Король Наталія Леонідівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Україна, Житомир

 

 Гра слів – це стилістичний прийом, який будується на поєднанні слів на основі їх співзвучності (омоніми) або багатозначності (полісемічні слова). Найважливішою ознакою, що відрізняє омонімію від полісемії є наявність зв’язку між значеннями слів в полісемії. Ця єдність визначається внутрішніми зв’язками, яка проявляється у перенесенні значення, в значеннях, які утворені за зовнішньою подібністю, за функціональною близькістю або тотожністю. Якщо цей зв’язок зникає, тоді утворюється омонімія. 

 Прийнято вважати, що термін «мовна гра» вперше вжив австрійський філософ Л.Вітгенштейн. Під мовною грою він розумів «єдине ціле: мова та дії, з якими вона переплітається» [3, ст. 82]. При такому розумінні будь-яка мовленнєва дія та взаємодія характеризується як гра. Згідно з теорією філософа елементи мови мають зміст лише як частина певної гри. Цей зміст актуалізується тільки в конкретних ситуаціях уживання мови, а не є абстрактною категорією.

 Як і будь-яка гра, мовна гра здійснюється за наступними правилами:

  1. наявність учасників гри – виробника та одержувача мовлення;
  2. наявність ігрового матеріалу – мовних засобів, які використовує автор та сприймає реципієнт мовлення;
  3. наявність умов гри;
  4. знання учасниками цих умов;
  5. поведінка учасників, відповідна умовам та правилам.

 Мовна гра доставляє естетичне задоволення та задовольняє психоемоційні потреби. Граючи з формою мовлення, мовець підсилює його виразність або створює комічний ефект, сприяє створенню нових слів, збагачуючи тим самим мову. [7, ст. 56]

 Явище гри слів не рівноцінне поняттю каламбуру. Каламбур є лише різновидом гри слів, який будується на використанні зовнішньої схожості або тотожності мовних одиниць щоб досягти гумористичного (жартівливого, іронічного, сатиричного) ефекту [6, c. 67].

 На сприйнятті значення слова тільки через його форму ґрунтується явище "народної етимології" – явище, що використовується щодо випадків помилкового розуміння походження або значення слів, коли йому на основі випадкової подібності або тотожності з іншими словами, які є більш знайомими, хибно приписуються подібні значення [3, c. 89].

 Отже, омоніми – це слова які мають різне лексичне значення, але однаково пишуться та читаються. Впровадження омонімів у контекст каламбурного характеру є традиційним прийомом словесної гри в текстах творів гумористичного жанру [1, c. 73-74], наприклад: The movie manager was furious. "What's the matter?" asked his assistant. "Is anything wrong?" "Anything wrong!" he snored. "Why, you've advertised for next week: 'Smiling Eyes – with a strong cast!'", пор. cast "акторський склад" і cast "косоокість".

 Полісемія (багатозначність слів) — це присутність у семантичній структурі мовної одиниці двох чи більше значень. Основне значення слова називається прямим, а усі інші – переносним або тропеїчним. Вторинне значення слова завжди розвивається з вихідного значення. Тому, полісемічне слово – це слово з прямим та як мінімум одним переносним значенням.

 Роль полісемії в творенні словесної гри значніша, ніж роль омонімії. Одним із видів каламбуру є «розшифрування». Воно має переважно жартівливий або іронічний характер і часто використовується в рекламі щоб привернути потенційного покупця до товару. Наприклад, назва бренду побутової техніки LG розшифровується як Life's Good, а саме розшифровування пишеться безпосередньо під назвою торговельної марки для створення позитивних асоціацій [6, с. 34]. 

 Спостерігаються випадки аналогії, тобто утворення нового слова шляхом переосмислення одного слова за зразком іншого. 

 Наприклад: Without love – days are Sadday, Moanday, Tearsday, Wasteday, Thirstday, Frightday, Shatterday… so be in love every day (Love SMS Text Message), пор. sad "сумний", moan "стогін", tears "сльози", waste "пустеля", thirst "спрага", fright "страх", to shatter "руйнувати (плани, надії)". 

