Гаврилюк 

Юлія Володимирівна

Старший викладач

Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Україна

Старобельськ

 

Сергієнко

Олександра Вікторівна

Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Україна

Старобельськ

 

  Анотація: У статті розглядаються питання ботанічних знань про найбільш поширені отруйні рослини Лівобережного степу України. Проведено обстеження фітоценозів та виявлено 127 видів отруйних рослин, які є небезпечними для людини та тварин. Визначено життєві форми, рясність зростання та найбільш отруйні рослини.

  Ключові слова: отруйні рослини, життєві форми, рясність, токсичність, синантропна флора.

 

Зміст наукової роботи.

  Рослинність Лівобережного Степу України вирізняється видовим різноманіттям. Однак зустрічається значна кількість отруйних рослин, котрі при необережному поводженні з ними можуть загрожувати здоров’ю та життю людини або тварин. Згідно медичної статистики отруєння рослинами складає 14% від загальної кількості, після отруєнь медикаментами [1].

  Отруйними називають рослини, які в процесі еволюції набули здатність виробляти або накопичувати в різних органах специфічні біологічно активні речовини, які здатні за відповідної експозиції (доза та тривалість дії) викликати хворобу або смерть людини або тварини [2].

  Але недостатня вивченість отруйної флори території Луганської області спричинила необхідність проведення подальших досліджень з метою встановлення видового складу токсичних видів, їх динаміки та ареалів поширення.

  В задачу дослідження входило – дослідити видове різноманіття отруйних рослин Лівобережного степу України в межах Луганської області, зазначити ареали розповсюдження, виявити особливо небезпечні токсичні види.

  На протязі 2016 – 2017 року були проведені маршрутно – експедиційні обстеження фітоценозів Луганської області на предмет наявності отруйних видів рослин.

  Видовий склад визначено за атласами й визначниками [3 – 7].

  Аналіз життєвих форм визначено за Серебряковим [8]. 

  Для визначення рясності отруйних рослин використано бальну О. Друде [9,14].

  Українські бінарні найменування видових таксонів наведено за “Визначником вищих рослин України” [10] і словником назв рослин [11], а латинські – звірено за довідником “Судинні рослини України” [12].

  В ході досліджень було виявлено 127 видів отруйних рослин, які належать до 35 родин. Вони є небезпечними для людини, домашньої худоби, здатні завдавати суттєву шкоду сільськогосподарській продукції.

  Аналізуючи видовий склад зазначаємо, що найбільшу кількість представників отруйної флори мають наступні родини : Brassicaceae (9,5%), Asteraceae (9,5%), Ranunculáceae (8,7%), Fabaceae (7,9%), Solanaceae (7,1%), Papaveraceae (3,9%), Аpiaceae (4,7%), Poaceae (5,5 %), Lamiaceae (5,5%). 

  Інші родини представлені незначною кількістю таксономічних одиниць (Berberidaceae, Faboideae, Plantaginaceae , Amaranthaceae та інші.) ( табл.1).

Таблиця 1

Розподіл отруйних видів рослин Луганської області за родинами, шт.

 

Родина

Кількість видів

Brassicaceae

12

Asteraceae

12

Ranunculáceae

11

Fabaceae

10

Solanaceae

9

Papaveraceae

6

Аpiaceae

6

Poaceae

7

Lamiaceae

6

Caryophyllaceae

4

Boragináceae

4

Caprifoliaceae

3

Convolvulaceae

2

Papilionoideae

2

Euphorbiaceae

3

 

  Згідно цієї класифікації життєвих форм розрізняють чотири види життєвих форм: деревні рослини, напівдеревні рослини, наземні і водяні трави. Серебряков наземні трав’янисті рослини поділяє на монокарпики і полікарпики. До перших належать одно - та дворічники, а до других – більшість багаторічних трав. 

  Отримано наступні дані: серед життєвих форм отруйних рослин Луганської області переважну більшість складають наземні трави 91%, серед них полікарпічні трави – 67 %, монокарпічні трави – 24 %. Деревні рослини представлені невеликої кількістю видів 9 % від загальної кількості. Серед них 4 % - дерева, 5 % - чагарники.

  За шкалою О.Друде визначали рясність: дуже рясно зростали 65 видів отруйних рослин, досить рясно 26 видів, зрідка – 10 видів, а 8 видів зустрічалися поодиноко.

