Сніховська Ірена Едуардівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

м. Житомир

 

Воротнікова Світлана Дмитрівна

вчитель англійської мови ЗОШ №5 

м. Житомир

 

Гарбовська Аліна Володимирівна

учениця 11 класу ЗОШ №5

м. Житомир

 

 The article addresses language verbalization of linguocultural concept "American dream", which express the unique national character, mentality and the way of life of the Americans. The object of the research are the lexical units, word-combinations, idioms that reflect the culturally and historically specific concept "American dream". The aim of this research is to determine and to analyze the means of language representation of the linguocultural concept “American dream” that has acquired a symbolic value in the culture of the United States of America.

 Key words: linguocultural studies, concept, American dream. 

 

 На початку ХХІ століття проблема взаємодії мовних, когнітивних і культурних чинників у комунікації та номінації все більше цікавить науковців різних галузей. Особливу роль серед цих галузей відіграє лінгвокультурологія, яка вивчає певним чином відібрану і організовану сукупність культурних цінностей, досліджує комунікативні процеси породження і сприйняття мови, досвід мовної особистості і національний менталітет, дає системний опис мовної картини світу (В. В. Воробйов [4], Ю. С. Степанов [6] та ін). Основною одиницею лінгвокультурології вчені називають культурний концепт, а одиницями вивчення є реалії і В. І. Карасик визначає фонові значення, тобто змістовні характеристики конкретних і абстрактних найменувань, що вимагають для адекватного розуміння додаткової інформації про культуру даного народу [5]. 

 Відсутність єдиної точки зору на проблему концепту пов'язана як з відносною новизною концептуальних досліджень, так і з складністю, поліфункціональністю цієї ментальної сутності. Теорії концепту розробляються в когнітивній лінгвістиці, в психолінгвістиці, у лінгвокультурології. Аналіз поглядів рiзних дослідників надав можливість пiдкреслити, що основними питаннями наукової дискусії є ознаки концепту. Існує декілька підходів до визначення терміну “концепт”. Так, зокрема, Ю. С. Степанов визначає поняття концепту таким чином: концепт – це ніби згусток культури в свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить в ментальний світ людини, тож концепт визнається базовою одиницею культури, її концентратом, домінантою [6]. 

 Разом із пошуком універсальних властивостей у концептосферах етносів узагальнюються національно-специфічні особливості категоризації і концептуалізації світу, що викликані необхідністю дослідження універсальних та специфічних характеристик спілкування різних етносів і націй. 

 У сучасному американознавстві дослідники вже торкалися питань вивчення окремих концептів, а також етнічного світобачення, етнокультурних уявлень, менталітету американців. Вітчизняні та зарубіжні американісти довели, що унікальність американської нації значною мірою обумовлена специфікою історичного, культурного та політичного розвитку американського суспільства з моменту його зародження і практично до нашого часу. Особливістю національної історії США є поступове освоєння нового континенту вихідцями з інших країн, що призвело до інтеграції, акультурації та асиміляції представників різних культур та націй. Разом із тим, все ще недостатньо робіт, які ґрунтуються на сучасних методах дослідження, присвячених вивченню культурно значущих американських концептів. 

 У процесі вивчення загальнолюдських та національно обумовлених компонентів комунікації лінгвісти розрізняють універсальні (universal) та національно-специфічні (key national issues) концепти. Так, зокрема національно-специфічні американські концепти зумовлюють національні особливості менталітету, світогляду й характеру сучасних американців. Вони сформувалися завдяки унікальним історичним, соціальним та культурним умовам, у яких виникла та розвивалась американська нація.

 Відтак актуальність теми зумовлена потребою дослідження лінгвокультурного концепту “Американська мрія” як специфічного відображення світобачення та національного характеру мовної спільноти США та розкриття специфіки американської культури взагалі. Об’єктом дослідження виступають лексичні одиниці, усталені словосполучення, ідіоми, що відображають лінгвокультурний концепт “Американська мрія” як набір усталених оцінних ознак, що відображають базові підвалини американського соціуму.

 Метою дослідження є визначення й дослідження особливостей лінгвокультурного концепту “Американська мрія”, який набув символічного та образно-метафоричного значення в культурі Сполучених Штатів Америки.

 Насьогодні не існує чіткого визначення поняття “Американська мрія” і цей факт залишається предметом гострих дискусій. Тому одним з основних завдань нашої роботи є розкриття значення образу “Американської мрії”, як складової частини культури, світосприйняття, національного менталітету громадян Сполучених Штатів Америки від початку його виникнення і його значення на сьогоднішній день.

 Поняття "Американська мрія" часто використовується для опису певної загальнонаціональної ідеології, яка об'єднує американців. Проте чіткого визначення цього поняття не існує. Кожен житель США вкладає в неї свої власні уявлення про прекрасне майбутнє. Так, Ізабел Саухіл і Денієл МакМуррер, співробітники дослідницького центру Urban Institute, в роботі "Американські мрії і провали" описують американську мрію, як віру у відкрите і динамічне суспільство, в індивідуальні можливості, в те, що кожне наступне покоління житиме краще, ніж попереднє. Франк Лунтц у книзі "Нова надія американського життя" (The New Promise of American Life) стверджує, що американці, більше, ніж інші народи, вірять в те, що успіхи людини залежать від його особистих здібностей і чесної праці, а не від початкової приналежності до певного суспільного класу або групи.

