Ходзицька Валентина Василівна

кандидат економічних наук., доцент

ДВНЗ “Київський національний економічний

 університет імені Вадима Гетьмана, Україна ,м.Київ 

 

 Мета дослідження. В статті висвітлені основні методичні засади формування управлінської звітності виробничих підприємств.

   Методологія. Стаття досліджує основні причинно-факторні умови, що конкурентно  мотивують оптимізувати склад та структуру управлінської звітності виробничих підприємств.

   Отримані результати. Концептуальні та організаційні етапи формування управлінської звітності виробничого підприємства характеризуються складністю як самих процесів, що відбуваються на такому підприємстві, так і різноманітністю та стрімким розвитком сучасних інформаційних технологій. Однак застосування єдиних розроблених звітних управлінських форм для усіх підприємств виробничої галузі є досить таки проблематичним у зв'язку із широкою різноманітністю самої виробничої специфіки діяльності підприємств.

   Цінність дослідження. Відображені підходи виступають основою формування сучасних облікових концепцій, спрямованих на забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень та створення стійких конкурентних переваг. 

   Ключові слова: архітектоніка звітності, управлінські рішення, конкурентоспроможність, система управління, стратегічне управління.

 

  Управлінська звітність як основа для прийняття ефективного, перспективного і стратегічного рішення, повинна стати довгостроковою тенденцією для задоволення інформаційних потреб користувачів звітності. Проте, формування такої звітності потребує часу. Саме тому все більш значним та необхідним стає застосування новітніх інформаційних технологій задля  ефективності використання управлінських показників в системі загального менеджменту господарюючого суб’єкту.

  Із розвитком бізнес-процесів значна частка у собівартості виробів стала належати витратам, прямо не пов'язаними із виробничими процесами. З метою обліку та управління такими витратами необхідно використовувати сукупність методів MRPII та  нові концепції, що регламентують корпоративне планування: 

 • ERP - системи, які надають широкі можливості для роботи з філіями та іншими залежними компаніями; 
 • SCM - системи, які дозволяють знижувати витрати на транспорт і поточні витрати через оптимальне структурування логістичних схем з постачання;
 • CSRP - системи, що дозволяють здійснювати координацію діяльності компанії відповідно до її купівельної спроможності.

  Реструктуризація з функціональних організаційних структур у структури та потоки зі створення додаткової вартості і недоліки традиційного управлінського обліку в забезпеченні ощадного виробництва, як правило, призводять до суттєвих змін управлінського обліку і процесів звітності. Оскільки управління переходить від ієрархічного управління до робітників і зосереджується на постійному збільшенні та поліпшенні, інформації, яка повинна бути своєчасною і релевантною, то виникає потреба у звітності, яка не лише відповідає вище зазначеним критеріям, а й має відношення до поточної роботи робітника і може бути проаналізована людиною, яка не має кваліфікації бухгалтера. Управлінська інформація повинна нести організаційні завдання виробничого підприємства, такі як цінності клієнта, якість, постійне вдосконалення та ліквідація відходів, оптимізації замовлень на основі економічно обґрунтованого розміру замовлення (ЕОРЗ), ефективність релевантних рішень та потенціальних можливостей використання вивільнених виробничих потужностей. Прагнення до постійного вдосконалення, ефективності та ліквідації відходів застосовується до всіх процесів, в тому числі облікових процесів. У той час як ощадливе виробництво надає інструменти для оптимізації процесів обліку, реальний вплив походить від філософії і прагнення до скорочення витрат часу на такі складні та інтенсивні процеси обліку, як річний бюджетний цикл та збір даних для розрахунку системи собівартості.

  Формування управлінської звітності у процесі застосування сучасних інформаційних технологій стає актуальним завданням для виробничої галузі.

  Основний напрямок концепції формування управлінської звітності враховує інтенсивний розвиток інформаційних технологій обробки, узагальнення та подання даних користувачам. Таким чином, побудова прикладних положень цієї концепції передбачає визначення завдань, які необхідно враховувати в області бухгалтерського обліку:

 • задоволення інформаційних потреб менеджменту, враховуючи наслідки прийняття оптимальних рішень у поточній і довгостроковій перспективах;
 • відображення взаємозв'язку між економічними факторами і фінансовими показниками при прийнятті рішень шляхом чіткого і прозорого зв'язку між стабільністю бізнесу і його економічною доцільністю;
 • забезпечення релевантного формату звітності для систематичного застосування у процесі прийняття як фінансових та і управлінських рішень;
 • зміщення акценту при розрахунку результатів бізнесу від загальних до конкретних за  центрами відповідальності;
 • відображення у звітності оптимальної кількості інформації, яку керівництво зможе стратегічно використати для своїх управлінських цілей.

  Концептуальна основа управлінської звітності виробничих підприємств ґрунтується на гносеологічній складовій. 

