Король Наталія Леонідівна 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Україна, Житомир 

 

 Заголовки, що існують в сучасній пресі, можуть бути розділені на типи за різними підставами. Подібний розподіл допомагає більш осмислено «працювати» з заголовками. Так, наприклад, можна умовно розділити заголовки на типи, виходячи з такої підстави, як ступінь їх складності. [1] З цієї точки зору можна виділити три основні типи заголовків.

 «Простий» заголовок

 Він, як правило, складається з одного речення, що включає в себе якусь закінчену думку. Він може бути за характером не тільки ствердною, але і питальним. (Not everyone hates USA (The Guardian)).

 «Ускладнений» заголовок

 Подібні заголовки відрізняються від «простих» тим, що «формуються» з кількох самостійних, логічно завершених частин, які мають якусь закінчену думку, твердження або окреме питання, важливі для розуміння суті даного матеріалу. (Once Confined to bed, inventor now walks (The Guardian).

 «Заголовний комплекс»

 Як відомо, журналістські тексти дуже різноманітні. Вони відрізняються один від одного не тільки по тематиці, але і за способом відображення дійсності, жанровими характеристиками, складності змісту. Природно, що це не може не знаходити свого відображення в заголовках різного роду текстів. В даний час при підготовці більш-менш складних матеріалів журналісти досить часто використовують так звані «заголовні комплекси». До їх складу входять основний заголовок і підзаголовки (додаткові заголовки) самої різної складності і призначення. (Best and Worst fashion at Globes. Angelina Jolie. Anne Hathaway. Eva Longoria, Scarlett Johansson. (The Sun)).

 Наступна класифікація газетних заголовків будується на основі відображення елементів тексту. За цією ознакою виділяють односпрямовані і комплексні заголовки. [2]

 Однонаправлені заголовки, як правило, співвідносяться з одним елементом смислової структури тексту. Значна кількість заголовків висловлюють тему тексту. Одне з головних призначень заголовка - повідомити читачеві про тему публікації, яку йому пропонує газета. Weather causes transport problems across country (The Guardian).

 Комплексні заголовки співвідносяться з кількома елементами структурної схеми тексту одночасно. Вони передають ускладнену інформацію. Ступінь їх інформативності вище, зв'язку цих назв з текстом більш різноманітні, ніж попередніх, що є одним із засобів підвищення виразності тексту. Комплексний заголовок актуалізує одночасно тему і аналітичну оцінку ситуації. Vincent Browne: "The present crowd and Fine Gael-Labour crowd will not make any appreciable change". (The Guardian)

 За ознакою повноти вираження будь-якого смислового елемента статті заголовки діляться на повноінформативні (повністю концентруючи смисловий компонент тексту) і неповноінформаційні, пунктирні (які в повному обсязі актуалізують смисловий компонент тексту).

 Повноінформативні заголовки можуть відображати або тему всього тексту, або його основну думку. (Christmas Fun for kids (The Guardian)).

 У неповноінформативних, пунктирних, назвах присутній тільки сигнал про предмет мови або його ознаку. Інформативність пунктирних заголовків нижча, ніж повноінформативних, але вони дають більше можливостей для залучення читацької уваги. (Service with a snarl (The Guardian).

 Отже, англійські газетні заголовки характеризуються різноманітністю з точки зору їх структури і смислового наповнення, що дає можливість їх класифікації. Заголовки можуть бути розділені на типи за різними підставами: ступінь їх складності (простий заголовок, ускладнений заголовок, заголовки комплексні), на основі відображення елементів тексту (односпрямовані заголовки, комплексні заголовки), за ознакою повноти (повноінформативні і неповноінформативні заголовки).

 Заголовок є першим сигналом, що спонукає нас читати газету або відкласти її в сторону. Випереджаючи текст, заголовок несе певну інформацію про зміст публіцистичного твору. У той же час заголовок газетної смуги, газетного номера мають емоційне забарвлення, що збуджує читацький інтерес, привертає увагу. Дослідження психологів показало, що близько 80% читачів приділяють увагу тільки заголовкам [3], тому журналісту так важливо вибрати заголовок для своєї публікації. У кількох словах, одним реченням потрібно не тільки передати основний зміст статті, її зміст, а й залучити, зацікавити читача, проте не варто забувати, що не всі заходи тут гарні. Дуже часто за сенсаційними і кричущими заголовками нічого не цікавого. Читач розчаровується не тільки в окремій статті або публікації, а й у виданні в цілому. Тема - обличчя всієї газети, вона впливає на популярність видання. У морі преси читач зупинить свій погляд на цікавий для нього заголовок: хтось зверне увагу на помітний заголовок з мінімальним використанням лексики-жаргону, хтось на двозначні і багатообіцяючі заголовки, побудовані на багатозначності слів, когось зацікавлять прості, серйозні і інформативні заголовки.

