Даценко Артем Станіславович,

Білоцерківський інститут

неперервної професійної освіти

Університету менеджменту освіти

м. Біла Церква

 

  Анотація. Стаття присвячена питанням використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності педагогічних працівників професійних навчальних закладів і дослідженню їх впливу на неї. Стаття написана на матеріалах досліджень кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського Інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти

  Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, професійний навчальний заклад, педагогічні працівники.

 

  Процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ відбувається в умовах серйозних змін в сфері освіти. Невід’ємною складовою цих змін є інформатизація освітньої сфери. Для підвищення ефективності процесу інформатизації освіти, для того, щоб цей процес був результативним, потрібен зворотній зв'язок зі споживачем освітніх послуг. В даному випадку такими споживачами є педагогічні працівники ПНЗ. Зворотній зв'язок потрібен в першу чергу для того, щоб організація, яка проводить підвищення кваліфікації усвідомлювала, чого саме потребують слухачі курсів, яка інформація, знання, вміння, навички їм потрібні для вдосконалення в своїй професійній діяльності. 

  Актуальність. Проблемам упровадження й ефективного застосування ІКТ у професійній освіті присвячено чимало теоретичних та експериментальних праць вітчизняних і зарубіжних педагогів, психологів, дидактів, методистів, фахівців з комп’ютерної техніки, практичних працівників. Це наукові дослідження Б.С. Гершунського [1], В.Ю. Бикова [2], В.П.Безпалька [3], В.Г.Кременя [4], В.В.Олійника [5], А.Ф.Верланя [6], М.Ю. Кадемії [7]. В.М.Кухаренка [8], Ю.І. Машбиця [9], І.В.Роберт, [10], С.О. Сисоєвої [11]. Але переважна більшість робіт написана понад 10 років тому і поступово втрачає свою актуальність, в основному в роботах радянських, українських та російських дослідників розглядаються загальні питання інформатизації освіти, основна увага дослідників приділена загальній середній, а не професійній освіті, питання розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій взагалі і впливу використання ІКТ на професійну діяльність педагогічних працівників ПНЗ залишаються не дослідженими.

  Метою дослідження є визначення, як використання ІКТ впливає на професійну діяльність педагогічних працівників ПНЗ

  Об’єкт дослідження – професійна освіта України.

  Предмет дослідження – процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ.

  Основна гіпотеза полягає в припущенні, що використання ІКТ в цілому позитивно впливає на професійну діяльність майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ незалежно від іх віку, стажу, місця проживання. Різним є лише вплив використання ІКТ на види роботи з учнями на заняттях. 

  Хронологічні межі – 2017 р.

  Географічні межі – Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Київська, Житомирська, Волинська, Закарпатська області та Донецька область, тобто, фактично всі регіони України.

  Експериментальним майданчиком даного дослідження стали ПНЗ вищезазначених областей України, де курси підвищення кваліфікації проводили викладачі кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського Інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти. Матеріали для аналізу були зібрані в ході опитування, в якому взяли участь педагогічні працівники ПНЗ.

  В результаті соціологічного опитування було опитано 559 слухачів курсів підвищення кваліфікації, з яких 203 живуть у великих містах, 283 мешкають у малих містах, або селищах міського типу, а 73 проживають в селах. В даній статті ми вирішили розглядати мешканців великих міст, малих міст та сіл окремо, бо це окремі соціальні групи, які відрізняються одна від одної своїми світоглядом, звичками, вподобаннями, ставленням до праці. У них будуть відрізнятися погляди на використання ІКТ в навчальному процесі ПНЗ. 

  Також окремо треба розглядати слухачів курсів підвищення кваліфікації за віком. Як відомо, педагогічні працівники більш старшого віку консервативніші за молодь і менше схильні до впровадження новацій в освітній процес ПНЗ. Серед опитаних слухачів курсів підвищення кваліфікації ми нарахували 98 віком до 30 років, 137 віком 30-39 років, 152 віком 40-49 років, 95 віком 50-59 років та 77 віком понад 60 років.

  Важливим є дослідження вищезазначеної проблеми за критерієм кваліфікаційної категорії слухачів. Серед опитаних 275 викладачів професійно-теоретичної підготовки 62 мали категорію «спеціаліст», 96 - другу категорію, 85 - першу категорію, 32 - вищу категорію. Серед 284 опитаних майстрів виробничого навчання ПНЗ 83 мали 9 розряд, 105 мали 10 розряд, 61 мали 11 розряд, 35 мали 12 розряд. 

