Кривошеєва Катерина Сергіївна

Житомирський Державний Університет імені Івана Франка

Житомир

 

 В статті розглядаються способи передачі алюзії при перекладі безеквівалентних біблеїзмів. Показано, що біблеїзми, які зберегли свою образність, вживаються в якості алюзій на Біблію, і при перекладі використовуються заміна біблеїзму англійської мови аналогічним біблеїзмом або фразеологізмом української мови і додавання біблеїзма. Що стосується біблеїзмів, які втратили свою образність, вони набувають іншого значення і перетворюються на штампи. При їх перекладі застосовується метод описового перекладу.

 Ключові слова і фрази: переклад; біблеїзми, які зберегли свою образність; біблеїзми, втратили свою образність; інтертекстуальність; алюзії.

 

 Біблійні фразеологізми становлять велику частину фразеології у багатьох мовах світу. В тій чи іншій формі на Біблію в своїх творах посилаються багато західних письменників і журналістів, а також активно використовують біблеїзми як назви творів і статей. 

 Одним із способів залучення інтертекстуальних зв'язків з Біблією є алюзія. Використовувані в тексті алюзії, або прямі цитати з Біблії, є інтертекстуальними елементами. Теорія інтертекстуальності передбачає, що між усіма створеними в одній культурі текстами існують численні зв'язки, і використання цих зв'язків дозволяє авторам створювати додаткові шари сенсу [4]. Збереження в перекладі інтертекстуальних елементів - одна з найважчих завдань, яку доводиться вирішувати перекладачеві. 

 Досить велику групу в англійській мові представляють біблеїзми, які мають еквіваленти в українській мові. Переклад таких біблеїзмів не викликає труднощів, оскільки в більшості випадків використовується відповідний еквівалент. Наприклад: forbidden fruit - заборонений плід, promised land - земля обітована, daily bread - хліб насущний, to worship the golden calf - поклонятися золотому теляті [1; 7]. 

 Однак частина біблеїзмів прижилася тільки в англійській мові. Вони складають досить велику і найважчу для перекладу групу. Серед англійських біблеїзмів, що не мають еквіваленту в мові перекладу, можна виділити: 

  • біблеїзми, які зберегли свою образність. Такі біблеїзми широко поширені, в різних типах тексту і функціональних стилях. Їх використання надає розповіді образності, багатоплановість і експресивність. Таким чином, завдання перекладача полягає в передачі образності і збереженні алюзії на текст Біблії. В цьому випадку при перекладі біблеїзм англійської мови замінюється аналогічним біблеїзм української мови, фразеологізмом, або застосовується метод описового перекладу; 
  • біблеїзми, втратили свою образність. Останнім часом багато біблеїзмів, вже давно увійшли в мову, втрачають свою образність і набувають іншого значення, перетворюючись на штампи. У таких біблеїзмів нейтральне стилістичне забарвлення, вони переводяться в залежності від контексту. Інтертекстуальні елементи в тексті перекладу не зберігаються.

 Розглянемо способи перекладу біблеїзмів, що зберегли свою образність, на прикладі перекладу англійської біблеїзму land of milk and honey: 

  • land of milk and honey [7] - країна процвітання і достатку, благодатна земля [1];
  • milk and honey (idiom) [7] - процвітання і достаток [1]. 

 В українській мові цей біблеїзм не має відповідності. 

 В Біблії: 

 «I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey» [5]. / «І йду визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до Краю доброго й широкого, де тече молоко і мед» (Вих. 3: 8). Англійські біблеїзми часто вживаються в атрибутивних конструкціях: land of milk and honey; life of milk and honey; time of milk and honey; dreams of milk and honey. 

 Приклади вживання взяті з корпусу BNC (British National Corpus / Британський національний корпус) «Phrases in English» [8]: 

 (1) «... with dreams of milk and honey by Patrick Neate» [Ibidem]. / ... з мріями про молоко і мед Патрік Ніт.

 (2) «Plus, a life of milk and honey - a Hindu woman remembers an idyllic childhood ...» [Ibidem]. / І життя повна достатку - індійська жінка згадує прекрасне дитинство ... 

 (3) «Perhaps, but not all economists think late одна тисяча дев'ятсот дев'яносто один and early один тисячу дев'ятсот дев'яносто дві will be a time of milk and honey» [Ibidem]. / Можливо, не всі економісти вважають, що кінець 1991 і початок тисяча дев'ятсот дев'яносто другого буде періодом процвітання. Такі конструкції вимагають підбору підходящого по стилістиці варіанту українською мовою в залежності від контексту.

 Розглянемо кілька прикладів перекладу цього біблеїзму з англійської мови на російську: 

 (1) «Claire's own ancestors arrived in the Holy Land from Venice over 500 years ago but now she wonders if there is still a future for them all in this fabled land of milk and honey»[8]. / «Предки Клер, від яких у неї залишилася католицька віра, п'ять століть тому приїхали на Землю Обітовану з Венеції. Сьогодні про молоко і мед не йдеться. Клер і її чоловік не знають, яке майбутнє чекає їх дітей» [2]. 

 (2) «The former land of peace and serenity, flowing with milk and honey, has become a land flowing with blood and tears» (Sketch Engine, UN Security Council, 19.10.2006) [9]. / «Земля, яка колись була землею миру і спокою з молочними ріками та медовими берегами, перетворилася в землю, по якій ллються кров і сльози» [Ibidem]. 