 Більшість сучасних філософів, що аналізували феномен американської мрії, приходять до висновку, що її основою є принцип індивідуальної свободи. Колись США вбачалися європейцям унікальною країною, де немає королів і дворянства, тобто структура суспільства і правила поведінки в ньому не обумовлені становими відмінностями. У США ніколи не було офіційної релігії і завжди процвітала релігійна толерантність, що також відрізняло Сполучені Штати від переважної більшості країн світу. Життя американця не обмежували сотні і тисячі формальних і неформальних законів, традицій і звичаїв. Таким чином, громадянин США отримував небачену для решти світу свободу – самовираження, творчості і підприємництва. Саме у ХІХ столітті США почали називати "країною свободи", причому це визначення виходило зовсім не від самих американців.

 У праці “Америка. Енциклопедія повсякденного життя” складові поняття Американської мрії представлені як: “вища освіта, отримання високооплачуваної роботи чи побудова власного бізнесу, утворення сім’ї, купівля власного будинку і, звичайно, придбання сучасного автомобіля” [3].

 Г. Д. Томахін у лінгвокраїнознавчому словнику доповнює зміст поняття “Aмериканська мрія”. Ми бачимо, що автор зводить всю ідею Американської мрії до “уявлення про США як про країну, де кожен може розбагатіти та досягнути успіху” [7]. 

 В інтернет-енциклопедії “Wikipedia” поняття Американської мрії тлумачиться як поширена у США доктрина, за якою кожен американець може досягти успіху, матеріального благополуччя та навіть обратися президентом країни, – і це лише завдяки таким рисам, як працелюбність, мужність, наполегливість та рішучість [2]. В американській навчальній програмі курсу “Social Studies” (Соціальні вчення) зазначено, що складниками Американської мрії є справедливість, свобода, чесність, демократія та рівність. Американська мрія – це мрія країни, в якій життя може бути кращим, щасливішим та забезпеченим для кожної людини відповідно до його можливостей. Це означає, що Америка це країна, де кожен може перетворити свої мрії у реальність. Немає неподоланних перешкод, відтак за допомогою наполегливої праці кожен може заробити гроші та стати успішним. Складові мрії передавались від перших європейських поселенців наступним поколінням, а те, чим є Американська мрія сьогодні – є питання безперервного пошуку та суперечок.

 Незважаючи на багаточисленні пертурбації, які пережили США за останні десятиліття, мрія вижила. Вона набула нових відтінків, наприклад, до неї увійшло переконання жителів США про необхідність створення міцної і дружної сім'ї, в якій обов'язково є декілька дітей. Ця сім'я повинна жити у власному будинку, серед добрих сусідів, в оточенні домашніх тварин і володіти автомобілем. Американські дослідники Томас Стенлі і Уїльям Данко, автори книги "Сусід-мільйонер" (The Millionaire Next Door), з'ясували, що більшість мільйонерів США ведуть спосіб життя, що мало відрізняється від життя більшості американців. Вони вважають за краще купувати недорогий одяг і автомобілі, не витрачають багато коштів на предмети розкоші і розваги. Є лише ряд виключень з цього правила: наприклад, в половини мільйонерів дружини не працюють (у переважній більшості американських сімей працюють обидва члени сім’ї).

 Отже, у писемному спадку Сполучених Штатів Америки наявні повні та неповні, змістовно обґрунтовані та просто перелічені смисли словесно-художнього образу Американської мрії. Попри розбіжність, у визначеннях безперечним є те, що Американська мрія постає доктриною американського шляху в світі. Її домінантами є “equal possibilities” (рівні можливості), “freedom of choice” (свобода вибору), “a self-made man” (людина, яка створила сама себе), “justice” (справедливість), “strong family” (міцна сімя), “homeownership” (власний будинок).

 Для кращого розуміння цього концепту ми провели онлайн-опитування пересічних американців, щоб дізнатися їх думку. Серед опитуваних були резиденти з різних штатів, різної вікової групи, соціальної приналежності тощо.

 Так, на їхню думку, “Американська мрія” – це можливість досягти успіху в житті за умови важкої та наполегливої праці. До її складу вони відносять 10 основних складових концепту “Американська мрія” а саме: liberty, patriotism, money, family, multiculturalism, bright future, religion, democracy, work and education. 

 Зрозуміло, що кожний дослідник має своє бачення “Америкаської мрії”, однак одного універсального визначення цього поняття не існує. Саме тому ми провели соціальне онлайн-опитування для того, щоб дізнатися думку американців стосовно цього питтання. Проаналізувавши результати онлайн-опитування, нами було розставлено пріоритетність американських цінностей, яка виглядає наступним чином: family, religion, liberty, education, bright future, democracy, money, work, multiculturalism and patriotism. Тобто, ми маємо змогу стверджувати, що більшість опитаних нами громадян США погоджується з думкою про те, що основною цінністю американського суспільства є сім`я, в той час як патріотизм не є поширеним явищем серед жителів цієї країни. 