 Одним із способів графічного виділення потрібного компонента слова для увиразнення його асоціативного зв’язку з якоюсь іншою мовною одиницею є відокремлення його в межах слова за допомогою дефіса. 

 Наприклад: "I say, Tom-ass, how are things?" asked one smart aleck of his acquaintance named Thomas. Unfortunately, the smart aleck had forgotten his own name was Samuel, for Thomas retorted: "I’m fine, Sammule, and you?" , пор. ass "віслюк", mule "мул". 

 Каламбур – стилістичний прийом гри слів при одночасному використанні двох омонімів або двох значень одного слова [2, c. 32]. В англійській мові «каламбур» рідко перекладається як «calambour». Зазвичай використовується термін pun. Існує гіпотеза, згідно з якою термін pun походть від італійського слова puntiglio. В перекладі з італійської воно має значення «точний вислів», і цілком вірогідно, що це слово є родичем сучасних англійських слів punctilious - різноманітний і пунктуальний - пунктуальний, точний, рівно як і пункція - проколювання, укол; і, природньо, російським варіантом цього слова є "прикол". Однак точні версії походження слова слова не висуваються. Каламбур особливо притаманний загадкам і жартам. Він вважається грою слів на найнижчому рівні. Все через те, що pun найпростіший по способу творення і самий «прозорий» по кількості смислових рівнів. Є кілька видів каламбуру по О. Мороховському:

 1) гра слів, заснована на полісемії: A lank, strong, red-faced man with a Wellington beak and small, fiery eyes tempered by flaxen lashes, sat on the station platform at Los Pinos swinging his legs to and fro. At his side sat another man, fat, melancholy and seedy, who seemed as a reversible coat-seamy on both sides. [5, c. 45]

 2) на повній або частковій омонімії:

 Diner: Is it customary to tip the waiter in this restaurant?

 Waiter: Why-ah-yes, sir.

 Diner: Then hand me a tip. I've waited three - quarters of an hour. [1, c. 46]

 3) на співзвуччі, тобто на омофонних лексичних елементах:

 The soldiers were not vindictive. [...] They were not crushed by defeat or beyond that point. They carried on. People sneer at the expense of "carry on". So like carrion, you know. All right, let them sneer. (R Aldington).

 Отже, наявність абсолютно різних значень в однакових або схожих словах стала поштовхом для створення такого стилістичного прийому як гра слів. Цей стилістичний прийом будується на поєднанні слів на основі їх співзвучності або багатознчності. Омоніми часто вживаються в явищі гри слів, так як вони допомагають створити абсурдні ситуації і додати більш іронічного та сатиричного ефекту. А серед полісемічних засобів зображення гри слів існує: розшифрування та аналогія.

 

Література

1. Абаев В.И. О подаче омонимов в словаре / В. И. Абаев // Вопросы языкознания. –1957. – №3. – С. 31–43.

2. Антипова Г. А. Лингвистические особенности английского каламбура. Проблемы перевода / Г. А. Антипова // Мова і культура : [у 10 т.] : наук. вид. - Вип. 7, т. 8 : Теорія і практика перекладу. - 2004. – С. 224-230.

3. Арнольд И. В. Лексикография современного английского языка / И. В. Арнольд. – Л.: Наука, 2012. – 376 с.

4. Мороховський А. Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Вища шк., 1991. – 272 с.

5. Скребнев, Ю. М. Основы стилистики английского языка / Ю. М. Скребнев. - 2-е изд., испр. - М. : Астрель : АСТ, 2003. – 220 c.

6. Тараненко О. Гра слів / О. Тараненко – Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine50-10.pdf 

7. Лисоченко Л.В., Лисоченко О.В. Языковая игра на газетной полосе (в свете металингвистики и теории коммуникации). – http://teneta.rinet.ru/rus/le/lisochenko_jaee.htm (18.11.2008)