Кононенко Ольга Олегівна

студентка

НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

місто Київ, Україна

 

 Анотація: запропонована оптимізована система проведення ключових звірень за процедурою С та розробка програмного компоненту для реалізації.

 Ключові слова: процедура С, ключові звірення, фізична величина, національні метрологічні інститути, регіональні ключові звірення, адитивна поправка, мультиплікативна поправка, еталон, невизначеність.

 

 Метою регіональних ключових звірень (далі RMO КЗ) є поширення метрологічної еквівалентності на еталони національних метрологічних інститутів (далі НМІ), які не брали участь в ключових звіреннях CIPM [1]. Ступінь еквівалентності еталонів НМІ, що беруть участь в RMO KЗ, визначається по відношенню до опорного значенням ключових звірень CIPM (далі KCRV CIPM) через результати вимірювань, отримані в сполучних НМІ, які брали участь в обох звіреннях. Процедури оцінювання даних RMO КЗ повинні забезпечувати зв'язок з результатами KCRV CIPM з допустимо малої невизначеністю. Саме такою оцінкою буде займається даний програмний компонент[2].

 Для того, щоб зіставити дані RMO і CIPM КЗ було можливим необхідна трансформація даних RMO, що враховує відмінність в значеннях вимірюваних величин. Трансформація може бути реалізована шляхом введення адитивної поправки або мультиплікативної поправки (множенням на коригувальний коефіцієнт). Саме цими розрахунками займається розглянута далі програмний компонент[2]. 

 Процедура С застосовна для тих звірень, коли визначають невідоме значення фізичної величини, яке приписують мірі. В цьому випадку у відповідних ключових звіреннях CIPM і RMO як у транспортованих  еталонів можуть бути використані ідентичні по влаштуванню заходи з близькими, але різними значеннями фізичної величини[3].

 Алгоритм дій за процедурою С:

 

 Для того, щоб оптимізувати виконання процедури С, було прийняте рішення про створення програмного компоненту, який буде виконувати усі розрахунки автоматично, так виконувати висновки по даним.

 Для розробки програмного компоненту була вибрана мова програмування С, та середовище Microsoft Visual Studio. Даний вибір був обумовлений простотою та зрозумілістю мови програмування та середовища, а також їх доступністю. 

 Для результатів СІРМ робимо 5 полів для вводу значень х, та 5-для значень U*10(-8). Точність х має бути 0,000000001.(мал.1)

 Для результатів EURAMET робимо 5 полів для вводу значень х, та 5-для значень U*10(-8) .Точність х має бути 0,000000001.(мал.3)

 Для результатів СООМЕТ робимо 5 полів для вводу значень х, та 5-для значень U*10(-8) .Точність х має бути 0,000000001.(мал.2)

 При чому, U1 СООМЕТ U1 EURAMET  заповнюються автоматично, оскільки є сполучними з СІМР.

 

 

  Після натиску кнопки «Рассчитать» з’являється форма 2, у якій виводяться усі розраховані данні, згідно процедури С .(мал.4,5)

 

Мал.4.Форма 2. Частина форми, що відображає розрахунки.

 

 

Мал.5. Форма 2.Висновок з розрахунку еквівалентностей.

 

Література:

1. РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения. 

2. ДСТУ 2681-94 Державний стандарт України. Метрологія. Терміни та визначення.

3.Рекомендация КООМЕТ. CООМЕТ R/GM/32:2017. «Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределённости».

4. В.В. Шведова, Руденко Н.О. Опрацювання результатів вимірювань при проведенні міжлабораторних звірень за умов наявності систематичної похибки вимірювань //  Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2013. – 5/2. – с. 23-28.