Клименко Катерина Леонідівна

студентка IV курсу факультету педагогічної освіти

Львівський національний університет імені Івана Франка

Україна, м. Львів

 

Науковий керівник: Шукатка Оксана Василівна

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри фізичного виховання та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка

 Україна, м. Львів

 

 Анотація. У статті розглянуто поняття STEAM-освіти, з‘ясовано, що основою сталого розвитку кожного суспільства є велике бажання розвивати наукову основу освіти учнів, наукове мислення суспільства. Розглянуто результати STEAM-проєктів, доведено, що вони наближають школярів до реалій, усуваючи розрив між теоретичним розв’язанням проблеми і практичним втіленням набутих знань в життя, на відміну від традиційної організації навчання.

 Ключові слова. STEAM-освіта, STEAM-проєкт, дизайн-освіта.

 Abstract. The article considers the concept of STEAM-education, it is found that the basis of sustainable development of each society is a great desire to develop the scientific basis of student education, scientific thinking of society. Examining the results of STEAM projects, it is proved that they bring students closer to reality, eliminate solutions between theoretical problems and the practical implementation of acquired knowledge in life, based on the traditional organization of learning.

 Keywords. STEAM-education, STEAM-project, design education.

 

 Дослідження питань STEAM-освіти стало предметом наукових розвідок вчених С. Галати, О. Коршунової, Н. Морзе, О. Патрикеєва та інші. Зокрема, автори наголошували, що підготовка висококваліфікованих фахівців, які будуть відповідати сучасним викликам світової спільноти, неможлива без застосування інноваційних технологій, вільної орієнтації в інформаційному просторі. Впровадження STEM-освіти у шкільну практику є гарантією успішної реалізації компетентнісного підходу в галузі освіти.

 Абревіатура STEAM-освіта з’явилася в США в середині 90-х років ХХ ст. З ініціативи Національного наукового фонду США, Департаменту внутрішньої безпеки було розроблено стратегію, спрямовану на підвищення конкурентноздатності американської робочої сили у сфері науки і техніки. У ході реалізації цієї ініціативи з’явилися різні модифікації STEAM не тільки в США, а й інших країнах, зокрема в Німеччині, Австралії та ін.

 Основою сталого розвитку кожного суспільства є велике бажання розвивати наукову основу освіти учнів, наукове мислення суспільства. Найбільшим викликом у впровадженні STEAM-освіти є підготовка вчителів на всіх рівнях: від вищої педагогічної освіти, педагогічної інтернатури і системи підвищення кваліфікації педагогів. Адже освітні технології, спрямовані на формування належного рівня природничо-наукової грамотності в добу цифрової трансформації стають більш доступними та ефективними.

 В Україні, за результатами PISA-2018: 26,4 % дітей не досягають навіть базового рівня з природничо-наукової грамотності, 36 % не досягають базового рівня з математичної грамотності, базового рівня з читання з розумінням не досягають майже 29,5 %. І ці результати значно нижчі за середнє по країнах ОЕСР.

 У початковій школі важливо у достатній кількості використовувати вправи на конструювання моделей, зокрема, просторових тіл із паперу, адже на думку психологів, успішне навчання в старших класах, особливо з геометрії, значною мірою залежить від розвитку просторової уяви, яка піддається активному формуванню саме в молодшому шкільному віці. До того ж, сьогодні багато уваги приділяється оновленню змісту освіти на засадах особистісної орієнтації, що передбачає, насамперед, всебічне врахування потреб дитини, її схильностей та інтересів. Використання в контексті початкової освіти елементів дизайн-освіти дозволяє учням реалізувати у практичних рішеннях абстрактне, уявне – задум. Основою дизайн-діяльності є потреба дитини молодшого віку в нових знаннях, адже реалізація власного задуму вимагає від учня всебічного аналізу проблеми, аналізу різних джерел інформації, її структурування, розуміння причинно-наслідкових зв’язків, тощо.

 У дизайн-освіті органічно поєднуються математика, інформатика, образотворче мистецтво, трудове навчання, мистецтво. Під час художньо-проектної діяльності учні мають можливість втілювати авторські задуми у формі дизайнерських проектів, зокрема, моделювання одягу, розробка дизайнпроекту приватного інтер’єру (власна кімната) тощо.

 STEAM-проєкти наближають школярів до реалій, усуваючи розрив між теоретичним розв’язанням проблеми і практичним втіленням набутих знань в життя, на відміну від традиційної організації навчання. Усвідомлена необхідність використання знань з різних дисциплін під час роботи над проектом сприяє міцному засвоєнню нових знань. 

 На основі теоретичних досліджень та практичного досвіду виявлено, що такий підхід сприяє розвитку в учнів умінь застосовувати знання на практиці в складних динамічних ситуаціях.

 

Література:

  1. Проект концепції «Нова Українська школа» [Електронний ресурс]. URL: http://mon.gov.ua (дата звернення - 03.12.2021 р.).
  2. Проект концепції STEM-освіти в Україні [Електронний ресурс]. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dxN3RLDS2RUJ:g1.5136.in.ua/novosty/item/download/50_318b7b6cd0bbb4169b5bf365fa62e26e.html+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата звернення - 05.12.2021 р.).
  3. Сучасна школа – інтелектуальна сила суспільства [Електронний ресурс]. URL: http://infosvit.if.ua/suchasna-shkola (дата звернення - 03.12.2021 р.).