Шастків Аліна Вікторівна

магістрантка

ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника»

Україна, м. Івано-Франківськ

 

У статті розкрито значення, умови, правила та методику проведення спортивно-художніх свят у початкових класах.

 Ключові слова: спортивно-художнє свято, здоров’я, здоровий спосіб життя.

 

 Постановка проблеми у загальному вигляді. Здоров’я населення – показник добробуту суспільства, тому його збереження є завданням державного рівня. Особливої уваги потребують діти. Сучасна національна школа України має формувати не тільки людину, яка б втілювала у собі високі громадянські почуття, національну свідомість, а насамперед особистість, яка свідомо ставиться до свого здоров’я, здорового способу життя та повною мірою володіє знаннями поведінки, безпечними для її здоров’я. Причинами погіршення стану учнів є недостатність валеологічних знань у школярів відсутність наступності, системності, послідовності у впровадженні здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховномупроцесі.

 Сьогодні школа повинна сприяти вихованню в дітей потреби в здоровому та безпечному способі життя, формуванню навичок прийняття самостійних рішень стосовно підтримки та зміцнення свого здоров’я, що є невід’ємною ланкою соціалізації — розвитку здорової, гармонійно розвиненої індивідуальності, високодуховної, творчої особистості молодшого школяра в результаті впливу всіх факторів соціального середовища. Повноцінному вирішенню завдань фізичного виховання, формуванню здорового способу життя школярів, підвищенню рухової активності, спортивних досягнень сприятимуть шкільні спортивно-художні свята.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Проблемами організації спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів займалися Віленський М., В.Єрмолова, Іванова Л., Качашкіна В., Козленко М., Сафін Р., Шиян Б. та багато інших. Сучасні наукові дослідження характеризуються зростанням інтересу до теоретичного обґрунтування і практичної підготовки школярів. 

 Проте аналіз літератури засвідчив, що питання визначення особливостей організації та проведення спортивно-художніх свят в умовах навчального закладу не набуло достатньої розробки.

 Формулювання цілей статті. Мета даної статті – розкрити методику проведення спортивно-художніх свят у початкових класах.

 Виклад основного матеріалу. Спортивно-художні свята дуже подобаються учням початкових класів насамперед тому, що об’єднують їх спільними переживаннями, дарують відчуття перемог. Підготовка до свята, розучування віршів, гарне оформлення залу чи майданчика, оригінальні костюми, красиві емблеми, музика, пісні, різноманітні змагання позитивно впливають на загальний фізичний розвиток дітей, розвивають у них почуття краси, уяву. А головне – спортивно-художні свята допомагають формувати бажання бути сильними, спритними, витривалими, займатися спортом. Спільна діяльність, долання труднощів зміцнюють дитячий колектив, пробуджують почуття відповідальності.

 У методичній літературі, періодичній пресі святами часто називають спортивні змагання, інші масові заходи. Добре організовані змагання з парадами відкриття і закриття, урочистим нагородженням переможців - своєрідні свята спорту. Проте для фахівця спортивно-художнє свято - це комплексний захід, який включає в себе не тільки спортивні (змагання, показові виступи, конкурси, вікторини, ігри, лотереї та ін.), а й художні, мистецькі фрагменти [3, c.132].

 Важливою умовою успішного проведення будь-якого спортивно-художнього свята у початкових класах є створення організаційного комітету, який оперативно зможе вирішувати всі питання, пов'язані з його організацією. Комітет координує всю роботу підготовки та проведення цього заходу.

 До складу організаційного комітету, як правило, входять: заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, учитель фізичної культури, класні керівники, представники спортивного клубу (осередку) учнівської спортивної спілки, лікар. З цього складу обирається голова комітету, заступник голови комітету, секретар, головний суддя, відповідальний за інформаційну роботу або редактор шкільної газети, відповідальний за безпеку та медичне забезпечення. Кожний з них очолює відповідну комісію, до складу якої входять 5-7 активістів.

 Положення про проведення свята та його сценарій обов'язково затверджуються директором школи та доводяться до відома всього педагогічного коллективу. У положенні про проведення свята визначається: мета цього заходу; місце і час проведення заходу (час проведення свята має відповідати календарному плану спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів навчального закладу); керівництво заходом (визначається, хто організує та проводить захід); учасники заходу (обумовлюються складом команд); програма заходу (опис вправ, їх послідовність, тощо) [2].

