Загорій Ернест Геннадійович

студент 4-го курсу кредитно-економічного факультету

Одеський національний економічний університет

 

 Анотація: В даній статі розглянуто основні проблеми та переваги переходу українських банків на новий план рахунків, а також детально проаналізовано причини та наслідки такого переходу. На основі діючого закону зроблено порівняльний аналіз структур минулих та сьогоднішніх планів рахунків.

 Ключові слова: новий план рахунків, законодавство, облік у банках 

 

 Постановка проблеми у загальному вигляді:  НБУ 11.09.2017 року затвердив постанову № 89 “Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку”. Для чого це було зроблено і яким чином та протягом якого часу  відбуватиметься процес переходу з старого плану рахунків на новий.[1,2]

 Аналіз досліджень та публікацій: Дослідження щодо проблемних питань розвитку  плану рахунків проводили багато українських вчених, зокрема А.М. Герасимович, Г.П. Табачук та інші.

 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми: Найбільш активно стоїть питання, щодо якості перенесення даних із одного плану рахунків в інший. Чи не виникнуть проблеми з перенесенням залишків, активів, пасиві та даних позабалансових рахунків.

 Постановка завдання: Метою даної статті є вияснення яка система переходу банків на новий план рахунків та протягом якого терміну це відбуватиметься.

 Виклад основного матеріалу: Для того,щоб зрозуміти як саме буде відбуватися перехід українських банків зі старого плану рахунків на новий,варто чітко розуміти що ж саме таке план рахунків.Отже план рахунків — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, який використовується для реєстрацій операцій здійснених банком.[3]

 У 1998-му році банки вперше здійснили перехід на інший план рахунків.Такий крок був спричинений реорганізаціїю банківської системи. Він був загальнообов'язковим до виконання всіма банками. Редакція нового плану рахунку, внесена з вагомими змінами,але принцип залишається таким ж.

 Для чого потрібен план рахунків?

 План рахунків забезпечує повний аналіз та деталізацію інформації. Він є мультивалютним.Рахунки можна умовно поділити на три типи:балансові,рахунки доходів і витрат та позабалансові. Всі рахунки поділені на класи,їх є 9. 

 1—5 класи балансові рахунки;

 6— ий і 7—мий класи доходів та витрат;

 8—ий . Управлінський облік;

 9—ий клас позабалансові рахунки.

 8—ий клас рахунку,якщо так можна сказати,для керівників банку.На ньому відображається собівартість всіх банківських продуктів,також накопичується інформація стратегічного характеру,яка потім використовується менеджерами та керівниками банку.

 9-й клас в свою чергу ділиться на групи, рахунки для обліку операцій які несуть у собі ризик, тобто цінні папери на зберіганні, валютні операції також операції пов’язані з кредитними зобов’язаннями, позабалансова позиція банку, контр-рахунки, рахунки для обліку цінностей та документі. [4]

 Всі три види рахунків використовуються для ведення обліку. На основі балансового рахунку, складається балансовий звіт комерційного банку. Відповідно виходячи з доходних та витратних рахунків, створюється звіт про прибутки та збитки банку, аналогічно позабалансовий звіт показує все що залишилося.

 25 грудня 2017 року вступив в силу закон,про перехід банків на новий план бухгалтерських рахунків. Цей план рахунків та оновлення тимчасового характеру,були затвердженні керівництвом Національного банку України постановою  №89 від 11.09.20№7 року. Також,в даній постанові затвердили:

  1. Застосування таблиць для перенесення залишків із старого плану рахунків у новий;
  2. До першого січня 2019 року банки повинні поступово перейти на здійснення операцій платіжними картками з урахуванням балансових рахунків 2600 АП «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання»;2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

 Перехід на новий план рахунків,здійснювався для того, аби всі фінансові операції,які здійснюють банки відповідали міжнародним стандартам фінансової звітності,а саме  звітності №9 «Фінансові інструменти»

 Також у новому плані рахунків з'явилися рахунки 65,75 (стосуються обліку комісійних доходів). Цікаво, та комфортним є те, що затверджений план рахунків по змісту аналогічний старому, хоча деякі субрахунки подвоїлися ( дані які в старому плані зберігалися на одному субрахунку, відповідно у новому розділились на два), а деякі субрахунки навпаки з’єднали.

 Аби зробити цей перехід якісним, він здійснюється дуже повільно.

 З 01 до 14 грудня 2017 р. банки мали перенести свої залишки згідно таблиці перенесення ( рахунки для обліку премії, наданих кредитів, депозитів, залучених коштів та проблемних заборгованостей)

 З 18 до 24 грудня 2017 р. банки повинні були перенести згідно перехідної таблиці рахунки на яких обліковуються залишки по резервах за активними операціями.

 З 01.01.2018 року до 30.03.2018 року банки повинні створити класифікацію,оцінку активів та забов'язань.

 На балансовому рахунку 5030« Нерозподілені прибутки минулих років» або 5031 «Непокриті збитки минулих років» відображаються операції  за попередні звітні періоди.

 До 30 березня 2018 року бухгалтерськими проводками була здійснена оцінка фінансових активів. Після чого на рахунки для обліку резервів, перенеслися пасивні активи з аналітичних рахунків для нарахування відсотків.

 Варто закцентувати увагу,що згідно з пунктом 2.11.  Положення про організацію діяльності в банках України, в регістрах бухгалтерсього обліку,банк має відображати операції того періоду, до якого вони належать,а операції які здійснювалися після закінчення банківського часу -у вихідний чи святковий день, мають відображатися у день здійснення або у наступний робочий день після вихідного. Цей пункт затвердили для того,аби інформація у звітах була як омога достовірнішою. Тобто, так як останні дні у 2017 році були вихідними,вони відображались коригуючими проводками,а вже перші дні 2018 року—поточними. [2,5]

 Висновки: Проаналізувавши суть та процес переходу банків на новий план рахунків, можна впевнено сказати, що особливих проблем та незручностей це не складе, адже в планах рахунків по суті немає великої різниці. Національний Банк України, в свою чергу зробив все можливе аби цей перехід був якісним, та перенеслася і збереглася вся інформація вірно.

 

Використана література:

1.Постанова Правління НБУ від 11.09.17 р. № 89 .

2.Сайт НБУ . – [ Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=875457&cat_id=71412 

3.Інтернет-ресурс Підручники онлайн – [Електронний ресурс]-Режим доступу - http://uchebnikirus.com/buh-audit/oblik_i_audit_u_bankah_-_vasyurenko_ov/harakteristika_planu_rahunkiv_komertsiynih_bankiv_ukrayini.htm

4. Інтернет-ресурс Balance.ua  - [Електронний ресурс]-  Режим доступу : https://balance.ua/news/archive/izmeneniya-v-plane-schetov-banka

5. Інтернет-ресурс Pidruchniki.com –[Електронний ресурс]- Режим посилання: https://pidruchniki.com/15941024/bankivska_sprava/harakteristika_planu_rahunkiv_buhgalterskogo_obliku_bankiv_ukrayini