Томащук Олена Григорівна

доцент, кандидат педагогічних наук,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк

 

Коханюк Олександр Ярославович

магістр

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

 м. Луцьк

 

 Анотація. У статті розглянуто вплив засобів спортивно-ігрової спрямованості на підвищення рівня фізичної підготовки молодших школярів. З’ясовано стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці фізичного виховання.

 Ключові слова: фізична культура, фізична підготовка, діти молодшого шкільного віку, засоби спортивно-ігрової спрямованості.

 

 У системі фізичного виховання дітей шкільного віку особливе місце посідає фізична підготовка. Рівень розвитку її компонентів – сили, швидкості, витривалості, гнучкості позитивно впливає на фізичне і психічне здоров’я молоді. Значну увагу в дослідженнях різних авторів приділено змісту і структурі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, її спрямованості та організації [1, 2 та інші].

 Більшість авторів стверджує, що у фізичній підготовці дітей на сучасному етапі не враховуються нові наукові положення, а розроблена і рекомендована для впровадження в практику система оцінки розвитку фізичних здібностей не сприяє їх корекції та реалізації виховних і оздоровчих завдань у процесі занять фізичною культурою, які висунуті такими державними документами, як Закон України “Про фізичну культуру і спорт”, Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”, Концепція фізичного виховання у системі освіти України.

 У програмах з фізичної культури дітей молодшого шкільного віку значна частина часу відводиться вивченню техніки фізичних вправ і тільки в деяких фізична підготовка виділяється окремим розділом і їй відводиться 30 % навчального часу на рік [4].

 Спортивно-ігрова форма фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку нами розглядається як педагогічний процес, що включає колективну змагальну діяльність, сприяє формуванню особистісних якостей, поліпшенню психічного і фізичного здоров’я.

 У навчальному процесі з фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку спортивно-ігрова підготовка є цінною тому, що використання елементів змагальної діяльності сприяє виникненню позитивних емоцій, які значно підвищують працездатність дітей, що є одним з вагомих факторів виховання фізичних якостей.

 Одним із основних завдань спортивно-ігрової форми фізичної підготовки є зміцнення не тільки фізичного, але й психічного здоров’я учнів, удосконалення їх нервової діяльності. Це досягається за рахунок застосування різних ігрових вправ на одному уроці. Відомо, що діти молодшого шкільного віку не можуть довго зосереджувати свою увагу на одноманітному виконанні фізичних вправ. У зв’язку з цим на уроці фізичної культури доцільне використання цілої системи спортивних та рухливих ігор, естафет з включенням бігу, метання, стрибків, передачі і прийому м’яча тощо, що сприяє підвищенню рівня фізичної підготовки [3]. 

 Таким чином, спортивно-ігрова форма фізичної підготовки позитивно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я підростаючого покоління.

 Крім цього відзначено, що в процесі спортивно-ігрової форми фізичної підготовки створюються педагогічні умови і для формування таких особистісних якостей, як колективізм, дисциплінованість, формування вольових та інших особистісних якостей дітей молодшого шкільного віку [2].

 Фізична підготовка дітей молодшого шкільного віку вимагає, насамперед розробки педагогічних умов, які дозволяють ефективно виховувати фізичні якості в процесі навчальних занять.

 Зміст цих умов складають три основні положення: 1) при вихованні фізичних якостей слід, перш за все, забезпечити комплексність і відповідну послідовність виконання вправ вибіркового спрямування; 2) фізичні вправи вибіркового спрямування повинні виконуватися за визначений час, із певною інтенсивністю; 3) між виконанням фізичних вправ установлюються інтервали відпочинку, які сприяють відновленню організму після навантаження.

 Комплексність виконання фізичних вправ забезпечує, перш за все, належний рівень всебічної фізичної підготовки, сприяє підвищенню позитивних емоцій.

 Такий підхід передбачає проведення уроків з використанням програмового матеріалу в процесі навчання бігу, стрибкам, метанням і т.д.

 Аналіз й узагальнення педагогічної практики фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку дозволило спланувати таку послідовність виконання вправ, спрямованого впливу на виховання фізичних якостей: гнучкість, спритність, швидкість, які розвиваються в підготовчій частині уроку, та швидкісно-силові можливості, сила і витривалість, на які впливають в основній частині уроку. Урок фізичної культури потрібно будувати на основі загальноприйнятих вимог і передбачати виконання вправ комплексного характеру і в певній послідовності. Час виконання вправ вибіркового спрямування визначати, перш за все, тим, які фізичні здібності необхідно розвивати у відповідності до навчальної програми і завдань уроку.

 Висновки. Таким чином, розглядаючи зміст фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку наука та практика свідчать, що у цьому процесі значна увага повинна приділятися фізичній підготовці, яка спрямована на розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності, гнучкості. Прямий зв’язок фізичних здібностей із системами зростаючого організму потребує обґрунтованих методик, які не зашкодять здоров’ю, а сприятимуть удосконаленню морфо-функціональних можливостей дитячого організму. Фізична підготовка дітей молодшого шкільного віку повинна здійснюватись у спортивно-ігровій формі, яка розглядається як педагогічний процес, що включає колективну змагальну діяльність, сприяє формуванню особистісних якостей, поліпшенню психічного і фізичного здоров’я. Проведений аналіз та узагальнення результатів дослідження, дозволяють стверджувати, що система фізичної підготовки школярів з використанням ігрового методу дозволяє в сучасних умовах уроку фізичної культури значно підвищувати працездатність дітей молодшого шкільного віку.

 

Література:

1. Дубогай А.Д. Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни младших школьников / А.Д. Дубогай: дисс. ... докт. пед. наук. – К., 1991. – 350 с.

2. Куц А.С. Модельные показатели физического развития и физической подготовленности населения Центральной Украины / А.С. Куц. – К.: Искра, 1993. – 256 с.

3. Ламкова О.І. Рухливі ігри та естафети / О.І. Ламкова, С.В. Дорофєєва. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 128 с. 

4. Навчальна програма з фізичної культури для початкових класів загальноосвітніх шкіл (1-4 клас), затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 4 серпня 2016 року.