  Погляди слухача курсів підвищення кваліфікації на готовність до використання ІКТ в професійній діяльності залежать і від педагогічного стажу. Серед опитаних 559 осіб 105 мають стаж до 5 років, 128 мають стаж 5-10 років, 164 мають стаж 11-20 років, 162 мають стаж більше 20 років. 

  Отже, опитування охопило 2 наймасовіші категорії педагогічних працівників ПНЗ, які займаються безпосереднім навчанням учнів. Були опитані педагогічні працівники різного місця проживання, віку, педагогічного стажу, кваліфікаційної категорії, що дозволить авторові побачити картину готовності слухачів курсів підвищення кваліфікації до використання ІКТ.

  Одним з питань в соціологічному опитуванні було питання про наявність на робочому місці техніки, з допомогою якої можна використовувати в навчальному процесі ПНЗ інформаційно-комунікаційні технології. З 559 опитаних 467 відповіли, що мають комп’ютер, 129 відповіли, що мають принтер, 79 відповіли, що мають сканер, 23 відповіли, що мають сенсорну дошку, 486 відповіли, що мають Інтернет, 112 відповіли, що мають проектор. 

  Таким чином, абсолютна більшість опитаних забезпечена технічно для використання ІКТ в навчальному процесі ПНЗ.

  Оскільки використання інформаційно-комунікаційних технологій в ПНЗ є відносно новим явищем, то в соціологічному опитуванні було питання про те, наскільки давно педагогічні працівники використовують ІКТ у професійній діяльності. З 559 опитаних 65 відповіли, що вже 1 рік використовують ІКТ, 153 відповіли, що 2 роки, 167 відповіли, що 3 роки, 102 відповіли, що більше 5 років, а 72 відповіли, що не використовують.

  Як видно з результатів обробки опитування, переважна більшість опитаних використовує ІКТ порівняно недавно. Варто звернути увагу на значну чисельність тих педагогічних працівників, які в навчальній діяльності не використовують ІКТ. 

  Слухачам курсів підвищення кваліфікації було задано питання: «Де Ви проходили підготовку та підвищення рівня кваліфікації щодо впровадження та використання ІКТ у навчально-виховному процесі?» 559 відповіли, що на курсах підвищення кваліфікації по ІКТ, 329 - на курсах комп’ютерної грамотності, 485- шляхом самонавчання, 20 - не проходили взагалі.

  Отже, всі опитані педагогічні працівники ПНЗ пройшли навчання з роботи на комп’ютерній техніці. 20 респондентів, які відповіли, що не проходили, швидше всього, не зрозуміли питання.

  На питання: «Чи потрібно Вам підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ?» 547 відповіли, що так, а 12 заявили, що ні. 

  Як бачимо практично всі опитані вважають, що їм потрібне підвищення рівня кваліфікації в галузі використання ІКТ. 12 працівників, які відповіли негативно – це виняток, який лише підтверджує правило.

  Ще одним питанням було: «Чи маєте Ви міжнародний або вітчизняний сертифікат з ІКТ?» 92 мають міжнародний сертифікат, 127 мають вітчизняний сертифікат, а 340 не мають ніяких сертифікатів.

  Таким чином, відсутність сертифікату не заважає педагогічним працівникам ПНЗ використовувати ІКТ в професійній діяльності. 

  Педагогічним працівникам було задане питання: «Який вплив на Вашу педагогічну діяльність має використання ІКТ?» 443 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 454 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 422 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 201 відповів, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 169 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 125 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 74 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 76 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ варто аналізувати окремо кожну категорію.

  Серед 284 майстрів виробничого навчання на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 205 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 208 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 195 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 82 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 43 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 63 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 61 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 275 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 238 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 246 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 227 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 119 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 126 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 89 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 11 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 15 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Варто звернути увагу на те, що:

  кількість майстрів виробничого навчання, які вважають, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності та відволікає учня від уроку значно більше, ніж кількість викладачів професійно-теоретичної підготовки, які так вважають. Можливо, це пов’язано зі специфікою роботи майстра та викладача;

  більше 95% викладачів професійно-теоретичної підготовки та більше 80% майстрів виробничого навчання бачуть позитивні наслідки використання ІКТ на заняттях.

  Окремо варто розглянути особливості використання ІКТ тими педагогічними працівниками, які проживають в великих містах, в малих містах або селищах міського типу і тих, що проживають в селах, бо це різні соціальні групи з різним світоглядом, з різною системою цінностей, з різними можливостями для самопідготовки.

