Гращенко Ірина Семенівна 

к. е. н., доцент кафедри МЗЕДП 

Національний авіаційний університет

Україна, м. Київ

 

Коновальчук Марина Миколаївна

Магістрант ФТМЛ

Національний авіаційний університет

Україна, м. Київ 

 

 На сучасному етапі розвитку менеджменту можна з впевненістю стверджувати, що інвестиційні рішення відносяться до числа найбільш складних. Вони засновані на складному аналізі цілого комплексу умов, факторів і тенденцій, часто різнонаправлених. Оцінка інвестиційного клімату регіону є найважливішим аспектом прийняття будь-якого інвестиційного рішення. Чим складніша ситуація в регіоні, тим більшою мірою досвід та інтуїція інвестора повинні спиратися на результати експертної оцінки інвестиційного клімату. 

 Інвестиційний клімат – дуже складне і багатовимірне поняття. Як правило, під інвестиційним кліматом розуміють узагальнюючу характеристику сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних та інших умов, що визначають привабливість і доцільність інвестування в економіку країни (регіону) [2, с. 33].

 Історія порівняльних оцінок інвестиційного клімату країн світу налічує понад 30 років. Одним з перших в цій області було дослідження, здійснене співробітниками Гарвардської школи бізнесу. В основу зіставлення була покладена експертна шкала, що включала такі характеристики кожного регіону: законодавчі умови для іноземних і національних інвесторів, можливість вивезення капіталу, стійкість національної валюти, політична ситуація, рівень інфляції, можливість використання національного капіталу.

 Житомирщина – це перспективний аграрно-індустріальний регіон України, де через виробництво фарфоро-фаянсових виробів, виробів з деревини, паперу, хімічного волокна, будівельних матеріалів, металорізальних верстатів, широкого асортименту продовольчих товарів досягнуто значних економічних результатів області [1]. Іноземні інвестиції є поштовхом розвитку Житомирщини в майбутньому. Але для цього необхідно створити сприятливі стабільні умови для іноземного інвестора, налагодити механізм формування та передачі інновацій з подальшою активізацією держави у цьому процесі. 

 За даними рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України Житомирська область займає лідируючі позиції у ключових факторах формування сприятливого інвестиційного клімату (табл. 1).

Таблиця 1

Позиції Житомирської області у ключових факторах формування сприятливого інвестиційного клімату 

Фактори формування сприятливого інвестиційного клімату

Характеристика факторів

Місце Житомирської області

Найменші корупційні ризики

Фактор характеризує додаткові витрати, які змушений здійснювати бізнес в процесі своєї діяльності.

1

Спрощені адміністративні процедури

На основі оцінки інвесторами головних адміністративних процедур, з якими вони стикались в процесі своєї діяльності.

1

Ефективність державних органів

Цей фактор характеризує те, наскільки відповідально та якісно органи влади виконують свої обов’язки.

2

Дотримання прав власності

Оцінка інвесторами масштабів такого явища як рейдерство, процесу вирішення спорів щодо прав власності тощо.

2

Доступність трудових ресурсів

Якість трудових ресурсів є однією з основних соціально-економічних характеристик області. Чим вищим є рівень кваліфікації персоналу, тим менше коштів витратить підприємство на його підготовку та перепідготовку.

4

Діловий клімат

Комплекс факторів, що визначають середовище, в якому працюють підприємства називають діловим кліматом. При оцінці ділового клімату перш за все звертають увагу на правові перешкоди, стан ринку, досвід співпраці між компаніями.

7

Інфраструктура

Цей фактор має значний вплив як при виборі місцезнаходження основних виробничих фондів, так і для реалізації товарів і послуг.

9

 Джерело: складено авторами на основі [3]

 

 Можна запропонувати такі шляхи покращення інвестиційного клімату Житомирської області:

  • розгортання роботи Демонстраційного центру з інноваційної діяльності у Житомирі, який є першим в Україні;
  • формування ефективної інвестиційної політики регіону, яка б сприяла подоланню диспропорцій регіонального розвитку та забезпечувала створення високопродуктивних робочих місць, підвищення рівня добробуту мешканців Житомирської області;
  • створення і популяризація інтернет-платформ на регіональному рівні, які формують та здійснюють інформаційно-презентаційну політику щодо реалізації певних інвестиційних проектів (інтернет-портал “Житомирщина”);
  • контроль органами місцевої влади іміджу регіону та формування інвестиційної карти для супроводу інноваторів, зацікавлених комерціалізувати свої розробки. Тому для залучення інвестицій у високотехнологічне виробництво необхідно проводити регулярну місцеву маркетингову політику та організаційно забезпечувати ефективний інвестиційний супровід;
  • покращення транспортної інфраструктури регіону;
  • посилення участі в соціально-економічних процесах регіонального розвитку (конференції, семінари);
  • аналіз та оцінка ресурсного забезпечення та виявлення галузей з перспективами до розвитку.

 Покращення інвестиційної ситуації в державі залежить від вдало обраних місцевими органами влади інвестиційних інструментів. Тому, регіональна політика залученням іноземних інвестицій в економіку Житомирської області допоможе упорядкувати і вдосконалити механізм здійснення економічної діяльності в сучасних реформаційних умовах, що в подальшому стане фундаментом для створення високопродуктивних та конкурентоздатних виробництв, збільшення кількості ефективних робочих місць та зростання добробуту й платоспроможності мешканців регіону.

 

Література:

1. Довгалюк В.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Житомирську область / В.В. Довгалюк, Д.С. Журавський. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_7 

2. Елкина О.С. Инвестиционный климат как условие развития региона // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2016. - № 4 (25). – С. 33-34.

3. Інвестиційний портал. Житомирщина. Інвестуй в успіх! – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ztinvest.gov.ua/ua/nashi-perevagi/spriyatlivij-investicijnij-klimat/