Білюк Андрій Вадимович

Магістрант, спеціальність «Економіка підприємства»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Україна, м. Кам’янець-Подільський

 

  Анотація: у статті визначено та узагальнено критеріїв оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств, обґрунтовано необхідність обов’язкового застосування комплексного підходу до аналізу ефективності діяльності комунальних підприємств.

  Ключові слова: комунальне підприємство, економічна ефективність, соціальна ефективність, оцінка ефективності.

 

  Постановка проблеми. Протягом останніх років у вітчизняній науці та практиці державного регулювання популярною стала тема формування ефективного та самодостатнього місцевого самоврядування. Посилення уваги до проблем місцевого розвитку продиктоване, передусім, слабкістю фінансової і ресурсної бази економіки більшості українських селищ і міст, її залежністю від зовнішньої допомоги, зокрема з державного бюджету. Між тим, як свідчить закордонний досвід, така ситуація є аномальною і вкрай небезпечною як для економічного, так і соціального розвитку економіки країни. У зв’язку із цим постає питання пошуку нових механізмів і ресурсів, здатних забезпечити сталий розвиток місцевих громад і територій, заснований на реалізації неабиякого внутрішнього потенціалу. Одним із найважливіших засобів досягнення різних тактичних і стратегічних соціально-економічних цілей регіонального розвитку, - є комунальні підприємства, які за своєю сутністю є економічною основою місцевого самоврядування. Між тим і досі в наукових колах, серед юристів, політологів, економістів, фахівців у сфері державного управління точаться суперечки щодо визначення оптимальних форм та методів управління ними, а також критеріїв оцінки ефективності їх діяльності. У той же час, ефективне управління комунальними підприємствами в сучасних умовах глобалізації вимагає використання якісно нових, науково обґрунтованих підходів щодо оцінки ефективності їх діяльності.

  Аналіз досліджень та публікацій останніх років свідчить про інтерес науковців до питання оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств. Значний вклад у розробку проблеми внесли Григораш О.В., Плакида С.І., Забаштанська Т. В., Лаврененко В.В., Олександренко І.В., Філіпова О.С. і Яремко І.А. Предметом дослідження цих авторів є виявлення підходів до визначення ефективності діяльності комунальних підприємств [1], побудова дієвого механізму управління майном територіальних громад та його подальше вдосконалення [2; 3]. Віддаючи належне зазначеним науково-практичним та теоретико-методологічним напрацюванням вітчизняних учених, зазначимо, що проблема вимагає більш глибокої розробки та подальшого різнобічного висвітлення. 

  Метою статті є визначення та узагальнення критеріїв оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств.

  Виклад основного матеріалу. Варто відзначити, що поняття ефективності, по відношенню до комунальних підприємств відрізняється від поняття економічної ефективності, яке застосовується під час оцінки діяльності приватних підприємств. Зазвичай, ефективність діяльності приватних підприємств оцінюють за комерційними показниками, такими як, прибутковість та рентабельність майна чи бізнесу у цілому. По відношенню ж до об’єктів комунальної власності, на нашу думку, необхідно оцінювати не лише економічну ефективність, а й соціальну, тобто визначати ефективність діяльності комунального підприємства з точки зору інтересів відповідної територіальної громади, яка є власником його активів. Отже для оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств повинні застосовуватися два підходи:

  • економічний (або комерційний), який оцінює ефективність управлінських рішень із точки зору отриманого доходу чи економічної доцільності угоди;
  • соціальний, що дозволяє оцінити ефективність управління об’єктами комунальної власності з точки зору користі управлінських рішень для місцевої громади.

  В економічній теорії та практиці існує цілий ряд загальноприйнятих показників (груп показників), які дозволяють проаналізувати економічну ефективність діяльності підприємства; відобразити ступінь ефективності функціонування підприємства, як цілісного майнового комплексу. До таких індикаторів відносять показники рентабельності, ділової активності, структури капіталу, фінансової стійкості, ліквідності та інвестиційні критерії [4]. 

  Відмітимо також й те, що окрім підприємств, які здатні приносити прибуток до бюджету й ефективність діяльності яких можна оцінити за допомогою застосування економічних показників, до складу комунальних підприємств, входять й такі підприємства, діяльність яких із самого початку не була спрямована на комерційний ефект. Утримуючи такі підприємства, органи місцевого самоврядування задовольняють спільний інтерес, а саме надають суспільні блага для населення, що проживає на території відповідної територіальної громади. Оцінити ефективність діяльності таких підприємств за допомогою традиційних ринкових оцінок (за показниками рентабельності, прибутковості) не є можливим. Тому, беручи до уваги те, що метою діяльності таких підприємств є не максимізація прибутку, а в максимальне задоволення потреб споживачів при розумному рівні витрат, для оцінки ефективності їх діяльності слід застосовувати соціальний критерій. У даному випадку при визначенні соціальної ефективності діяльності комунальних підприємств потрібно відповісти на питання: на скільки вони покращують якість життя населення, на скільки динамічно розвивається територіальна громада тощо[5]. 

