Марченко Юлія Едуардівна

Магістрант напряму підготовки економічна кібернетика

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси

 

Гадецька Зоя Митрофанівна

к.т.н., доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси

 

 Анотація: У статті розглянуто поняття консалтингу та інформаційного консалтингу; визначається модель до якої відноситься консалтинг. Наведено об’єднання поширених в Україні видів інформаційного консалтингу: вісім груп консалтингових послуг. У статті розглянуто модель проекту інформаційного консалтингу та сформульовано основні функції інформаційного консалтингу в управлінні персоналом; досліджено особливості консалтингової діяльності. 

 Ключові слова: консалтинг, консалтингові послуги, інформаційний консалтинг. 

 

 На сьогоднішній день для правильного ведення бізнесу майже кожна організація звертається за додатковою допомогою з тих чи інших питань. Консалтинг є дуже важливим аспектом досягання найкращого результату.

 Стаття присвячена дослідженню суті загального поняття консалтингу, ознайомленню з інформаційним консалтингом.

 Дослідженням питань консалтингу займались такі вчені: Ананьева Т.Н., Ткалич А.І. та ін.

 Консалтинг – це діяльність з консультування керівників, управлінців з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності [1].

 Консалтингова діяльність як форма бізнесу відноситься за класифікатором Всесвітньої торгової організації (ВТО) до ділових послуг, тобто консалтингові організації складають інфраструктуру діяльності господарських організацій і є частиною їх ділового середовища. 

 Консалтинг відноситься до моделі В2В (бізнес для бізнесу), це коли одне підприємство продає свої послуги іншій компанії, яка купує їх для відтворення їх для власного бізнесу. 

 

Таблиця № 1

Суб’єкти на ринку консалтингових послуг. 

Ринок консалтингових послуг

Консультант – фізична або юридична особа, що надає консультаційні послуги

Клієнт – фізична або юридична особа, що звернулась в агентство.

 

 Відповідно до класифікації Європейського довідника  консультантів [2], існує 84 види консалтингових послуг, об'єднаних у 8 найголовніших груп:

 1. загальне управління,
 2. адміністрування,
 3. фінансове управління,
 4. управління кадрами,
 5. маркетинг,
 6. виробництво,
 7. інформаційна технологія,
 8. спеціалізовані послуги.

 Будучи підсистемою управлінського консалтингу, інформаційний консалтинг (ІК) – це спеціалізований вид послуг, орієнтований на задоволення інформаційних потреб замовника, інформаційний супровід прийняття управлінських рішень, підтримку бізнес-угод і вироблення оптимальних шляхів використання інформаційних ресурсів у практиці управління організаційними змінами [3].

 Мета інформаційного консалтингу – задоволенням інформаційних потреб організацій, інформаційна підтримка і супровід ефективної діяльності і своєчасне проведення організаційних змін клієнтів-замовників. 

 ІК дозволяє виявити можливі ризики, оцінити ефективність ІТ-системи організації та обрати напрям для її удосконалення з метою збільшення її ефективності роботи організації.

 На сьогоднішній день розроблено велика кількість різних інформаційних рішень, які при правильному підході та налаштуванню можуть значно облегшити роботу організації, прискорити обробку інформації, скоротити час виконання операцій, зменшити витрати. В залежності від поставленої мети, організація може використовувати різні товаро-облікові системи, ERP-системи, CRM-системи, BPM-системи та ін.

 На малюнку 1 відображена модель проекту інформаційного консалтингу. У даній моделі деякі процеси можуть виконуватись не поетапно, а паралельно один з одним.

 

 Мал.1 Модель проекту інформаційного консалтингу

 Функції ІК:

 1. Функція інформування – виявляється в наданні компаніям інформації, якої вони потребують. 
 2. Наукова функція – ІК допомагає дослідити різні соціальні явища, розкрити динаміку, тенденції та перспективи їх розвитку, вплив на соціально-економічні та соціальні процеси.
 3. Діагностична функція – дозволяє встановити і вивчити ознаки, що характеризують стан соціальних об’єктів, що сприяє своєчасному прийняттю правильних управлінських рішень, актуальних в даний момент та ситуації, що будуть відповідати стратегії розвитку компанії, що звернулась до консалтингового агентства.
 4. Посередницька функція – допомога клієнтам у виборі правильної стратегії розвитку в галузі інформаційних технологій, а також у виявленні найбільш перспективних об’єктів співпраці, збиту, інвестування тощо.
 5. Навчальна функція – пов’язана в проведенні семінарів, вебінарів та будь-яких начальних заходів для замовників з метою підвищення кваліфікації в певній галузі, знань пов’язаних з їх бізнесом, допомога в систематизації, тлумаченні та узагальненні зібраних даних, що відображають розвиток економічних процесів [4, c.24]

 Органічна взаємодія та взаємодоповнення цих функцій перетворює інформаційний консалтинг в ефективно діючий важіль управління різними соціальними процесами та явищами, в потужний засіб оптимізації розвитку і функціонування соціальних об’єктів та систем.    

 Отже, в ринковій економіці дуже важливим є можливість отримувати консультаційні послуги, щодо вдосконалення власного бізнесу. Консалтинг є ефективним засобом конкурентної боротьби, оскільки допомагає зорієнтуватися особі, яка звернулась до консалтингової компанії у нових потребах та товарах, що цікавлять ринок, що призведе, до появи нових клієнтів, до підвищення попиту, а отже, підвищення прибутків, до припливу інвестицій, до підвищення іміджу (рейтингу, статусу) підприємства, до відкриття та охоплення нових горизонтів дій, зокрема і вихід на міжнародну торгівлю. 

 

Література:

1. Консалтинг [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Консалтинг.

2. European Directory of Management Consultants. 1995. London: FEACO-AP Information services, 1995. 

3. Управленчинский консалтинг и бизнес-помощь [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.bizneshelper.ru/pages/information.

4. Ананьева Т. Н. Информационный консалтинг / Т. Н. Ананьева, А. И. Ткалич. – Москва, 2018. – 100 с.