Зозуля Наталія Володимирівна

Студентка, КПНУ імені Івані Огієнка,

Україна, м. Кам’янець-Подільський

 

  У статті охарактеризовано суть понять «фірмова торгівля» та «фірмовий магазин»; розглянуто особливості організації роботи фірмових магазинів; проаналізовано основні чинники та бар’єри розвитку фірмової торгівлі..

  Ключові слова: фірмова торгівля, фірмовий магазин, торгівельна мережа. 

 

  Актуальність На сьогоднішній день одним з найбільш прогресивних і перспективних напрямів розвитку торгівлі є створення і розвиток фірмових магазинів промислових підприємств. Тому важливим є дослідження особливостей фірмової торгівлі, дотримання чинників розвитку та подолання бар’єрів її розвитку для забезпечення ефективної діяльності фірмової торгівлі.

  Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання розвитку роздрібної торгівлі, у тому числі фірмової, стали об’єктом уваги таких учених як П. Й. Атамас, А. М. Виноградської, П. Авсєєв, М. Афанасьєв, О. Галушкіна, І. Лазебна, А. Мазаракі, Л. Осипова та ін.

  Створення фірмової торгівлі потребує значних фінансових витрат, знань у галузі реклами, організації і технології торгівлі, маркетингу. Однак слід підкреслити недостатність висвітлення питань, пов’язаних з рухом товарів, за умов одночасного здійснення суб’єктами господарювання виробничої і торговельної діяльності, в тому числі фірмової торгівлі, яка останніми роками практично не досліджувалась.

  Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні особливостей організації фірмової торгівлі та розробки шляхів її покращення .

  Виклад основного матеріалу дослідження.

  Під фірмовою торгівлею слід розуміти господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі товарами народного споживання виробництва вітчизняних промислових підприємств та їх господарських об'єднань [1]. 

  Фірмові магазини являють собою підприємства роздрібної торгівлі, що здійснюють торгівлю товарами народного споживання виробництва вітчизняних промислових підприємств. Вони можуть бути структурним підрозділом підприємства-виробника або ж самостійними юридичними особами, які діють на підставі договору з підприємством виробником [2. с. 248-249]. 

  Фірмові магазини, як правило, призначені для реалізації власної продукції і знаходяться на балансі підприємства та є підрозділами збуту готової продукції. Фірмові магазини також відрізняються від звичайних, оформленням приміщень у певному фірмовому стилі, фірмовим одягом співробітників, наявністю фірмового товарного знаку (торговельної марки), своєрідними формами реклами, пакування товарів, обслуговування покупців. 

  Крім того, продаж фірмової продукції, як правило, здійснюється з меншими торговельними націнками (тобто дешевше звичайних магазинів), але з більш високими і гарантованими якісними характеристиками такої продукції [2. с. 248-249].

  Зацікавленість підприємств-виробників у розгортанні мережі фірмових магазинів визначається можливістю проводити ефективну асортиментну політику, маючи постійний зворотний зв'язок зі споживачами, активно рекламувати свою продукцію у регіоні, мати гарантований збут певних обсягів товарів[1].

  Покупці також надають перевагу фірмовим магазинам, тому що одержують більш високий рівень обслуговування ніж у звичайній роздрібній мережі завдяки гарантованій якості товарів, більш низьким роздрібним цінам, наявності додаткової інформації щодо споживчих властивостей товарів.

  Організація власної фірмової мережі надає підприємству ряд переваг (мал. 1).

 

Мал. 1. Характеристика організації власної фірмової мережі

  Складено автором на основі джерела [3. с. 460-468]

 

  Можна виокремити 4 основні переваги фірмової мережі. До них відносять: представлення найбільш повного асортименту свого підприємства-виробника, приваблення споживачів якістю і ціною, можливість швидкого реагування на зміну потреб цільового ринку та розширення можливостей проведення маркетингових досліджень.

  Важливим аспектом при організації роботи фірмової торгівлі є врахування її особливостей (таблиця 1).

  Особливості фірмової торгівлі проявляються у формуванні товарної, цінової і кадрової політики, а також товарний асортимент, торгово-оперативна діяльність, персонал та можливість додаткових послуг, що надаються підприємством.

Таблиця 1

Особливості фірмової торгівлі

Критерій

Характеристика

Товарна політика

Визначається з урахуванням номенклатури і асортименту товарів, що вироблюється підприємством-засновником.

Позитивна репутація фірмового магазину зміцнює конкурентні позиції й самого виробника.

Вузькоспеціалізована спрямованість.

Частка іншої продукції становить незначну питому вагу.

Асортимент

Складається з виробничого асортименту підприємства-виробника та з асортименту супутніх товарів. Рекомендований обсяг супутніх товарів до 25 відсотків від загальної кількості товарних позицій та до 20 відсотків загального обсягу товарообороту.

Якість товарів

Приймання товарів за якістю, створення оптимальних умов зберігання, дотримання строків реалізації дозволяють підприємствам фірмової торгівлі вибраковувати неякісні товари як на стадії приймання, так і на стадії підготовки товарів до реалізації.