  Проаналізувавши погляди вітчизняних дослідників щодо цього питання нами була узагальнена система показників оцінки ефективності діяльності комунальних підприємств (див табл. 1). 

Таблиця 1

Критерії ефективності діяльності комунальних підприємств

Економічний підхід

Соціальний підхід

·                     Прямі фінансові надходження до бюджету:

- розмір дивідендів;

- надходження від продажу об’єктів комунальної власності;

- прибутки від передачі об’єкта в оперативне управління;

- надходження від оренди майна.

·                     Опосередковані фінансові надходження до бюджету:

- збільшення податкових надходжень від підприємств, в управлінні яких знаходиться майно;

- прибутки від нового будівництва.

·                     Підвищення вартості об’єктів.

·                     Фінансові показники, що характеризують різні аспекти господарської діяльності підприємств у сфері використання комунального майна, яке знаходиться у їх оперативному управлінні.

·                     Підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності:

- збільшення частки у капіталі різних суб’єктів господарювання;

- підвищення контролю за використанням об’єктів нерухомості.

·                     Підвищення якості життя населення.

·                     Діяльність в інтересах відповідної територіальної громади.

·                     Формування ефективного та самодостатнього місцевого самоврядування.

·                     Кількість працюючих (cтворення додаткових робочих місць).

·                     Зростання обсягів та якості продукції, послуг.

·                     Кількісне та якісне прирощення об’єктів, що забезпечують життєдіяльність місцевого суспільства.

·                     Зміцнення конкурентного середовища, та зниження цін на товари та послуги.

·                     Розмір відрахувань на фінансування соціальних та екологічних програм.

·                     Впровадження проектів інноваційного розвитку, наукових досліджень.

·                     Реалізація програм забудови та розвитку території.

·                     Реальні інвестиційні витрати в рамках комунальної власності / інвестиційні проекти на майбутнє.

·                     Розвиток міської інфраструктури.

  Складено автором за джерелами[3, 4, 5].

 

  Таким чином, доходимо висновку стосовно того, що по відношенню до підприємств комунальної форми власності може бути використано два підходи та відповідно дві групи критеріїв оцінки ефективності управлінських рішень.

  Враховуючи те, що економічна ефективність виражається через підвищення прибутковості, оцінювати її слід, у першу чергу, за показниками прибутковості, розміру доходу, що відраховуються до бюджету тощо, тобто за економічними критеріями. Але не слід забувати і про соціальні критерії, а саме, про ефективність діяльності із точки зору інтересів мешканців відповідної територіальної громади. 

  Та чи інша форма ефективності діяльності комунального підприємства переважатиме в залежності від поставлених йому цілей. Варто пам’ятати, що по відношенню до комунальних підприємств може бути декілька цілей їх діяльності, які у свою чергу залежать від багатьох параметрів, а саме – соціальної значимості сфери діяльності, її прибутковості, законодавчих обмежень щодо її здійснення [6]. Саме тому, при виборі певного напрямку діяльності комунального підприємства, органам місцевого самоврядування слід виходити з поточної суспільної корисності; економічної та соціальної ефективності та довгострокових інтересів місцевої влади. 

  Що стосується вибору форми управління підприємствами комунальної власності зазначимо, що після проведення аналізу їх діяльності може прийматися рішення про їх реформування, припинення діяльності, ліквідацію, що потягне за собою продаж закріпленого за ними комунального майна, або його передачу в оперативне управління іншим комунальним підприємствам та закладам.

  Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступний висновок: оцінку ефективності діяльності підприємств  комунальної форми власності варто здійснювати за економічним і соціальним критеріями, адже результативність діяльності комунального підприємства не завжди визначається прибутковістю, необхідно враховувати і соціальний аспект, оскільки діяльність комунальних підприємств в основному спрямована на вирішення саме соціальних задач відповідної територіальної громади.

 

Література:

1. Григораш О.В., Плакида С.І. Роль і місце економічної діагностики в підвищенні ефективності управління діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2011.– Т.2. – C. 37-41.

2. Забаштанська Т. В. Державне регулювання комунального господарства України автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03 / Т. В. Забаштанська. Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – C. 17-20.

3. Лаврененко В.В. Концепція ключових показників ефективності (KPI) в управлінні підприємствами // Стратегія економічного розвитку України. – 2010 – Вип. 27. – C. 151-156.

4. Олександренко І.В. Методичні підходи до діагностики ефективності діяльності підприємства // Економічний форум. – 2013. – № 4. – C. 125 – 135.

5. Філіпова О. С. Сучасна характеристика ефективності діяльності підприємств житлово-комунального господарства / О. С. Філіпова // Економіка і управління. – 2012. – № 1. – С. 129-135.

6. Яремко І.А. Економічна і суспільна ефективність діяльності муніципальних природних монополій / І.А. Яремко // Економічний аналіз : зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету . Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету Економічна думка, 2011. – Вип. 9. – Частина 1. – С. 402-405.