Рутенко Наталія Вікторівна,

директор комунального закладу

«Середня загальноосвітня школа № 6»

Кам’янської міської ради

м. Кам’янське, обл. Дніпропетровська

 

АНОТАЦІЯ

 Стаття присвячена дослідженню та вивченню наукових засад, спрямованих на інноваційне управління загальноосвітнім навчальним закладом. У статті розкриваються сучасні форми роботи керівника з педагогічним колективом, розглядаються напрямки, які ведуть до конкурентоспроможності закладу, описуються переваги аспектів інноваційного управління та бажані наслідки, до яких керівника приводить правильно обраний підхід до роботи у сучасній системі освіти України.

 Ключові слова: ЗНЗ, інноваційне управління, керівник, методи управління, функції управління, інноваційна діяльність.

 

 Актуальність даної статті обумовлюється тим, що на сучасному етапі розвитку освіти в Україні організація роботи ЗНЗ зазнає постійних змін, у зв’язку з чим зростає потреба у поліпшенні методів та форм роботи керівника.

 Мета статті полягає у висвітленні важливих аспектів інноваційної діяльності в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.

 Методологічною основою послугували праці О.І. Бондарчук, В.О. Василенко, В.Г. Шматько, О.Г. Ворон, Л.М. Карамушки, І.А. Павленко, Н.П. Гончарової, Г.О. Швиданенко, М.Ф. Степенко.

 Предметом дослідження виступають основні засади сучасного інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом.

 Об’єктом є принципи та методи керування ЗНЗ.

 Виклад матеріалу. Кардинальні зміни сучасного світу в усіх сферах діяльності людини (економіці, політиці, культурі та ін.) зумовили потребу змін в освітній галузі, що насамперед проявляється у переході від жорсткого до мобільного та гнучкого управління.

 Неабиякий наголос сучасні освітяни та науковці роблять на створенні умов для постійного саморозвитку усіх учасників навчально-виховного процесу, наданні можливостей навчатись упродовж усього життя, спроможностей розвивати та демонструвати громадянську позицію, цінності життя [6, c. 19]. 

 Якісна сучасна управлінська діяльність базується на засадах педагогічної інноватики, що є напрямком новітньої педагогіки. Шляхом теоретичного аналізу сучасні дослідники, такі як: О. І. Бондарчук, В. І. Бондаря, В. О. Василенко, Л. М. Ващенко, Л. І. Даниленко, Л. М.Калініної, Л. М. Карамушки, О. Г. Козлової, Н. Л. Коломінського, Ю. К. Конаржевського, В. В. Крижка, І. П. Лікарчука, В. І. Маслова, О. І. Мармази, Є. М. Павлютенкова, В. Ф. Паламарчук, В. С. Пікельної, О. В. Попової, М. М. Поташника, О. Т. Шпака, В. Г. Шматько та ін. розрізняють:

 1. «управління інноваційною діяльністю», що є значно ширшим поняттям, оскільки зображає відносини суб’єкта та об’єкта управління, тобто вплив керівника на систему освіти, до якого вносяться зміни;
 2. «інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ» направлена на забезпечення постійного, безперервного розвитку закладу освіти. З метою підвищення його конкурентоспроможності, необхідно залучати специфічні управлінські принципи, функції та технології [7, c. 12].

 Погоджуючись із думкою О.І. Ворон, основними показниками інноваційності ЗНЗ вважаємо:

 • застосування інноваційних методик;
 • створення авторських підручників та посібників; 
 • проектну, міжнародну та експериментальну діяльність;
 • розробку та впровадження освітніх інновацій [3, c. 5]. 

 Для досягнення рівня конкурентоспроможності ЗНЗ мають втілитись та постійно функціонувати наступні фактори:

 • додаткове інвестування;
 • комп’ютерна підтримка навчально-виховного й управлінського процесів;
 • зв’язки з науковими установами;
 • рівень матеріально-технічної бази та виробничих умов праці;
 • надання додаткових освітніх послуг;
 • наявність внутрішньої системи вдосконалення педагогічних кадрів та особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу [3, c.5].

 Лише у випадку, якщо керівник практичним шляхом втілює інноваційну управлінську діяльність, ЗНЗ набуває конкурентних переваг, а саме:

 1. включення в систему правових та фінансових відносин;
 2. набуття власної ресурсної бази;
 3. застосування наукових основ управління та інновацій;
 4. застосування постійного моніторингу та маркетингу;
 5. залучення інвестицій;
 6. отримання умов для особистісного та професійного розвитку учасників навчально-виховного процесу [1, c. 31].

 Якість такої спланованої інноваційної роботи керівника насамперед залежить від його особистісних якостей, рівня професійної компетентності та творчості [5, c. 318].

 Зобразити концепцію інноваційного управління ЗНЗ можна наступним чином:

 1.  ядром концепції є людина як найвища цінність для організації процесу;
 2.  базовим шаром пропонуємо вважати безпосереднє управління та розвиток освітніх інновацій;
 3.  зовнішній шар спрямований на орієнтацію управління, тобто на  індивідуальні особливості та інтелектуальні здібності, професійне спрямування людини [2, c. 44]. 

  

 

Для втілення запропонованої концепції керівнику необхідно дотриматись певних умов, а саме:

 • сприяти безперервному розвитку здібностей працівників;
 • ефективно використовувати інноваційні тенденції управління загальноосвітнім закладом;
 • стимулювати та посилювати мотивацію педагогічного колективу до якісних змін у системі освіти ЗНЗ [4, c. 3].

 Висновки. Оптимізація управління – це одна з важливих умов забезпечення ефективного функціонування ЗНЗ, що направлена на його інтеграцію в міжнародні освітні системи. Запорукою якісного управління є професійна майстерність керівника ЗНЗ, фахова підготовка керівника та заступників, готовність колективу до впровадження інноваційних підходів у педагогічній діяльності, спроможність педагогів до навчання упродовж життя.

 Серед шляхів вирішення проблем сучасного інноваційного управління ЗНЗ є прагнення  власне керівника  до самовдосконалення, ступінь його активності, відкритості, здатність до оптимізації власної компетентності.

 

 Література

1. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності / О.І. Бондарчук. – К., 2008. – С. 31

2. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – К., 2003. – С.44

3. Ворон О.Г. Наукові засади інноваційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / О.Г. Ворон. – К., 2012. – С. 5

4. Ворон О.Г. Психологічна готовність керівників до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах трансформації освіти / О.Г. Ворон. – К., 2010. – С. 3

5. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту / Л.М. Карамушка. – К., 2004. – С. 318

6. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності / І.А. Павленко, Н.П. Гончарова, Г.О. Швиданенко. – К., 2002. – С. 19

7. Степенко М.Ф. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: інформаційні матеріали Міністерства освіти і науки України // Освіта України. – 2004. № 64-65. – С.12