  Слід зазначити, що серед отруйної флори Луганської області є представники родин , які викликають найбільш тяжкі отруєння : Solanaceae - Hyoscýamus níger, Datúra stramónium, Atrópa belladónna, Ranunculáceae - Aconítum soongáricum, Adōnis vernālis,Pulsatílla vulgáris, Nolinoídeae - Polygonátum odoratum, Аpiaceae - Conīum maculātum, Heracléum sosnówskyi, Cicúta virósa, Melanthiaceae - Páris Trillium, Asparagaceae - Convallaria majalis, Euphorbiaceae - Ricinus commúnis, Euphórbia helioscópia, Boragináceae - Échium vulgáre, Colchicaceae - Colchicum autumnale. 

  Більшість отруйних рослин належать до умовно отруйних і є представниками синантропної флори. Це стосується представників родини Brassicaceae, Papaveraceae, Solanaceae, Аpiaceae, Boragináceae.

  Таким чином, природні умови Луганської області є сприятливими для зростання отруйних рослин, особливо наземних трав. Тому для забезпечення життєдіяльності населення необхідні пропагандистські заходи, що спрямовані на ознайомлення громадян з зовнішнім виглядом отруйних рослин. Особливо це необхідно в системі дошкільної та шкільної освіти, оскільки найбільша кількість отруєнь припадає на дитячий вік. Для попередження отруєнь серед сільськогосподарських тварин виробникам слід знати видові та біологічні особливості отруйних рослин.

 

Література:

1. Корнієвський Ю. І. Фітотоксикологія : навч. посіб. для студентів спец. «Фармація» та «Технологія парфумерно – косметичних засобів» / Ю.І. Корнієвський, В.Г. Корнієвська. – Запоріжжя, 2013. – 92 с.

2. Лекарственные и ядовитые растения как фактор биологического риска : монография / [Гусев Н.Ф., Немеришина О. Н., Петрова Г.В., Филиппова А.В.]. – К. : Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2011. – 262 с.

3. Анатомический атлас полезных и некоторых ядовитих растений / А.А. Никитин, И.А. Панкова. – Ленинград : Наука, 1982. – 763 с.

4. Петроченко В.И. Ядовитые растения Украины: Справочник (учебно – методическое пособие) / В.И. Петроченко. – К. : Запорожье : КЗ «ЗОЦТКУМ» , 2012. – 84 с.

5. Альтман Хорст. Ядовитые растения. Ядовитые животные / Хорст Альтман. – М. : БММ АО, 2004. – 160 с.

6. Дендрофлора України / [Кохно М.А., Пархоменко Л.І., Зарубенко А.У., Вахновська Н.Г., Горелов О.М., Клименко С.В., Собко В.Г., Шумик М.І., Дорошенко О.К., Коршук Т.Г., Музика Г.І., Діденко Т.В., В.К. Горб., Косенко І.С., Козлов В.Г., Колисниченко О.М., Сидорук Т.М., Харчишин В.Т.]. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 447 с.

7. Определитель семейств покрыто – семенных растений юго – востока Украины по комплексу морфологических признаков / Харченко В.Е., Березенко Е.С., Черская Н.А. – Луганск , 2010 – 128 с.

8. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. – М.: Высш. школа, 1962. – 378 с. 

9. Григора І.М. Рослинність України ( еколого – ценотичний, флористичний та географічний нарис) : навч. Посіб. / І.М. Григора , В. А. Соломаха. - К. : Фітосоціоцентр, 2005. - 452 с.

10. Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д.Н., Прокудин Ю.Н., Котов М.И., Барбарич А.И., Чопик В.И., Протопопова В.В., Морозюк С.С.]. – К. : Наукова думка, 1987. – 545, с.

11. Словник наукових і народних назв лікарських рослин України / Н.М. Гарбарець, М.О. Гарбараць. – К. : Тернопіль : Начальна книга – Богдан. – 2012. – 67 с.

12. Мосякін С.Л. Судинні рослини України : систематика, географія флора / Мосякін С.Л, Федорончук М.М. // Український ботанічний журнал, 2012,том 69, № 3

13. Остапко В.М. Сосудистые растения юго – востока Украины / В.М. Остапко , А.В. Бойко, С.Л. Мосякин – Донецк : Ноулидж, 2010. – 247 с.

14. Друде О.С. Екологія рослин / О.С. Друде // К. : 2003. – 2008 с.