Даньків Аліна Костянтинівна,

асистент кафедри громадського здоров’я та

гуманітарних дисциплін,

Ужгородський національний університет,

м.Ужгород, Україна

 

 Анотація: у даній статті розглянуто та проаналізовано один із актуальних методів викладання англійської мови, а саме case-study метод, як один з ефективних у засвоєнні іноземної мови, що допомагає у вивченні нової лексики та сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості з критичним мисленням.

 Ключові слова: case-study метод, методика викладання, англійська мова.

 

 З підвищенням рівня освіти в Україні все більше іноземних студентів зацікавлені в навчанні в українських вузах, зокрема в медичних інститутах та на медичних факультетах провідних вузів нашої держави. Це зумовлює застосування нових та ефективних методів викладання, зокрема англійської мови, як найбільш поширеної мови викладання у вузах для іноземних студентів різних національностей.

 На сьогоднішній день, перед викладачем іноземної мови постає важлива проблема підготовки освіченої та високоморальної особистості з розвинутим критичним мисленням, особливо якщо ця людина медик.

 Вирішення цього завдання передбачає знаходження найефективніших та найактуальніших методів навчально-виховного процесу. Саме це й породжує актуальність нашого дослідження, а точніше, використання інтерактивного методу навчання – кейс-методу.

 Вперше метод кейс-стаді був застосований в Гарвардській школі бізнесу в 1924 році і він швидко набув популярності. Розроблений англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс. Методом аналізу ситуації, як він іншими словами називається, використовується як один з головних у різних сферах наук: економіці, юриспруденції, соціальних науках, філології та медицині. Конкретно у нашому випадку, він є одним з головних на уроках англійської мови як іноземної для студентів-медиків вищого навчального закладу.

 Метод case study - це активний метод навчання, який вимагає безпосередньої участі студентів під час уроку. Метод вивчення конкретних питань дає студентам прекрасну можливість творчо застосувати мовний матеріал на основі їх професійних знань та дозволяє їм адаптуватися до реальних ситуацій.

 Метод кейс об'єднує два елементи: сам випадок і обговорення цього випадку. Кейси забезпечують багатий контекстний спосіб введення нового матеріалу та створення можливостей для студентів застосувати на практиці те, про що вони тільки що дізналися на уроці. Ефективні кейси, як правило, засновані на реальних подіях та випадках. Людина, що приймає рішення, з якими стикається у певній ситуації, може вибирати між кількома альтернативами і кожна з цих альтернатив може бути підтримана логічним аргументом. Під час дискусії учні проводять аналітичну роботу з пояснення зв'язків між подіями у цій справі, визначають варіанти, оцінюють вибір та прогнозують наслідки дій.

 Випадки можуть бути різними за обсягом та змістом. Це залежить від цілей навчання іноземної мови, рівня студента, а також типу необхідної допомоги у процесі прийняття рішення. У нашому випадку ціль буде практична, яка відображає реальні життєві ситуації, так як для нас актуальним є навчання іноземної мови для студентів-медиків.

 Навчальне завдання практичного кейсу зводиться до підготовки лексики та граматики, вивченої раніше, практикування та прийняття рішень в конкретній мовній ситуації. Навчальний процес повинен відображати типові мовні ситуації, які частіше з'являються в реальному житті майбутніх медиків, тобто їх професійної підготовки. 

 Даний тип уроку допомагає розвивати та підвищувати критичне мислення студента; розвивати навички вирішення проблем; покращити організаційні навички студента; підвищити комунікативні навички; заохочувати спільне навчання та навички роботи з командою; пов'язати теорію і практику; змусити студентів бути активними під час уроку.

 Метод кейс уроку зазвичай передбачає три етапи: 

 • індивідуальна підготовка; 
 • невелика групова дискусія; 
 • велика група чи класна дискусія.

 За допомогою підручника Л.Я. Аврахової “English for medical students” ми підготували план уроку, кейс-завдання в якому чітко розкривають хід уроку та формують практично-критичні навички студента, розкривають нові знання мови та вказують на специфіку медичної дисципліни.

Кейс-урок

Тема: History of a patient

Завдання кейс-уроку полягають у: 

 • набутті й розвитку навичок застосування теоретичного матеріалу для аналізу практичних проблем; 
 • формуванні навичок пошуку, відбору й оці¬нюванні інформації; 
 • навчанні формулювати запитання й форму¬вати запити; 
 • формуванні навичок всебічного аналізу си¬туацій, прогнозуванні способів розвитку ситуацій; 
 • набутті умінь і навичок конструктивної критики

План заняття

 І. Підготовка до сприйняття нового матеріалу:

 1. Привітання
 2. Повідомлення теми та мети заняття.
 3. Мовна зарядка - обговорення теми в загальному.

