Брикалова Анастасія Олександрівна

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Україна

Дніпро

 

 Анотація. Розглянуто основні види психологічного маніпулятивного впливу засобів масової інформації на підсвідомість людини. Проаналізовано основні принципи маніпулятивних технологій в мас-медіа, проаналізовано психологічні основи людини та засоби підсвідомого управління споживача. Визначено поняття установок, розглянуто закономірності виникнення психологічних установок медіа та принципи взаємодії установок та людини.

 Ключові слова: соціальні медіа, підсвідомість, мас-медіа, маніпулювання, ЗМІ, стереотипи, поведінка споживача, установки.

 

 Annotation. The article describes main types of psychological manipulative influence of mass media on the subconscious of a person are considered. The basic principles of manipulative technologies in mass media are also analyzed, psychological foundations of a person and means of subconscious management of the consumer are analyzed. The notion of plants is determined, the laws of the emergence of psychological media settings and the principles of the interaction of the installations and the person are considered.

 Key words: social media, consciousness, mass media, manipulation, mass media, stereotype, spiral of silence, consumer behavior, installation.

 

 Постановка проблеми. У сучасному суспільстві людина сама приймає рішення щодо будь-яких дій у своєму житті. Але мало хто замислювався, що рішення, які людина приймає, можуть бути кимось запрограмовані ззовні, а за допомогою, так званих, установок. Людина базується та опирається на попередній досвід, який сформував певну схильність до об’єкта чи ситуації, це зумовлює її несвідомий психологічний стан. Пропаганда часів Другої світової є яскравим прикладом підсвідомого навіювання інформації. Тож, маніпулятивні установки існують вже тривалий час, але розвиток інформаційних технологій дає владу над усіма видами управління свідомістю людей. Сьогодні мас-медіа відіграють одну з ключових ролей в житті суспільства та мають неабиякий вплив на підсвідомі бажання споживача. Таку «силу» управляти людиною ЗМІ отримало внаслідок розвитку новітніх медіа, які тиражують величезну кількість різноманітної інформації. З часом у світі розвинулося багато видів підсвідомого тиску на окремих індивідів та суспільні маси в цілому. З метою маніпулювання та управління людьми використовуються технології, які генерують в споживачеві нові стереотипи, ідеї, установки та моделі поведінки, які вигідні суб’єкту впливу. Проблема маніпулятивних установок має детально досліджуватися, аби запобігти негативному впливу мас-медіа на людину.

 Об’єкт вивчення: ЗМІ як засіб маніпулятивного впливу та формування психологічних установок людини. 

 Мета статті: вивчення особливостей недійних установок та маніпулятивного впливу мас- медіа на підсвідомість соціуму та наслідки такого впливу.

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологією вивчення теми стали роботи видатних психологів, журналістів та маркетологів, які раніше публікували свої роботи зі схожими завданнями та цілями. Висновки отримані з цих робіт стали методологічною основою. Над цим питанням працювали такі науковці як: Ланге Л., Узнадзе Д.Н., Варій М.Й., Голодникова Ю.А., Пауль В., Сінгх П., Шерковин Ю. та ін. Науковці розглядали окремо роль маніпуляції, механізми впливу на масову свідомість через ЗМІ та характери маніпулятивних повідомлень. Теорія установок А.Н.Узнадзе розвивалася як теорія, що описує несвідому нервову діяльність людини. Науковець намагався пояснити закономірності сприйняття як відображення дійсності та проаналізувати поведінку індивіда в таких ситуаціях.

 Виклад основного матеріалу дослідження. За допомогою установок формується неправдиве уявлення про себе та світ в цілому. Пізніше на базі психологічних установок відбувається маніпулювання. Тож, у ході подальшого дослідження важливо дати визначення ключовим поняттям «установки» та «маніпуляція», розглянути умови їх виникнення та способи розпізнавання.

 Психологічна установка. Для того, щоб потреба людини була задовільнена, повинна відбутися певна ситуація. Для того, щоб задовольнити потребу, повинен існувати засіб її задоволення. Коли є потреба та існує засіб її задоволення – у людини виникає стан, який характеризує готовність та схильність суб’єкта здійснити дію, яка задовольнить існуючу потребу. Цей стан і є установкою, тобто готовністю до звершення певної дії. [1]

 Установка – готовність та схильність людини до сприйняття майбутніх подій в певному напрямку. Установка забезпечує певний характер ходу подій та слугує основою для доцільної активності людини. Тут мова йде саме про готовність до дії, що відбудеться. Якщо навик відносять до періоду здійснення дії, то установку саме до готовності до дії, що відбудеться.

