Семенова Тетяна Валеріївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки та підприємництва

Національна металургійна академія України

м. Дніпро

 

Сокур Ольга Вадимівна

магістрант кафедри економіки та підприємництва

Національна металургійна академія України

м. Дніпро

 

 Анотація: Стаття присвячена актуальним питанням обґрунтування методичних підходів щодо визначення оцінки ефективності діяльності підприємства оптової торгівлі. Розглянуто основні показники оцінки діяльності торгівельних підприємств. Запропоновано та обґрунтовано використання інтегрального показника, який характеризує якість комерційної діяльності підприємства за критеріями результативності, ефективності та узгодженості управлінських рішень. Виконано оцінку ефективності діяльності підприємства оптової торгівлі за запропонованою методикою.

 Ключові слова: оптова торгівля, комерційна діяльність, товарооборот, управлінські рішення, ефективність, інтегральна оцінка.

 

 Важливим чинником структурних змін національної економіки є розвиток оптової торгівлі, яка, опосередковуючи комерційні зв’язки, забезпечує збалансованість виробництва та споживання на регіональних та галузевих ринках і сприяє розвитку підприємств різних видів економічної діяльності. Роль підприємств оптової торгівлі в розвитку національної економіки, особливість їх функціонування за сучасних економічних умов та значущість для них комерційної діяльності як основної в забезпеченні ефективності функціонування та розвитку обумовлюють актуальність дослідження питань з управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі.

 Для раціональної організації діяльності підприємств оптової торгівлі необхідно визначити систему показників, які економічно обґрунтовують ефективність їх функціонування.

 Теоретичні, методичні та практичні аспекти управління господарською діяльністю підприємств торгівлі розглянуто в наукових працях як вітчизняних, так і закордонних дослідників, зокрема, В. Апопія, І. Бланка, Б. Бермана, А. Виноградської, В. Гросул, Н. Голошубової, В. Даненбурга, Дж. Еванса, Ж. Жаллє, Н. Краснокутської, А. Криє, А. Крутової, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Б. Мізюка, Н. Савицької, М. Чорної, Л. Янчевої та ін. Питання оптимізації окремих напрямів комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі висвітлено у працях М. Балабана, Н. Власової, В. Лагутіна, Н. Міценко, Л. Носач, А. Носуліч, Т. Сідорової, О. Трубей та ін.

 Вивчення опублікованих робіт і практика господарської діяльності свідчать, що низка важливих питань з управління комерційною діяльністю на підприємствах оптової торгівлі залишаються невирішеними та потребують подальших наукових досліджень. Зокрема, недостатньо уваги приділено теоретичним засадам функціонування оптової торгівлі та питанням управління комерційною діяльністю оптових торговельних підприємств. Наявні розробки з оцінювання комерційної діяльності недостатньо враховують особливості функціонування підприємств оптової торгівлі.

 Ґрунтуючись на результатах аналізу та узагальненні існуючих підходів щодо визначення місця оптової торгівлі в системі товароруху та специфіки господарських відносин, виокремлено відмітні характеристики підприємств оптової торгівлі, до яких віднесено опосередкування комерційних зв’язків між сферами товарного виробництва та споживання; реалізацію товарів і надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності; склад та обсяги угод купівлі-продажу товарів [1].

 Діяльність підприємств оптової торгівлі оцінюють за системою показників, які можна розподілити на дві великі групи: статистичні та фінансові.

 Статистичні використовують для формування загальних показників оптової торгівлі макроекономічного рівня. На їх підставі оцінюють розвиток оптової торгівлі загалом і за найважливішими групами товарів, частку оптової торгівлі у валовому внутрішньому продукті тощо. До статистичних показників належать: загальний товарооборот у грошовому вимірі, зокрема: оптовий товарооборот; роздрібний товарооборот; оборот від посередницької діяльності; оборот від інших видів діяльності.

 Фінансові показники дають можливість оцінити ефективність діяльності оптового підприємства, проаналізувати джерела витрат і формування прибутку, визначити резерви підвищення рентабельності всіх видів діяльності оптового підприємства й поліпшення якості обслуговування споживачів. До фінансових показників діяльності оптового підприємства належать: доходи за видами діяльності; витрати за видами діяльності; прибуток (збиток) від звичайної та надзвичайної діяльності; чистий прибуток (збиток) оптового підприємства.

