Ніна Добрич

студентка, магістрант

Житомирський державний університет

імені Івана Франка

Україна, м.Житомир

 

Науковий керівник: Рудик І.М., доцент, канд. філол. наук.

 

 Лексичне значення є одним із найважливіших інструментів закріплення в мові результатів пізнавальної діяльності людства. За його допомогою відбувається фіксація когнітивних процесів, накопичення відомостей про певні предмети чи явища з метою комунікації або для передачі інформації від покоління до покоління. Проблему вивчення семантичної структури слова й семантичної структури значення активно досліджують представники таких філологічних дисциплін, як стилістика, семасіологія, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика та ін. Саме такий стійкий інтерес сучасної лінгвістики до проблем аналізу лексико-семантичної системи мови зумовлює актуальність представленого дослідження. Мета статті полягає у дослідженні семантичної структури значення іменника «криза», аналізі його ключових ознак та виділенні ядра і периферії цього поняття.

 Згідно визначення А. Шумейкіної, «семантична структура значення – сукупність семантичних ознак, або сем, що перебувають у певних зв’язках між собою, формуючи ядро та периферію значення слова» [3, с. 62].

 У сучасній літературі існує велика кількість суперечливих поглядів щодо визначення сутності поняття «криза». Поняття «криза» (від грецького krisis –поворотний пункт, рішення) – це різкий крутий перелам, скрутне становище [1].

 Незважаючи на це, в процесі розвитку наукових досліджень, поняття «криза» набуло більш глибокого змістовного значення. На сьогоднішній день існує велика кількість визначень поняття «криза».

 Так, crisis в Oxford Dictionary має наступне визначення:

 1) а time of intense difficulty or danger: the current economic crisis, the monarchy was in crisis

 2) а time when a difficult or important decision must be made: the situation has reached crisis point

 3) the turning point of a disease when an important change takes place, indicating either recovery or death [7]. 

 Аналізуючи ці визначення, виділяємо основні компоненти значення досліджуваного іменника: 

 1) intense difficulty, danger;

 2) making a decision;

 3) change in disease.

 Згідно Longman Dictionary, іменник crisis визначається наступним чином: 

 1) situation in which there are a lot of problems that must be dealt with quickly so that the situation does not get worse or more dangerous: The country now faces an economic crisis;

 The prime minister was criticized for the way in which he handled the crisis;

 the current debt crisis;

 a major political crisis;

 I was relieved that we had averted yet another financial crisis; 

 The car industry is now in crisis;

 He doesn’t seem to be very good at crisis management.

 2) a time when a personal emotional problem or situation has reached its worst point: an emotional crisis;

 In times of crisis, you find out who your real friends are;

 He seems to be going through a crisis;

 She has reached a crisis point in her career;

 Both parties experienced an identity crisis (=feeling of uncertainty about their purpose) at the end of the '90s [5]. 

 Таким чином, в словнику Longman Dictionary реєструємо появу нових компонентів значення іменника crisis:

 1) необхідність діяти швидко (dealing quickly);

 2) присутність емоційної складової (emotional problem or situation).

 Відповідно до Collins Dictionary, a crisis is 

 1) a situation in which something or someone is affected by one or more very serious problems: Natural disasters have obviously contributed to the continent's economic crisis; 

 He had made arrangements for additional funding before the company was in crisis;

 ...children's illnesses or other family crises;

 He's having a mid-life crisis;

 ...someone to turn to in moments of crisis; 

 2) a crucial stage or turning point in the course of something, esp in a sequence of events or a disease; 

 3) an unstable period, esp one of extreme trouble or danger in politics, economics, etc; 

 4) a sudden change, for better or worse, in the course of a disease; 

 5) an intensely painful attack of a disease; 

 6) a turning point in the course of anything; decisive or crucial time, stage, or event; 

 7) a time of great danger or trouble, often one which threatens to result in unpleasant consequences [4]. 

 Таким чином, за даними словника Collins Dictionary, ключовими компонентами значення іменника crisis є:

 1) effect of one situation on something;

 2) turning point;

 3) unstable period;

 4) sudden change in disease;

 5) attack of a disease;

 6) a time of danger or trouble.