  Серед 101 майстра виробничого навчання, який проживає в великих містах, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 85 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 86 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 77 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 33 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 18 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 15 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 8 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 6 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 135 майстрів виробничого навчання, які проживають в малих містах або селищах міського типу, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 116 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 117 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 113 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 44 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 20 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 12 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 12 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 48 майстрів виробничого навчання, які проживають в селах, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 5 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 5 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 5 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 5 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 5 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 5 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 43 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 43 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 102 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ, які проживають в великих містах, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 91 відповів, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 94 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 90 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 47 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 49 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 4 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 5 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 148 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ, які проживають в малих містах або селищах міського типу, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 127 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 132 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 123 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 61 відповів, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 64 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 41 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 4 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 6 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 25 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ, які проживають в селах, на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 20 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 20 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 14 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 11 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 13 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 12 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 3 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 4 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Попередньо підсумовуючи, зазначимо, що найважче для опитаних – використання ІКТ в таких речах як індивідуальний підхід у навчанні, інтеграція вивчення предметів, можливість реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні. При цьому, це для майстрів, як і очікувалося, значно важче, ніж для викладачів.

  Варто звернути увагу на те, що чисельність опитаних, які відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності і відволікає учня від уроку майже абсолютно така ж, як і кількість тих майстрів та викладачів, які в попередніх опитуваннях заявили, що не використовують ІКТ на заняттях. Ці цифри майже збігаються по кожній категорії опитаних.

  Більше всього тих, хто скептично ставиться до використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях – серед майстрів виробничого навчання, які проживають в селах. Але ті сільські майстри, які використовують ІКТ прекрасно бачать всі їх переваги і користь впливу їх використання на професійну діяльність. Можна зробити припущення, що це майстри, які ведуть групи учнів зі спеціальностей, пов’язаних з комп’ютерними технологіями.

  Окремо треба розглянути використання інформаційно-комунікаційних технологій в залежності від віку педагогічного працівника. Так серед 48 опитаних майстрів виробничого навчання віком до 30 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 42 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 43 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 40 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 18 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 10 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 7 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 0 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 0 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 74 опитаних майстрів виробничого навчання віком 30-39 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 56 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 57 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 53 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 18 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 9 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 6 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 13 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 13 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед опитаних 76 майстрів виробничого навчання віком 40-49 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 55 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 56 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 54 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 17 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 9 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 9 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 20 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 20 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед опитаних 51 майстра виробничого навчання віком 50-59 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 32 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 15 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 8 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 8 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 16 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 15 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 35 опитаних майстрів виробничого навчання віком старше 60 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 16 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 14 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 7 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 6 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 14 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 13 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед опитаних 50 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком до 30 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 42 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 44 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 46 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 22 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 23 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 2 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 4 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 63 опитаних викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком 30-39 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 55 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 57 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 53 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 28 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 30 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 22 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 3 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 2 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 76 опитаних викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком 40-49 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 63 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 65 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 58 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 35 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 37 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 19 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 1 відповів, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 3 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 44 опитаних викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком 50-59 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 40 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 41 відповів, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 36 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 17 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 3 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 4 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед опитаних 42 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ віком старше 60 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 38 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 39 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 34 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 18 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 19 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 16 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 2 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 2 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Цікаво, що в основному у тих майстрів та викладачів, які не використовують ІКТ на своїх заняттях, використання ІКТ заважає педагогічній діяльності та відволікає учня від уроку. Варто зазначити, що такі складні види роботи як інтеграція предметів, індивідуальний підхід, дослідницькі та проектні технології у навчанні більше використовуються викладачами, ніж майстрами. 

  Скептично ставляться до використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях переважно майстри виробничого навчання старшого віку, які, як видно в попередніх дослідженнях, проживають в селах. 

  Окремо треба розглянути використання інформаційно-комунікаційних технологій в залежності від стажу педагогічного працівника. Серед 39 майстрів виробничого навчання зі стажем до 5 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 33 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 33 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 31 відповів, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 14 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 6 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 6 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 6 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 6 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 46 майстрів виробничого навчання зі стажем 6-10 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 36 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 38 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 32 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 10 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 8 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 7 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 8 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 7 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед майстрів 85 виробничого навчання зі стажем до 11-20 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 64 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 65 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 61 відповів, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 24 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 14 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 9 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 16 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 17 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 114 майстрів виробничого навчання зі стажем більше 20 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 72 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 72 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 71 відповів, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 25 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 19 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 14 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 37 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 31 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 66 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ зі стажем до 5 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 49 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 50 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 46 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 26 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 26 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 19 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 3 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 5 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 82 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ зі стажем 6-10 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 77 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 79 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 79 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 34 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 37 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 22 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 2 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 3 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 79 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ зі стажем до 11-20 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 66 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 71 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 77 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 40 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 33 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 27 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 4 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 4 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  Серед 48 викладачів професійно-теоретичної підготовки ПНЗ зі стажем більше 20 років на питання про вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 46 відповіли, що використання ІКТ дозволяє економити час на уроці, 46 відповіли, що використання ІКТ дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал, 43 відповіли, що використання ІКТ підвищує ефективність уроку, 19 відповіли, що використання ІКТ дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, 30 відповіли, що використання ІКТ дозволяє інтегрувати вивчення предметів, 21 відповіли, що використання ІКТ дозволяє реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні, 2 відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності, 3 відповіли, що використання ІКТ відволікає учня від уроку. 

