УДК 543.070

Жук Лариса Петрівна

Доцент,

кандидат хімічних наук,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,

Україна, Дніпро 

 

Смітюк Наталія Михайлівна

Доцент,

кандидат хімічних наук,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,

Україна, Дніпро 

 

 Показана взаємодія полімеру хітозану (ХТ) з барвником магнезоном ХС (МГ). На основі отриманих аддуктів МГ-ХТ вивчено вплив 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти (Ф) на їх спектральні, залежність потрійної системи від кислотності середовища, концентрацій реагентів. Визначені оптимальні умови утворення аналітичної форми МГ-ХТ-Ф, яку можна використати для створення спектрофотометричної методики визначення кількісного вмісту 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти в лікарських препаратах.

 Ключові слова: азобарвник, магнезон ХС, хітозан, спектрофотометрія, 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойна кислота. 

 

Вступ

 У зв'язку з підвищеними вимогами до якості лікарських засобів останнім часом зростає значення використання сучасних уніфікованих методів аналізу, як на підприємствах виробників, так і в системі державного контролю. Актуальним залишається подальше підвищення контролю якості лікарських засобів. Потреби медичної промисловості викликають необхідність в розробці надійних, високошвидкісних та селективних методик якісного та кількісного аналізу лікарських засобів. У зв’язку з цим, важливим  завданням є розробка ефективних методик оцінки якості, а також фальсифікації лікарських засобів.

Дослідження взаємодії полімеру хітозану з азобарвником магнезоном ХС

 Встановлено зміну спектральних характеристик магнезону ХС в присутності хітозану в інтервалі кислотності середовища 0,2÷8,0. При введенні ХТ з’являються максимуми смуг поглинання при  460 нм  та 510 нм (∆λ = 105 нм при рН 3 та                Δλ = 60 нм рН 5), які відповідають взаємодії ХТ з молекулярною та аніонною формами барвника (рис.1, 2; криві 1, 2) і свідчать про утворення аддуктів МГ-ХТ. Гіпсохромні зсуви супроводжуються зменшенням інтенсивності світлопоглинання (∆А=0,11 при рН  3 та ∆А = 0,41 при рН  5). Визначені умовні константи дисоціації магнезону ХС для форм:  H4R+ - рК0 = 1,15 0,10; H3R – рК1 = 3,33 0,13; H2R- - рК2 = 7,96 0,09; HR2- - рК3 = 11,74 0,15 та відповідна величина в  присутності хітозану: рН½ = 7,33 0,12. Майже до рН 6 максимум смуги поглинання аддуктів 450-460 нм близький до максимума протонованої форми барвника (454 нм). Оптична густина цих розчинів змінюється в межах похибки вимірювань. В присутності хітозану утворюються аддукти МГ-ХТ. Найсуттєвішої відмінності від МГ їх спектральні характеристики досягали при рН 3.  Таким чином, отриманий модифікований реагент МГ-ХТ.

 Дослідження взаємодії 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти з азобарвником магнезоном ХС в присутності хітозану

 Висока біологічна активність, поява в низці випадків побічних дій при терапевтичному застосуванні як діуретика, виявляє особливі вимоги до її стандартизації і оцінки якості преапарату, а складність хімічної структури обумовлює необхідність більш ретельного вивчення  властивостей 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти. 

 Так як похідні фурану є речовинами кислотного характеру, то у 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти (фуросеміду) в пара-положенні виникає слабкий NH-кислотний центр, а в мета-положенні СООН-група надає кислотні властивості: 

 

 Перспективне з теоретичної позиції дослідження взаємодії магнезона ХС з  -хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойною кислотою не дало очікуваного результату (мал.1, 2; криві 1, 3).

 При введені 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти в розчини МГ-ХТ (мал. 1) спостерігається збільшення оптичної густини в усьому вивченому інтервалі рН від 0,5 до 8,0. Гіперхромний  ефект в розчинах МГ-ХТ присутності 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти при рН 3 супроводжується  батохромним зсувом (Δλ складає 30 нм), більший, порівняно з взаємодією при рН 5 (Δλ = 20 нм) (мал. 2).  Це обумовило вибір значення рН 3 як оптимального. 

 Для підтвердження факту взаємодії побудовано різницеві спектри (мал. 3), з яких  видно відхилення від закону адитивності для усіх досліджуваних систем, що є підтвердженням  утворення аддуктів: МГ-ХТ, МГ- Ф та МГ-ХТ-Ф.

 

 

 З графічної залежності оптичної густини розчинів МГ-ХТ-Ф від концентрації магнезону ХС при рН 3 (мал. 4) встановлено, що для утворення аддукту МГ-ХТ-Ф необхідна концентрація барвника 4∙10-5 моль/л.  Залежність оптичної густини потрійної системи МГ-ХТ-Ф від концентрації хітозану ( А=f(CХТ) ) показала,  що для утворення аддукту МГ-ХТ-Ф необхідна концентрація хітозану 3,2∙10-6 моль/л.

 Вивчено вплив концентрації 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти на систему МГ-ХТ-4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойна кислота при рН 3. 

 

 З мал. 5 видно, що лінійність графіка  спостерігається в інтервалі концентрацій 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти (0,4 ‒ 19,2)•10-5моль/л, при збільшенні концентрації від 19,2•10-5 до 38,4•10-5 моль/л крива є незмінною. З застосуванням вивченої системи МГ-ХТ-4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойна кислота побудовано калібрувальну залежність від концентрації 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти (мал.6), обчислене рівняння лінійного графіка А = 0,01670• С• 10-5+ 0,1751, коефіцієнт кореляції якого склав R² = 0,9946.

 Висновки

  1. Встановлено вплив хітозану на спектральні властивості магнезону ХС, що підтверджується змінами спектральних характеристик барвника. Показані зміни протолітичних властивостей барвника в присутності хітозану. Знайдені значення: рН½ 1  = 7,33 0,02 магнезону ХС в присутності хітозану, що свідчить про утворення аддуктів МГ-ХТ в більш кислому середовищі за утворення аніонної форми барвника.
  2. Знайдені оптимальні умови взаємодії 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти з магнезоном ХС у присутності амінополісахариду хітозану в розчинах. Інтервал лінійності градуювального графіку становить від  4  до 192 мкмоль/л 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойної кислоти. Обчислене рівняння градуювальної залежності А =0,0167• С• 10-5 + 0,1751, коефіцієнт кореляції якого склав  R² = 0,9946. 
  3. Отримані результати можуть бути використані у створенні спектрофотометричної методики для аналізу лікарських препаратів, до складу яких  входить 4-хлор-2-(фурфуриламіно)-5-сульфамоїлбензойна кислота.