 Macmillan Dictionary реєструє наступні значення іменника crisis

 1) an urgent, difficult, or dangerous situation: a period of economic/financial/political crisis;

 We admit that the nursing profession is in crisis;

 2) a dangerous situation in someone’s personal or professional life when something could fail: 

 He’s the kind of person who copes well in a crisis; 

 3) a time when a disease starts to get better or worse very suddenly [6]. 

 Отже, основними компонентами значення іменника crisis за даними Macmillan Dictionary є:

 1) dangerous situation;

 2) concerning personal or professional life;

 3) change in disease.

 Таким чином, проаналізувавши виокремлені компоненти значення іменника crisis, виділимо ядро та периферію у його значенні. 

 Ядро – це основне, найбільш важливе значення. Ядерне значення зазвичай виражає постійні ознаки предмета або явища. Ядро має широке значення і відрізняється від елементів периферії більшою регулярністю і частотністю використання [2]. Таким чином, до ядра значення слова crisis відносимо такі ознаки: 

 intense difficulty, danger; 

 a time of danger or trouble; 

 dangerous situation; 

 dealing quickly; 

 change in a disease, 

 які тлумачать кризу як період або ситуацію, які є складними або небезпечними і потребують негайного вирішення, а також зміни під час перебігу хвороби.

 Периферійне значення є менш важливим, непостійним, виражає ознаки, які не є основними для нього. Периферійне значення слова також є дуже важливим, його часто використовують в мові для створення образності і експресивності, як основу для утворення переносних значень, розширення номінативних можливостей слова. Однак межа між ядром та периферією нечітка, розмита внаслідок складних семантичних відношень [2]. Так, в значенні слова crisis, периферійними будуть ознаки, які пояснюють кризу як переломний момент, необхідність прийняття рішення або впливу на будь-яку ситуацію (подію), які можуть призвести до покращення або, навпаки, до погіршення ситуації: turning point; unstable period; making a decision; emotional problem or situation; effect of one situation on something.

 Термін криза в англійській мові не обмежується лише одним словом crisis – він має широкий синонімічний ряд. Так, у Oxford Dictionary of Synonyms наведено наступні синоніми до слова crisis: 

 catastrophe, calamity, cataclysm, emergency, disaster, critical point, decisive point, turning point, crossroads, critical period, crux, climax, climacteric, culmination, height, head, moment of truth, zero hour, point of noreturn, rubicon, crisis situation, depression, difficulty, dilemma, event, exigency, extremity, landmark, mishap, predicament, quagmire, strait, unrest, change, confrontation, crunch, deadlock, dilemma, impasse, mess, pressure, situation, trouble, contingency, corner, crossroad, embarrassment, entanglement, height, juncture, necessity, pass, puzzle, trauma, trial, urgency, big trouble, hour of decision [8].

 Отже, аналіз структури значення «криза» дозволяє виділити ядерні та периферійні семантичні ознаки. Ядро поняття «криза» постійне і містить наступні ознаки: intense difficulty, danger; a time of danger or trouble; dangerous situation. До периферії належать ознаки, які не є основними для цього поняття (turning point; unstable period; making a decision; emotional problem or situation; effect of one situation on something) і можуть використовуватися для створення образності та експресивності.

 

Література:

1. Бреник І.В. Виділення ядерної та периферійної зон в межах ЛСП прикметників позитивних емоцій в англійській мові. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/25_NNP_2009/ Philologia/50492.doc.htm

2. Стернин И. А.. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики исследования., 2007. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://knigi.link/lingvistika_1407/yadro-periferiya-znachenii-62795.html 

3. Шумейкіна Алла Сучасний підхід до аналізу семантичної структури багатозначного слова – [Електронний реурс] – Режим доступу: http://lib.pnpu.edu.ua/files/nv/rk/rk20091.pdf 

4. Collins Dictionary – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crisis

5. Longman Dictionary – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ldoceonline.com/dictionary/crisis

6. Macmillan Dictionary – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/crisis 

7. Oxford Dictionary – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.oxforddictionaries.com/definition/crisis

8. Oxford Dictionary of Synonyms – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.thesaurus.com/browse/crisis