 Розуміння установок, які служать опорою для поведінкових рішень, дозволяє, наприклад, розробити психологічних портрет героя, який буде привертати увагу аудиторії - споживача. Наприклад, один з послідовників Узнадзе - Ш. Н. Чхартишвілі (псевдоним – Борис Акунін) створив серію розповідей про Ераста Петровича Фандоріна. Завдяки установкам автора, читач має асоціативний ряд щодо рис характеру та стилю життя аристократа XIX століття: благородство, відданість, непідкупність, вірність принципам, то виникає асоціація з образом Фандоріна. 

 На сьогоднішній день існує багато визначень поняття «маніпуляція». Варто визначити наступні дефініції:

  • Спосіб психологічного впливу проти волі об’єкта, з ціллю нав’язування інформації, яка відповідає інтересам суб’єкта;
  • Певний вплив на свідомість людини (частіше на її емоції, почуття і переживання) з метою запрограмовування мотиву дії;
  • Такий вид психологічного впливу, продумане використання якого може викликати приховане пробудження у іншої людини намірів, які не співпадають з її актуальними бажаннями; [2]

 Нижче зазначено основні технології маніпулювання, результатом яких є схильність суб’єкта до інформації, яка подається об’єктом маніпуляції:

  • Спотворення інформації, подаючи її у неповному обсязі, частинами ( це не дає змогу людини скласти цілісну картину)
  • Редагування інформації шляхом додавання своєї інформації ( часто недостовірної)
  • Створення «інформаційного» шуму, який зумовлюється подачею великої кількості інформації. В такому випадку споживачу важко виокремити дійсно корисне для себе.
  • Подання інформації, яка є неперевіреною,таким чином відбувається створення ефекту першого повідомлення. Як відомо, більше вірять джерелам, які з’явилися першими у потоці.

 Отже, маніпуляція є видом психологічного впливу, у якому маніпулятор впроваджує у психіку людини потрібні йому види поведінки, мислення, тощо, а установки вже підготували рецепцію маніпулятивного меседжу. Його головним завданням є сприйняття споживачем нав’язаної думки за свою. Визначення психологічного маніпулювання трактується як процес спеціально спрямованого або ненавмисного використання видів поведінки споживача з метою змінити їх на користь адресата. 

 Знаючи установки, які сформували ЗМІ, можна маніпулювати людиною, спираючись на вже створений масив уявлень. Так, наприклад, феномен споживання базується на установках типу: «Споживай! Це статусно, це доводить, що ти здатний! », « Головне - гроші », «Мета виправдовує засоби» та ін. І, маючи подібні установки в голові, людина, зустрічаючись з рекламним меседжем «купувати», починає його інтерпретувати, не з точки зору «треба/не треба», а з точки зору «можу, хочу, доведу і т.д, і, здійснюючи вчинок, людина впевнена, що це її свобода вибору. Хоча вибір було зрежисовано установками. ЗМІ несуть свої установки через відомих медійних лідерів, через акторів, політиків та ін. 

 Мислення людини установками досягається шляхом повторення. Це технологія виникнення установок та маніпуляції. Коли людина чує інформацію постійно, вона вже не є нав’язуванням певної думки, вона формує чіткі стереотипи та певне мислення. Якщо подача інформації викликає емоції у людини - навіть зовсім нелогічне та абсурдне здається цілком реальним та правильним. 

 Висновки. Зaсоби мaсoвoї інформації за допомогою мaніпулятивнoгo впливу та медійних ментальних установок формують медіa-свідoмість, якa змінює грoмaдську думку. Цей вид впливу передбачає використання різних технологій прихованого тиску на підсвідомість людей. Мaніпулятивний вплив соціальних медіа реaлізується через зaстoсувaння системи пoвтoрення, міфoтвoрчoсті, підтaсoвувaння, приховування фaктів, для формування установок. У подальшому є доцільним дослідження сфери медійних установок та їх маніпулятивного впливу на суспільство, з метою розробки формалізованої моделі інформаційного впливу мас медіа за допомогою методів маніпулятивного впливу та системи їх виявлення.

 

Література

1. Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки. — Москва, 1949

2. Присяжнюк М. М. Прийоми маніпулювання свідомістю людей через засоби масової інформації /М. М. Присяжнюк // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. — №1(1). —2008. — С. 51–58.