Беркова Оксана Петрівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри країнознавства і туризму,

Національний авіаційний університет

Україна, м. Київ

 

Коновальчук Марина Миколаївна

студентка 4 курсу, спеціальність «Туризм»

Національний авіаційний університет

Україна, м. Київ

 

 Анотація: у статті проведено дослідження Житомирської області як регіонального ринку туристичних послуг України, розраховано ємність та показник насиченості регіонального ринку туристичних послуг Житомирщини. 

 Ключові слова: регіональний ринок туристичних послуг, ємність ринку, показник насиченості ринку, Житомирська область.

 

 Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економічних відносин глобалізаційні процеси охопили всі сфери господарства України, в тому числі і ринок туристичних послуг. Як наслідок, відбувається зростання рівнів інтегрованості туристичних галузей та окремих підприємств різних регіонів країни, з одного боку, та загострення конкурентної боротьби між регіонами за розподіл туристичних потоків (особливо в умовах децентралізації та утримання податкових надходжень від туризму на місцях), з іншого. Для них характерний інтенсивний розвиток нових центрів туризму, масова реконструкція пам’яток минулого, створення інноваційного туристичного продукту, провадження маркетингових заходів. Такі процеси створюють загрози туристичній галузі Житомирської області, яка характеризується нижчою конкурентоспроможністю підприємств, несформованістю ринкових механізмів та недосконалою регіональною туристичною політикою. Крім того, регіональний ринок туристичних послуг Житомирщини повністю не вивчений, і існує нагальна потреба дослідження проблеми в нових ракурсах із застосуванням нових методів. 

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велика кількість науковців працювали над дослідженням туристичного потенціалу Житомирської області. Серед них потрібно відзначити Панкову Є.В., яка описала туристичні ресурси Житомирщини (особливо детально природно-географічні та архітектурно-історичні); авторський колектив у складі Дунаєвської О.Ф., Козловського О.Ю., Коткової Т.М., які проаналізували перспективи використання туристичних ресурсів, зосередивши увагу на подієвих та біосоціальних; Шиманську В.В., яка провела SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини. 

 Метою статті є дослідження Житомирської області як регіонального ринку туристичних послуг України.  

 Виклад основного матеріалу. Ринок – це інститут або механізм, що з'єднує разом покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг. Ринок туристичних послуг утворився внаслідок виникнення потреб населення на змістовне проведення дозвілля та реалізується у вигляді механізму, що включає автоматичні регулятори безпосередньої взаємодії виробників і споживачів. Ринок туристичних послуг виконує ряд важливих функцій: регулятивну, стимулюючу, оптимізаційну, інформаційну, сануючу. У всьому світі він є ознакою соціально-економічного рівня розвитку країни та окремих регіонів. Чим розвиненішою і стабільнішою є економіка регіону, тим більш сталі позиції займає ринок туристичних послуг.

 Погляди науковців щодо місця регіонального ринку в структурі ринку туристичних послуг дещо відрізняються. На думку Любіцевої О.О. світовий туристичний ринок, як частина глобальної світогосподарської системи, поділяється на макрорегіональні та субрегіональні туристичні ринки [1]. Авторський колектив у складі Василихи Н.В., Мельника І.М. дотримуються думки, що ринок туристичних послуг представляє систему ринків різної просторової довжини: світовий ринок,  національні ринки країн світу, загальні ринки країн, що утворять інтеграційні угруповання, ринки регіонів усередині країн, місцеві ринки [2].

 Житомирщину можна поділити на 23 місцеві туристичні ринки (за принципом адміністративно-територіального поділу). Саме місцеві ринки є основою формування первинних потоків туристів. Тут закладається фундамент розвитку регіонального ринку, утворюються стабільні зв’язки між туристичними фірмами та закладами розміщування, харчування, транспортними підприємствами. Розвиток місцевих туристичних ринків відтворює зв’язки, на основі яких формується регіональний ринок туристичних послуг Житомирської області. Сукупність регіональних ринків України, що діють і взаємодіють в єдиному економічному та правовому просторі, утворюють національний ринок туристичних послуг.

 Враховуючи недостатнє опрацювання зазначеного питання, вважаю необхідним визначити ключові кількісні показники регіонального ринку туристичних послуг Житомирської області за методикою розрахунку В.Г. Герасименка [3, с.44-55]. 

 У сучасній науковій літературі побутує в цілому узгоджена думка, що основними кількісними характеристиками ринку є: ємність ринку, частка ринку, розмір ринку, насиченість ринку і його структура. У контексті цього дослідження під ємністю регіонального туристичного ринку розуміємо обсяг (у грошовому вимірі) послуг, фактично наданих протягом року усім туристам (в тому числі іноземним громадянам) у Житомирській області.

 Для визначення ємності регіонального туристичного ринку у вартісних показниках застосовується формула: 

 де  – потенційна ємність регіонального туристичного ринку;

  ,  – питома вага внутрішніх або виїзних туристів у загальній кількості вітчизняних туристів, обслугованих підприємствами регіону;

  – чисельність населення регіону;

   – середні витрати внутрішнього, виїзного і в’їзного туриста або середня ціна внутрішнього, виїзного і в’їзного туру;

   – фактична кількість внутрішніх, в’їзних, або виїзних туристів, обслуговуваних підприємствами регіону.

