Сидоренко Ірина Вікторівна

магістр Університету митної справи та фінансів

Україна, м. Дніпро

 

 На сьогодні одним із факторів, який суттєво стримує економічний розвиток України є подальше зростання обсягу державних запозичень. Тому проведення постійного моніторингу за обсягом та структурою державного боргу, механізмом його обслуговування та погашення є актуальною проблемою. 

 Аналіз динаміки державного боргу України, яка наведена на рисунку 1, виявив тенденцію до зростання його величини майже у 4 рази у порівнянні з 2013 р. Так у 2017 р. сума державного боргу України складала 2141,67 млрд. грн., що на 1557,56 млрд. грн. більше показника 2013 року.

 

Мал. 1. Динаміка державного боргу України, млрд. грн.

 Джерело [3]

 В сучасній економічній літературі зустрічаються визначення державного боргу, які значно відрізняються одне від одного, оскільки вони характеризують державний борг з різних позицій: одні – за змістом, інші – за формою, за юридично-правовим статусом тощо. Доцільно не лише зазначати, що державний борг – це відносини, у яких держава виступає у ролі позичальника, кредитора або гаранта повернення кредиту, але й розглядати державний борг саме як систему кредитних відносин за участю держави, вважають вчені [1].

 Одним із показників що характеризують стан державного боргу України є відношення суми державного боргу України до ВВП (рис. 2)

 

Мал. 2 Динаміка державного боргу України до ВВП, %

 Джерело [3]

 Аналіз рисунку 2, показує збільшення частки у 2017 р. у порівнянні з 2013 р., але найбільшого значення вона досягла у 2016 р. 80,9 %.

 Склад державного боргу України наведено у таблиці 1, збільшення відбулося за такими складовими: державний зовнішній борг, державний внутрішній борг, гарантований державою зовнішній борг. Гарантований державою внутрішній борг зменшився на 13,85млрд. грн. 

Таблиця 1 

Склад державного боргу України

 

 

 

 

 

 

млрд. грн.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Відхилення (+,-)

Державний зовнішній борг

233,01

486,02

826,27

980,19

1080,31

847,3

Державний внутрішній борг

256,96

461,01

508

670,64

753,39

496,43

Гарантований державою зовнішній борг

67,01

125,94

216,45

259,85

294,69

227,68

Гарантований державою внутрішній борг

27,13

27,86

21,46

19,08

13,28

-13,85

Всього

584,11

1100,83

1572,18

1929,76

2141,67

1557,56

 

 Джерело [3]

 Найбільша частка у структурі державного боргу України у 2017 р. належить державному зовнішньому боргу (50,44%), причому частка збільшується від 39,89 % у 2013 р. до 50,44 % у 2017 р. (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Динаміка структура Державного боргу, млрд.,грн. 

 

 

 

 

 

%

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Відхилення (+,-)

Державний зовнішній борг

39,89

44,15

52,56

50,79

50,44

10,55

Державний внутрішній борг

43,99

41,88

32,31

34,75

35,18

-8,81

Гарантований державою зовнішній борг

11,47

11,44

13,77

13,47

13,76

2,29

Гарантований державою внутріішній борг

4,64

2,53

1,36

0,99

0,62

-4,02

Всього

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 Джерело [3]

 

 За таких умов необхідно підвищити ефективність інвестиційної складової бюджетних видатків, вирішити стратегічні завдання переорієнтації боргової політики, зменшення боргового тягаря та розвитку альтернативних, непозичкових інструментів фінансування бюджетних видатків [2].

 Оптимізація боргової політики України потребує розроблення та впровадження цілісної стратегії, яка поєднуватиме завдання удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення боргової політики, удосконалення управління державним боргом. 

 

Література

1. Міронова Л.О. Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління / Л.О. Міронова, В.Є. Дем’яненко, М.І. Буряк М.І. // Вісник ДДФА: Економічні науки. – Дніпропетровськ:. 2012. – №2 (28). – с 127-133

2. Міщенко Д.А. Удосконалення механізму управління бюджетними видатками в Україні / Д.А. Міщенко, Л.О. Міщенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – №3. – С. 13-16.

3. Офіційний веб-сайт Ціна держави [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.cost.ua/budget/expenditure/elements/

4. Шелест О.Л. Державний борг України: механізм управління та обслуговування[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/118.pdf