Кот Катерина В’ячеславівна,

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

 Анотація. На сучасному етапі однією з актуальних проблем фізичного виховання є пошук дійових чинників оздоровчого впливу на студентську молодь. Для забезпечення ефективності даного процесу та оздоровлення дітей, потрібно застосовувати інноваційні технології. Впровадження сучасних видів фітнесу стане дійовим чинником який сприятиме позитивному ставленню молоді до постійних занять фізичними вправами та спортом, зростанню мотивації до таких занять, а також сприятиме формуванню звички до здорового способу життя.

 

 Аннотация. На современном этапе одной из актуальных проблем физического воспитания является поиск действующих факторов оздоровительного воздействия на детей. для обеспечения эффективности данного процесса и оздоровления студентов, нужно применять инновационные технологии. Внедрение современных видов фитнеса станет действенным фактором способствующим позитивному отношению молодежи к постоянным занятиям физическими упражнениями и спортом, росту мотивации к таким занятиям, а также будет способствовать формированию привычки к здорового образа жизни.

 

 Abstract. Nowadays one of the current problems of physical education is to find effective health factors impact on children. To ensure the efficiency of the this process and recovery of students necessary to use innovative technologies. Implementation of modern forms of fitness will be the effective factor which will contribute to the positive attitude of children to regular exercise and sports, increase the motivation for such training, and help to form the habit of a healthy lifestyle.

 

 Незважаючи на численні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, актуальною є проблема пошуку ефективних шляхів підвищення рухової активності підлітків та поліпшення їхньої фізичної підготовленості за рахунок впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій, які б сприяли розвитку позитивної мотивації до занять фізичною культурою, формували основи самостійної оздоровчої діяльності як у системі шкільної освіти так і у вільний від навчання час.

 Для оптимізації фізичного виховання велике значення має впровадження нетрадиційних форм організації занять фізичними вправами, які дають змогу кожному працювати в оптимальному режимі, що забезпечує оздоровчий ефект та розвиток фізичних якостей. Великою популярністю серед молоді користуються різноманітні види фітнесу, який у своє поняття включає комплекс вправ, цілу систему тренувань, спрямовану на створення красивої фігури, зміцнення організму в цілому та розвиток фізичних якостей [1-2].

 Аналіз сучасних підходів до програмування та змісту фізкультурно-оздоровчих занять з підлітками показав необхідність їх подальшого вдосконалення.

 Важливим фактором є створення фітнес-програми з метою забезпечення належного рівня рухової активності для досягнення максимальної користі за мінімального ризику. Особливу увагу необхідно звернути на фактори, що сприяють зміненню способу життя людини на більш фізично активний та здоровий. Під час побудови фітнес-програму треба включати фізичні вправи або фізичну активність для розвитку кожного компоненту оздоровчого фітнесу. Кожне фітнес-заняття повинно починатися з розминки та закінчуватися заминкою.

 Під час занять важливе місце займають спостереження за фізичним станом займаючихся.

 Методи медико-біологічного контролю спрямовані на визначен­ня стану здоров’я, рівня фізичного розвітку та рівня функціональної підготовленості людини.

 В завдання діагностики фізичного стану займаючихся входить:

  • Діагностика здібностей та функціонального стану людини.
  • Контроль реакції організму на навантаження.
  • Виявлення рівня розвитку фізичних якостей.
  • Оцінка адекватності засобів та методів тренувального процесу.
  • Профілактика травм і захворювань ті надання першої медичної допоги.

 Вирішенням цих питань займаються лікарі обласного фізкуль­турного медичного диспансеру спільно з фахівцями клубу.

 Ключовим фактором для правильного вибору фізичних вправ для розвитку та підтримання всіх компонентів оздоровчого фітнесу є дотримання наступних принципів тренування: специфічності; суперкомпенсації; систематичності; індивідуалізації; безпечності.

 Ці компоненти взаємозв’язані і можуть змінюватись для складання фітнес-програми відповідно до особливостей дитини та поставлених цілей.

 Наприклад, удосконалення кардіореспіраторної витривалості може бути досягнуто: ходьбою (вид), в 70% від максимального ЧСС зусилля (інтенсивність) протягом 30 хвилин (тривалість) 5 разів на тиждень (частота) або у 85% інтенсивності протягом 20 хвилин 3 рази на тиждень. Планування занять спочатку слід надавати перевагу урокам, на яких вивчається аеробіка, уводячи рухливі ігри, а надалі поступово вивчати більш складні елементи,вводити аеробіку з м’ячем, скакалкою, елементи фітнесу в парах, вправи на гнучкість, координацію й т. д. 

 Для контролю ваги і корекції маси тіла, досягнення оздоровчого ефекту від тренування з дитячого фітнесу, збереження зацікавленості дітей до занять ми пропонуємо молодшим школярам програми з основ фітболу, йоги, аеробіки, рухливих ігор тощо, які змінюють одна одну впродовж усього експерименту із поступовим вивченням більш складних елементів [3-5].

 Оздоровча програма принесе позитивні результати лише тоді, коли будуть дотримані такі принципи: раннього початку, індивідуальності, комплексності, доступності,активної участі, наочності й особистого прикладу, систематичності та безперервності, принцип “не нашкодити”, біологічної доцільності й програмно-цільовий. Для цього слід контролювати реакцію організму дитини на фізичні навантаження, застосовуючи функціональні проби та метод опитування. Програми оздоровчого фітнесу, які використовуються на заняттях, містять класичну аеробіку (із м’ячем, скакалкою), фітбол, степ-аеробіку, танцювальну аеробіку, фітнес-гімнастику (силову аеробіку з гантелями, гімнастичними палицями, м’яча-ми та ін.); дитячу йогу; фітнес з елементами бойових мистецтв (тай-бо, карате), рухливі ігри.

 

Література

1. Сайкина Е. Г. Фитнес в модернизации физкультурного образования детей и подростков в современных социокультурных условиях: монография / Е. Г. Сайкина. – СПб. : Образование, 2008. – 301 с.

2. Сомов Д. С. Уровень здоровья как показатель эффективности образовательного процесса вуза / Д. С. Сомов // Вопросы воспитания : теория и практика (Вып. 12) : сб. материалов для учителей, препо- давателей вузов, студ. по изучению курса педагогики, методике воспитательной работы, основ педаго- гического мастерства. – Пятигорск : ПГЛУ, 2004. – С. 49 – 51.

3. Хоули Э. Т. Оздоровительный фитнес : [пер. с англ.] / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. – Киев : Олимп. лит., 2000. – 368 с.

4. Пангелова Н. Е. Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. … доктора наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Н. Е. Пангелова. – Київ, 2014. – 37 с.

5. Родичкин П. В. Стретчинг в физическом воспитании дошкольников / П. В. Родичкин, С. А. Возовиков, В. М. Голубев // Фитнес в инновационных процессах современной физической культуры : сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – С. 171–174.