Сасовська Ольга Володимирівна

аспірантка кафедри вікової та педагогічної психології Східноєвропейського

національного університету

імені Лесі Українки

м. Луцьк

 

 Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасному суспільстві відбулися кардинальні зміни, пов’язані з поширенням Інтернет-мережі у різні сфери діяльності людини. Розвиток нових технологій у сфері телебачення та інформаційно-комунікаційних технологій (інтернет, соціальні мережі, мобільна комунікація) люди дедалі більше стають інформаційно залежними. Більше того, соціальні мережі стали невід’ємним елементом спілкування учасників онлайн-комунікації. На сьогодні проблема залежності від віртуального світу набирає все більших масштабів. Психологи, терапевти, психіатри давно порушують питання про розвиток патологічної залежності людей від Інтернет-мережі. Вона подібна до залежності від азартних ігор, наркотичної та алкогольної залежності тощо. Людина, яка «проживає» у віртуальному світі, фактично не контролює себе, вона втрачає свою волю, свободу вибору. Більше того, якщо трапляються випадки неможливості доступу до інтернету, дана залежність виявляється в зміні поведінки людини - вона стає неспокійною, агресивною, неконтрольованою. Саме тому, популярність Інтернет-мережі привернула нашу увагу до теоретичних та емпіричних досліджень даного феномену.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема комп’ютеризації сучасного суспільства та надмірного використання інтернету знайшла своє широке представлення як у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, котрі вивчають різні її аспекти. Дослідження особливостей психічних станів людини під час надмірного використання комп’ютера (І. Бєлавіна, Дж. Грохол, І. Тютюнник), небезпека надмірного користування мережею Інтернет (Ю. Бабаєва, М. Мандель, K. Янг), впливу Інтернет-мереж на особистість та мотиваційну складову Інтернет-соціалізації (А. Засєкін, І. Лещук, А. Лучинкіна, М. Назар, Л. Найдьонова, Т. Фісенко та інші), розгляду інтернет-залежності як різновиду адиктивної поведінки особистості (Б Браун, М. Холл, М. Шоттон) тощо. 

 Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел поняття інтернет-адикції у сучасній психологічній науці.

 Результати теоретичного дослідження. Для розуміння та аналізу феномену інтернет-адикція розпочнемо з уточнення даного поняття. 

 У вітчизняній та зарубіжній літературі поняття «залежність», «адикція», «адиктивність» розглядаються здебільшого як тотожні. Термін «адикція» – це копія з англійського терміна addiction, що означає пристрасть, схильність, звикання, наркоманію, пристрасть, залежність [4].

 Науковці, які вивчають проблеми адиктивної поведінки вважають, що це одна із форм руйнівної, деструктивної поведінки. Значення термінів «адикція», «адитивність» потрібно трактувати як форму девіантної поведінки, тобто такої поведінки, що відхиляється від соціальних етичних та моральних норм. Залежність настільки захоплює особистість, що починає управляти нею. Людина стає безпорадна перед своєю залежністю. Вольові зусилля слабшають і не дають змоги протистояти адикції [5]. 

 Вперше термін «інтернет-залежність» був запропонований американським психіатром І. Голдбергом, для описання паталогічного нездоланного потягу до використання Інтернету [6]. Неадекватне використання інтернету не тільки заподіює шкоду психологічному здоров’ю людини, але й негативно впливає на його міжособистісні відносини у суспільстві. 

 До психологічних факторів інтернет-залежності можна віднести:¬

 • нав'язливе бажання перевірити електронну пошту;
 • постійне очікування наступного виходу в мережу;
 • почуття задоволення від спілкування в мережі межує з ейфорією;
 • відсутність доступу до неї викликає неспокій, агресію, роздратування при вимушених відволіканнях;
 • небажання сприймати критику такого способу життя та неусвідомлення соціального статусу;
 • втрата кола живого спілкування;
 • нехтування власним здоров'ям;
 • розлади сну, зміна режиму сну;
 • часті депресивні стани;
 • слабкість вольового контролю;
 • високий рівень нейротизму;
 • підвищена емотивність;
 • екстернальність;
 • неадекватне прийняття себе;
 • неадекватна самооцінка;
 • сором’язливість;
 • прагнення до незалежності;
 • наявність соціальних фобій;
 • почуття самотності та відсутність взаєморозуміння;
 • схильність до фантазій та азартних ігор, тощо.

 Український науковець Л. Гуменюк розгядає поняття «інтернет-адикції» як форму деструктивної поведінки, що виявляється у прагненні відходу від фруструючої соціальної реальності за допомогою зміни свого психічного стану шляхом фіксації уваги на Інтернет-ресурсах [3, с. 9].

 Залежність від інтернету та соціальних мереж, як зауважує А. Войскунський, розуміється широко і включає в себе такі форми її прояву:

 1. пристрасть до роботи з комп'ютером;
 2. пошук інформації у інтернет-мережі;
 3. пристрасть до опосередкованих Інтернетом азартних ігор, онлайн-ігор та інтернет-покупок;
 4. залежність від спілкування у соціальних мережах, від участі у інтернет-іграх і телеконференціях; 
 5. залежність від порнографічних сайтів, обговорення сексуальної тематики в мережі.

 Крім того, науковець наводить такі критерії, що визначають залежність: пріоритетність на залежності, зміна настрою, конфліктність [2]. 

 Таким чином, інтернет-залежність формується переважно у осіб, які мають схильність до певних психологічних особливостей особистості, серед них: слабкість вольового контролю, високий рівень нейротизму, підвищена емотивність, екстернальність, неадекватне самосприйняття, неадекватна занижена або завищена самооцінка, незадоволеність собою, сором’язливість, прагнення до незалежності, наявність соціальних фобій, почуття самотності та відсутність взаєморозуміння, неусвідомлення соціального статусу, схильність до фантазій та азартних ігор тощо.

 Висновок. Отже, інтернет-адикція є розладом деструктивнї поведінки, що руйнує ефективність людської діяльності. Небезпека інтернет-адикції проявляється також в тому, що групою ризику є особистості, у яких несформована вольова сфера, життєві цінності, неадекватне самоприйняття, відвищена емоційність – ті психічні явища, що визначать її життєвий шлях. Аналіз наукової літератури з теми дослідження показав, що проблема інтернет-адикції є досить актуальною і включає ряд нерозкритих питань. Зокрема, недостатньо уваги приділено вивченню проблеми психологічних аспектів прояву інтернет-залежності у різний віковий період, а саме у період підлітковго віку. Перспективами подальших досліджень вважаємо вивчення психологічних особливостей особистості підлітків з різними формами інтернет-адикції.

 

Список використаної літератури

 1. Боголюбська А. Залежності та шляхи їх подолання / А. Боголюбська // Психолог. – 2007. – №41. – С. 25-28.
 2. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета // Психологический журнал. /Войскунский А.Е. – 2004. - № 1. – С. 90–100.
 3. Гуменюк Л. Й. Соціально-психологічні фактори інтернет-адикції / Л. Й. Гуменюк // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2013. – С.10–19.
 4. Інтернет-залежність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%8BD%D0%B5D1%.
 5. Короленко Ц. П. Психосоциальная адиктология / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – Новосибирск : Ослиб, 2001. – 251 с.
 6. Goldberg I. Internet Addictive Disorder [Electronic resource] / I. Goldberg // – [Cited 2010, 8 Dec.]. – Available from: http://www.psycom.net/iadcriteria.html.