 Зрозуміло, що для використання виразу (1) необхідно розрахувати середню вартість турів внутрішнього, виїзного та в’їзного спрямування. Для цього слід дослідити вартісну структуру регіонального ринку (див. рис. 1).

 

Рис. 1. Розподіл туристів, обслугованих підприємствами Житомирської області за організаційними формами туризму у 2014 – 2017 рр. (осіб)

 Складено за даними: [4-7]

 Рис. 1 ілюструє зростаючу тенденцію загальної кількості туристів, обслугованих підприємствами Житомирської області. Але протягом 2015-2017 рр. простежується повна відсутність іноземних туристів, обслугованих підприємствами регіону. У цілому, можна констатувати поступове відновлення споживацького попиту на туристичні послуги. Але аналізовані показники не досягли рівня максимуму протягом 2000-2017 рр. – 16006 туристів, обслугованих туроператорами та турагентами (2013 р.). Разом з цим, вочевидь існують великі резерви розвитку регіонального туристичного ринку. Переконатись у цьому можна шляхом визначення його потенційної ємності (таблиця 1).

 Наведені нижче дані, необхідні для підрахунку потенційної ємності туристичного ринку Житомирської області. Підставляючи дані з таблиці1 до виразу (1), отримаємо показники потенційної ємності туристичного ринку Житомирської області у 2014, 2015, 2016, 2017 рр. (розрахунки див. додаток А):

 Знаючи величини ємності фактичного і потенційного ринків, можна визначити важливий показник насиченості ринку:

 Показник насиченості ринку характеризує можливість туристичних підприємств розширити збут за рахунок споживачів даного регіону. Виходячи з цього, можна припустити, що при рівні насиченості близько 80-90%, ринок є безперспективним для туристичного підприємства, що шукає на ньому нових споживачів.

Таблиця 1

Потенційна ємність туристичного ринку Житомирської  області у 2014–2017 рр.

Показники

Виїзний туризм

Внутрішній туризм

В’їзний туризм

Разом

1

2

3

4

5

1. Кількість туристів (осіб)

2014

4693

1364

3

6060

2015

3771

2512

0

6283

2016

5101

3514

0

8615

2017

6954

2562

0

9516

2. Питома вага (гр. 2, або гр. 3 / (гр.2 + гр. 3))

2014

0,77

0,23

X

X

2015

0,60

0,40

X

X

2016

0,59

0,41

X

X

2017

0,73

0,27

X

X

3. Відношення кількості в’їзних туристів до виїзних та внутрішніх (стр. 1 : гр. 4 / (гр. 2 + гр.3)

2014

X

X

0,0005

X

2015

X

X

0

X

2016

X

X

0

X

2017

X

X

0

X

4. Вартість реалізованих туристичних путівок (тис. грн.)

2014

37 155

2307

18

39 480

2015

47 527

4060

0

51 587

2016

60 500

6291

0

66 791

2017

87 561

4679

0

92 240

5. Середні витрати 1 туриста на путівку (грн.) (стр. 4 / стр. 1)

2014

7917

1691

6000

X

2015

12 600

1616

0

X

2016

11 860

1790

0

X

2017

12 591

1826

0

X

6. Чисельність населення області (тис. осіб)

X

X

X

1230

7. Потенційна ємність туристичного ринку області (тис. грн.)

2014

X

X

X

798 026

2015

X

X

X

1 009 387

2016

X

X

X

950 950

2017

X

X

X

1 191 187

 

 За даними табл. 1 розрахуємо показники насиченості ринку Житомирської області у 2014, 2015, 2016, 2017 рр.:

 

 Показник насиченості туристичного ринку Житомирської області можна характеризувати як дуже низький, що передбачає значний потенціал розвитку галузі за рахунок виходу на ринок нових туристичних підприємств і збільшення обсягів діяльності діючих. Підвищення насиченості обласного туристичного ринку у 2016 р. порівняно з 2015 р. на 1,9 % пояснюється загальним підвищенням туристичної активності.

 Висновки. Показник насиченості туристичного ринку Житомирської області можна характеризувати як дуже низький (7,7 %), що передбачає значний потенціал розвитку галузі за рахунок виходу на ринок нових туристичних підприємств і збільшення обсягів діяльності діючих. Підвищення насиченості обласного туристичного ринку у 2016 р. порівняно з 2015 р. на 1,9 % пояснюється загальним підвищенням туристичної активності.

 

Література:

1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

2. Василиха Н.В. Особливості та сучасні аспекти функціонування ринку туристичних послуг / Н.В. Василиха, І.М. Мельник // Збірник наукових праць "Торгівля, комерція, підприємництво". – 2011. – Випуск 13. – С.122-125.

3. Герасименко В.Г. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. професора В.Г. Герасименко. – Одеса : Астропринт, 2013. – 334 с.

4. Туристична діяльність в Україні у 2014 році: статистичний бюлетень Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua    

5. Туристична діяльність в Україні у 2015 році: статистичний бюлетень Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua 

6. Туристична діяльність в Україні у 2016 році: статистичний бюлетень Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua 

7. Туристична діяльність в Україні у 2017 році: статистичний бюлетень Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua