Козорог Дар’я

студент

Університет митної справи та фінансів

 

Науковий керівник: Рудянова Т.М.

к.ф.-м.н.,доцент

Університет митної справи та фінансів

 

 Розвиток інфраструктури і євроінтеграція є головними та незмінними пріоритетами Міністерства інфраструктури України, які один без одного неможливі. Тому утворена ефективна платформа для співпраці на регіональному рівні в рамках Транспортної панелі Східного партнерства, основною метою якої є сприяння у покращенні транспортних сполучень між ЄС та його найближчими сусідами. Транспортні мережі та послуги відіграють ключову роль у поліпшенні якості життя громадян країни та у зростанні можливостей розвитку промисловості. Тому, транспорт є однією з ключових сфер співпраці між ЄС та Україною, й відповідно до статті 368 Угоди про асоціацію основною метою такої співпраці є сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС [1].

 Сучасна економічна ситуація, зростання споживчих ринків винесли на поверхню проблеми з логістикою. Нерозвиненість інфраструктури, яка полягає в практично повній відсутності сучасних складських приміщень, орієнтованих на бізнес, як в великих містах, так і в регіонах, і ще важливіше – в нестачі відповідного транспортного парку, як залізничного, так і автомобільного, а також неякісні автодороги, – всі ці проблеми потрібно вирішувати, використовуючи у тому числі з використанням економіко-математичних методів та моделей. Ефективність транспортування, як відомо, визначається трьома факторами: витратами, швидкістю і безперебійністю. Всі ці критерії в автомобільних, залізничних перевезеннях є дуже не стабільні, тому оптимізація перевезень є досить актуальною проблемою. 

 Транспортна задача – це задача про оптимальний план перевезень продукту з пункту наявності в пункт споживання. Її метою є доставка продукції в певний час і місце при мінімальних сукупних витратах трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Вона вважається досягнутою, якщо потрібний товар необхідної якості і в необхідній кількості доставляється в потрібний час і в потрібне місце з мінімальними витратами. Розглянемо основні методи її розв’язання. 

 1. Метод потенціалів. Цей метод дозволяє спростити найбільш трудомістку частину обчислень – знаходження оцінок вільних клітин. Перевагами методу потенціалів є те, що не треба шукати цикли з негативною ціною та за допомогою цього методу можна досить швидко визначити оптимальний план. Особливістю методу потенціалів є те, що при використанні цього методу необхідно мати допустимий опорний план, отриманий будь-яким способом. Систему потенціалів можна побудувати тільки для невиродженого опорного плану. Такий план містить (m + n – 1) зайнятих клітин, тому для нього можна скласти систему з (m + n – 1) лінійно незалежних рівнянь виду з (m + n) невідомими. 

 2. Угорський метод – алгоритм комбінаторної оптимізації, що розв'язує задачу про призначення за поліноміальний час і який передує пізнішому симплекс-методу (пряма і двоїста задачі). Основною перевагою цього методу можна назвати можливість оцінювати близькість результату кожної з ітерацій до оптимального плану перевезень. Це дозволяє контролювати процес обчислень і припинити його при досягненні певних точкових показників. Дана властивість суттєва для задач великої розмірності [2]. А найбільшим недоліком угорського методу є досить трудомісткий процес.

 3. Розподільчий метод. Даний метод полягає в послідовному поліпшенні опорного плану перевезень шляхом пошуку на кожному кроці вигідних циклів перевезення вантажів. Найкращою рисою розподільчого методу є простота алгоритму, але недоліком є те, що потрібно шукати цикли для всіх вільних клітин і знаходити їх ціни.

 4. Симплекс метод у плануванні є досить ефективним засобом досягнення областей екстремуму. Серед переваг симплекс методу можна назвати: використовується мінімальна кількість дослідів для визначення напрямку руху в порівнянні з іншими планами, введення нового фактору вимагає постановки тільки одного додаткового досвіду; метод має просту обчислювальну процедуру; досить легко враховуються обмеження на область зміни змінних; процедура методу дозволяє легко включати або виключати з розгляду ті чи інші змінні. Але визначають і недоліки симплекс методу, а саме: реалізація методу не дає інформації про вплив кожної змінної на функцію відгуку; рух за правилами симплексного методу дає обмежене уявлення про рельєф поверхні відгуку.

 Використання комп'ютеризованих процедур для планування процесів перевезення дає значну економію коштів у світових транспортних витратах. Можна зазначити, що вплив цих заощаджень на глобальну економічну систему є значним. Таким чином, можемо зробити висновок, у сучасному світі теорія та методи розв’язання логістичних завдань мають особливо важливу роль в організації вантажоперевезень. В залежності від характеру та особливостей системи «виробник-споживач» вирішуються різноманітні задачі планування та організації перевезень з застосуванням економіко – математичних моделей та сучасних програмних засобів, при цьому розробка та втілення інноваційних рішень на транспорті сприятимуть удосконаленню системи управління транспортними потоками.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Розвиток інфраструктури та євроінтеграція. Електронний ресурс: https://mtu.gov.ua/content/rozvitok-infrastrukturi-ta-evrointegraciya.html. 

2. Мухтаров Ш. М., Кабікенов С. Ж., Курмашева Б. К., Секербаева А. Ф. Розвиток придорожнього сервісу. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук № 04 (87) квітня 2016 року Частина I. – с .121-126.