Горячковська Таїсія Сергіївна

Студентка факульетту психології

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

 

Наковий керівник:

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри загальної психології факульетту психології

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Яворовська Любов Миколаївна

 

 Анотація: Робота звернена до актуальної проблеми сучасних трансформацій родинних відносин, зокрема, до питання ціннісного підґрунтя подружніх стосунків. Представлені результати дослідження особливості ціннісних орієнтацій подружніх пар дають можливість краще зрозуміти сучасні тенденції у розвитку інституту сім’ї, ціннісні засади подружніх стосунків як фактор їх сталості.

 Ключові слова: ціннісні орієнтації, сімейні пари.

 

 Ціннісні орієнтації це є оцінне ставлення особистості до сукупності матеріальних і духовних благ, які розглядаються як предмети (або їх властивості), цілі та засоби для задоволення потреб особистості. Вони знаходять своє вираження в ідеалах, особистісному сенсі життя і проявляються в соціальній поведінці особистості. Орієнтації відображають ставлення суб'єкта до умов свого буття як результат свідомого, оціночного вибору життєво значущих предметів і об'єктів. Сукупність матеріальних і духовних благ є основою існування визначених систем цінностей. 

 У ході дослідження ми опросили за допомогою Ціннісного опитувальника Шварца [1] 30 сімейних пар із різним стажем шлюбу: до 10 років, від 10 до 20 років, від 20 років. Для отримання статистики та показників за цим опитувальником, ми використовували такі  методи:

  • U-критерій Манна-Уітні. Даний метод використовується для оцінки відмінностей між двома незалежними вибірками за рівнем певної ознаки, виміряної кількісно.
  • Критерій Краскела-Уолліса. Він призначений для перевірки рівності медіан декількох вибірок. Цей критерій є багатовимірним узагальненням критерію Манна-Уітні. Критерій Краскела-Уолліса є ранговим, тому він інваріантний по відношенню до будь-якого монотонного перетворення шкали вимірювання.
  • Критерій Колмогорова-Смірнова. Використовується для перевірки гіпотези Н0: «випадкова величина x має розподіл F(x)».

 За отриманими результатами, ми можемо зробити висновки, щодо сприймання та оцінки цінностей в усіх трьох групах: показники Самостійність, Доброта, Безпека та Конформність є найвищими, тож ці цінності є превалюючими у даній вибірці.

 Діаграма 1

 

 Показники суми рангів цінностей у всіх групах

 Також можна зробити висновки про те, що є велика різниця між сприйняттям цінностей жінкок та чоловіків. У групах із різним стажем шлюбу чоловіки та жінки відрізняються за показниками різних цінностей: Гедонізм, Доброта, Безпека, Конформність, Влада. При цьому жінки менш ніж чоловіки цінують Гедонізм, Конформність та Владу, а більше Доброту та Безпеку. Це можна пояснити тим, що чоловік та жінка мають різні соціальні ролі у сучасному суспільстві, хоча вже не так радикально протилежні як було раніше. Між чоловіками різних трьох груп також є значуща відмінність за показниками Доброта, Безпека, Конформність, Гедонізм. Ми вважаємо, що це пов’язано з віковою різницею між чоловіками різних груп, а не тільки різницею у стажі шлюбу. Ця вікова різниця зумовлює особистісні особливості згідно до вікової категорії. Між жінками різних трьох груп не було статистично значущої різниці, з чого ми можемо зробити висновок про те, що жінки вступають до шлюбу вже майже в тій самій стадії розвитку особистості, в якій перебувають і через 10 або через 20 років.

  Графік 1

 

 Показники середнього рангу цінностей за критерієм Манна-Уітні

 Також важливо зазначити відмінність між трьома групами із різним стажем шлюбу, що виявляється у показниках Доброта, Конформність та Гедонізм. Група зі стажем шлюбу від 10 до 20 років має найнижчі показники за критерієм Доброта та Конформність, а група зі стажем шлюбу від 20 років – найвищі показники за цими ж критеріями. Щодо групи зі стажем шлюбу до 10 років, то вона має найвищий показник за критерієм Гедонізм.

 Графік 2

 

 Показники середнього рангу цінностей за критерієм Краскела-Уолліса

 Результати, що було отримано в процесі дослідження можуть бути корисними для усвідомлення ціннісних підстав конфліктих ситуацій у подружніх стосунках та у практиці їх розв’язання.

 

1. https://psycabi.net/testy/322-test-tsennosti-shvartsa-tsennostnyj-oprosnik-tso-shvartsa-metodika-shvartsa

2. Бутківська Т. В. Проблема цінностей у соціалізації особистості / Т. В. Бутківська // Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / [за заг. ред. О. В. Сухомлинської] ; АПН України. – К., 1997. – С. 27–31.

3. Коберник Л. О. Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості. Наука і освіта / Л. О. Коберник // Науковопрактичний журнал південного наукового центру АПН України. – 2008. – № 4-5. – С. 28–33.

4. Schwartz, S. H. (2006). Value orientations: Measurement, antecedents and consequences across nations. In R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald, & G. Eva (Eds.), Measuring attitudes cross-nationally - lessons from the European Social Survey. London: Sage.