УДК 658.6

Кулик Олександра Сергіївна

Магістр V курсу, група МПМп-171, Чернігівський державний технологічний університет, Україна, м. Чернігів

 

Ітченко Дмитро Миколайович

Науковий керівник, к.т.н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський державний технологічний університет, Україна, м. Чернігів

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

 

Кулик Александра Сергеевна

Магистр V курса, группа МПМп-17, Черниговский государственный технологический университет, Украина, г. Чернигов

 

Итченко Дмитрий Николаевич

Научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры публичного управления и менеджмента организаций, Черниговский государственный технологический университет, Украина, г. Чернигов

 

PERSPECTIVES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF FORESTRY ENTERPRISE

 

Kulyk Olexandra Sergiivna

Master of the 5th course, MPMp-171 group, Chernihiv National University of Technology, Ukraine, Сhernihiv

 

Itchenko Dmytro Mykolayevych

Scientific adviser, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Public Administration and Management of Organizations, Chernihiv National University of Technology, Ukraine, Сhernihiv

 

  Анотація: Статтю присвячено проблемі незаконного вивозу лісу за кордон. На основі зібраних даних і прикладу діяльності одного з українських підприємств з лісозаготівлі СЛП «Агролісгосп» в с.м.т. Короп було досліджено дану проблему. Орієнтуючись на зібрані дані, отримані на підприємстві, в статті приводиться обґрунтування доцільності вкладання коштів в обладнання для випуску продукції з деревини і відправлення її за кордон легально, отримуючи на неї дотації від держави.

  Аннотация: Статья посвящена проблеме незаконного вывоза леса за границу. На основе собранных данных и на примере деятельности одного из украинских предприятий по лесозаготовке СЛП «Агролесхоз» в п.г.т. Короп было исследовано данную проблему. Ориентируясь на собранные данные, полученные на предприятии, в статье приводится обоснование целесообразности вложения средств в оборудование для выпуска продукции из древесины и отправки ее за границу легально, получая на нее дотации от государства.

  Annotation: The paper covers the problem of illegal forest transportation abroad. This problem was studied on the basis of the collected data and taking into account the activity of the Ukrainian Korop spesialised Ahrolishosp forestry enterprise. The author of the paper grounds the appropriateness of investing money in equipment for forest products release and sending these products abroad legally receiving state subsidies.

 

  Ключові слова: деревообробка, лісозаготівля, обладнання, сировина, сільське господарство.

 

  Ключевые слова: деревообработка, лесозаготовка, оборудование, сырье, сельское хозяйство.

 

  Keywords: woodworking, logging, equipment, raw materials, agriculture.

 

 Постановка проблеми. Деревина є стратегічно важливим видом сировинних ресурсів, раціональне використання якої є невід’ємною складовою сталого розвитку нашої країни.

  Україна посідає восьме місце в Європі за загальною площею земель лісогосподарського призначення – 10,8 млн. га і загальним запасом деревини в лісах - 1,8 млрд. куб. м. Україна все ж є лісодефіцитною державою і має один з найнижчих показників лісистості – близько 15,7%, що вдвічі нижче, ніж в середньому в світі і майже втричі нижче, ніж в Європі. Крім того, ліси в Україні виконують, насамперед, екологічні функції і мають обмежене експлуатаційне значення. 

  В країні важливою проблемою є те, що вивіз лісів майже не контролюється і багато їх вирубується для відправки за кордон. Тому в 2015 році було прийнято законопроект про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді. Тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту необроблених лісоматеріалів (код 4403 УКТЗЕД):

 • деревних порід, крім сосни, - з 1 листопада 2015 року;
 • деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року [3].

 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пінчевська О.О. в своїй роботі [4] прослідковувала динаміку відправлення готових виробів з деревини за кордон та співставляла її з об’ємами відправлення необроблених матеріалів. Також дану проблему досліджували А.А. Теребух та Н.П. Яворська в роботі [5]. Науковці у своїй праці зробили акцент на інвестиційну діяльність в деревообробній галузі та на те, як економіка країни впливає на розвиток деревообробної галузі.

 

  Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Після прийняття законопроекту щорічний обсяг деревини зменшився але люди які заробляють на цьому гроші змогли знайти вихід, тепер ліс за кордон відправляють, як низькосортну деревину для опалення, а не ліс-кругляк, як це було дозволено раніше. Проблема законопроекту в тому що заборонили експорт, а не вирубку дерев.

  Тим часом лісгоспи стверджують, що без продажу деревини за кордон не можуть зводити кінці з кінцями. За зовнішньоекономічними контрактами лісогосподарські підприємства, начебто, здебільшого відправляли низькосортну деревину, на яку не було ринку збуту всередині країни [1]. А насправді «йшов» ввесь ліс який можна було продати. 

  Законопроект був створений для того щоб підприємства не продавали за кордон свою продукцію, а закуповували обладнання і переробляли матеріали в Україні, а потім вже продавали закордон, адже ліс який ми продаємо приблизно коштує в Польщі – 82 євро, а в Словаччині – 100 євро. Ринкова ціна деревини в Україні – 62 євро, тому звісно вигідніше продати її за кордон. 

  Важливим кроком для розвитку деревообробної галузі в Україні стало підписання Угоди про асоціацію з країнами ЄС. Це дало низку переваг для України, зокрема перевагами є: 

 • здешевлення продукції ЄС для українських споживачів і підприємств деревообробної промисловості, що планують імпортувати сучасні технології обробки деревини, особливо у плані впровадження нових технологій заготовки, обробки та виробництва нових видів продукції, які відповідають сучасним вимогам ринку;
 • ємність ринку ЄС. Україна має великий потенціал як експортер продукції з деревини, а ЄС – найбільший зовнішній ринок збуту для продукції галузі;
 • залучення більших обсягів іноземних інвестицій в деревообробну промисловість теж має стати важливою частиною економічної співпраці України.

