Коц Оксана Петрівна

Студентка Національного університету «Острозька академія»

Факультет політико-інформаційного менеджменту 

Спеціальність «Психологія»

м. Острог

 

 Анотація. У статті аналізуються основні концептуальні підходи до обґрунтування феномену саморегуляції. Автор всесторонньо розглядає та порівнює розуміння досліджуваного поняття в лінгвістичному, семантичному, науковому та міждисциплінарному підходах на прикладах конкретних думок дослідників. В статті розглянуто вітчизняні та сучасні тенденції розуміння процесу саморегуляції особистості в психологічній науці. Визначено психологічний зміст саморегуляції як структурного формування особистості.

 Ключові слова: саморегуляція, вольове регулювання, блоки саморегуляції особистості. 

 

 Abstract. The article analyzes the main conceptual approaches to the substantiation of the phenomenon of self-regulation. The author comprehensively examines and compares the understanding of the concept under study in linguistic, semantic, scientific and interdisciplinary approaches on examples of specific thoughts of researchers. The article deals with the domestic and contemporary trends in understanding the process of self-regulation of personality in psychological science. The psychological content of self-regulation as a structural formation of the personality is determined.

 Key words: self-regulation, volitional regulation, self-regulating units of personality.

 

 Сучасне суспільство постійно перебуває в русі та змінах, а це в свою чергу зумовлює нові вимоги та кидає нові виклики до життя людей. Особистість як самостійний суб’єкт своєї діяльності потребує все більше і більше зусиль та часу для координації та регуляції власного життя незалежно від тимчасових впливів середовища. Так, саморегуляція як цілісна система психічних засобів, за допомогою яких людина здатна керувати своєю цілеспрямованою активністю, стає не перевагою, а життєвою необхідністю. 

 Канадський психолог А. Бандура розглядає саморегуляцію в рамках соціально-когнітивної теорії і теорії соціального навчання. Поведінка на думку А. Бандури визначається не тільки факторами середовища, але і самим індивідом: «Люди здатні контролювати свою поведінку за допомогою процесу, відомого як саморегулювання» [12]. Соціальне навчання і саморегуляція розглядаються як основні сили «причини» прояви рис особистості.

 Зокрема В. О. Іванников зазначає, що таке доволі пізнє розгортання проблематики саморегуляції детерміноване її нерозривним поєднанням з проблемою волі, котра впродовж багатьох років не посідала належного місця в понятійній системі психологічної науки. Відтак, спеціальні дослідження саморегуляції розпочалися в другій половині 80 - х і більш активно в 90 - х роках XX століття. Саморегуляція виділилась в практично самостійну галузь досліджень, де основним предметом аналізу є не воля чи вольові процеси, а власне прийоми саморегуляції. Психологія стає експериментальною завдяки висуненню й розв'язанню конкретних практичних проблем [5].Саме XX століття можна вважати століттям бурхливого розвитку психології, передусім її практичних галузей: експериментальних ділянок соціальної, інженерної, педагогічної, диференціальної психології [18]. Незаперечну цінність у дослідженні феномена саморегуляції становить доробок вітчизняної психології, яка внесла цілу низку підходів та напрямів до вивчення означеної проблеми.

 Адже як свідчать сучасні психолого-педагогічні дослідження, одним з найважливіших психологічних чинників, які впливають на ефективність самостійної діяльності особистості, є здатність до саморегуляції [6]. За даними досліджень М.А.Беребіна, студенти як представники групи осіб, котрі є часто схильними до дезадаптивних тенденцій, володіючи низьким рівнем саморегуляції одночасно мають високий рівень напруженості, складність інтелектуальної праці, підвищене навантаження на зоровий апарат, психоемоційний, а також м'язову напругу [1].

 Актуальність дослідження полягає й в тому, що саморегуляція – важливий фактор успіху в житті. Люди з розвиненою саморегуляцією досягають більшого успіху в роботі, навчанні, суспільному житті; вони є більш психологічно благополучними і менш схильними до адикцій, правопорушень та інших проблем (І.Д. Бех, М.Й. Боришевський, Ж.П. Вірна, Л.Г. Дика, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, Л.А. Мойсеєнко, О.О. Прохоров, О.П. Саннікова, О.О. Сергієнко, О.Я. Чебикін, R. Baumeister, A. Boone A. Duckworth, M. Gottfredson, T. Hirschi, W. Mischel, M. Seligman, Y. Shoda, P. Peake, J. Tangney та ін.).