 Для створення виразності в заголовках можна використовувати практично будь-який мовний засіб, але заголовок повинен бути доречним, експресивним. Тема може бути зазиваючою, формувати у читачів певне відношення до публікації. Одним із засобів створення виразності можна назвати використання авторами в якості заголовка речень, різних за метою висловлювання, тобто питальних, розповідних, спонукальних, а також різних за емоційною забарвленістю. Питальні речення служать власне питанням-роздумом, підкреслюють потрібну думку, висловлюють припущення. Окличні речення можуть висловлювати в публіцистичній мові оцінку (презирство, іронію, співчуття, захоплення), спонукання до дії.

 Розповідний заголовок частіше використовується для новин. Метод подачі розповідного заголовка полягає в спокійному простому викладі суті. Часто констатуючий заголовок виглядає як лід (від англ. Lead - приводити, вести; керівництво), який підводить читача до розширених новин, що пояснюють ситуацію, і до «наочних картинок». [3]

 Як помітні, що привертають читацьку увагу газетні заголовки широко використовуються фразеологічні звороти. Це обумовлено тим, що велика частина фразеологічного фонду володіє яким-небудь експресивно-стилістичним забарвленням. У ролі заголовків активно вживаються фразеологізми, прислів'я, приказки, крилаті слова, афоризми, широко відомі фрагменти літературних творів, пісень і т.д. Експресія, заради якої використовують такі заголовки, базується на їх загальновідомості: To be or not to be. (Times, USA Today) [4].

 Газетні заголовки мають ряд граматичних і синтаксичних особливостей. В англійських і американських газетах переважають дієслівні заголовки типу: Floods Hit Scotland (Guardian), William Faulkner Is Dead (СBC News). Дієслівність зазвичай зберігається також в заголовках, що складаються з питального речення: Will There Be Another Major Slump Next Year? (The NY Times). Специфічна особливість англійського заголовка полягає в можливості опустити підмет: Want No War Hysteria in Toronto Schools (Toronto Star), Hits Arrests of Peace Campaigners, etc. (Gardian). Англійські та американські газети, як правило, використовують в заголовках неперфектні форми дієслова. Коли мова йде про події, що відбулися в недавньому минулому, зазвичай використовується даний історичний час: Russia Condemns West Provocation (The Telegraph), Richard Aldington Dies 70 (The Daily Mirror), Concorde Lands at Heathrow (The Telegraph). Це найпоширеніший тип заголовків; вживання справжнього історичного часу надає їм жвавість, наближає події до читача, робить його як би учасником цих подій і тим самим підсилює його інтерес до опублікованого матеріалу.

 The Past Indefinite Tense (Простий минулий час) вживається в заголовках, що відносяться до минулих подій, в основному, в тих випадках, коли в заголовку є обставина часу, або якщо читачеві відомо, що описувана подія відбулася в певний момент у минулому: Husband Disappeared Two Years Ago (New York Daily News), Wave of Peace Action Swept the Nation, etc. (The Independent).

 Для позначення майбутнього часу в заголовках широко використовується інфінітив: America To Resume Testing (The Times), Laundry Workers To Vote on New Contract (New York Post), etc.

 Важливою особливістю англійських газетних заголовків є поширеність в них форми пасивного стану з опущеним допоміжним дієсловом to be для опису подій як в минулому, так і в теперішньому часі: Paris Protest March Staged by Students (The Times), 8-Year-Old Boy Kidnapped in Miami (USA Today), All Piers Paralysed on East Coast (The NY Times), etc.

 В області лексики для заголовків англійських газет характерне часте використання невеликого числа спеціальних слів, складових свого роду «заголовного жаргону»: ban, bid, claim, crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz , rap, rush, slash та ін. Відмінною особливістю такої «заголовної лексики» є не тільки частота їх вживання, а й універсальний характер їх семантики. Слово pact в заголовку може означати не тільки «пакт», а й «договір», «угода», «угоду» і т.д. Дієслово hit може бути вжито в зв'язку з будь-яким критичним виступом. Red може означати і «комуністичний», і «соціалістичний», і «прогресивний»; bid має на увазі і «заклик», і «запрошення», і «спробу досягти певної мети» і т.д .: National Gallery Bid to Buy the Titian (The Daily Telegraph) - Національна галерея намагається придбати картину Тиціана; Bid to Stop New Police Powers (The Telegraph) - Заклик не допустити розширення прав поліції.

