Ліщенко Надія Володимирівна

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

Науковий керівник к.е.н., доц., 

Міщенко Л.О. 

 

 Ефективна система міжбюджетних відносин є однією із умов збалансованого економічного розвитку країни. В умовах децентралізації, механізм розподілу міжбюджетних трансфертів у державі набуває актуальності, трансферти забезпечують: збалансування між витратами та доходами території; забезпечення стимулювання органів влади щодо реалізації економічної політики тощо. Згідно статті 81 Бюджетного кодексу України визначено, що міжбюджетні відносини це відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень [1].

 Стаття 9 Бюджетного кодексу, яка визначає класифікацію доходів бюджету, характеризує трансферти як кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

 У статті 96 Бюджетного кодексу перелічено такі види міжбюджетних трансфертів: базова дотація (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій); субвенції; реверсна дотація (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій); додаткові дотації [1].

Таблиця 1

Тлумачення економічного поняття «міжбюджетні відносини» 

Джерело

Визначення

Бюджетний кодекс України [2]

Міжбюджетні відносини — відносини між державою, Автономною Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.

А. Ігудін

Міжбюджетні відносини — відносини між органами влади різних рівнів із приводу розмежування на постійній (довготривалої, без вказівки строку) основі видів витрат, а також податків та інших платежів (повністю або частково), які поступають в бюджетну систему країни, нормативного розподілу регулюючих доходів на тимчасовій основі та перерозподілу коштів з бюджету одного рівня в інший

В.Кравченко

Міжбюджетні відносини це форма взаємозв’язків і взаємозалежностей між окремими ланками системи місцевих бюджетів, а також між місцевими бюджетами та Державним бюджетом України

К.Павлюк

Міжбюджетні відносини — система міжрівневих відносин органів державної влади, місцевого самоврядування, а також між органами місцевого самоврядування відносно встановлення та розмежування бюджетних повноважень розподілу доходів та видатків бюджетів, взаємної відповідальності

В. Швець

Міжбюджетні відносини — система взаємовідносин між державою та місцевим самоврядуванням щодо розподілу повноважень державних органів влади й органів місцевого самоврядування, а також розподілу видаткових зобов’язань і дохідних джерел між бюджетами різних рівнів

А. Фаттієва

Міжбюджетні відносини — сукупність відносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування відносно закріплення та розмежування бюджетних повноважень, дотримання прав, обов’язків та відповідальності органів влади в сфері складання і виконання бюджетів та бюджетного процесу

 

 На сучасному етапі розвитку України відсутній ефективний механізм регулювання міжбюджетних відносин, який би забезпечив прискорений інвестиційно-інноваційний розвиток країни відповідно до стратегічних цілей та пріоритетних напрямів. Про це свідчить поступове зростання протягом останніх років залежності місцевих бюджетів від надходження міжбюджетних трансфертів через недієвість місцевої влади та недостатність фінансового забезпечення їх бюджетів.

 Сутність механізму регулювання міжбюджетних відносин недостатньо повно висвітлена в науковій літературі. Більшість учених розглядають механізм міжбюджетних відносин як сукупність способів організації міжбюджетних відносин для забезпечення сприятливих умов економічного і соціального розвитку регіонів [2].

 Сутність міжбюджетних трансфертів полягає у збалансуванні бюджетів, вирівнюванні бюджетних диспропорцій, забезпеченні виконання власних і делегованих державних повноважень. Суспільно-політична сутність їх полягає у здатності здійснювати вплив на органи влади з метою забезпечення економічної та соціальної політики [3].

 У складній ієрархічній системі організації міжбюджетних відносин в Україні основним стрижнем виступає механізм регулювання таких відносин. Він впливає на формування фінансових потоків, що виникають при складанні бюджетів, на їх характер, ступінь збалансованості й ефективності, а отже, відіграє ключову роль у пропорційному розподілі фінансових ресурсів між бюджетами як у вертикальному (між гілками влади), так і горизонтальному (міжрегіональному) вимірі. Через певні інструменти регулювання міжбюджетних відносин здійснюється фінансова допомога місцевим органам влади для виконання ними делегованих державою повноважень, їх стимулювання до більш ефективної роботи з мобілізації дохідних ресурсів на їх території. Це має важливе значення і для активізації інвестиційно-інноваційної діяльності регіону, розвитку його інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, бізнесу та в цілому підвищення якості життя населення. Використання різних інструментів регулювання міжбюджетних відносин дозволяє вирішувати питання поточного фінансового вирівнювання, забезпечуючи фінансування життєво необхідних статей місцевих бюджетів. На думку Ю. Воробйова й І. Ускова, саме від рівня ефективності розвитку всіх складових механізму міжбюджетних відносин залежить ступінь впливу держави на соціально-економічний розвиток регіонів, обґрунтованість здійснення великомасштабних економічних реформ на регіональному та внутрішньорегіональному рівнях [4].

 На наш погляд, міжбюджетні трансферти є основною формою реалізації міжбюджетних відносин, вони  спрямовані на збалансування і вирівнювання фінансової спроможності бюджетів.

 Міжбюджетні відносини виступають економіко-правовою категорією, вони пов’язані з розмежуванням та правовим закріпленням за кожним рівнем влади видаткових повноважень, доходів, передачі коштів у формі міжбюджетних трансфертів.

 

Література

1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua

2. Ільницький О. Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної (фіскальної децентралізації в Україні // Публічне право.  2016. №1. С. 126 – 134.

3. Макогон В. Д. Основи регулювання міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право.  2010.  № 12.  С. 21-24.

4. Міщенко Д.А., Міщенко Л.О. Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions // Науковий вісник Полісся.  2018. - № 2.  С. 179-185.

5. Музика-Стефанчук О. Міжбюджетні відносини та сучасний федералізм // Публічне право.  2011.  №1.  С. 54 – 58.