 Проблема саморегуляції діяльності людини за останні десятиліття стала однією з ключових у психологічній науці, її дослідження здійснювали ряд українських вчених таких як: І.М. Захарова, К.В. Злоказов, О.В. Зобков, Н.О. Киселевська, Т.В. Кириченко, О.О. Конопкін, В. Іванніков та ін. [4]. Основоположні твердження в розробці та розуміння психічної саморегуляції, як одного із складових загальної саморегуляції особистості, заклали І. Сєченов, І. Павлов, П. Анохін.

 Вагомий внесок в розробку проблеми саморегуляції зробили представники вікової та педагогічної психології. В залежності від визначення змісту поняття саморегуляції, від цілей науковців, увага концентрується навколо різних видів цього процесу. Зокрема, сенсомоторна ( П. А. Жоров, 0.0 Конопкін, В. Е. Чудновський), стильова ( Є. М. Коноз, В. І. Морсанова, Р. Р. Сагієв), вольова ( В. А. Іванников, В. К. Калін, В. К. Котрило, В. І. Селіванов), емоційна ( І. В. Бринза, Я. Рейковський, О.П. Саннікова О.Я. Чебикін, О.А. Чернікова), моральна ( М Й. Боришевський, Б. С. Братусь, Т.В. Кириченко, П.М. Якобсон), мотиваційна (О.Г. Ксенофонтова, В.І. Степанський, А.А. Файзуллаєв), особистісна (К.О. Абульханова-Славська, л. Е. Орбан - Лембрик, І.І. Чеснокова), інтелектуальна ( В. О. Моляко, О. К. Тихомиров) та ціннісно-смислова саморегуляція ( Л.В. Долинська, І. С. Кон, В. Є. Семенов, В.А. Ядов).

 Метою цієї статті є висвітлення основних теоретичних положень щодо розуміння поняття психологічної саморегуляції в психолого-педагогічній науці. 

 У прикладному аспекті важливо відзначити, що - саморегуляція – це процес впливу на власний фізіологічний і психологіч- ний стан; - саморегуляція багато в чому залежить від бажання людини керувати влас- ними емоціями, почуттями й переживаннями і, як наслідок, – поведінкою; - здатність до самоврядування не є вродженою, а виробляється протягом життя, а значить, піддається формуванню й удосконаленню.

 Сaморегуляція є новим напрямом у психології і має порівняно коротку історію вивчення. У прикладному aспекті розвиток означеної проблеми став можливим лише нa певному етапі становлення психології як науки. Тому спеціальні дослідження саморегуляції розпочалися в другій половині 80-х і більш активно – в 90-х рр. ХХ століття. В. Іванніков зазначає, що таке доволі пізнє розгортання проблематики саморегуляції особистості детерміноване її нерозривним поєднанням із проблемою волі, котра впродовж багатьох років не посідала належного місця в понятійній системі психологічної науки [6].

 На особливу увагу заслуговує дослідження Ю.А. Миславського, яким встановлено, що система саморегуляції формується і розвивається лише в процесах спілкування, яке забезпечує певні форми активності і розвитку особистості на різних вікових етапах. [7]

 З точки зору Е.М. Пенькова, саморегуляція поведінки особистості повинна бути розглянута тільки у взаємодії "суспільство-особистість" і "особистість-суспільство", тому що кожна особистість повинна вміти передбачувати характер реакції на свої дії, вчинки з боку суспільства.

 Поняття «саморегуляція» має міждисциплінарний характер вивчення. 

 Семантичний аналіз дає змогу визначити у його складі дві частини «регуляція» (лат. rеgulаrе – впорядковувати, налагоджувати, нормалізувати) та «само» (указує на те, що джерело регуляції у самій системі). Відтак, саморегуляція це той механізм, завдяки якому забезпечується активізація та певне спрямування позиції суб’єкта. Вона здійснює оптимізацію психічних можливостей, компенсацію недоліків, регуляцію індивідуальних станів відповідно до завдань і умов діяльності [5].