Цінова політика

Ціни у фірмових магазинах повинні бути нижчими, ніж на аналогічні товари в інших роздрібних підприємствах. Зниження цін сприяє підвищенню споживчого попиту, збільшується кількість покупок, швидше реалізується товарна продукція.

Персонал

Намагається зробити усе можливе, щоб покупці стали прихильниками продукції відповідного виробника.

Кадрове питання

Основною вимогою при підборі кадрів у фірмовій торгівлі Є високий професіоналізм.

Торгово-оперативна діяльність

Вивчення і формування споживчого попиту, закупівля і завезення товарів у магазин, приймання, зберігання і до продажна підготовка товарів, продаж і представлення торгових послуг покупцям, ведення фінансових операцій

Додаткові послуги

Розкрій тканин і підготовка до примірки, обробка куплених у магазині тканин;

дрібна переробка швейних виробів, куплених у магазині;

прийом замовлень на вироби-напівфабрикати з подальшим виготовленням виробів;

демонстрація моделей одягу, взуття, шкіргалантерейних та інших виробів;

консультації спеціалістів промисловості при проведенні виставок-продаж;

покази набору окремих предметів одягу для створення модних комплектів, комплектування і оформлення подарунків з товарів, що є у продажу;

прийом замовлень на подарунки у святкові дні;

прийом попередніх замовлень на товари, які тимчасово відсутні у продажу;

прийом замовлень на виготовлення одягу, взуття, головних уборів великого розміру, росту, повноти;

доставка куплених у магазині товарів за вказаною адресою;

інформація покупців про наявність у продажу товарів, розміщенні відділів, секцій, навколишніх торгових підприємств;

упаковка куплених у магазині товарів;

організація місць відпочинку для покупців;

  Складено автором на основі джерела [1; 3. с. 460-468]

  Виробничі підприємства можуть розвивати власну фірмову торгівлю за трьома напрямами (мал. 2) 

 

Мал.2. Напрями розвитку фірмової торгівлі

  Складено автором на основі джерела [3. с. 474-482]

  На відміну від інших напрямів, створення власної торговельної мережі стаціонарного типу дає можливість більшої самостійності, не звертаючись до послуг інших партнерів, від яких залежить організація фірмової торгівлі. Забезпечується єдине корпоративне управління.

  Зважаючи на особливості та напрями розвитку фірмової торгівлі, доцільно розглянути чинники та бар’єри цього розвитку.

Таблиця 2

Чинники та бар’єри розвитку фірмової торгівлі 

Передмови розвитку

Бар’єри розвитку

Необхідність найповнішого задоволення попиту

Деякі фірмові магазини розміщені в непристосованих приміщеннях

Підвищення культури торговельного обслуговування

Недостатньо налагоджена система інформаційного обміну про попит між фірмовим магазином і виробничим підприємством, координація їх роботи

Потреба комплексного вивчення попиту і кон’юнктури ринку

Недостатній рівень якості рекламних матеріалів

Облік реальних процесів, пов’язаних з поглибленням міжгалузевої економічної інтеграції

Серед торгового персоналу значну частку становлять жінки, молодь. Це треба враховувати при встановленні тривалості робочого дня, забезпечення умов охорони праці і техніки безпеки, охорони магазину

Удосконалення господарських зв’язків торгівлі з виробництвом на підставі досягнення високих кінцевих результатів

Роздрібна торгівля постійно зазнає спадів і нарощування конкурентної активності, коливань споживчого попиту

 Складено автором на основі джерела [3. с. 474-482]

 

  Отже, розвитку фірмової торгівлі сприятиме підвищення культури торговельного обслуговування, комплексне вивчення попиту та кон’юнктури ринку, удосконалення господарських зав’язків та інші. Бар’єрами розвитку стане недостатній рівень якості реклами, непристосовані приміщення для магазинів, недостатньо налагоджена система інформаційного тощо.

  Висновки: Таким чином, фірмова торгівля являє господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі товарами народного споживання виробництва вітчизняних промислових підприємств та їх господарських об'єднань.

  Запроваджування фірмової торгівлі має ряд преваг, та дозволяє збільшити можливості проведення маркетингової роботи по вивченню попиту споживачів, швидко реагувати на зміни потреб цільового сегменту ринку, стимулювати збут та нівелювати сезонні коливання попиту на розміри продажів.

  Можливості фірмової торгівлі по забезпеченню безперебійного руху товарів від виробника до споживача у необхідній кількості, широкому асортименті, високої якості, при найменших затратах праці, матеріальних ресурсів і часу дозволить підприємству скоротити витрати по збуту продукції, набути значних конкурентних переваг та як результат підвищити прибутковість.

 

Список використаної літератури:

1. Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи фірмового магазину : наказ Міністерства економіки України від 18 січня 2001 року № 12 [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.uazakon.com/document/spart35/inx35349.htm. 

2. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.

3. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку : Монографія / А. М. Виноградська - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 807 c.