Ухань Олена Олександрівна

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

 Бюджет як самостійна фінансова категорія є формою існування об’єктивно обумовлених розподільчих відносин, які виконують специфічне призначення, а саме, задоволення потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно територіальних структур у фінансових ресурсах. Сутність бюджету, його економічну природу відображають певні економічні відносини. Учасниками цих відносин є держава, суб’єкти господарювання всіх форм власності та населення.

 Серед вчених зустрічаються різні трактування поняття «бюджет», які наведені у таблиці 1.

 

Таблиця 1

 Трактування поняття «бюджет» різними авторами [2] 

Автор

Визначення

Бюджетний кодекс України

бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади АРК, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

В. Оспіщев

Бюджет це сукупність фінансових відносин держави з суб'єктами господарювання, а також з населенням стосовно формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для забезпечення функцій держави, передбачених конституцією.

А. Загородній

Бюджет це грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держав, адміністративно-територіальної одиниці, підприємства, установи за певний період.

Л. Омелянович

Бюджет це сукупність економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами з приводу розподілу та перерозподілу ВВП з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

 

 Державний бюджет країни, як одна з ланок фінансової системи України, відображає грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя й задоволення інших суспільних потреб. Завдяки бюджету відповідно до Конституції України держава повинна мати можливості зосередити фінансові ресурси на важливих ділянках економічного та соціального розвитку [4].

 Державний бюджет країни є централізованим грошовим фондом, та являє собою загальнодержавні фінансові ресурси. Отже, через державний бюджет органи державної виконавчої влади мають здійснювати реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої фінансової політики, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни [3].

 Державний бюджет держави як централізований грошовий фонд перебуває у постійному русі, а саме практично щоденно до нього надходять грошові кошти і здійснюються фінансування видатків. Тому необхідна чітко налагоджена система управління коштами бюджету держави, що здійснюється через бюджетний механізм [2]. В сучасних економічних реаліях проблеми формування достатнього обсягу доходів бюджету і забезпечення ефективного їх використання набувають особливої уваги. Недоліки законодавства, превалювання застарілих та неефективних підходів до організації бюджетних відносин з одночасним спадом в економіці утруднюють наповнення бюджету.

 Відповідно до Бюджетного кодексу Україні «доходи бюджету» це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) [1]. 

 Формою прояву економічної категорії «доходи державного бюджету» є сукупність видів бюджетних платежів юридичних та фізичних осіб, а їх матеріальним втіленням – грошові кошти, які мобілізуються до державного бюджету.

 Використання коштів державного бюджету України є пріоритетним питанням державного управління. Підвищення ефективності показників управління видатками державного бюджету є актуальним питанням. Про недосконалість системи використання коштів державного бюджету свідчать: рівень витрат на обслуговування державного боргу, невиконання стратегічних і тактичних завдань, також зниження рівня життя населення. 

 Видатки бюджету України – це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням за цільовим призначенням.

 Основні напрями використання бюджетних коштів обумовлюються низкою факторів, головними з яких є необхідність утримання державних установ; рівень розвитку регіонів держави; зв’язки видатків із загального державного бюджету з видатками з місцевих бюджетів; форми надання бюджетних коштів; інші фактори, які можуть мати вагоме значення залежно від конкретної економічної і політичної ситуації в державі [2].

 З метою посилення впливу бюджетної системи на соціально-економічний розвиток країни необхідно вживати заходів, спрямовані на підвищення рівня збалансованості бюджету, ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінансового контролю, а головне - забезпечення стійкості бюджетної системи. Бюджет є адаптивним механізмом в системі регулювання економіки, спрямованим на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою економічного розвитку країни. Бюджетна система є одним з основних інструментів регулювання соціальної, виробничої, інвестиційної, регіональної, зовнішньоекономічної діяльності країни.

 

Література

1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua

2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я.Чугунов,А.В.Павелко,Т.В.Канєва та ін.; за заг.ред. А.А.Мазаракі. К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2015.  376 с.

3. Максюта А.А., Чугунов І. Бюджетна складова суспільного розвитку. Вісник КНТЕУ.  2012.  № 3.  С.45–54.

4. Федосов В. М., Бабич Т. С. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії // Фінанси України. 2008. №1. С. 3– 23.