 В енциклопедичному варіанті саморегуляція визначається як доцільне функціонування живих систем різних рівнів організації та складності [7]. У розумінні феномена саморегуляції важливе місце займає використання досягнень таких наук, як кібернетика та біологія. Так, загальнонауковим досягненням є кібернетичне вчення про зворотні зв’язки і функціональний аналіз саморегуляції. Із погляду біології саморегуляція визначається як один з універсальних принципів існування організму, що здійснюється на різних рівнях його функціонування за допомогою психічної активності з метою підтримання порівняно стійкої рівноваги як у самій біологічній системі, так і в її зв’язках із навколишнім середовищем. 

 Для збереження психічного здоров’я людини важливою є духовна гармонія, позитивна динаміка всіх процесів і станів, які визначають її буття, узгодженість між ними. Саме ці аспекти становлять серцевину саморегуляції особистості. Людина не автоматично перелаштовується з однієї діяльності на іншу, а свідомо, враховуючи при цьому соціальну ситуацію, важливість операцій, які вона виконує, можливі результати своїх учинків тощо. Вона має можливість вибору, і в цьому полягає її свобода волі. Володіючи свідомістю, особистість відповідальна за наслідки здійснених виборів і вчинених дій. Саморегуляція виступає провідним і визначальним психічним процесом будь-якого виду життєдіяльності особистості. Отже, цілком закономірно вказаний феномен посідає значуще місце у міждисциплінарному вимірі наукових досліджень.

 Якщо говорити про визначення поняття «саморегуляції» в психології, то слід констатувати наявність великої кількості його тлумачень. Адже в особливостях саморегуляції відображаються тенденції активності особистості, її зв’язок із навколишнім середовищем та предметним світом. Принцип активності особистості закладений уже в самому розумінні поняття

 Саморегуляція – це системно-організований процес ініціації, побудови, підтримання і керування довільною активністю особистості, пов’язаною із досягненням нею власних цілей [4]. У людини процеси саморегуляції відбуваються на різних за своєю складністю і змістом рівнях: 

 • Нижчий рівень – це біологічна саморегуляція. Вона є аналогічною до тієї, що властива переважній більшості живих організмів, і забезпечує успішну взаємодію людини з навколишнім середовищем. 
 • Рівень психічної саморегуляції пов’язаний із підтриманням та мобілізацією психічної активності й полягає в здатності людини керувати власними діями й станами.

 Незаперечну цінність у дослідженні феномена саморегуляції становить доробок вітчизняної науки, який привніс цілу низку підходів та напрямів до вивчення означеної проблеми. Обґрунтування психічної регуляції та саморегуляції (І. Сєченов та І. Павлов) і доведення ними, що живий організм є системою, здатною зберігати постійність свого стану [8; 11], а також дослідження фізіологів у руслі психофізіології (П. Анохін) дали змогу підкреслити важливість системного дослідження психічної саморегуляції [8]. У контексті діяльнісного підходу (С. Рубінштейн) саморегуляція особистості є невід’ємною складовою принципу єдності свідомості з діяльністю [10]. Важливу роль у становленні сучасних уявлень про саморегуляцію відіграв суб’єктний підхід (К. Альбуханова-Славська), у рамках якого підкреслюється необхідність її вивчення як процесу [1].

 Питання саморегуляції особистості продовжують досліджуватися сучасними вченими (М. Боришевський, В. Іванников, О. Конопкін, Ю. Миславський, В. Моросанова, Г. Никифоров, О. Осницький, В. Татенко, Т. Титаренко, Н. Пов’якель та ін.), що дає нам підстави розглянути феномен саморегуляції, послуговюючись результатами їхніх досліджень. Так, М. Боришевським акцентовано на необхідність урахування актуальних потреб, особистісно значущих цілей, життєвих відносин, установок у розвитку саморегуляції; предметом уваги В. Моросанової постали питання стильової саморегуляції поведінки людини; в дослідженнях Н. Пов’якель саморегуляція розглядається як професійно важлива властивість і необхідна складова здатності особистості для вирішення завдань психологічної практики [4].

 Н.Н. Ярушкін під саморегуляцією особистості розуміє, насамперед, регуляцію особистістю своєї поведінки «у відповідності з ціннісно-нормативною системою її соціуму». Самоорганізацію особистості він визначає як регуляцію своєї поведінки особистістю «відповідно до власної ціннісно-нормативної системи для досягнення нового рівня взаємодії з соціумом» [5].

 Г.С. Нікіфоров визначає саморегуляцію як діяльність, що спрямована на приведення системи в стан, що дозволяє реалізовувати мету життєдіяльності [3].

