Грицько Тетяна Вячеславівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

 Анотація: У статті визначене поняття територіальної організації освітнього комплексу, виявлені чинники його формування та проаналізована структура освітнього комплексу Херсонської області.

 Ключові слова: територіальна організація освітнього комплексу, інтелектуальний потенціал, дошкільна освіта, загальноосвітні навчальні заклади, вища освіта.

 

 В умовах глибоких суспільних перетворень в Україні освіта є важливим чинником людського розвитку й економічного зростання. В національній аналітичній доповіді для ООН “Цілі розвитку тисячоліття: Україна” зниження якості освіти визнано актуальною проблемою у сфері людського розвитку. Пріоритетною ціллю розвитку країни повинно стати забезпечення якісної освіти впродовж життя. У зв’язку з цим виникає потреба в ефективній соціальній політиці, спрямованій на підвищення рівня і якості освіти всіх громадян та спроможній пом’якшити територіальну нерівність у наданні освітніх послуг населенню і забезпеченні держави кваліфікованими кадрами.

 Освітній комплекс є фундаментом інтелектуального потенціалу, адже ставлення суспільства до освіти є найпершим показником його освіченості, розвиненості, духовності, здатності до розвитку і самовдосконалення. 

 Освітній комплекс - сукупність усіх закладів освіти, а також інших установ та організацій, що надають освітні послуги населенню в межах певної території.

 Територіальна організація освітнього комплексу (ОК) – процес цілеспрямованого розміщення освітніх закладів, наукових установ, обслуговуючих підприємств, органів управління освітою у взаємозв’язку з системою розселення і виробництвом, в результаті чого досягається певний соціально-економічний ефект на основі задоволення освітніх потреб населення і попиту господарства у кваліфікованих кадрах.

 Найважливішими рисами територіальної організації ОК є: залежність рівня розвитку і територіальної організації ОК від рівня розвитку і розміщення продуктивних сил; залежність територіальної концентрації навчальних закладів від особливостей систем розселення населення; територіальне комплексування закладів ОК України та територіальна диференціація ОК [1].

 Під час його дослідження слід розглядати такі чинники формування: соціально-економічні, природно-географічні, історико-географічні.

 Без всебічного аналізу окремих груп чинників неможливо скласти оптимальну схему територіальної організації освітнього комплексу та визначити найбільш обґрунтовані напрямки удосконалення та покращення його функціонування.

 Територіальна організація ОК має свою структуру. Вона включає функціонально-компонентну, функціонально-територіальну та функціонально-управлінську складові.

 До елементів компонентної структури освітнього комплексу Херсонської області відносять дошкільну освіту, загальну середню, позашкільну, професійно-технічну, вищу, післядипломна освіту, аспірантуру і докторантуру.  

 Усього в регіоні на кінець 2017 року 470 ДНЗ(мал. 1) [4]. Територіально найбільше сконцентровані вони у м. Херсоні – 79 закладів. Якщо проаналізувати сільську і міську місцевість, то можна помітити, що 297 ДНЗ розташовані у селах і лише 173 – у містах, що говорить не про високу частку сільського населення, а про те, що міські дошкільні навчальні заклади розраховані на більшу кількість дітей. В них місць менше, ніж кількість дітей, у той час як у селах навпаки. Отже, тут можна говорити про зменшення чисельності сільського населення. 

 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується з урахуванням демографічної, етнічної та соціально-економічної ситуації за освітніми рівнями. Відповідно до освітнього рівня функціонують загальноосвітні навчальні заклади І ступеня (початкова школа); II ступеня (основна школа); III ступеня (старша школа). Загальноосвітні навчальні заклади всіх трьох ступенів можуть функціонувати інтегровано або самостійно. Кількість учнів, ЗОШ та їх розподіл показано на мал. 2.

 

Мал.1 Дошкільні навчальні заклади у Херсонській області, 2017 рік [4]

 

Мал.2 Загальноосвітні навчальні заклади у Херсонській області, 2017 рік [4]

 Функціонально-територіальний аспект структури розкриває взаємозв’язки між компонентами і територією. Він показує як територіально зосереджуються компоненти освітнього комплексу (ОК) в різних типах населених пунктів і як формуються різні територіальні їх поєднання. Цей аспект є найбільш географічний, оскільки відображає територіальні особливості формування і функціонування ОК [3, c.9].

 Функціонально-територіальна структура освітнього комплексу є сукупністю точкових та регіональних елементів. Точкові елементи зі своїми зонами впливу формують регіональні елементи територіальної структури – соціально-географічні підрайони [2, с. 119].

 Точковими елементами тут виступають пункти, центри та вузли розвитку освітнього комплексу.

 Було виділено такі елементи територіальної структури освітнього комплексу Херсонської області: вузол – м. Херсон; центрами виступають міста обласного і районного значення і райони (Нова Каховка, Каховка, Берислав, Гола Пристань, Генічеськ, Таврійськ, Скадовськ, Олешки); пункти формують такі поселення, у яких функціонує хоча б один вид компонентної структури. Слід зазначити, що центри розвитку освітнього комплексу обов’язково повинні мати усі компонентні складові, якими характеризуються пункти та включають ще один або кілька інших видів компонентів освітнього комплексу [1, с.137]. 

 На Херсонщині усі типи компонентної структури ОК, органи управління, а також заклади вузівського сектору науки представлені лише в обласному центрі, що виступає вузлом розвитку ОК та здійснює притягальний вплив на усі райони області та формує свої зони впливу. Є і такі населені пункти, що не мають жодного з освітніх компонентів освітнього комплексу.

 Функціонально-управлінська складова відображає функціонування органів управління на певній території. Центральний орган державного управління галуззю - Міністерство освіти і науки України. Суть державного керівництва освітою полягає у визначенні стратегічних напрямів діяльності галузі, виробленні міністерством рішень, інструкцій, рекомендацій, які є обов’язковими для всіх навчальних закладів різних форм власності та відповідного їх дублювання іншими структурними ланками.

 Сучасна функціонально-управлінська структура освітнього комплексу Херсонської області представлена Херсонською обласною державною адміністрацією та її підрозділами, зокрема головним управлінням освіти і науки та молоді. Складається з відділів: дошкільної, загальної середньої освіти та інспекції навчальних закладів; позашкільної освіти, виховної роботи та інтернатних закладів; та ін. [5].

 Сьогодні суть керівництва освітою полягає в ухваленні рішень і рекомендацій на рівні міністерства та багаторазового їх дублювання органами нижчих структурних рівнів. Модель управління нижчих рівнів ґрунтується на моделі місцевого самоврядування, яка передбачає чітке розмежування функцій, відповідальності між обласними, районними та міськими органами. Органи місцевої влади та місцевого самоврядування, здійснюючи державну політику в галузі освіти, фінансують підпорядковані їм навчальні заклади, забезпечують розвиток їх мережі, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу тощо.

 

Література:

1. Мельниченко Т. Ю. Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації: автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мельниченко Тетяна Юріївна; НАН України. Ін-т географії. — К., 2005. — 21 с. 

2. Патійчук В. О. Територіальна організація суспільства: Робоча навч. прогр. / В. О. Патійчук; Волинськ. держ. ун-т ім. Лесі Українки, ф-т міжнар. відносин, каф. міжнар. інформації, - Луцьк: Вежа, 2007. – 42 с.

3. Флінта Н.І. Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської області): дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Наталія Іванівна Флінта. – Київ, 2005. – 197 с.

4. Офіційний сайт головного управління статистики у Херсонській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт Херсонської обласної державної адміністраціі [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://khoda.gov.ua/informaciya-pro-oblast/