Лозенко Олена Андріївна

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Україна

Дніпро

 

 Анатоція. У статті розглянуто процес піар-просування, розробка параметрів вибору цільової аудиторії, звертаючи увагу на її роль у формуванні успішного результату. Проаналізовано фактори та засоби, які впливають на якість просування. 

 Ключові слова: піар, просування, засоби, цільова аудиторія, лідер думки, піар-заходи, ЗМІ, піар-стратегія.

 

 Annotation. The article describes the process of PR-advancement, development the parameters of the choice of the target audience, paying attention to its role in the formation of a successful result. Analized the factors and ways that affect the promotion.

 Key words: PR, promotion, means, target audience, opinion leader, PR-measures, media, PR strategy.

 

 Постановка проблеми. На сьогодні більшість брендів, компаній та інших організацій не досягають потрібного результату, а саме: не виходять на ринок лідерами, не стають, впізнаваними, не знаходять свою аудиторію/споживача, тобто у кінцевому результаті не мають успіх.

 Така проблема постає через невдало обраний шлях просування, або через недостатній аналіз об’єкту просування, його мети, задач та позиціонування. Для запобігання даної проблеми, потрібно чітко вистроїти піар-стратегію просування об’єкту, яка буде підкріплена конкретними діями, націленими на певний результат у обраній цільовій аудиторії .

 Об’єкт вивчення: просування об’єктів культури через мережу Інтернет та у різних засобах масової інформації.

 Мета статті: виявлення та дослідження засобів просування об’єкту як позиціонування у свідомості аудиторії.

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологією вивчення теми стали роботи таких дослідників як: Козлової Т. В., Бочкарьової Е. Е., Лебедевої Е., які досліджували стратегії просування, їх етапи та діяльність. А також, роботи Райхмана І., Мініна А., які надають оцінку ефективності піар-просування, оцінку цільової аудиторії, її сегментації, що надалі дає нам можливість проаналізувати кінцевий результат вдалого та якісного просування.

 Виклад основного матеріалу дослідження. У ході дослідження потрібно було визначити такі поняття як піар-просування, піар-стратегія та цільова аудиторія. Так, ми розуміємо під поняттям піар-просування - комплекс певних заходів, метою яких є збільшення прибутку послуги, товару чи будь-якого бренду; його вихід на ринок; зріст впізнаваності та залучення нових споживачів. А також, піар-стратегія, що є планом чітких дій, які спрямовані на просування об’єкту через співпрацю з цільовою аудиторією, тобто, план, за допомогою якого ми можемо керувати громадською думкою. [3] Та сама цільова аудиторія – це певна група людей, яка об’єднана спільною думкою, метою та бажаннями. Так звана, «головна» аудиторія – це та аудиторія, на яку спрямовані усі дії бренду, компанії тощо, тобто, найбільш важлива група людей, яка надасть кінцевий результат. Для вдалого просування об’єкту потрібно вивчити об’єкт та проаналізувати його, виявити сильні та слабкі сторони, враховуючи недоліки та переваги. А також, провести аналіз конкурентної спроможності, після чого вистроїти чітку піар-стратегію.

 Як вже було зазначено вище, піар-стратегія - це план послідовних дій, які направлені на взаємодію з аудиторією, що надасть результативний фініш. Такою аудиторією для просування об’єктів культури можуть стати вже існуючи споживачі, тобто, відвідувачі, учасники виставок тощо; партнери, лідери думки та ЗМІ, за допомогою яких підвищиться впізнаваність об’єкта. [2]

 Піар-стратегія має обов’язкові дії, які потрібно виконати для успішного просування: аналіз положення об’єкту на даному етапі, вивчення цільової аудиторії, аналіз обраних інструментів для успішної стратегії та її ефективності тощо.

