Волкович Волк Олексійович,

Вінницький інститут Університету «Україна», 

м.Вінниця

 

Науковий керівник

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна

Вінницький інститут Університету «Україна», 

м.Вінниця

 

 Збереження і зміцнення здоров'я студентської молоді, найперспективнішої частки суспільства та його майбутнього, набуває першорядного значення у структурі загальнолюдських цінностей. 

 Більш за все, особливої уваги потребують студенти-першокурсники, для яких нові умови життя і навчання вимагають значного напруження інтелектуальних, психічних та фізичних сил. Необхідність засвоєння великого обсягу теоретичного матеріалу, відмінна від шкільної методика і організація навчального процесу, відсутність або нестабільність сформованих міжособистісних стосунків у перші місяці навчання, можуть істотно впливати на погіршення якості навчання та психоемоційного стану студента [4]

 У цьому дискурсі фізіологічні потреби юнацтва вимагають уваги до корекції їх фізичного виховання, як обов'язкової дисципліни для всіх вищих навчальних закладів України. Саме такий підхід до вивчення і організації фізичного стану студентів має вирішувати виключно важливі завдання щодо забезпечення успішної адаптації студентів до нових умов життєдіяльності. [5]

 Адже, це єдина навчальна дисципліна, програма якої передбачає використання засобів впливу на організм студентів фізичних вправ, сил природи, гігієнічних факторів, комплексна дія яких спрямована на зміцнення здоров'я та підвищення адаптаційних (резервних) можливостей людини.

 Отже, безпосереднє залучення кожного студента до занять фізичною культурою і спортом, виховання свідомої відповідальності за стан здоров'я, формування інформаційно мотивованого обрання здорового способу життя (ЗСЖ) та розуміння власної відповідальності за реалізацію цього вибору, складають суть фізіологічного розвитку молоді.

 Мета статті – визначення процесів фізіологічної адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти та пошук шляхів її підвищення засобами фізичної культури і спорту.

 З метою діагностики фізіологічного стану першокурсників проводилося анкетування після вступної лекції на перших заняттях з анатомії шляхом письмової анонімної відповіді на 10 питань, 7 з яких дозволяли отримати інформацію щодо ставлення студентів до фізично-оздоровчої діяльності протягом навчання у школі та визначення форм рухової активності й видів спорту, що ними вони хотіли б займатися, 3 питання стосувалися індивідуальних особливостей режиму дня, стану розумової та фізичної працездатності, втоми, використання вільного часу і наявності стресових чинників, пов'язаних із навчанням та побутом тощо.

 Загальна кількість отриманих анкет учасників дослідження склала 50 (5 анкет були визнані непридатними для аналізу з різних причин), з яких хлопці надали 30 %, а дівчата 70 % анкет. Середній вік респондентів - 17,8 років, що свідчило про вікову однорідність контингенту студентів та значну перевагу осіб жіночої статі.

 Перспективна до розвитку та стабільності фізіологічних особливостей студентів інформація була отримана при аналізі відповідей стосовно власного фізичного розвитку, ставлення до свого здоров'я та розуміння важливості його покращання засобами фізичної культури і спорту. 

 Ми встановили, що 65 % респондентів не знають свого артеріального тиску, 10 % - маси та 25 % - довжини тіла, що можна вважати свідченням низької обізнаності про власну фізіологічну організацію.

 Привертає увагу високий відсоток респондентів (30 %), яких за станом здоров'я віднесено до спеціального навчального відділення, де 14 % із них не змогли зазначити свій діагноз, а 16 % мали два і більше хронічні захворювання. При цьому, при опитуванні всього контингенту студентів, лише у 5% були відсутні скарги, пов'язані з психічним та фізіологічним станом здоров'я.

 Слід звернути увагу, що 50 % студентів хотіли б займатися спортом упродовж навчання в університеті, з яких лише 20 % мали досвід спортивних занять у шкільні роки. 

 Отже, активна фізична підготовка студента першого року навчання сприяє стабілізації фізіологічних процесів особистості , а усвідомлення такої необхідності можна трактувати як свідчення розуміння першокурсниками ролі фізичної активності у повсякденному житті.

 

Література

1. Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки / Є. Суліма // Вища школа, 2012. - № 3. - С 7-15.

2. Добрянський І. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ : складові психолого-педагогічного супроводу /1. Добрянський, І. Кузнецова // Вища школа, 2012. - № 3. - С. 51-58.

3. Зеленюк О. Тілесність у контексті фізичного виховання студентів (культурологічний дискурс) / О. Зеленюк, Г. Бикова // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матер. Ill Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів ; за заг. ред. P.P. Сіренко. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - С 17-22.

4. Зеленюк О. Формування засад поведінки збереження здоров’я у студентів на заняттях фізичним вихованням / О. Зеленюк, В. Чекмарьова, Г. Бикова // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ; Редкол. : В.В. Абрамов, В.В. Клапчук та ін. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. - С 101-102.

5. Порох Д.О. До проблеми адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі /Д.О. Порох // Вісник луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2010.-№10 (197).-С 42-44.