Фединчук Юлія Андріївна 

Магістрантка 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

м. Дрогобич

 

Тимчук Олена Тихонівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

м. Дрогобич

 

 Анотація: У роботі розглядаються підходи до визначення поняття граматичної категорії в сучасній лінгвістиці. Відстежується типологія граматичних категорій в англійській мові. Детально характеризуються граматичні категорії іменника, дієслова та прикметника в англійській мові. Розглядаються теоретичні засади щодо стилістичних значень англійських граматичних категорій. Досліджуються стилістичні значення граматичних  категорій іменника, дієслова та прикметника в сучасній англійській мові. 

 Ключові слова: граматична категорія, стилістичне значення, художній дискурс. 

 

 У сучасному мовознавстві все більше уваги приділяється граматичній стилістиці як такій, що допомагає з’ясувати особливості використання тієї чи іншої граматичної категорії в тому чи іншому стилі мовлення та стилістичні особливості цих категорій. 

 Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної лінгвістики існує зовсім невелика кількість досліджень, які спрямовані саме на аналіз граматичних категорій з точки зору стилістики. 

 Метою  роботи є аналіз стилістичних особливостей граматичних категорій. 

 Об’єкт дослідження – це граматичні категорії в англійській мові.

 Предмет дослідження - стилістичні особливості граматичних категорій в англійській мові. 

 Теоретичне значення отриманих результатів пов’язане з розширенням теоретико-методологічних засад дослідження стилістичних особливостей граматичних категорій і полягає у можливості їхнього використання для подальшого дослідження стилістичних особливостей граматичних категорій в англійській мові.

 Одним із основних понять граматичної системи мови є поняття, побудоване на абстракціях і узагальненнях, що позначається терміном «граматична категорія», який можна визначити як комплексну систему взаємовідношення граматичних форм.

 В сучасній англійській мові, граматичні категорії іменника представлено досить невеликим рядом категорій. Серед них можна виділити категорія числа (наявність категорії в англійській мові визнається всіма лінгвістами), категорію роду та категорія відмінка.

 Серед граматичних категорій дієслова в англійській мові, найбільш дослідженою є категорія часу, яка не викликає великої кількості розбіжностей серед лінгвістів.  В той час як категорія виду англійського дієслова залишається предметом суперечок лінгвістів різноманітних напрямків. Проте, найбільш спірною та проблематичною в англійській граматиці є категорія способу. 

 Англійський прикметник характеризується єдиною граматичною категорією – утворенням ступенів порівняння. 

 Всі граматичні категорії володіють значним стилістичним потенціалом та є важливою складовою граматичної стилістики.

 Якщо говорити саме про функціонально-стилістичні особливості граматичних категорій англійської мови, то слід зазначити, що найбільш значним стилістичним потенціалом в усіх видах текстів володіють граматичні категорії іменників. В науковому дискурсі, іменники відіграють роль засобів констатації фактів, репрезентації інформативності текстів, передачі деталей, виступають в ролі термінологічних лексичних одиниць.

 В текстах публіцистичного дискурсу, в залежності від тематики тексту, іменники слугують для репрезентації інформативності, а також, виступають засобами експресивності. В художніх текстах, іменники слугують засобами експресивності, розкриття внутрішнього світу ліричного героя, засобами передачі прагматичної інформації.

 Експресивні можливості дієслівних категорій зумовлені тим, що вони безпосередньо пов`язані з найважливішими понятійними категоріями, що відображають в свідомості людини реальну дійсність і є необхідними для її художнього відтворення. Дієслівний час відображає категорію темпоральності, вид - аспектуальності, спосіб передає модальність, особа - персональність, дії - суб’єктно- об'єктні відносини. 

 Найбільш наочно функціонально-стильову специфіку використання дієслівних форм відображає дієслівна категорія часу Так, категорія часу відображує часову приналежність тієї чи іншої події. Також, використання категорії часу в кожному стилі мовлення відрізняється певними особливостями. Наприклад, в науковому стилі, минулий час використовується для репрезентації результатів дослідження, а майбутній час - використовується достатньо рідко для вираження прогнозів розвитку та результатів майбутнього дослідження.

 В офіційно-діловому стилі використовується і майбутній час дієслова, яке виступає тут у двох значеннях: у значенні майбутньої повинності та у значенні майбутнього умовного часу. 

 В публіцистичному стилі часові форми дієслова представлені достатньо широко, з огляду на те, що він є наближеним до розмовного стилю. 

 Щодо категорії виду, було з’ясовано, що вона використовується в усіх стилях мовлення, проте, в кожному з них, її використання також має певні особливості. Так, у випадку її використання в офіційно-діловому і науковому стилях, збільшується відсоток форм недоконаного виду, які за стилістичним 2 значенням є більш абстрактними, узагальненими. В офіційно-діловому стилі спостерігаються різкі розбіжності зокрема видових форм в різних жанрах. Так, в статутах, правових актах, тощо, стиль носить більш абстрактний характер, що створює умови для використання форм недоконаного виду. У жанрах більш конкретного змісту можуть переважати дієслова доконаного виду, оскільки вони вказують на повинність, наказ, дозвіл. 

 Що стосується стилістичної характеристики категорії способу, то частотність форм дійсного способу є стилеутворюючою ознакою, з огляду на те, що аналіз показав, що на тисячу слововживань в науковому стилі припадає 72 форми дійсного способу, в офіційно-діловому - 38, в художньому мовленні - 132.

 Високий рівень частотності імперативу спостерігається в художньому та публіцистичному стилях, з огляду на те, що наказовий спосіб дії володіє значним експресивним потенціалом.

 Важливе значення мають особливості категорії дії в англійській мові. Так головна стилістична особливість пасивної дії полягає в її здатності позначати дію у певній відстороненості від суб'єкта, в статиці.

 В науковому стилі, категорія пасивної дії слугує для зображення фактів об'єктивної дійсності, незалежних від волі суб'єкта пізнання-дослідника. У офіційно-діловому стилі пасивні дієслівні конструкції підсилюють акцент на самій дії як необхідній.

 У публіцистичному стилі дієслова категорії пасивної дії вживаються рідше, ніж в інших функціональних стилях, хоча наразі, звернення до цих форм стало майже традицією. У розмовній і художній мові вживання пасивних конструкцій часто оцінюється як небажане явище «канцелярита» , проте, було виокремлено численні випадки вживання пасиву.

 Таким чином, доцільно стверджувати, що різні граматичні категорії вживаються в різних випадках та мають специфіку вживання в різних стилях мовлення. Найголовнішою метою граматичних категорій з точки зору стилістики є оформлення стилю мовлення, надання йому тих рис, які характерні для нього - експресивності та художності - для художнього стилю, яскравості та влучності - для публіцистичного стилю, лаконічності та академічності – для наукового та офіційно-ділового стилів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Акишева Н. С. Сущность и природа грамматической категории.  грамматические категории различных частей речи // Вестник КРСУ, 2018. Том 18. № 1. 

2. Болотская М. П. О стилистическом аспекте изучения грамматических категорий // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. Гуманитарные науки, 2009. 11 (15). 

3. Перехода Е. В. Стилистический потенциал грамматических форм в разговорной речи  (на материале современного английского языка) // Филология, 2017. 

4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. К.: Наук. думка, 1988. 

5. Гуревич В. В.  English Stylistics. Москва, 2011.