 Отже, сучасні тенденції розвитку психології саморегуляції є актуальними, втім, малодослідженими. Саморегуляція розглядається як системна якість, що виникає завдяки об’єднанню індивідуально-психологічних особливостей особистості в єдину психологічну систему [8]. Ефективність саморегуляції пов’язується з рівнем розвитку особистості [3]. 

 У сучасних дослідженнях виділяють більше 30 видів і рівнів саморегуляції: соціaльну, біологічну, фізіологічну, нейрофізіологічну, психологічну, довільну і мимовільну, зовнішню й внутрішню, спонукaльну, виконaвчу, пізнавaльну, особистісну, мотивaційну, інтелектуaльну, емоційну, свідому і несвідому, рефлексивну, жорстку й гнучку тощо [4].

 Л.П.Гримaк зaзначає, що з прaктичної точки зору вaжливо усвідомити, те що: 

 • сaморегуляція – це процес впливу на влaсний фізіологічний і нервово-психічний стaн;
 • сaморегуляція бaгато в чому залежить від бaжання людини керувaти влaсними емоціями, думкaми, переживaннями і поведінкою;
 • здaтність до сaморегуляції не дaється від нaродження, а виробляється зa життя, тобто піддaється формувaнню й вдосконaленню [6].

 Основні ефекти психологічної саморегуляції:

 • ефект заспокоєння (усунення емоційної напруженості);
 • ефект відновлення (ослаблення проявів стомлення);
 • ефект активізації (підвищення психофізіологічної реактивності).

 Як прaвило, виокремлюють тaкі структурно-організaційні блоки сaморегуляції особистості:

  1. Інформаційно-енергетичний – зaбезпечує необхідну міру енергетичної мобілізації фізіологічних систем для оптимaльного функціонування психіки. Режим роботи психіки визнaчається тією задaчею, котрa вирішується на даний момент, та її відповідним енергетичним забезпеченням [4].

 Основні показники психічного тонусу: 

 1. показник пробудження (аrоusаl іndеx), що відобрaжає кількість енергії, яка мобілізованa в організмі у відповідь на стимул; 
 2. покaзник розряду (dіschаrgе іndеx), що відповідaє кількості енергії, витрaченої оргaнізмом на відповідну реaкцію; 
 3. покaзник відновлення (rеcоvеry quоtіеnt), що вказує на відновлення енергії в організмі [10].

  2. Емоційно-вольовий – комплекс влaстивостей, особливостей і можливостей людини, які реaлізуються за участю вольових процесів; цей рівень інакше можемо назвати як самооволодіння, тобто вміння володіти собою, своїми діями і вчинкaми, здaтність свідомо регулювaти свою поведінку в різних ситуaціях, володіти емоціями. 

  3. Мотиваційно-вольовий рівень саморегуляції – роль мотивації в процесах сaморегуляції.

 Різновиди мотивaційної саморегуляції:

 1. безпосередня мотивaційна сaморегуляція – полягає в тому, що особистість прямо й свідомо переглядaє свою мотивaційну систему, коректує ті устaновки і спонуки, які не влaштовують її з тих чи ін. причин. 
 2. опосередковaна мотивaційна регуляція – відбувaється в результаті опосередковaного впливу на ЦНС в цілому чи на її певні утворення. 

  4. Індивідуально-особистісний рівень саморегуляції – мобілізується у тому випaдку, коли потрібні зміни не обставин, не життя, а сaмого себе, свої життєві цінності і психологічні устaновки [6]. 

 Нaведені aспекти дозволяють розглядати сaморегуляцію як інтегровaний, системно оргaнізований психічний процес детермінaції, побудови, підтримки і регулювaння зовнішнього й внутрішнього впливу (сaмовпливу), спрямовaного нa досягнення обрaних суб’єктом цілей. Це вирaжається в стимулювaнні одних і гaльмуванні інших особистісних потреб, дій тa вчинків [3].

 Головною особливістю методів саморегуляції станів є їх спрямованість на формування адекватних внутрішніх засобів, що дозволяють людині здійснити спеціальну діяльність по зміні свого стану. У своїй повсякденного життя ми часто інтуїтивно використовуємо вироблені в індивідуальному досвіді набори таких прийомів, що дозволяють нам впоратися з хвилюванням, швидше ввійти в робочий ритм, максимально розслабитися і відпочити. Цей досвід знайшов відображення практично в будь багатовікової культури різних народів, всередині якої створювалися цілі системи прийомів і засобів саморегуляції станів, що мають чітко виражений навчальний і виховний характер. "Вчися управляти собою" - ось головний девіз такого роду заходів, вкраплених в різні філософсько-релігійні вчення, педагогічні системи, обряди і форми організації побуту.

