УДК 159.9

Т. Ю. Третьякова 

ПАТ «Вищий навчальний заклад» 

Міжрегіональна академія управління персоналом

м. Київ, Київська область, Україна

 

 Анотація: дослідження показали, що застосування коучингу та психологічного консультування на підприємстві можуть бути ефективними шляхами оптимізації стилів керівництва колективом організації.

 Ключові слова: стиль керівництва, коучинг, психологічне консультування, колекив.

 

Tretiakova T. Y.

The ways of optimizing the leadership styles of an organization's team.

 Abstract: studies have shown that the use of coaching and psychological counseling at an enterprise can be effective ways of optimizing the leadership styles of an organization's team.

 Key words: leadership style, coaching, psychological counseling, team.

 

 Проблеми сьогодення ставлять перед підприємствами, що розвиваються, завдання з оптимізації трудових ресурсів та покращення соціально-психологічного клімату на підприємствах, тому все частіше звертаються до практичних психологів. Проблемами вирішення проблем на підприємствах пов’язаних з керівництвом, стилем керівництва та комунікацією займались та займаються як західні так і вітчизняні науковці [1, 2, 3]. 

 Коучинг активно використовується не тільки у приватних підприємствах, але й у державних установах, що вивчається за запроваджується науковцями [4, 5, 6,7, 8]. Але ці питання мають вивчатись і надалі, протягом значного часу задля уніфікації методів та шляхів оптимізації не тільки стилів керівництва, а й побудови здорового соціально-психологічного клімату в організації.

 На підприємстві А було виявлено декілька проблем та поставлено завдання керівником підприємства по їх вирішенню практичному психологу. 

 По-перше, була проблема зі зворотнім зв’язком. Співробітник 1 виявляв потреби у запчастинах та передавав замовлення закупівельнику (Співробітнику 2), але не знав чи будуть запчастини придбані чи ні, та якщо так, то коли, більш того міг не володіти інформацією, що щось купили та привезли. Приклад показує, що інформація була спрямована тільки в одному напрямку. Логічно, що через деякий час, це призвело до великих проблем на підприємстві не тільки у спілкуванні між колегами, а й з керівництвом, та й ще призвело до зриву планованих робіт. На що був проведений курс коучингу зі співробітниками. Без застосування будь-яких штрафних санкцій було досягнуто результату, коли будь-яка сторона несе відповідальність за зворотній зв’язок (питаєш -маєш отримати відповідь, є потреба-озвучуєш та колегіально її вирішуєш). Результати та позитивні зміни були швидкими та помітними і співробітникам і керівництву, тому сприйнялись позитивно, що призвело до покращення не тільки робочого процесу, а й психологічно-робочого клімату.

 По-друге, на підприємстві існує постійна проблема з керівниками ланок. Отримуючи розширені повноваження, люди не знають як їх використовувати, натомість намагаються показати свій новий статус відмінний від інших за допомогою підвищення голосу, зневаги до колег та відсторонення від загальних завдань та поточних проблем. Цей чинник систематично призводив до швидкоплинності кадрів на цих ланках. Для вирішення поставленої проблеми було проведено ряд консультацій з керівником та співробітниками. Було впроваджено регулярні збори, де кожному працівникові пропонуються висловити своє бачення рішення поточних завдань підприємства та запропонувати ідеї щодо їх виконання. З керівниками ланок регулярно проводяться консультації, де на прикладах розбираються помилки.

 За останні 8 місяців регулярної роботи з колективом та керівником було досягнуто наступне: підвищення продуктивності підприємства в цілому, підвищення відповідальності співробітників, поліпшення соціально-психологічного клімату та поваги.

 З вище наведеного можна зробити висновок щодо доцільності використання коучингу та психологічного консультування на підприємствах як шляхи оптимізації стилю керівництва колективом організації.

 

Література

1. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / уклад. Г. Райт та ін. - К. : Основи, 1996. - 128 с. 

2. Аткинсон М. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга / М. Аткинсон, Т. Чоис. - К. : Companion Group, 2009. - 256 с. 

3. Верба В. А. Організація консалтингової діяльності : навч. посіб. / В. А. Верба, Т. І. Решетняк. - К. : КНЕУ, 2000. - 244 с. 

4. Грант Э. Коучинг принятия решений / Э. Грант, Дж. Грин. - СПб. : Питер, 2005. - 138 с. 

5. Ландсберг М. Менеджер-коуч. Повышайте собственную эффективность, мотивируя и развивая тех, с кем работаете / М. Ландсберг. - М. : Эксмо, 2008. – 160 

6. Лейблинг М. Коучинг - это просто / М. Лейблинг, Р. Прайор. - СПб. : Питер, 2008. - 144 с. 

7. Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління : монографія / Л. Е. Орбан-Лембрик. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 426 с. 

8.Гурієвська В. Коучинг як прикладна технологія державного управління/В. Гурієвська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. - № 1.-С.32 - 39.