 (3) «Often referred to as a land of milk and honey, Palestine has instead had too much bloodshed and tears» [Ibidem]. / «Замість того щоб бути благодатною землею, як нерідко описують Палестину, вона є землею кровопролиття і сліз» [Ibidem]. У першому прикладі підстановка відповідного варіанту з синодального перекладу - «земля, де тече молоко і мед» - не була б вдалою, так як навряд чи була б розпізнана читачем як має біблійне походження. Тому перекладач замінює термін the Holy Land - Свята земля [6] біблеїзм з тим же значенням Земля обітована - місце здійснення всіх бажань, місце, де панує загальне щастя, достаток і спокій [3]. Тим самим перекладач зберігає образність розповіді і алюзію на текст Біблії. 

 У другому прикладі біблеїзм land of milk and honey замінюється фразеологізмом молочні ріки - кисільні береги, які існують в українській мові. Перекладач зберігає образність, але втрачає алюзію на текст Біблії. 

 У третьому прикладі при перекладі біблеїзму land of milk and honey використовується метод описового перекладу. Образність і алюзія на текст Біблії ще не введено. 

 Таким чином, в першому прикладі перекладач використовував найбільш вдалу стратегію перекладу, тим самим зберігши і образність, і алюзію на текст Біблії. 

 Розглянемо способи перекладу біблеїзмів, які втратили свою образність, на прикладі перекладу англійських біблеїзмів fall from grace і the eleventh hour. У таких фразеологізмів нейтральне стилістичне забарвлення: вираз «fall from grace» означало в Біблії гріхопадіння, відхід від істинної віри. В даний час вживається зі значенням впасти в немилість, втратити репутацію. Виходячи з контексту, може означати падіння рейтингу, популярності, припинення чого-небудь, закриття. 

 Fall from grace (idiom) [7]: 

 а) (книжн. Бібл.) Грішити, відійти від істинної віри; 

 б) (ім.) втратити: репутацію, статус, престиж; 

 в) (дієсл.) впадати в немилість (до кого-небудь). 

 В українській мові цей біблеїзм не закріпився. У першому (біблійному) значенні: грішити, відійти від істинної віри, - вживається тільки в релігійній літературі. В інших випадках на українську мову перекладається в залежності від контексту. 

 (1) «Nicolas Sarkozy's rapid fall from grace is unprecedented in the history of the Fifth Republic» [9]. / «Швидке падіння популярності Ніколя Саркозі є безпрецедентним в історії П'ятої Республіки» [8].

 З контексту зрозуміло, що автор використовує біблеїзм fall from grace в значенні «падіння популярності». Перекладач використовує метод описового перекладу. 

 The eleventh hour [7] - останній момент [1]. 

 Фраза зустрічається в Євангелії від Матвія (Мт 20: 6), в притчі про робітників, яких найняли в одинадцятій годині (тобто в кінці дня): «And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?» [9]. / А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них: Чого тут стоїте цілий день безробітні? 

 (1) «The imminent war on Iraq is not a jihad, but a rational undertaking as a last resort in the promotion of peace. As other speakers have already emphasized, peace must be given a chance, even at the eleventh hour» [8]. / «Насувається війна в Іраку повинна бути не "джихадом", а розумним кроком як крайній захід, прийнятої з метою підтримання миру. Як уже підкреслювали інші оратори, світу необхідно дати шанс, навіть в останню хвилину» [Ibidem]. 

 У цьому прикладі автор використовує біблеїзм the eleventh hour в значенні встигнути в самий останній момент, поки не стало надто пізно. При перекладі на українську мову застосовується метод описового перекладу.

 Представлені в роботі емпіричні дані показують, що серед англійських біблеїзмів, що не мають еквівалента в мові перекладу, можна виділити біблеїзми, які зберегли свою образність, і біблеїзми, які втратили свою образність. Біблеїзми, що зберегли свою образність, широко поширені в сучасній англійській мові та вживаються в основному в якості алюзій на текст Біблії. З метою збереження образності і алюзії при перекладі використовуються заміна біблеїзму аналогічним біблеїзмом української мови, фразеологізмом або додавання біблеїзму. У разі, коли неможливий жоден із запропонованих варіантів, застосовується метод описового перекладу. У той час як біблеїзми, втратили свою образність, набувають іншого значення і перетворюються на штампи. Іншими словами, інтертекстуальні елементи в тексті перекладу не зберігаються. Як правило, при перекладі таких біблеїзмів застосовується метод описового перекладу.

 

Список використаної літератури

1. Англо-український фразеологічний словник / [уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр.]. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2005. –1056 с.

2. Земля обетованная [Електронний ресурс] // Словарь крылатых слов и выражений. URL: http://dic.academic.ru/ dic.nsf/dic_wingwords/941/Земля 

3. Интертекстуальность [Електронний ресурс] // Энциклопедия культурологии. Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_ culture/379/ 

4. English Oxford Living Dictionaries [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://en.oxforddictionaries.com/ 

5. King James Bible. Matthew 20 [Электронный ресурс] // Bible Hub. URL: http://biblehub.com/kjv/matthew/20.htm 

6. Life alongside the Israeli Separation Wall [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.euronews.com/app_prod_com.php/ 2011/09/22/life-alongside-the-israeli-separation-wall 

7. Moisi D. Спасение популярности Саркози [Електронний ресурс]. Режи доступу: https://www.project-syndicate.org/commentary/ saving-public-sarkozy?version=russian&barrier=accessreg 

8. Phrases in English (PIE) and the British National Corpus (BNC) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://phrasesinenglish. org/searchBNC.html 

9. Sketch Engine [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://the.sketchengine.co.uk/