 Синтаксично заголовки оформляються різними за складом типами речень, найбільш характерними з яких є наступні:

  1. речення повного складу;
  2. речення неповного складу.

 Зазвичай в основі класифікації лежить просте розповідне речення. Всі інші типи речень є трансформами цього вихідного типу. (Widespread snow disrupts travel (The Guardian).

 Заголовки у вигляді питань мають особливе цільове призначення, так як в більшості випадків мова йде про риторичні питання: Is Your Job Next? (Business week). 'Ви будете звільнені наступним?' Відповідь імпліцитно полягає у питанні, і питання задається з метою розбудити думку, висловити ставлення до проблеми, і тим самим створити у читаючих відповідну реакцію. Питання іноді мають на увазі протест і в цих випадках можуть супроводжуватися відповідями, іноді також в питальній формі: Testing for What? - War? (The Guardian) 'Відчувають для чого? - Для війни? '

 У газетних заголовках особливо широко використовуються жаргонізми та інші лексичні елементи розмовного стилю: US Lends Other Countries a Helping Hand, etc (USA Today). Навіть якщо в самій статті будь-яка ситуація описується в більш стриманому стилі, заголовок часто носить більш розмовний характер. Наприклад, початок замітки в англійській газеті: A leading Chinese diplomat has been accused of responsibility for violence against foreign embassies, а заголовок: China Blames Diplomat for Embassy Rows (The Guardian).

 Уже відомі структури, що закріпилися як штампи, отримують нове лексичне наповнення: Pensioners First 'Пенсіонерів вперед' за аналогією з Ladies First (The Sun); Wanted a Living Wage (New York Daily News) 'Необхідно реальна зарплата' - порівняємо з оголошеннями поліції про розшук злочинців: Wanted 'Розшукується.'

 Уніфікація засобів вираження, перехід лексичних та граматичних структур в штампи, природно, знижують експресивність заголовка. Ця обставина викликає постійний пошук нових способів вираження думки. В основному цей процес відноситься до прагматично насиченого шару лексики - дієслів. Часто має місце заміна «заштампованої» дієслівної одиниці іншим дієсловом, яка, не будучи синонімом першого, забезпечує в даному граматичному оточенні збереження ідентичного значення. Спостерігати цей процес можна, наприклад, в наказових реченнях. Так, для вираження значення 'не допустити чогось' використовуються дієслова: stop, fight, say no to, kill, end, keep out, break with, attack, smash, protest against, reject, ban, defeat, oppose, squash, throw out, drive out, clear out, clean out і ін. Перевірка їх синонімічності за словниками виявила, що лише у трьох з них (stop, reject, oppose) виявилися загальні синоніми при відсутності взаємної синонімічності.

 У заголовках можна знайти неологізми, утворені за аналогією з тими, що вже увійшли в мову словами і стійкими словосполученнями, наприклад: pottery workers (по аналогії з farm workers), job drain (no аналогією з brain drain).

 Тенденція до лаконічності і стислості в заголовках привела до того, що непотрібні, незначні слова з них просто виключаються. Зокрема, це стосується визначених і невизначених артиклів, в заголовках дуже рідко можна зустріти такі слова, як "a", "an" і "the". Тому заголовок "New Shakespeare lay discovered" (About) в якості звичайного речення звучав би так: A new Shakespeare play has been discovered (Знайдена нова п'єса Шекспіра). Таким же чином звичайне речення "The White House has been damaged by a bomb" (Будинок уряду постраждав від вибуху бомби) перетворюється в лаконічний заголовок "White House damaged by bomb" (Daily Telegraph).

 Скорочення в заголовках також використовуються при описі події, в якому брало участь певна кількість людей. Насправді, саме слово "people" у заголовку можна зустріти вкрай рідко, скоріше, в газеті можна побачити заголовок такого роду "Forty die in earthquake" (Сорок осіб загинуло під час землетрусу).

 Отже, заголовок є першим сигналом, що спонукає нас читати газету або пропустити. Більшість читачів приділяють увагу саме заголовкам, який в свою чергу повинен бути доречний і експресивний. При побудові газетного заголовка, для залучення читацької уваги, широко використовуються різні прийоми такі, як штампи, неологізми, фразеологізми, жаргонізми, граматичні та синтаксичні особливості.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. [Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian. com/commentisfree/2016/jan/04/barbados-bust-holiday-shame-environment-agency-philip-dilley-flooding

2. Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://lingvisticheskiy-slovar.ru

3. Карташова Е. П., Иерусалимская А. А. Интернет-коммуникация: стилистико-языковой аспект. Йошкар-Ола, 2014. 133 с. / c.89

4. [Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/04/barbados-bust-holiday-shame-environment-agency-philip-dilley-flooding