  Отже, чи рятує мораторій українські ліси і чи сприяє розвитку переробної промисловості – або це безглузда заборона, яка руйнує імідж України в Європі?

  Поверхневий погляд на статистику за першу половину 2017 року свідчить на користь прихильників мораторію: за рік його дії обсяг експорту необробленої деревини дійсно зменшився і зріс експорт продукції деревообробних підприємств. Також зростають податкові надходження до бюджету від підприємств галузі. Також мораторій "закрив кордон" далеко не на 100% – триває вивіз необробленої деревини, але вже в якості дров чи іншої деревообробної продукції.

 

  Мета статті. Головною метою роботи є обґрунтування доцільності вкладання коштів в обладнання для випуску продукції з деревини і відправлення її за кордон легально, отримуючи на неї дотації від держави.

 

  Виклад основного матеріалу. Розкрити дану проблему краще буде на прикладі не великого підприємства СЛП «Аголісгосп» в Чернігівській області, Коропського району, с.м.т. Короп.

  Експортний департамент СЛП «Агролісгосп» здійснює оптовий продаж деревини та готової продукції з деревини по всій Україні та в деякі країни закордону, такі як: Польща, Словаччина, Шотландія, Молдова, Туреччина, Румунія, Азербайджан, Туркменістан та ін..

  Дане підприємство проводить заходи по відновленню лісів, підвищення їх продуктивності, створенню насаджень з швидкоростучих і технічно-цінних деревних порід. Здійснює заходи по заміні малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, заліснення малопродуктивних земель, які не використовуються в сільському господарстві, також організовує розвиток лісонасіннєвої справи та розсадницького господарства. 

  Що до СЛП «Агролісгосп», то це підприємство не просто вирубує ліси, а ще й виробляє високоякісну деревину та насичує регіональний ринок деревини товарами за доступними цінами. Неповний перелік продукції яку надає підприємство:

 • пиловник хвойний;
 • пиловник листяний;
 • фанерна сировина для лущення;
 • будліс;
 • деревина для технологічних потреб;
 • лісоматеріали круглі рудникові стояки;
 • дрова для опалення, самозаготівля;
 • лісоматеріали круглі, стовбці для огорожі.

  Регулярно підприємство закуповує нове обладнання для обробки деревини, що дозволяє обійтися меншою кількістю робітників, в свою чергу це здешевлює продукцію та сприяє її конкурентоспроможності.

  В свою чергу підприємство розвивається технічно і технологічно. У поточному році підприємство придбало таке обладнання:

 • верстат багатопилковий ВД-100 для повздовжнього розпилу брусу;
 • верстат стрічковий «Номінал – М» СЛП – 6,5.

  Також підприємство закуповує техніку для завантаження, перевантаження, перевезення та відправки готової продукції.

  То чому ж всі підприємства не можуть удосконалювати своє обладнання, робити свою продукцію конкурентоспроможною і відправляти за кордон готові матеріали офіційно та за значно вищими цінами.

  Звісно обладнання буде коштувати не мало, але воно швидко окупиться і таким чином ми будемо розвивати економіку нашої країни і виходити на ті ж ринки ЄС з конкурентоспроможною продукцією. 

  Нажаль на даний час ми тільки можемо спостерігати, як бізнесмени вивозять свої підприємства та кращих робітників за кордон. З журналу «Forbes Україна» - «Шкода тільки, що інвестиції зосереджуються в сировинному секторі, а не в його обробленні. У цей же самий час український бізнес масово ринув в «евакуацію». Вітчизняна еліта вже 15 років вивозить свої капітали за кордон. У щорічному рейтингу Forbes є чимало представників великого бізнесу, які справи в Україні ведуть із Лондона, Ніцци чи Женеви» [2].

  Висновки і пропозиції. Бути офіційно зареєстрованим підприємством, яке б переправляло свою продукцію за кордон, досить вигідно адже потім повертається дотація з державного бюджету, яка майже перекриває всі витрати які пішли на дану заготівлю, тому в так званому «мінусі» підприємство точно не буде, а при цьому буде розвиватися економіка країни. Звісно після підписання мораторію про заборону експорту лісів надходження податків за номінальними показниками від підприємств лісогосподарського комплексу у 2016 році, у порівнянні з 2015 роком, збільшилися з 2,7 млрд до 2,9 млрд грн. Найбільше сплатили податків підприємства у сфері лісового господарства та лісозаготівлі - 1,6 млрд грн, тобто практично половину. Але це досить незначні кроки і нашій країні ще є куди рости.

 

Література:

1. Журнал «Тримай kurs» - стаття «Схемотехніка в темному лісі: як із Прикарпаття експортують кругляк під виглядом дров», [Електронний ресурс] Режим доступу до журналу : http://kurs.if.ua/articles/shemotehnika_v_temnomu_ lisi_yak_z_prykarpattya_eksportuyut_drova_za_tsinoyu_dilovoi_derevyny_33827.html

2. Журналу «Forbes Україна» - стаття «Бізнес-емігранти: куди течуть українські інвестиції» [Електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1403643-biznes-emigranti-kudi-techut-ukrayinski-investiciyi .

3. Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 31, ст.291 \Верховна Рада України [Електронний ресурс], Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/325-19 . 

4. Стаття «Актуальні напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні», Пінчевська О.О. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nubip.edu.ua

5. Стаття «Інвестиційні аспекти відродження деревообробної галузі в Україні», А.А. Теребух та Н.П. Яворська [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2015/6.pdf.