Сергієнко Вадим Вікторович

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

 Організація ефективної фінансової діяльності акціонерного товариства припускає вирішення низки актуальних питань, головним з яких постає проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення ефективності фінансової діяльності. Актуальність даного питання полягає у тому, що для продуктивного управління фінансовими засобами акціонерного товариства та досягнення високих результатів необхідно здійснювати оцінку ефективності фінансової діяльності кожним суб’єктом господарювання. 

 Мета роботи полягає у визначенні сутності фінансової діяльності акціонерного товариства та розробка рекомендації щодо пошуку оптимальних шляхів її підвищення.

 В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання. Фінансування акціонерного товариства може здійснюватися за рахунок надходження коштів від емісії акцій (простих і привілейованих), випуску облігацій, цінних паперів, що конвертуються в акції (конвертовані облігації), опціонів на придбання акцій. Окрім цього, джерелом поповнення капіталу може бути тезаврований прибуток, банківські та комерційні позики. Джерелами формування фінансового потенціалу таких акціонерних товариств як банки, виділено внутрішній та зовнішній. Внутрішній потенціал формується за рахунок накопичених резервів, власного капіталу, раціоналізації структури активів. Зовнішній - в процесі залучення коштів інших суб'єктів.

 Основою формування фінансового потенціалу банку є обсяг його власних коштів, тобто капітал банку. На рис. 1 показано схему ресурсної бази комерційних банків, яка притаманна вітчизняним банкам в умовах ринкових відносин, що формуються в Україні. Водночас слід зазначити, що структура ресурсної бази окремого банку є індивідуальною і залежить від ступеню спеціалізації банку, універсалізації банківських операцій та інших факторів.

 

Мал. 1. - Класифікація ресурсів комерційного банку [1]

 

 Основними джерелами фiнансування дiяльностi АТ КБ «ПриватБанк» є власний капiтал, кошти залученi вiд фiзичних i юридичних осiб, а також кошти, залученi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках капiталiв. АТ КБ «ПриватБанк» регулярно збiльшує капiтал за рахунок коштiв власникiв та капiталiзацiї отриманих прибуткiв. У разi необхiдностi для регулювання лiквiдностi емiтент залучає додатковi кошти на внутрiшньому та зовнiшньому ринках в залежностi вiд ситуацiї на ринках та вартостi ресурсiв. 

 Станом на 01.01.2019 р. капітал АТ КБ «ПриватБанк» складався на 88,68% із зобов’язань банку і на 11,32% власного капіталу. Сукупні зобов'язання за 2016-2018 рр. збільшилися порівняно з на 19,66%. Даний приріст зобов'язань обумовлений збільшенням заборгованості перед Національним Банком та коштів клієнтів.

 Власний капітал банку протягом періоду дослідження, збільшився на 32346 млн. грн. і на початок 2019 року складає 3464 млн. грн. АТ КБ «ПриватБанк» регулярно збiльшує капiтал за рахунок коштiв власникiв та капiталiзацiї отриманих прибуткiв. У разi необхiдностi для регулювання лiквiдностi банк залучає додатковi кошти на внутрiшньому та зовнiшньому ринках в залежностi вiд ситуацiї на ринках та вартостi ресурсiв.

 Аналіз фінансової діяльності банку є одним з найважливіших напрямів роботи. Банк розраховує нормативні коефіцієнти ліквідності, встановлені Національним банком України на щоденній основі. Показники основних нормативів АТ КБ «ПриватБанк» за 2016-2018 рр. наведено в табл. 1.

 

Таблиця № 1

Динаміка основних нормативів АТ КБ «ПриватБанк» за 2017-2019 рр.,% 

Показники

Нормативне значення

Станом на 01.01.

2017

2018

2019

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

2,10

17,33

17,46

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

63,52

32,47

43,46

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

147,43

155,54

141,98

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

73,83

99,76

97,74

 

 Для вибору оптимального шляху підвищення ефективності фінансової діяльності акціонерного товариства необхідно враховувати особливості сфери в якій воно веде діяльність, постійно проводити моніторинг ринку, аналізувати та виконувати оцінку фінансового стану підприємства за дослідженими показниками щоб виявити сильні і слабкі сторони, загрози та можливості, які можуть негативно відобразитися на фінансовому стані.

 Основні пріоритети фінансової діяльності банку на найближчу перспективу повинні бути: подальше нарощування якісного кредитного портфелю, в якому, як і раніше, буде переважати роздрібний сегмент; підтримка оптимального та достатнього рівня ресурсної бази при подальшій політиці зниження вартості; трансформація внутрішніх бізнес-процесів, які дозволять підвищити ефективність бізнесу та якість обслуговування клієнтів; подальша оптимізація та приведення до належного стану регіональної мережі відділень та банківської інфраструктури; розробка та впровадження якісних та інноваційних продуктів, сервісів. 

 

Список використаних джерел:

1. Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2015. № 2. С. 39-57

2. Мiронова Л.О., Чорна Н.О., Кривобок І.В. Оптимiзацiя структури балансу пiдприємства // Економіка: Проблеми теорії та практики. 2010. №263 С.321-327.

3. Міщенко Д.А., Міщенко Л.О. Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions // Науковий вісник Полісся. 2018. № 2. С. 179-185.

4. Офіційний сайт: https://privatbank.ua