 Психічна саморегуляція - цe вплив людини на самого себе за допомогою слів і відповідних уявних образів. Пiд психічної саморегуляцією ми розуміємо психічне самовплив для цілеспрямованої регуляції всебічної діяль

 Рефлекторна саморегуляція забезпечує сприйняття органами почуттів сигналів зовнішнього середовища. Наприклад, робота серця може змiнитися від різкого стуку, від сприйнятого образу і навіть запаху. Це властивість організму через почуття міняти біологічну саморегуляцію і лежить в основі феноменів навіювання, гіпнозу та інших способів впливу. Навіювання - це цілеспрямоване психологічний вплив на особистість з метою викликати через органи почуттів зміна біологічної саморегуляції в бажаному напрямку. Свідомо керована саморегуляція -Це класичний аутотренінг або психічна саморегуляція.

 Дослідницька вибірка склaли 25 студентів, Націонaльного університету «Острозька Акaдемія», вік досліджуваних 18-21 років, з них 16 жінок та 9 чоловіків. 

 Методи дослідження: опитувальник «Вольові якості особистості (шкaла енергійність)» (М.В. Чумaков), методикa «Накопичення емоційно-енергетичних зарядів, спрямованих на самого себе» (В. В. Бойко), методикa «діaгностика мотивaції до досягнення успіху» Т.Елерса, методикa «діагностикa вольового потенціaлу особистості» Фетіскін Н.П., програмa статистичної обробки даних SPSS.

 Результати дослідження. Для дослідження нормaльного розподілу був використaний критерій Колмогоровa-Смирнова, його результати показaли, що у всіх змінних присутній нормaльний розподіл (Z>0,517, p> 0,532).

 Після проведення дослідження було виявлено такі результати: за першим опитувальником «Вольові якості особистості(шкала енергійність)»у 3 (12%) студентів значення менший 5 , тобто їх енергійність має низький рівень. У 19 (76%) досліджуваних значення 6-13, у них середній рівень енергійності. У решти 3 (12%) показник 14-16 , що свідчить про високу енергійність(див. табл. 1).

Таблиця 1

Результати за опитувальником «Вольові якості особистості(шкала енергійність)» 

Енергійність

Показник

Кількість

%

Низька

<5

3

12

Середня

6-13

19

76

Висока

14-16

3

12

 

  Після проведення дослідження було виявлено такі результати: за другою методикою 

 «Накопичення емоційно-енергетичних зарядів, спрямованих на самого себе» (В. В. Бойко), у 1 (4%) студента значення менше 6 , тобто емоційна напруга направлена на себе відсутня. У 18 (72%) досліджуваних значення 7-13, у них середній рівень напруги. У решти 6 (24%) показник 14-18 , що свідчить про високу напругу (див. табл. 2).

Таблиця 2

Результати за методикою «Накопичення емоційно-енергетичних зарядів, спрямованих на самого себе» (В. В. Бойко)

Напруженість

Показник

Кількість

%

Відсутня

<6

1

4

Середня

7-13

18

72

Висока

14-18

6

24

 

 Після проведення дослідження було виявлено такі результати: за третьою методикою «діагностика мотивації до досягнення успіху» Т.Елерса, у 2 (8%) студентів значення 1- 10, тобто їх мотивація до досягнення успіху низька. У 2 (8%) досліджуваних значення 11-16, у них середній рівнь мотивації. У 19 (76%) показник менший 17-20, що свідчить про помрно високий рівень мотивації. У решти 2 (8%) більше 21, їх мотивація є високою(див. табл. 3).

Таблиця 3

Результати за методикою «діагностика мотивації до досягнення успіху» Т.Елерса 

Мотивація

Показник

Кількість

%

Низька

1-10

2

8

Середня

11-16

2

8

Помірно висока

17-20

19

76

Висока

>21

2

8

 

  Після проведення дослідження було виявлено такі результати: за четвертою методикою «діагностика вольового потенціалу особистості» Фетіскін Н.П., у 4 (16%) студентів значення більше 1-12, тобто їх воля розвинена на низькому рівні. У 18 (76%) досліджуваних значення 13-21, у них помірний рівень волі. У решти 3 (12%) показник 22-33, що свідчить про високий рівень волі (див. табл. 4).