  В цілому, стає зрозумілим, що використання ІКТ на уроках не залежить ні від віку, ні від стажу опитаних педагогічних працівників ПНЗ. Можна зробити висновок, що навіть педагоги поважного віку охоче сприймають новітні технології і здатні до подальшого навчання.

  Отже, розглянувши вплив використання ІКТ на професійну діяльність педагогічних працівників ПНЗ, зазначимо, що 

  абсолютна більшість опитаних забезпечена технічно для використання ІКТ в навчальному процесі ПНЗ;

  переважна більшість опитаних використовує ІКТ порівняно недавно; 

  всі опитані педагогічні працівники ПНЗ пройшли навчання з роботи на комп’ютерній техніці;

  всі опитані вважають, що їм потрібне підвищення рівня кваліфікації в галузі використання ІКТ;

  кількість майстрів виробничого навчання, які вважають, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності та відволікає учня від уроку значно більше, ніж кількість викладачів професійно-теоретичної підготовки, які так вважають. Можливо, це пов’язано зі специфікою роботи майстра та викладача;

  більше 95% викладачів професійно-теоретичної підготовки та більше 80% майстрів виробничого навчання бачуть позитивні наслідки використання ІКТ на заняттях;

  що найважче для опитаних – використання ІКТ в таких речах як індивідуальний підхід у навчанні, інтеграція вивчення предметів, можливість реалізувати дослідницькі та проектні технології у навчанні. При цьому, це для майстрів, як і очікувалося, значно важче, ніж для викладачів;

  чисельність опитаних, які відповіли, що використання ІКТ заважає педагогічній діяльності і відволікає учня від уроку майже абсолютно така ж, як і кількість тих майстрів та викладачів, які в попередніх опитуваннях заявили, що не використовують ІКТ на заняттях. Ці цифри майже збігаються по кожній категорії опитаних;

  більше всього тих, хто скептично ставиться до використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях – серед майстрів виробничого навчання, які проживають в селах і часто мають поважний вік. Але ті сільські майстри, які використовують ІКТ прекрасно бачать всі їх переваги і користь впливу їх використання на професійну діяльність. Можна зробити припущення, що це майстри, які ведуть групи учнів зі спеціальностей, пов’язаних з комп’ютерними технологіями;

  використання ІКТ на уроках не залежить ні від віку, ні від стажу опитаних педагогічних працівників ПНЗ. Навіть педагоги поважного віку охоче сприймають новітні технології і здатні до подальшого навчання.

  В подальших дослідженнях педагогічний колектив кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО планує продовжити вивчення шляхів підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників ПНЗ.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы. — М.: Педагогика, 1987. — 264с.

2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В. Ю. Биков // Монографія. – К. : Атіка, 2009. – 684 с. : іл.

3. Беспалько, В.П. Основы теории педагогических систем (Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем) [Текст] / В.П.Беспалько. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1997. - 304 с.

4. Кремень В.Г. (ред.) Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. Монографія. — К.: Педагогічна думка, 2008. — 472 с. 

5. Олійник В. В. Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій: навч. посіб. / В. В. Олійник; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 268 с.

6.Верлань А.Ф. Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем: монографія / А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук, В.А. Іванюк; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 204 с.

7. Кадемія М.Ю. Методика впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Навчальний посібник / М.Ю.Кадемія, Р.С.Гуревич -Вінниця: ВДПУ, 2005, 72 с.

8. Биков В.Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія створення дистанційного курсу. Навчальний посібник / За ред. В.Ю.Бикова та В.М.Кухаренка – К.: Міленіум, 2008 – 324 с.

9.Машбиць Юхим Ізраїлевич – Режим доступу http:// http://www.newlearning.org.ua/content/mashbic-yuhim-izrayilevich

10.Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогические и технологические аспекты) / И.В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2007. – 234 с.

11.Основи комп'ютерної грамотності : дистанційний курс : навч. посіб. / С. О. Сисоєва, О. В. Кареліна. – Т. : Видавець Стародубець, 2006. – 302 с. (12,6 друк.арк).