cluster Talks – це серія івентів і воркшопів на теми фінансів, бухгалтерії, продажу, маркетингу.

 Незважаючи на очевидний високий продуктивний соціально-економіний ефект від функціонування ІТ-кластерів їх розвиток гальмується багатьма факторами,зокрема критичними, на нашу думку, є рівень інвестицій саме в високотехнологічну інфраструктуру, телекомунікації та інформаційні технології. Тенденція до зниження капітальних інвестицій (мал. 1) характерна для всієї національної економіки, проте високотехнологічні галузі, що мають бути у пріоритеті невиправдано знівельовані. В підсумку, процеси модернізації в регонах протікають аморфно й продукують інформаційно-технологічний атавізм.

  

Мал. 1. Регіональна структура інвестицій в інформаційні технології та телекомунікації в загальній структурі капітальних інвестицій (у відсотках, %) 

 Джерело: побудовано автором за даними офіційного сайту Державної служби статистики України – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 За аналізований період флагманом інвестиційного забезпечення інформаційних технологій та телекомунікацій була Дніпропетровська область (2,3% в загальному обсязі інвестицій в інформаційні технологій та телекомунікації). Значно знизився інвестиційний потенціал створення високотехнологічних кластерів в Київській області (питома вага інвестицій встановить – 0,1%). Дослідження показали, що найбільш гострими бар’єрами фінансово-економічного характеру для активізації діяльності високотехнологічних кластерів є:

  • низький рівень платоспроможного попиту на товари, роботи й послуги, створені в межах ІТ-кластерів; 
  • непрозорі механізми ціноутворення на товари, роботи й послуги, високий рівень тіньової економіки на регіональному рівні; 
  • недостатній рівень рентабельності об’єктів соціально-економічної інфраструктури, що перебувають у державній чи муніципальній власності;
  • низька інвестиційна привабливість регіонів;
  • дефіцит бюджетних асигнувань в проекти розвитку регіональних ІТ-кластерів;
  • несприятливий податковий клімат (недосконалість режимів пільгового оподаткування, розширення коридору бази оподаткування та ін.);

 Зміни фінансово-економічного характеру предметно належать до макроекономічного рівня й мають бути визначені в загальнодержавній політиці розвитку кластеризації. На наш погляд, доцільно застосувати такі фінансові інструменти й важелі: 

  • активне впровадження бюджетної децентралізації, з метою збільшення дохідної частини місцевих бюджетів, що дасть змогу посилити фінансову участь органів місцевого самоврядування в розвитку інфраструктурних проектів ІТ-кластерів; 
  • послабити податковий тиск на малі й середні ІТ-компанії, за рахунок надання податкового інвестиційного кредиту;
  • впровадити практику референтного ціноутворення для проектів ІТ-кластерів із високим ступенем соціальної значущості;
  • розробити систему гарантій для ІТ-компанії, які беруть участь у проектах суспільного значення, зокрема при залученні зовнішніх кредитів для створення нових інфраструктурних об’єктів. 

 

Література:

1. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2016. –№1. С.– 7-22

2. Мазаракі А. А. Інноваційний потенціал України: монографія / А. А. Мазаракі, Т.М. Мельник, В. В. Юхименко, В. М. Костюченко, Л. П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2012. – 592 с.

3. П’ятницька Г.Т. Класифікація кластерів у системі інформаційного забезпечення стратегії кластеризації / Г.Т. П’ятницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №3. С.– 17-28

4. Федулова Л. І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні / Л. І. Федулова //Актуальні проблеми економіки. –2016. – № 7. – С. 240-248.

5. Донченко В. Навіщо потрібні міські ІТ-кластери: огляд проектів[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/it-cluster-review/