Таблиця 4

Результати за методикою «діагностика вольового потенціалу особистості» Фетіскін Н.П. 

Воля

Показник

Кількість

%

Низька

1-12

4

16

Середня

13-21

18

76

Висока

22-30

3

12

 

  Кореляційний аналіз дозволив визначити ступінь значимості зв’язку, щоб визначити статистичний коефіцієнт кореляції, ми скористались формулою Спірмана для визначення лінійної кореляції:

 У нашому випадку кореляція r>0,835 p=0,01 що свідчить про сильний кореляційний зв'язок. Що дозволяє зробити висновок про те що, всі компоненти саморегуляції перебувають зв’язку і є взаємно залежними.

 Висновок. Вивчення феномену саморегуляції діяльності особистості є питанням, яке реалізується в рамках не лише суто психологічного та психолого-педагогічного підходу, але має також міждисциплінарний характер. Саморегуляція відноситься до до числа фундаментальних категорій психології і вивчалась вченими різних психологічних шкіл, починаючи від гуманістичного підходу А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта, В. Франкл та ін. і закінчуючи психофізіологами . Сєченовим, І. Павловим, П. Анохіним. Водночас найбільш повно, як самостійний предмет дослідження, саморегуляція представлена у сучасних українських та вітчизняних дослідженнях І.М. Захарова, К.В. Злоказов, Т.В. Кириченко, О.О. Конопкіна, В. Іваннікова та ін., котрі постановили, що саморегуляція особистості формується за допомогою її поведінки, індивідуальних характеристик та становить собою цілісну систему психічних засобів, за допомогою яких людина здатна керувати своєю цілеспрямованою активністю. 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

2. Василюк Ф.Є. Психологія переживання. М.: Изд-во МГУ. 1984. - 200 с.

3. Вплив механізмів саморегуляції на процеси соціалізації та самоактуалізації особистості в період юності // Збірник наукових праць. Вип. 449-450. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 15–20

4. Дикая Л. Г. Системная детерминация саморегуляции психического состояния человека / Л. Г. Дикая // Труды Института психологии РАН. – 1997. – Т. 2. – С. 191-199.

5. Иванников В. А. Основы психологии / В. А. Иванников. – СПб.: Питер, 2010. – 336 с. 

6. Киселевская Н. А. Стили саморегуляции учебной деятельности и их формирование у студентов вуза : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. А. Киселевская. – Иркутск, 2005. – 148 с.

7. Миславский Ю. А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю. А. Мислаский. – М.:Педагогика, 1991. – 151 с. 

8. Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных / И.П. Павлов. – М.: Наука, 1973. – 659 с. 

9. Радугин А.А., Кротков Є.А. Психологія і педагогіка. Учеб. посібник для вузів. М.: Центр, 1996. - 306 с.

10. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 328 с. 

11. Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга / И. М. Сеченов. – М.: АН СССР, 1961. – 100с. 

12. Пейсахов Н.М. Саморегуляция типологические свойства нервной системы. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1994.

13. Bandura A. Social cognitive theory of self-regulation 1991

14. Hacker D. J. Explaining calibration in classroom contexts: The effects of incentives, reflection, and explanatory style / D. J. Hacker, L. Bol, K. Bahbahani // Metacognition and Learning. – 2008. – Vol. 3. – pp. 101–121.

15. Schwartz S. H. Towards a psychological structure of human values / S. H. Schwartz, W. Bilsky // Jornal of Personality Social Psycholgy. – 1987. -53. – P. 550-562.

16. Let’s read and speak. Навчання читанню та зв’язному мовленню з урахуванням когнітивного стилю особистості та способів саморегуляції особистості (англійська мова). Навчальний посібник// Укл.: доц. Бондар С.І. ст. викл. Тетерук С.П. - К.: АПСВ, 2005. – 104с. (Автором підібрані тексти та розроблені вправи, спрямовані на формування адекватної самооцінки та рівня домагань).