 При організації спортивно-художніх свят необхідно дотримуватись таких правил:

  1. Ретельно готувати й організовувати кожний спортивно-художнє свято незалежно від масштабу, щоб учні і вболівальники отримали задоволення від причетності до нього;
  2. До найдрібніших деталей продумувати хід подій увесь сценарій, від всеохоплюючого і точного інструктажу суддівської колегії до розмітки майданчика і його видовищного оформлення.
  3. Оперативно визначати переможців і призерів і вручати їм нагороди зразу ж після змагань у присутності глядачів;
  4. Перед кожним спортивно-художнім святом надавати інформацію про день і місце його проведення, а після-підсумки-особистої та командної першості [1, c. 123].

 Програми спортивно-художніх свят для учнів початкових класів можуть бути різними за змістом, але при їх складанні найчастіше дотримуються єдиної структури проведення: урочиста частина, показові виступи, спортивні змагання, масові розважальні змагання (конкурси, веселі естафети, рухливі ігри та атракціони) урочисте закриття.

 Програма може передбачати різні естафети та конкурси, зміст яких буде залежати від підготовки учнів, можливостей та традицій навчального закладу, але обов'язковими вимогами до їх підбору є:

  • посильність виконання всіма учасниками;
  • забезпечення оптимальної черговості фізичного навантаження;
  • забезпечення максимальної безпечності під час виконання вправ

 Залік результатів здійснюється відповідно до положення про захід. Існують командний, особисто-командний та особистий заліки.

 Складаючи сценарій спортивно-художнього свята для молодших школярів, доцільно чергувати художні та спортивні фрагменти, щоби постійно підтримувати в учасниках і гостях зацікавленість у святі.

 Дуже важиве виховне значення має нагородження. Тому крім нагородження переможців, бажано передбачити заохочувальні призи для тих, хто брав у заході активну участь. Це можуть бути не тільки традиційні грамоти та дипломи, але й оригінальні призи (квитки на концерт чи екскурсію або саморобки, виготовлені самими учнями, тощо). Залучення учнів до підготовки спортивних майданчиків, інвентаря та костюмів, художнього оформлення місця проведення відповідного заходу сприятиме підвищенню зацікавленості дітей та їх батьків у ньому, а також, одночасно, і формуванню інструкторських навичок. Усі підготовчі роботи, в свою чергу, можна тех організувати як своєрідні змагання.

 Підготовку відповідної документації до спортивно-художнього свята можна доручити учням. Їм заздалегідь пояснюють, у чому полягає їх завдання, видають примірники оригіналів бланків (заявок, протоколів, зведених відомостей тощо) та визначають термін іх підготовки.

 До участі у святі бажано залучити батьків; домовитися з відповідними торгівельними організаціями про продаж учасникам свята спортивної форми, відповідної літератури, інвентаря й атрибутики, значків, марок, конвертів, художніх листівок, наклейок, а також функціонування продуктових кіосків (морозиво, печиво, фруктові напої тощо).

 У спортивно-художніх святах молодших школярів можуть брати участь працівники культових і громадських організацій, Рад народних депутатів, закладів культури.

 У селах і селищах такі свята повинні проводитися з ініціативи школи під егідою відповідних рад і культурно-спортивних комплексів.

 Програмою спортивно-художніх святах передбачаються фрагменти не тільки для школярів, а й для дітей дошкільного віку і навіть дорослих та спільні заходи (класами, сім’ями) [3].

 Виняткове місце у програмі свята, котре переважно, триває два дні (субота і неділя), посідають чисто спортивні заходи, а саме: змагання, народні ігри та розваги, товариські зустрічі та показові виступи, “Веселі старти” й естафети, конкурси і вікторини. 

 Спортивні свята в сучасній школі виховують у школярів такі цінні риси характеру, як витримка, наполегливість у долання перешкод, вміння володіти собою у будь-якій ситуації, вміння з гідністю поводитись в разі поразок, почуття відповідальності за спортивну честь свого колективу.

 Висновки. Отже, спортивно-художні свята певною мірою дають змогу реалізувати прагнення молодших школярів гармонійно поєднати цікавість до спорту і мистецтва.

 

Список використаних джерел

1. Іващенко В.П., Безкопильний О.П. Теорія і методика фізичного виховання. Частина ІІ. Підручник. Черкаси: Видавництво ЦНТЕІ, 2005. 420 с. 

2. Спортивні свята / упоряд. Н. Черненко. –Київ: Шк. світ, 2008. 128 с. 

3. Шиян Б.М. Теорія і методика фізічного виховання школярів. Частина 2. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2006. 248 с.