 На підставі фінансових показників в абсолютному обчисленні розраховують низку відносних показників: планований оптовий товарооборот на наступний за звітним період; нормативний запас на кінець прогнозованого періоду; величину одноденної реалізації; коефіцієнт прибутковості; коефіцієнт рентабельності та ін. [2].

 Базуючись на науково-теоретичних засадах проведення комплексного дослідження діяльності господарюючого суб’єкта та враховуючи сутнісні характеристики комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі, у роботі розроблено структурно-логічну модель оцінювання комерційної діяльності оптового торговельного підприємства. Дана модель представлена як циклічний процес експрес- та поглибленого оцінювання комерційної діяльності, який реалізується з урахуванням рівнів управління та видів комерційних операцій. Спираючись на розроблену структурно-логічну модель та існуючі розробки щодо комплексних та інтегрованих оцінок результатів комерційної діяльності, обґрунтовано сукупність показників оцінювання комерційної діяльності, яка включає підсистеми фінансових та нефінансових показників, сформованих з урахуванням рівнів управління та функціональних напрямів комерційних операцій на підприємстві оптової торгівлі [3].

 Модель передбачає комплексне оцінювання ефективності діяльності торговельного підприємства за критеріями результативності, ефективності та узгодженості управлінських рішень за періодами часу.

 Оцінювання результативності комерційної діяльності передбачає використання наступних вхідних показників: чистий дохід, валовий прибуток та фінансовий результат від продажів.

 Динаміка показників може бути позитивною або негативною, в залежності від цього оцінюється результат. Отримані результати інтерпретуються наступним чином:

 • якщо усі показники мають позитивне значення, оціночний бал  дорівнює 3, а результативність комерційної діяльності вважається високою;
 • якщо два з трьох показників мають позитивне значення, оціночний бал  дорівнює 2, а результативність комерційної діяльності вважається середньою;
 • якщо лише один з трьох показників має позитивне значення, оціночний бал  дорівнює 1, а результативність комерційної діяльності вважається низькою;
 • якщо усі показники мають негативне або нульове значення, оціночний бал  дорівнює 0, а комерційна діяльність підприємства вважається нерезультативною.

 Оцінювання ефективності комерційної діяльності передбачає використання наступних вхідних показників: фінансовий результат від продажів; чистий дохід; середній розмір оборотних активів, які використовуються в основній діяльності; рентабельність продажів, рентабельність оборотних активів, які використовуються в основній діяльності. На підставі вхідних показників розраховуються коефіцієнт рентабельності продажів (відношення фінансового результату від продажів до чистого доходу) та коефіцієнт рентабельності оборотних активів (відношення фінансового результату від продажів до оборотних активів, які використовуються в основній діяльності). Також в якості розрахункового оціночного показника виступає зміна фінансового результату від продажів.

 Отримані результати інтерпретуються таким же чином, як і в попередньому випадку:

 • якщо усі показники мають позитивне значення, оціночний бал  дорівнює 3, а ефективність комерційної діяльності вважається високою;
 • якщо два з трьох показників мають позитивне значення, оціночний бал  дорівнює 2, а ефективність комерційної діяльності вважається середньою;
 • якщо лише один з трьох показників має позитивне значення, оціночний бал  дорівнює 1, а ефективність комерційної діяльності вважається низькою;
 • якщо усі показники мають негативне або нульове значення, оціночний бал  дорівнює 0, а комерційна діяльність підприємства вважається неефективною.

 Оцінювання узгодженості управлінських рішень передбачає використання наступних вхідних показників: чистий дохід; точка беззбитковості; тривалість одного обороту дебіторської та кредиторської заборгованості; рівень узгодженості комерційних рішень з іншими рішеннями основної діяльності; коефіцієнт узгодженості рішень щодо фінансування комерційної діяльності.

 Коефіцієнт узгодженості комерційних рішень з іншими рішеннями основної діяльності розраховується наступним чином:

 

 

 

 де   - чистий дохід у звітному році;

   - точка беззбитковості у звітному році;

 Коефіцієнт узгодженості рішень щодо фінансування комерційної діяльності:

 

 де   - відповідно тривалість одного обороту дебіторської та кредиторської заборгованості у звітному році.

