Мартинюк Тетяна Анатоліївна

доктор педагогічних наук, професор

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Україна, Луцьк

 

Бандура Аліна Ярославівна

студентка ІV курсу

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Україна, Луцьк

 

 Антотація: У тезах на основі аналізу нормативних документів та соціально-педагогічної літератури подано характеристику сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах (СЖО) та специфіку діяльності фахівця з надання їй соціальної послуги соціального супроводу. Визначено основну мету та зміст діяльності соціального менеджера з такими сім’ями – здійснення планування, організації, координації, моніторингу соціальної роботи, оцінювання потреб у соціальних послугах.

 Ключові слова: соціальний менеджер, соціальна послуга соціального супроводу, сім’ї, які перебувають в СЖО.

 

 Сучасний стан сім’ї в Україні охарактеризується як кризовий: знизилась народжуваність, відбувається девальвація змісту сімейного життя та його цінностей. Поряд з цим, зростає кількість родин, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі СЖО), що обумовлено збільшенням малозабезпечених сімей, міграцією окремих їх членів за межі держави, погіршення стану здоров’я населення, зміною традиційних сімейних ролей, зростанням кількості розлучень, неповних сімей, насилля в сім’ї тощо. Родина, котра опинилася в СЖО, потребує додаткової соціальної підтримки, оскільки порушується її нормальна життєдіяльність, виникають проблеми, наслідки яких не може подолати сім’я самостійно. На допомогу їй  приходить соціальний менеджер чи фахівець соціальної роботи.

 Соціальний менеджер – це фахівець, який здійснює професійну діяльність з надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають в СЖО, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, вразливими категоріями дітей, в тому числі, дітям-сиротам та ін. Відповідно до Професійного стандарту, основна мета його діяльності полягає в здійсненні планування, організації, координації, моніторингу соціальної роботи, оцінювання потреб у соціальних послугах для забезпечення надання соціальних послуг, соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у СЖО, у територіальній громаді [2].

 Отже, з Професійного стандарту соціального менеджера випливає його основне призначення – соціальна робота з різними категоріями населення, які перебувають в СЖО. Зупинимося на аналізі змісту діяльності соціального менеджера з надання соціальної послуги соціального супроводу сім’ї, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Так, у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО визначено термін «складні життєві обставини» як умови, виявлені за результатами оцінки потреб, внаслідок яких сім’ї (особи) не можуть самостійно піклуватися про особисте/сімейне життя та брати участь у суспільному житті [1]. У цьому ж документі соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО  – комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин [1]. Завданням соціального менеджера з надання соціальної послуги соціального супроводу осіб/сімей – своєчасна допомога, здійснення системи заходів, спрямованих на вихід сім’ї зі СЖО, за допомогою наявних засобів та можливостей, створення умов для самостійного розв’язання та подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу такої сім’ї або особи.

 Зміст соціального супроводу передбачає відвідування соціальним менеджером отримувача соціальної послуги за місцем його проживання (перебування); моніторинг потреб сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО; складання індивідуального плану соціального супроводу; аналіз коригування плану соціального супроводу; інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги; надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок; бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, особами з найближчого оточення; психологічна підтримку згідно з професійною компетенцією; організація та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах; допомогу отримувачу соціальної послуги в оформленні документів тощо

 Отже, зміст роботи соціального менеджера передбачає надання організаційної, просвітницької, юридичної, психологічної та інших видів допомоги сім’ї в кризовій ситуації. Якщо соціальний менеджер не може надати кваліфіковану допомогу такій родині, він залучає до співпраці мультидисциплінарну команду.

 

Література

1. Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах: Наказ Міністерства соціальної політики від 31 берез. 2016 р. № 318. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16?

2. Про затвердження професійного стандарту «Соціальний менеджер»: Наказ Мінекономіки від 10.02.2021. Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-