Лахай Юлія Вікторівна,

студентка ІІ-го курсу, юридичного інституту,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана»,

Україна, м. Київ.

 

 Аннотація. В статті висвітлюється вплив волонтерської діяльності різних напрямків для формування професійних компетентностей сучасної молоді. Автор акцентує увагу на перевагах залучення молоді до волонтерської діяльності, її ролі у розвитку соціальних якостей молоді.  

 Ключові слова: волонтерська діяльність, соціальна активність молоді, професійний розвиток молоді. 

 

 В сучасних умовах зразковими рисами представників молодого покоління виступають не тільки освіченість та вихованість, але й активна громадянська позиція, високий рівень саморозвитку та глибоке розуміння загальнолюдських цінностей. Ці соціальні якості зароджуються ще в дитячому віці, проте проявляються та розвиваються протягом усього свідомого життя. Дуже часто означені якості молоді «розкриваються» у волонтерській діяльності учнів та студентів, що допомагає їм знайти своє місце у соціумі та виявити свою життєву та громадянську позицію. Саме таких активних представників сучасної молоді бажають отримати роботодавці, адже прогресивно налаштована активна молодь сприяє розвитку держави, суспільству та організаціям, в яких вона має намір працювати. Звідси в сучасній науці набуває актуальності дослідження переваг волонтерської діяльності учнів та студентів у їх майбутній професійній діяльності. 

 Тому метою даної статті виступає дослідження ролі волонтерської діяльності молоді у формуванні її професійного розвитку.

 В науковій літературі під поняттям волонтерство інтерпретують як добровільний вибір, який виражає особистісні погляди та позицію; передбачає активну участь громадянина в громадському житті; сприяє покращенню якості життя, поглибленню солідарності між людьми; зумовлює реалізацію основних людських потреб на шляху побудови більш справедливого суспільства; сприяє більш збалансованому економічному і соціальному розвитку; виражається зазвичай у спільній діяльності в рамках різних асоціацій тощо [1]. 

 Варто зазначити, що найчисленнішою категорією волонтерів в Україні виступають люди молодого віку, зокрема, студенти вищих навчальних закладів. По суті це чи не найбільша та соціально активна частина громадськості.  

 В процесі здійснення волонтерської діяльності різних напрямків відбувається залучення молодих людей до формування активної громадянської позиції, оскільки вони спостерігають соціальну несправедливість; розшарування суспільства; оточуючих людей, які потребують допомоги. Це сприяє формуванню у молоді соціальних вмінь та здібностей, які є актуальними в контексті надання допомоги різним прошаркам населення [1].

 Як можна побачити, сутність та особливості реалізації молодими людьми волонтерської діяльності передбачає формування у них духовних прагнень, зокрема, ліквідації соціальної несправедливості, допомоги уразливим прошаркам населення, почуття соціальної відповідальності, здатності спілкуватися з різними соціальними групами, лідерських якостей тощо. Звідси волонтерство займає важливе місце як у формуванні громадянського суспільства, так і в духовному, професійному розвитку молоді загалом. 

 Для сучасної молоді активна участь у волонтерській діяльності означає певні переваги та можливості, які надалі можна використати у своєму житті: 

  • допрофесійна підготовка та пошук свого місця в професійній сфері; 
  • оволодіння практичними навиками й теоретичними знаннями соціальної роботи з різними соціально-демографічними групами населення;
  • формування лідерських якостей і творчих здібностей, самовираження особистості;
  • допомога незахищеним верствам населення, реалізація соціальної активності у соціумі; 
  • участь у процесах прийняття рішень, які стосуються молоді [1].

 При цьому слід відмітити роль волонтерської діяльності молоді у професійному розвитку працівників соціальної сфери, для яких необхідним є формування таких особистісних якостей, як емпатія, активна громадська позиція, комунікабельність, толерантність, небайдужість до суспільних проблем, прагнення до покращення соціального побуту уразливих прошарків населення тощо.

 Підкреслимо, що значною перевагою участі молоді у волонтерській діяльності виступає формування у них соціальною адаптованості або вміння пристосовуватися до різних умов сучасного соціуму. Також соціальна адаптація передбачає «гармонійне з точки зору індивідуальних прагнень людини задоволення її потреб, створення умов для її здорового, щасливого життя в суспільстві» [3]. З такими людьми легко взаємодіяти у різних суспільних сферах, адже вони краще проходять бар’єр взаємодії із зовнішнім світом, і здатні налагоджувати комунікацію та взаєморозуміння з представниками різними соціальних груп. До того ж навички здійснення допомоги та підтримки людям різних верств населення є необхідними для працівників більшості професій у сфері послуг.   

 Також в процесі реалізації волонтерської діяльності у молоді формується така соціально значуща риси для професійної діяльності, як відповідальність, що визначає сутність активної громадянської позиції індивідів. При цьому також відбувається формування етичних стандартів, що сприяють організації системи засадничих правил поведінки та комунікації, які надалі доведеться застосовувати в процесі здійснення професійної діяльності [2].

 Особливо вагомою постає роль волонтерської діяльності у формуванні професійних навиків тих представників молоді, які прагнуть у своїй майбутній професійній діяльності тісно працювати з іншими людьми, надавати їм кваліфіковану допомогу, здійснювати консультативну діяльність у соціальній сфері тощо. Зокрема, до таких професій слід віднести вчителя, психолога, юриста, лікаря, соціального педагога, соціального працівника та інших.     

 Підсумовуючи вище означене, зауважимо, що волонтерська діяльність відіграє важливу роль у професійному становленні сучасної молоді. Вона допомагає молодим людям зрозуміти їх професійну ідентичність, формуючи у них систему суспільно значущих професійних навиків, сприяє становленню їх як кваліфікованих працівників, так і активних представників громадянського суспільства в цілому. 

 

Література:

1. Козубовський Р. Студентська молодь як важливий ресурс волонтерства / Р. Козубовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 28. - С. 76-78.

2. Лях Т. Л. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності державних і громадських організацій / Т. Л. Лях // Соціальна педагогіка: теорія і технології: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.]; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 130-139.

3. Професійна освіта: словник: [навч. посіб.] / уклад. С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало. – К., 2000. – 380 с.