 Оціночними показниками узгодженості управлінських рішень є: коефіцієнт узгодженості комерційних рішень з іншими рішеннями основної діяльності; зміна коефіцієнта узгодженості комерційних рішень з іншими рішеннями основної діяльності у часі; зміна коефіцієнта узгодженості рішень щодо фінансування комерційної діяльності у часі, яка розраховується за наступною формулою:

 

 Динаміка коефіцієнта узгодженості комерційних рішень з іншими рішеннями основної діяльності може бути позитивною або негативною, динаміка коефіцієнта узгодженості рішень щодо фінансування комерційної діяльності може бути менше або більше 1, в залежності від цього оцінюється результат.

 Отримані результати інтерпретуються наступним чином:

 - якщо коефіцієнт узгодженості комерційних рішень та його зміна мають позитивне значення, а коефіцієнт узгодженості рішень щодо фінансування комерційної діяльності менше 1, то оціночний бал ( ) дорівнює   3, а узгодженість управлінських рішень вважається високою;

 • якщо два з трьох показників відповідають рекомендованим значенням, оціночний бал  дорівнює 2, а узгодженість управлінських рішень вважається середньою;
 • якщо лише один з трьох показників відповідає рекомендованим значенням, оціночний бал  дорівнює 1, а узгодженість управлінських рішень вважається низькою;
 • якщо усі показники не відповідають рекомендованим значенням, оціночний бал  дорівнює 0, а комерційна діяльність підприємства вважається неузгодженою.

 Якість комерційної діяльності торговельного підприємства  визначається за допомогою узагальненого результату комерційної діяльності:

 

 Діапазон варіації показника якості комерційної діяльності торговельного підпиємства становить від 0 до 3. Чим вище якість комерційної діяльності, тим ближче значення показника до 3.

 За запропонованою в методикою було виконано оцінку якості комерційної діяльності ТОВ «А». Джерелом інформації при визначенні рівня зростання виступають бухгалтерський баланс (форма № 1) і додаток до нього «Звіт про фінансові результати» (форма № 2).

 Оцінювання результативності комерційної діяльності виявило, що результативність комерційної діяльності ТОВ «А» була на середньому рівні, оскільки один з показників (динаміка валового прибутку) мав негативне значення. У 2017 результативність комерційної діяльності ТОВ «А» підвищилась до високого рівня, адже усі показники мають позитивне значення.

 Оцінювання ефективності комерційної діяльності показало, що у 2016 році комерційна діяльність ТОВ «А» була неефективною, оскільки усі показники мають негативне значення. У 2017 ефективність комерційної діяльності ТОВ «А» підвищилась до середнього рівня, адже два з трьох показників мають позитивне значення.

 Оцінювання узгодженості управлінських рішень виявило, що у 2016 році узгодженість управлінських рішень ТОВ «А» була високою, оскільки коефіцієнт узгодженості комерційних рішень та його зміна мають позитивне значення, а коефіцієнт узгодженості рішень щодо фінансування комерційної діяльності менше 1. У 2017 узгодженість управлінських рішень ТОВ «А» знизилась до середнього рівня, адже два з трьох показників відповідають рекомендованим значенням.

 Проведений аналіз показав, що якість комерційної діяльності ТОВ «А» у 2016 – 2017 роках є середньою, у 2016 році узагальнений результат комерційної діяльності становить 2,351, проте у 2017 році він підвищилась до 2,571, зростання складає 9,4%. Оскільки діапазон варіації показника якості комерційної діяльності торговельного підприємства становить від 0 до 3, ТОВ «А» має вдосконалювати торгівельну діяльність.

 Наведена методика розрахунку показника якості комерційної діяльності торговельного підприємства має ряд переваг:

 • до інтегральної оцінки можуть бути включені будь-які показники (як позитивні, так і негативні) будь-якою розмірності, одиниць виміру та значенням (у тому числі й від’ємні значення).
 • кількість показників, які можуть бути обрані критеріями оптимізації, фактично не обмежена;
 • інтегральна оцінка якості комерційної діяльності торговельного підприємства завжди належать до визначеного інтервалу.

 

Література:

1. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, Л.В. Шестопалова – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

2. Організація торгівлі: підручник / 2-ге вид., перероб. та доп. / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький та ін. / за ред. В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.

3. Лисак Г. Г. Управління комерційною діяльністю підприємства оптової торгівлі на основі ціннісних пріоритетів / Г. Г. Лисак // Бізнес−Інформ. – 2015. – № 5. – С. 146–151.