 ІІ. Основна частина заняття:

 1. Знайомство з новима словами з теми заняття
 2. Перегляд відео з теми уроку «Історія хвороби пацієнта»
 3. Читання тексту “Taking a history”
 4. Вправи до тексту

 ІІІ. Заключна частина уроку:

 1. Оцінювання учнів
 2. Підбиття підсумків
 3. Домашнє завдання

Хід заняття

 І. 1. T: Good morning students! How are you?

 2. T: Today we are going to speak about the history of patient illness, how to take the history. We will get acquainted with the new notions of HPC (History of presenting complaint), HPI (History of present illness), SE (Systemic enquiry), DH (Drug history), ALL (allergies) etc.

 3. T: Before we start speaking about patient history in general, I would like to get known about the specifics of history taking in your countries – India, Nigeria, Ghana, Palestine.

 Учні по черзі розповідають про специфіку дослідження історій хвороб пацієнтів у їх країні.

 ІІ. 1. T: Now we will read new words and their definitions: abdominal, gastrointestinal, heartburn…

 Учні читають нові слова та їх значення, вибрані з тлумачного словника англійської мови Longman Dictionary of Contemporary English.

 GENITOURINARY - relating to, affecting, or being the organs of reproduction and urination

 GASTROINTESTINAL - of, relating to, affecting, or including both stomach and intestine

 VERTIGO - disordered vertiginous movement as a symptom of disease in lower animals

 ABDOMEN - the part of the body between the thorax and the pelvis

 THORAX - the part of the mammalian body between the neck and the abdomen; also its cavity in which the heart and lungs lie

 PELVIS - a basin-shaped structure in the skeleton of many vertebrates that is formed by the pelvic girdle and adjoining bones of the spine

 ULCER - a break in skin or mucous membrane with loss of surface tissue, disintegration and necrosis of epithelial tissue

 ADENOMA - a benign tumor of a glandular structure or of glandular origin

 HEARTBURN - a burning discomfort behind the lower part of the sternum due especially to spasmodic reflux of acid from the stomach into the esophagus

 FITS - a sudden violent attack of a disease (as epilepsy) especially when marked by convulsions or unconsciousness [3].

 2. T: Now lets watch the video how doctors in Britain note the history of patient illness.

 Студенти разом з викладачем дивляться відео на англійській мові про розмову лікаря з пацієнтом.

 T: So lets read the text.

 Студенти один за одним читають по абзацу з тексту.

Taking a History

 Taking a patient's history is the initial part of clinical examination and its main aim is to find out the patient's present problem and how it affects the quality of their life. 

 The history is a review of the patient's current state of health and past medical condition. When taken carefully, it may give valuable information about the nature of the patient's problem and provide the necessary clues to help the doctor establish a preliminary or differential diagnosis. 

 The history-taking process is a well-established and commonly used sequence. 

 1 History of presenting complaint (HPC). The main symptoms should be clearly defined as soon as possible, to find out the cause of admission or seeking medical advice. The onset, severity, progression, associated features or symptoms are all important. A special focus is also made on pains associated or not with specific organs. 

 2 History of present illness (HPI). The patient is requested to give an account of recent events in their own words which in this way may be recorded in the history sheet. 

 3 Systemic enquiry (SE) also known as the review of systems (RoS). The history is taken of the main symptoms of the major bodily systems: General: mood, fatigue, anorexia, fever, night sweats, rashes, heat/ cold intolerance. Cardiovascular system (CVS): chest pain, palpitations. Respiratory system (RS): shortness of breath, cough, sputum, wheeze, hemoptysis. Gastrointestinal system (GS): nausea, vomiting, indigestion, abdominal pain, heartburn, change in bowel habit. Genitourinary system (GUS): nocturia, frequency, incontinence, change in color/smell of urine, menstrual difficulties. Central nervous system (CNS): headaches, weakness, dizziness, fits, faints, vertigo. 

 4 Past medical history (PMH). Patients are asked about their previous medical/surgical diseases. 

 5 Drug history (DH) and allergies (ALL). Information is obtained on any medication prescribed, self-administered drugs. 

 6 Family history (FH) provides information about any predisposition to disease, and relevant information on relatives. 

 7 Social history (SH). Information is collected about the patient's occupational, social, personal factors, such as habits, employment, housing, interests, sports, hobbies, physical exercise, the use of alcohol, tobacco, recreational drugs. 

 To accomplish the purpose, a set of the following practical tips has been developed. 

 • Show the patient your attention. 
 • Start by eliciting the presenting complaint. 
 • Let the patient tell story in their own words. 
 • Try not to interrupt. 
 • Use the language which the patient understands. 
 • Summarize the story for the patient to check, correct and add more relevant details. 
 • Obtain the patient's history also from other sources of information. 

 Having completed history taking, the doctor will perform the next stage of clinical examination, which is physical examination. The diagnostic process will proceed, but the first clues have already been obtained to formulate a preliminary diagnosis, which will help the doctor to develop their own approach to the patient's problem during physical examination [1].

