Мацялко Богдана Петрівна

студентка IV курсу, факультету педагогічної освіти

Львівський національний університет імені Івана Франка

Україна, м. Львів

 

Науковий керівник: Шукатка Оксана Василівна

доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри фізичного виховання та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка

Україна, м. Львів

 

 Анотація. У статті висвітлено пріоритетні напрями освітнього процесу у школі, серед них охорона та зміцнення здоров’я учнів, формування основ здорового способу життя. Закцентовано увагу на доцільності впровадження в навчальну програму з фізичної культури методики формування життєвих навичок. Підсумовано, що навчання на засадах життєвих навичок є необхідним елементом високоякісної освіти.

 Ключові слова: фізичне виховання, життєві навички, здоровий спосіб життя.

 

 Рівень фізичної культури особистості значною мірою визначає стан адаптації індивіда в оточуючому світі. Нині успішною може бути лише фізично, духовно і морально здорова особистість [6]. Тому одним із пріоритетів освітнього процесу школи є охорона та зміцнення здоров’я учнів, формування основ здорового способу життя. Будучи основною ланкою національної системи освіти, вона має і може забезпечити необхідну базову теоретичну підготовку, в тому числі, і з фізичного виховання, основ здоров’я, науки про життя тощо. Саме формування позитивного ставлення до збереження та зміцнення здоров’я, до догляду за ним, сприятиме саморозвитку особистості за допомогою сучасних методів відновлення, адже вони оволодіють необхідними руховими навичками та вчасно приймуть рішення щодо запобігання шкідливим звичкам і всьому, що може нанести шкоди їх здоров’ю [2].

 Крім того, формування життєвих навичок вважається неодмінною складовою освітнього контенту не лише в нашій державі, але і у всьому світі. Слід зазначити, що програми навчання життєвих навичок найбільш ефективні з точки зору інтеграції саме зі шкільними предметами, а реалізація цих програм сприятиме підвищенню загальної якості освіти.

 План повинен сприяти формуванню цінностей у дітей початкової школи, готувати їх до дорослого життя, розвивати навички та самостійно приймати зважені рішення, ефективно спілкуватися, ясно виражати свої почуття та емоції, думати критично. 

 Школа має бути середовищем, яке сприяє розумінню цінностей життя і здоров’я для кожної дитини, створюючи в ній належні умови. Здоровий спосіб життя, гармонійний розвиток особистості, своєчасне задоволення її нагальних потреб – ось основні завдання [3]. У системі шкільної освіти мають бути зосереджені різні форми профілактики, діагностики, корекції та реабілітації для різних типів учнів. 

 Життєві навички можна використовувати для власної поведінки або проти інших, а також для зміни навколишнього середовища, щоб зробити його здоровим і безпечним. Набуття життєвих навичок – це поступовий процес, який має бути безперервним і послідовним [4]. Практичний досвід показує, що поведінку, як правило, важче змінити, і тому це вимагає більше уваги, ніж зміна знань та навичок емоційної оцінки. Хоча сама інформація необхідна для зміни поведінки, вона не є достатнім фактором для досягнення повної ефективності, оскільки вона не досягає балансу, необхідного для всіх основних компонентів. Метою методології життєвих навичок має бути пропагування здорової соціальної поведінки та запобігання або зменшення ризикованої [1; 5].

 Проаналізувавши нашу тему, доцільно зробити висновок, що фізична культура, як складова загальної культури, закладає основу здоров’я та розвитку кожного компонента, всебічно виховує фізичні та розумові якості та навички, покращує фізичну та розумову підготовку до активного життя, формує пріоритет оздоровчо-спрямованих вправ.

 Сьогодні шкільна фізична культура як навчальний предмет створює умови для формування в учнів ціннісних орієнтирів щодо здорової культури та здорового способу життя, освітніх потреб і звичок фізичного навантаження, прагнення досягти найкращого рівня особистого та фізичного здоров’я. Розвиток, спортивні якості, морально-вольові особливості, характер і психологічна підготовка до активної життєдіяльності та професійної діяльності – це основа формування життєвих навичок школярів, яка і складає елемент високоякісної фізкультурної освіти. 

 

Література:

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. пос. 3-тє вид., доопрац. і доп. К.: Знання, 2008. 566 с.

2. Власюк Г. Учнівське самоврядування у формуванні здорового способу життя засобами фізичної культури. Фізичне виховання в школі. №2. 2002. С. 38.

3. Войнаровський А. Інтенсивні освітні технології в профільній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. Луцьк, 2008. Т. 1. С. 258–263.

4. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Основи здоров’я. 5 клас: посіб. для вчителя. К.: Алатон, 2008. 264 с.

5. Жара Г.І. Стан викладання курсу „Основи здоров’я” в школі: точка зору вчителів. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 44. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2007. С. 43–47.

6. Шукатка О.В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2020. № 70, Т. 4. С. 223–226.