  На першому місці в концептуальних основах є ціль об'єкта, вивчена на основі дискримінантних характеристик. Зокрема, важливо виділити такі типи управлінської звітності виробничих підприємств, які мають різні причини, мету формування і використання:

 • інформаційна менеджмент-звітність – застосовується  для інформативності управлінського персоналу про динаміку процесу виробництва;
 • Індикаторна менеджмент-звітність - інформація, що опікується операційною діяльністю суб’єкта господарювання і служить задля розкриття управлінських показників, основним з яких є операційний  прибуток підприємства;
 • Моніторингова менеджмент-звітність – чинники концепції контролю діяльності менеджера центрів відповідальності на оцінку дій у відповідності зі стратегією конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта.

  З метою формування загальної категорії, яка повинна використовуватися в якості характеристики облікового інформаційного продукту, необхідного для прийняття різних видів управлінських рішень, пропонується використовувати поняття не управлінська звітність, а «стратегічна звітність». В даному понятті не використовується характеристика «бухгалтерська», оскільки при формуванні такої звітності не завжди використовується тільки облікова інформація, а й інформація, що отримується з інших інформаційних систем (маркетингової, логістичної і т.п.), а також з вдосконаленої системи бухгалтерського обліку.

  Для цього підприємство повинно формувати і розкривати інформацію за сегментами бізнесу в стратегічній звітності. Таким чином, для приведення облікової інформації у відповідність із запитами стратегічних менеджерів пропонується її предметне розширення шляхом включення об'єктів зовнішнього середовища, прогнозних стратегічних показників і зміна форми подання інформації з фінансової на сукупність фінансової та не фінансової інформації. 

  У той же час, для прийняття стратегічних рішень більш важливе значення має інформація фінансового характеру, яка безпосередньо відображає взаємозв'язок з показниками вартості підприємства і яка є більш значущою для стандартизованих управлінських моделей, що використовуються на підприємствах.

  Виходячи з вищенаведеного, в стратегічній звітності пропонується відображати спеціально сформовані бухгалтерські звіти на основі застосування різноманітного облікового інструментарію, які дозволяють формувати показники, які виступають інформаційною основою для прийняття рішень по здійсненню вибору з наявних стратегічних альтернатив, подальшої реалізації і контролю обраної стратегії підприємства. 

  Кожна організація розробляє свою власну форму. Однак, незважаючи на відсутність суворого регулювання в галузі розвитку менеджменту форми бухгалтерської звітності,  підприємству доцільно керуватися Положенням про управлінську звітність SMA 5B «Основи подання інформації для менеджерів».

  Звітність внутрішнього управління може бути описана як сукупність адміністративних документів. включених в графік документообігу, що містить систему взаємопов'язаних економічних показників і використовується для прийняття ефективних та своєчасних управлінських рішень. 

  При прийнятті рішень, важливим є період часу з моменту отримання звіту ,  прийняття  рішення і до їх реалізації. Звітність внутрішнього управління є невід'ємною частиною загальної звітності підприємства і поділяється на основі такої класифікації атрибутів, як мета складання. У більшості організацій присутня загальна відповідальність керівників різних відомств для вирішення різних завдань, досягнення запланованих результатів,

 

Бібліографічний список

1. Друрі К. Управлінський і виробничий облік: Пер. з англ.; Підручник. – М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2002.

2. Ентоні А. Аткінсон, Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан, С. Марк Янг. Управлінський облік. 3-є видання-М.: Видавничий дім «Вільямс», 2005.

3. Міддлтон Д. Бухгалтерський облік і прийняття фінансових рішень: пер. з англ./Д. Міддлтон; під ред.. І.І. Єлісєєвой. – М.: Аудит; М.: ЮНІТІ, 1997.

4. Уорд Кит. Стратегический управленческий учёт / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 448 с.: ил.

5. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерський облік: управлінський аспект: Пер. з англ./Під ред. Я. В. Соколова. – М.: Фінанси і статистика, 2001.

6. Bromwich M. The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets // Accounting. Organisation and Society. – 1990. - № 1. P. 27-46.

7. Cooper R., Kaplan R.S. Measure costs right: make the right decisions // Harvard Business Review. – 1988. - September/October - P. 96-103.

8. Innes J. Strategic Management accounting, in tones, J (ed.). Handbook of Management accounting, Gee, Ch. 2., - 1998. – 968 p.

9. Lord B.R. Strategic management accounting: the emperor`s new clothes? // Management Accounting Research. - 1996. - № 7(3). - P. 347-366.

10. Simmonds K. Strategic management accounting // Management accounting. - 1981. - № 59(4). P. 26-29.

11. Simmonds K. Strategic management accounting for pricing: a case example // Accounting and Business Research. - 1982. - № 12(47). P. 206-214.

12. Simmonds K. The accounting assessment of competitive position // European Journal of Marketing, Organization and Society. - 1986. - № 12(4). P. 357-374.