 1. T: I am going to ask you some questions concerning the text. Let’s start:

 Студенти відповідають на питання, що стосуються тексу про історію хвороб пацієнта.

  a. What are the main components of clinical examination?

  b. Why does taking history come first?

  c. How does an interview usually start?

  d. Why are patients asked about their previous medical diseases?

  e. What may drug history reveal?

  f. What recommendations should be followed to get accurate information?

  g. What is crucial in history taking?

 T: Well, let’s continue with doing the exercises that contain new words which you have just read and to check your attentiveness during the text reading.

 Учні виконують вправи для засвоєння нових слів та перевірки їх уважності під час читання тексту.

1. Match expressions and their definitions.

1.                  Present complaint

A. details of patient’s medical records over a period of time

2.                  History of present illness

B. all the symptoms of the diseases are present

3.                  Systemic enquiry

C. recent events in the case history

4.                  Past medical history

D. review of systems

5.                  Family history

E. records of earlier illnesses

6.                  Drug history

F. information about parents, relatives

 

 2. Complete the following sentences choosing suitable words from the box.

 Disturbance initial give vertigo genetic previous abdominal obtained

 1. The patient gives a month’s history of……pain.
 2. These results are consistent with…..disease.
 3. On a recent visit he complained of nausea, vomiting and speech…… .
 4. A thorough inquiry elicited relevant symptoms:…….., faints and fits.
 5. Having completed history taking the doctor made……..diagnosis.
 6. Family history provided information about……disease.
 7. There was……..detailed information on patient’s relatives.
 8. Practical recommendations have been developed which help to……diagnosis.

 3. What body systems are these questions related to?

 Cardiovascular system = CVS

 Respiratory system = RS

 Gastrointestinal system = GS

 Genitourinary system = GUS

 Central nervous system = CNS

 Endocrine system = ES

 Ear, nose and throat = ENT

 1. Do you have any nausea, vomiting, diarrhea, dyspepsia?
 2. Does your pain behind your breastbone irradiate to your back?
 3. How long have you been having these headaches?
 4. Do you keep awake at night?
 5. Have you got any trouble with your stomach or bowels?
 6. What’s your appetite like?
 7. Do you have any problems with your waterworks?
 8. Do you have pain in the chest, palpitation, swelling of the ankles?
 9. What about coughs or wheezing or shortness of breath?
 10. Are you diabetic?
 11. Have you ever had nose bleeding?

 4. Match each of the suspected problems in the first column with a suitable question from the second column.

Suspected problem

Question

1 coronary thrombosis

A What sort of mood have you been in recently?

2 asthma

B Have you had any pain in your chest?

3 cancer of lung

C Have you had any shortness of breath?

4 ulcer

D What is your level of sugar?

5 depression

E Do you ever get wheezy?

6 diabetes

F Have you had a heartburn?

7 adenoma

G Have you ever coughed up blood?

 

 5. Common phrases used by patients and their meaning. Match appropriate answer.

When a patient says….

The doctor understands

I can’t breathe

Anorexia

I can’t eat or I’ve lost my appetite…

Alopecia

My skin looks yellow

Dyspnea

My hair is falling out

Cyanosis

I can’t remember a thing

Amnesia

I can’t move

Insomnia

I have a cavity

Haemoptysis

I cough up blood

Paralysis

My skin looks blue

Jaundice

My chest feels constricted

Oedema

I can’t sleep

Nausea

I fill like I’m going to throw up

Thoracic pain

My ankle is swollen

Caries

 

 6. Make words combinations using a word from each box [2].

Bone

diagnosis

Differential

sense

Insidious

onset

Iron

marrow

Pernicious

increasing

Progressively

deficiency

Vibration

anaemia

 

 ІІІ.

 1. Оцінювання учнів.

 2. Підбиття підсумків:

 T: Today we have done a great and very important job – we have learned new words concerning the theme “Patient history”. That will help you in studying medical subjects. Hope this lesson was interesting for you. In case you have some questions, you can approach me after the lesson.

 3. Домашнє завдання – написати історію хвороб пацієнта.

 You already know what is the history of the patient, so for your home task you have to write the medical patient history. You can work in pairs with your groupmates for better work. Good luck!

 Висновки: Підводячи підсумок вищезазначеної інформації, ми можемо стверджувати, що сила кейс-методу полягає в активній участі студентів. У випадку навчання, студенти стикаються з проблемою, перш ніж створювати структуру для її вирішення. 

 

Список використаної літератури:

1. Аврахова Л. Я. English for Medical Students / Л. Я. Аврахова. – Київ: ВСВ «Медицина», 2017. – 448 с. – (5).

2. Eric H. Glendinning, Professional English in Use. Medicine – 4-th – Cambridge University Press – 167 с.

3. Longman Dictionary of Contemporary English [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ldoceonline.com/.