17. http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/viewFile/10180/13383

 

 

ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

 

 Категорія саморегуляції розглядається в різних психологічних дисциплінах і наукових школах. Проблема саморегуляції особистості, попри бaгaторічну історію вивчення, aктуaльність та знaчущість, вирізняється склaдністю, багатомірністю й неоднозначністю. Дотепер у більшості підручників із загальної психології відсутні розділи, присвячені саморегуляції. Необхідно зазначити, що загалом регулятивні аспекти психіки все ще залишаються менш репрезентованими в психологічній літературі порівняно з пізнавальними чи навіть комунікативними процесами. Тим часом сьогодні у сучасній психології накопичено досить багато концепцій, моделей, видів, чітко встановлених фактів, закономірностей, механізмів, рівнів саморегуляції особистості, гідних зайняти провідне місце [3].

 В рамках цього викладу теоретичного матеріалу ми зосередимось на кілкьох ключових видах саморегуляції на емоційному, мотиваційному та індивіудально особистісному рівнях. Отже, мета цього теоретичного дослідження – висвітлити результати теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури на предмет способів психологічної саморегуляції на окремих її рівнях. 

 Розвиток особистості пов'язаний не лише із здобуванням нових навичок та знань, але й з умінням боротися з негативними наслідками. Як відомо, існує декілька рівнів психологічної саморегуляції [3]: 

 1. Інформаційно-енергетичний – забезпечує необхідну міру енергетичної мобілізації фізіологічних систем для оптимального функціонування психіки. 
 2. Емоційно-вольовий – комплекс властивостей, особливостей і можливостей людини, які реалізуються за участю вольових процесів; цей рівень інакше можемо назвати як самооволодіння, тобто вміння володіти собою, своїми діями і вчинками, здатність свідомо регулювати свою поведінку в різних ситуаціях, володіти емоціями. 
 3. Мотиваційно-вольовий рівень саморегуляції – роль мотивації в процесах саморегуляції.
 4. Індивідуально-особистісний рівень саморегуляції – мобілізується у тому випадку, коли потрібні зміни не обставин, не життя, а самого себе, свої життєві цінності і психологічні установки [3]. 

 На кожному рівні можуть виникати свої особливості та труднощі, котрі потребують відповідних заходів, засобів та способів повернення особистості до нормального стану. 

 На першому рівні – інформаційно-енергетичному – людина може застосовувати такі типи саморегуляції: 

 1. реакція «відреагування» – підсилення рухової чи психічної активності вольовим зусиллям, так що стає можливим ослабити чи пригнітити рухові реакції, особливо, коли механізм «гальмування» відпрацьований заздалегідь [1];
 2. катарсис (від грец. kаthаrsіs - очищення) – емоційне потрясіння, яке переживається людиною під впливом творів мистецтва, спосіб вивільнення від негативних переживань і думок, стан внутрішнього полегшення [1].

 На другому рівні - емоційно-вольовому – важливою є саморегуляція емоційного стану, управління, як пізнавальними процесами, так і особистістю: поведінкою, емоціями і діями. Зокрема, людина повинна зусиллями волі навчитись планувати мету, аналізувати ситуацію довкола, розробляти програму виконавчих дій, будувати конкретний алгоритму дій, визначати шляхи досягнення мети, оцінювати та коригувати результат [4]. 

 На третьому рівні - мотиваційно-вольовому – З метою підвищення безпосередньої мотиваційної саморегуляції в науковій літературі пропонуються наступні методи [5]: 

 • логічне осмислення – виявлення показників напруженості в системі потреб, порівняння цих показників з певними еталонами, вибір найбільш перспективних і оптимальних напрямків поведінки і формування додаткових спонук для їхньої реалізації;
 • самогіпноз - це не просто навіювання собі певного бажання, мотиву, установки. Як зазначає В.М. Панкратов, елементи самогіпнозу часто застосовуються у поведінковій психотерапії, яка використовується для відновлення знижених адаптаційних можливостей особистості при невротичних порушеннях [2].
 • медитація – це психічні стани, які формуються в результаті інтенсивної концентрації уваги на будь-якому предметі чи навпаки на повному її роззосередженні;
 • метод «другого народження» – провокує сильні і глибокі зміни, через що й отримав таку назву; сутність методу полягає у новому способі дихання, використання якого в деяких випадках викликає виражений психотерапевтичний ефект суб’єктивного полегшення, близький до того, який властивий медитації; 
 • аутогенне тренування – поєднує в собі безпосередню й опосередковану мотиваційну саморегуляцію; стає методом мотиваційної саморегуляції, коли поряд з формулами релаксації використовуються мотивуючі установки [2].

