Лютик Анастасія Зенонівна

студентка IV курсу факультету педагогічної освіти

Львівський національний університет імені Івана Франка

Україна, м. Львів

 

Науковий керівник: Шукатка Оксана Василівна

доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри фізичного виховання та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка

Україна, м. Львів 

 

 Анотація. У статті висвітлено, важливість виховання і розвитку здорового способу життя учнів початкових класів. Визначено механізми та напрями формування здорового способу життя школярів. Установлено, роль позашкільної освіти, яка доповнює і компенсує недоліки у вихованні та розвитку дитини у сім’ї.

 Ключові слова: народна педагогіка, здоровий спосіб життя, початкова школа.

 

 Сьогодні важливо використовувати традицію відродження українського народного виховання, і на цій основі формувати навички здорового способу життя учнів початкової школи. Тому батькам і вчителям необхідно шукати народні способи впливу на дітей, щоб виховувати у них національну самосвідомість, гуманізацію, культивувати здоровий спосіб життя [1].

 Національний стандарт загальної початкової освіти вирішує проблеми здоров’я комплексно і багатовимірно через його фізичну, психологічну, соціальну та духовну складові. Здоров’я – це складний, багатовимірний феномен, що відображає модуси людської реальності: тілесне існування, душевне життя і духовне буття. Відповідно, можлива оцінка соматичного, психічного й особистісного (психологічного) здоров’я людини [7]. Кожна складова здоров’я багатогранна. І лише органічно їх поєднуючи, можна формувати і розвивати здоров’я людини. 

 Поняття здорового способу життя проходить через усі предмети початкової школи. Діти вчаться брати на себе відповідальність та піклуватися про власне здоров’я через зміст та систему освіти. Майбутнє здоров’я дитини визначають вчителі початкових класів [2, 3].

 Традиції та звичаї українського народу пропагують усі складові здорового способу життя, що свідчить про благородну культуру, волю та духовну силу наших батьків та дідів. Важливими механізмами формування здорового способу життя є:

  • гігієнічні та санітарні умови [4]; 
  • загартовуючий засіб; 
  • перерва для активної діяльності та відпочинку; 
  • розумне харчування; 
  • оптимальний рівень спортивної активності.

 Здоровий спосіб життя – це оздоровчий комплекс заходів щодо забезпечення гармонійного розвитку, зміцнення здоров’я, підвищення продуктивності праці [5].

 До основних напрямів формування здорового способу життя учнів в початковій освіті відносяться:

  • навчально-виховний процес;
  • позакласна робота; 
  • робота батьків у сім'ях; 
  • заходи місцевого та державного управління. 

 Система позашкільної освіти — це освітня підсистема, що охоплює державні, комунальні та приватні позашкільні заклади освіти; інші заклади освіти як центри позашкільної освіти у позаурочний час; клуби, секції, заклади культури та спорту. Саме позашкільна освіта може частково компенсувати недоліки у вихованні та розвитку дитини в сім’ї, запропонувати змістовний відпочинок, зайнятість у позакласній роботі [6].

 Спрямованість і тематика конкретних напрямків розроблені та адаптовані разом з школами, сім’ями, урядовцями та приватними організаціями. Важливу роль відіграє соціально-економічний та правовий стан держави, на якому забезпечується матеріально-технічне забезпечення вищезгаданих заходів та їх обов'язкові виконання.

 

Література:

1. Баєва Т. Формування здорового способу життя в особистісно орієнтованому виховному процесі життя. Соціальнопедагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні. Житомир: ЖДПУ, 2002. С. 172–173. 

2. Бакіко І. Профілактика шкідливих звичок у підлітків засобами фізичної культури і спорту. Спортивний вісник Придніпров’я. Дніпропетровськ : ДДІФКС, 2008. №3-4. С.28–30. 

3. Бермудес Д. Використання ритмічної гімнастики в системі підготовки вчителів фізичної культури. Молода спортивна наука України. Львів: НВФ «Українські технології», 2007. Вип. 11. T. 5. C. 27–35. 

4. Білик В.Г., Ігнатенко С.А., Палієнко К.В., Солнцева В.В., Страшко С.В. Педагогічні аспекти фізичного виховання та спорту у формуванні ставлення до здорового способу життя дітей та підлітків. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Чернігів: ЧДПУ, 2006. Вип. 35. С. 431–434. 

5. Бондар А.Д., Кобзар Б.С. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах подовженого дня. 2-е вид., допов. й перероб. К.: Вища школа, 1985. С. 149. 

6. Брилін Б.А. Педагогічні проблеми організації вільного часу. Психологія і педагогіка. 1996. №4. С. 72–76.

7. Шукатка О.В. Теорія і практика формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2019. 570 с.