 Якщо усі пункти будуть збережені та досліджені, план стратегії буде виконаний успішно, але, також треба приділити увагу цільовій аудиторії, оскільки, правильне її визначення має важливий вплив на успішність просування об’єкту. Важливо розуміти, на яку групу людей об’єкт розповсюджує свою діяльність, від якої аудиторії буде більше відгуків та зворотного зв’язку, або, на кого ще треба вплинути, для залучення нових споживачів. Для того, щоб це зрозуміти, треба проаналізувати ситуацію середовища, в якому знаходиться цільова аудиторія, її бажання, переваги, чим вона живе та цікавиться; що потребує; що готова придбати, яку інформацію може увібрати в себе та донести її до інших; чим користується, через які канали (інтернет або ЗМІ) ми зможемо дістатися її. Оскільки зараз панує час інтернету, для більш успішного просування потрібно використовувати інструменти, за допомогою яких можна реалізувати стратегічний план. Наприклад, можна створити свій сайт, сторінки у соціальних мережах, які допоможуть ознайомити бренд\компанію з цільовою аудиторією, а також налагодити з ними стосунки. Усе це повинне приваблювати споживача, тому той самий сайт, або сторінка у соціальних мережах має бути привабливою естетично та за своїм наповненням, має враховувати побажання аудиторії, а також бути поруч з сучасними тенденціями. Наприклад, відомі музеї світу використовують мобільні додатки, за допомогою яких створюють провідники по стінах музею, щоб ознайомити людей з експозиціями. Усі піар-інструменти для просування об’єктів культури створюються в онлайн та офлайн режимах. Онлайн режим використовується для взаємодії з аудиторією, спонсорами та партнерами за допомогою мобільних додатків, соціальних мереж. Офлайн режим – у процесі різноманітних заходів, презентацій. Важливо брати до уваги те, що тренди швидко змінюються, тому їх якісний аналіз та розуміння підвищує вірогідність успіху. Щоб завоювати увагу громадськості, можна створювати різноманітні заходи, які будуть присвячені якійсь події, залучаючи ЗМІ, лідерів думки (наприклад блогерів), в яких вже є своя аудиторія, яка з часом може стати потенційним споживачем. Завдяки івентам можна досягти покращення репутації, залучити нову аудиторію, яка буде надавати зворотній зв'язок, обізнаність про бренд підвищиться. [4]

 Висновки. Жодна компанія, бренд, будь-яка комерційна або не комерційна установа не зможе утриматися на плаву та постійно йти на крок вперед інших без чітко продуманої, проаналізованої стратегії, без конкретної мети. Тому, для запобігання втрат, треба створити стратегічний план на певний проміжок часу, з чіткими діями, аналізуючи кожен пророблений етап. Увесь піар-стратегічний план підтримують інструменти, які ми використовуємо для просування. Тобто, у підсумку, головну роль зіграє загальний комплекс дій, який буде направлений на просування, а не його окремі пункти. Сучасний прогрес надав нам можливість слідкувати за аудиторією, її діями, аналізувати її взагалі, наприклад, через мобільні додатки, які можуть фільтрувати її за віком, статтю та місцем знаходження. Все це допомагає краще зрозуміти її. Кінцевим результатом успішної піар-стратегії просування є зворотній зв’язок, якщо він є, якщо є зріст – план можна вважати успішним.

 Оскільки, час іде і з ним змінюються тенденції, переваги тощо, потрібно створювати нову стратегію, з новими цілями та ідеями.

 

Список бібліографічних посилань

1. Козлова Т. В. PR-деятельность учреждения культуры. Реализация и оценка эффективности PR-кампании. — Москва – 2007. – № 2. – С.42-49

2. Райхман И. Практика медиа измерений. Аудит. Отчетность. Оценка эффективности PR. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 432 с. 

3. PR-стратегия. Пресс-служба. Издательский дом «Имидж-Медиа».

4. Быстрова О. А. «Продвижение культурного продукта в системе маркетинга социально-культурной сферы» . — http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/1854