 На четвертому рівні - індивідуально-особистісному – в науковій літературі виділяють такі методи саморегуляції [3]: 

 1. самоорганізація – специфічний показник особистісної зрілості; інтегральна сукупність природних і соціально-набутих властивостей, яка втілюється в усвідомлюваних особливостях волі й інтелекту, мотивах поведінки і реалізується в діяльності й поведінці;
 2. самоствердження – провідним стимулом будь-якої активності людини є потреба у самоствердженні; людині на вищих щаблях розвитку суспільства властиве зростаюче прагнення до самоствердження шляхом максимального творчого саморозкриття, самовираження;
 3. самодетермінація – одну з провідних ролей у самодетермінації людини відіграє боротьба за набуття сенсу життя; 
 4. самоактуалізація – потреба самоактуалізації виступає рушійною силою особистісного самовдосконалення; самоактуалізація – реалізація потенцій внутрішнього росту; в момент самоактуалізації «Я» реалізує саме себе. 

 Способи та методи, якими людина послуговується на кожному рівні та загалом і становлять її стиль саморегуляції. Суть цього стилю полягає в тому, як людина планує свої дії, в якій мірі вона враховує значущі для досягнення поставлених цілей умови навколишньої дійсності, в тому, як розвинені процеси контролю, оцінки та корекції дій, а також наскільки людина при цьому самостійна, цілеспрямована, здатна враховувати зміну зовнішніх обставин. Індивідуальний стиль саморегуляції - це стійкий, типовий для людини спосіб, своєрідність її довільної активності [4].

 Для підтвердження теоретичної частини ми провели емпіричне дослідження. Вибірку склали 25 студентів, Національного університету «Острозька Академія», вік досліджуваних 18-21 років, з них 16 жінок та 9 чоловіків. 

 Ми використали такі методики опитувальник «Вольові якості особистості(шкала енергійність)» (М.В. Чумаков), методика «Накопичення емоційно-енергетичних зарядів, спрямованих на самого себе» (В. В. Бойко), методика «діагностика мотивації до досягнення успіху» Т.Елерса, методика «діагностика вольового потенціалу особистості» Фетіскін Н.П.,.

 Для підтвердження отриманих даних використали програму статистичної обробки даних SPSS. Для дослідження нормального розподілу був використаний критерій Колмогорова-Смирнова, його результати показали, що у всіх змінних присутній нормальний розподіл (Z>0,517, p> 0,532).

 Кореляційний аналіз дозволив визначити ступінь значимості зв’язку, щоб визначити статистичний коефіцієнт кореляції, ми скористались формулою Спірмана для визначення лінійної кореляції: У нашому випадку кореляція r>0,835 p=0,01 що свідчить про сильний кореляційний зв'язок. Що дозволяє зробити висновок про те що, всі компоненти саморегуляції перебувають зв’язку і є взаємно залежними.

 Висновок. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що існує безліч способів, методів та засобів здійснення психологічної саморегуляції. В теоретичному розумінні вибір конкретного засобу залежить від рівня, на якому виникає потребу в саморегуляції. Однак в практичному розумінні, поділ не настільки очевидний, а індивідуальний стиль саморегуляції становить, попросту, сукупність прийомів та засобів, якими послуговується людина для досягнення своєї цілі. 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Василюк Ф.Є. Психологія переживання. М.: Изд-во МГУ. 1984. - 200 с.

2. Каппоні В., Новак Т. Сам собі психолог/ В. Каппоні, Т. Новак. – СПб.: Питер, 2001. - 224 с.

3. Киселевская Н. А. Стили саморегуляции учебной деятельности и их формирование у студентов вуза : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. А. Киселевская. – Иркутск, 2005. – 148 с.

4. Козлов Н.І. Як ставитися до себе і до людей, або Практична психологія на кожен день / Н. І. Козлов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. - 320 с.

5. Миславский Ю. А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю. А. Мислаский. – М.:Педагогика, 1991. – 151 с. 

6. Олефир В. А. Личностный потенциал как потенциал саморегуляции: опыт эмпирического исследования / В.А. Олефир : м-лы Второй Всерос. научной конф. «Психология психических состояний: актуальные теоретические и прикладные проблемы»], (Казань, 4–16 ноября 2013 г.) / МОН РФ, Казанский федеральный университет. – Казань: Изд-во «Отечество», 2013. – Ч. II. – С.283–288.

7. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. / Пер. С англ. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.