 Як бачимо, універсального визначення для позначення поняття “Американської мрії” поки що не існує, тому кожна людина розуміє по-своєму. Однак, більшість опитуваних вважає, що “Американська мрія” – це можливість досягти чогось у житті завдяки своїй чесній та наполегливій праці. Варто зазначити, що майже всі опитувані зазначили, що вони або вже досягли, або на шляху до досягнення своєї “Американської мрії” і це є можливим.

 Хоча США і вважається країною свободи, демократії та вільних можливостей для кожного, проте всі опитувані нами американці хотіли б змінити деякі речі у своїй країні, а саме: 

  1. Роль матеріальних цінностей у повсякденному житті; 
  2. Стосунки між людьми;
  3. Вплив відомих людей на політику; 
  4. Чинний президент та керуюча партія країни.

 Також, всі опитувані одностайно погодились з тим, що Голлівуд має визначний вплив на концепт “Американська мрія”. На їхню думку, він романтизує це поняття в очах інших людей, і як результат, з кожним роком все більше і більше іммігрантів приїжджає до Америки у пошуках того ідеального життя, яке вони бачили на екранах свого телевізора. Однак, Голлівуд має і негативний вплив на життя середньостатистичного американця. Опираючись на ту дійсність, яку вони бачать у кінотеатрах, велика кількість жителів США не має бажання докладати жодних зусиль для того, щоб досягти своєї мрії. Як зазначає Ділан Ванн, один із опитуваних нами людей, “Mainly, we feel that Hollywood portrays the American dream as simply it is easy to get rich in America, but we feel that the American dream is much more complicated and nuanced than that”.

 Щодо відображення ідеалу “Американської мрії” в сучасному кіномистецтві, варто зазначити, що у сучасних Сполучених Штатах Америки Голлівуд здійснює функцію передачі історичного досвіду, формування американських ідеалів, віддзеркалення менталітету, пропаганду морально-етичних, суспільних та політичних цінностей американської нації, популяризації американської мрії та рис національного американського характеру. Різноманітні номінації з позитивним і негативним оцінним значенням, пов’язані з американською кіноіндустрією, свідчать про її вплив на сучасних американців, доводять роль і важливість Голлівуду в міфологізації американської історії та сучасності. Голлівуд вербалізовано в лексемі Ноllywood, яка є ядром ланцюга дериватів: hollywoodite – hollywooder – hollywoodian – hollywoodish – hollywoodization. Аналіз мовного матеріалу дозволи виділити позитивно марковані стилістичні засоби, які вживаються для позначення сучасної американської кіноімперії:

  • метафора: Hollywood is a movie capital of the world, Hollywood is a movieland;
  • метафора, що містить символи античної греко-римської міфології: Hollywood is a glamorous pantheon of stars, Hollywood is a Trojan-horse;
  • гіпербола: Hollywood is a multibillion dollar colossus.

 Одним із основних завдань сучасної американської кіноіндустрії є поширення “Американської мрії” та створення образу американця, який є видатним представником нації та носієм типових рис національного характеру.

 Як бачимо, Американська мрія не потерпає докорінних змін з часом, зважаючи на історичні та економічні зміни в країні, зберігаючи ідеал, в який вірили іммігранти та її засновники.

 І хоча насьогодні саме значення “Американської мрії” стає розпливчастим і не має чітких меж та навряд чи коли-небудь буде чітко визначено, й кожний вкладає свій зміст в неї, але від цього “Американська мрія” стає ще більш привабливою.

 Таким чином, лінгвокультурний концепт Американська мрія посідає важливе місце у культурі американської нації, розкриваючи різнопланові картини сприйняття світу громадянами Сполучених Штатів Америки. У дослідженні доведено особливу роль лінгвокультурно концепту “Американська мрія”, як одного з найбільш вагомих чинників для створення американської нації, оскільки він був і залишається важливим як для розвитку США, так і для індивідуальних перемог і досягнень американців. Саме лінгвокультурний концепт “Американська мрія” характеризує історичний, культурний, економічний та політичний розвиток американської нації, а також зміни, що відбувалися в мовній картині світу американців протягом певного часу.

 

Література

1. Америка. Энциклопедия повседневной жизни / под общ. ред. Теймана Л.М. – М. : Энциклопедическая Творческая Ассоциация, 1998. – 416 с.

2. Американська мрія [Електронний ресурс] // Вікіпедія, безкоштовна енциклопедія. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream.html

3. Баталов Е. Я. Американские ценности в современном мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amstud.msu/ru/full_text/texts/conf1995/batalov21/htm

4. Воробьев В. В. Лингвокультурология: теория и методы. – М. : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 1997. – 332 с.

5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.

6. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М. : Школа "Языки русской культуры", 1997. – 824 с.

7. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы. – М. : Высшая школа, 1988. – 240 с.