Міщук Діана Володимирівна

студентка IV  курсу факультету педагогічної освіти

Львівський національний університет імені Івана Франка

                                                                                                                                  Україна, м. Львів

 

Науковий керівник: Шукатка Оксана Василівна

доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри фізичного виховання та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка

                                                                                                                                  Україна, м. Львів

 

 Анотація. У статті здійснено аналіз основних переваг та описано головні можливості електронного навчання. З’ясовано, що інтенсивний розвиток мережі Інтернет, в якій здійснюється пошук, збереження та використання інформації, дає можливість спільної роботи, обміну інформацією, відкриває нові можливості удосконалення навчального процесу, впровадження інновацій у освіту. Зростання економіки диктує необхідність такої освіти, яка готує людину до повноцінного життя за умов швидких змін. 

 Ключові слова: електронне навчання, інновації в освіті, дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології. 

 Abstract. The article analyzes the main advantages and describes the main features of e-learning. It was found that the intensive development of the Internet, which searches for, stores and uses information, which allows for collaboration, exchange of information, opens up new opportunities to improve the educational process, the introduction of innovations in education. The growth of the economy dictates the need for education that prepares a person for a full life in the face of rapid change.

 Key words: e-learning, innovations in education, distance learning, information and communication technologies.

 

 В умовах сьогодення відбувається посилений розвиток і використання інформаційно-комунікаційних технологій, особливо електронного навчання (e-learning) в освіті. До прикладу, в університетах Європи і Америки активно використовують електронне навчання та впроваджують інформаційно-комунікаційні технології в свою управлінську діяльність. Такі світові тенденції змушують українські університети шукати можливості удосконалення та модернізації власної діяльності, підвищувати конкурентоздатність фахівців відповідно до вимог суспільства. Метою заявлених заходів є створення загальної структури підготовки кадрів, що стимулює мобільність студентів. Для того, щоб залишитись конкурентоздатним на ринку освітніх послуг, у науці й інноваціях необхідно здійснити певну модернізацію процесу набуття знань. Одним із шляхів модернізації, вдосконалення процесу набуття знань, є широке застосування Інтернету в освіті, що, своєю чергою, вимагає використання нових методів і технологій в навчальному процесі. 

 Інновації в освіті – процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно інноваційного стану [3, с. 338].

 Е-learning – (скорочено від Electronic Learning) – система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання з використанням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційних електронних технологій [5]. 

 Електронне навчання (e-learning) виступає нині одним із потужних каталізаторів інноваційного розвитку освітньої сфери. Це пов'язано головним чином з інноваційним характером інформаційно-комунікаційних технологій, на базі яких розвивається сучасне електронне навчання. При цьому відзначимо, що електронне навчання, будучи  інструментом дистанційних форм організації навчального процесу, дедалі більшою мірою залучає до нього весь спектр сучасних мережевих інформаційно-технологічних рішень, які наситили світовий інтернет різними соціальними сервісами комунікації, інформаційного онлайн обміну та взаємодії, формування та підтримки  професійних онлайн угруповань.

 Е-learning дозволяє студентам: 

 • самостійно обирати зручне місце і час для виконання завдань;
 • способи продуктивного засвоєння знань; 
 • обирати індивідуальний графік навчання;
 • економити час та засоби (не потрібно тратити час на дорогу до університету, не потрібно оплачувати проїзд).

 E-learning це: 

 • самостійна робота з електронними матеріалами з використанням комп’ютера, мобільного телефону, і т.д.; 
 • дистанційна взаємодія: отримання консультацій, оцінок, зауважень та порад, від викладача який знаходиться за десятки, а то і сотні кілометрів;
 • створення віртуальної команди, що здійснює спільну навчальну онлайн діяльність;
 • цілодобове оновлення та доставлення електронних навчальних матеріалів від викладачів та ін. 

 Викладачі можуть використати E-learning для:

 • формалізованого об'єктивного контролю процесу навчання;
 • дослідження індивідуальних або групових особливостей освоєння матеріалів електронного курсу;
 • виявлення проблем, що знижують ефективність та якість навчання;
 • аналізу типових ситуацій, що виникають у процесі навчання та формулювання шаблонних розв'язків;
 • визначення показників успішності або неуспішності освоєння курсу на ранніх стадіях навчання для прогнозування кінцевих результатів та підсумкових оцінок;
 • оцінки корисності навчальних матеріалів;
 • підвищення поінформованості про стан навчального процесу;
 • обґрунтування додаткових дій з боку викладача щодо окремих студентів чи навчальної групи загалом (втручання у навчальний процес, надання допомоги).

 Проте, слід усвідомити той факт, що будь-які інформаційні технології та перспективні особливості електронних методів навчання при всій сукупності переваг не в змозі повністю замінити традиційну форму навчання і «виключити» викладача освітнього процесу. Слід зазначити, що сучасний викладач перестає бути таким собі транслятором готового знання і поступово «перетворюється» на консультанта і тьютора, розробляючи і передбачаючи для студентів індивідуальні освітні траєкторії [4].

 Розвиток цифрових технологій, масове використання мережі Інтернет в усіх ланках життєдіяльності людини, особливо в освіті сприяли виникненню єдиного глобального інформаційного простору, що породив відкритість і доступність інформації, у тому числі в освіті. Відповідно до цього, відбувається процес цифровізації освіти, її модернізація і вдосконалення, можливість здійснювати навчання людини впродовж усього життя. Тому e-learning є гнучким і ефективним засобом, що сприяє підвищенню мотивації студентів у досягненні високих результатів.

 

Література:

 1. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. 348 с.
 2. Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М. Використання технології змішаного навчання для реалізації дуальної моделі професійної підготовки кадрів. Вінниця: Міжнародна науково-практична інтернетконференція, 2018. С. 94-100.
 3. Кремень В.Г. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
 4. Шукатка О.В. Змішане навчання: наявні моделі та особливості впровадження у ЗВО. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 4 (22). Частина 2. С. 122-126.
 5. Електронне навчання. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронне_навчання (дата звернення - 01.12.2021 р.).