Калина Сергій Віталійович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Черкаси, Україна

 

 Анотація. У даній статті описано актуальність, необхідність бізнес-планування в сучасних умовах господарювання. Розкрито основну мету та завдання бізнес-планування. Охарактеризовано роль і призначення бізнес-планування, особливості його складання. Розкрито основні недоліки та помилки при розробці бізнес-планів. Описано особливості оцінки ефективності інвестиційного проекту.

 Ключові слова: бізнес-планування,  бізнес-план, функції бізнес-плану, фінансовий план, інвестиційний проект.

 

 Зміст наукової роботи. Процес бізнес-планування є доволі актуальним на сьогоднішній день, оскільки в сучасних умовах господарювання успішне створення бізнесу або розширення діяльності діючого підприємства неможливе без визначення ринкових потреб та детального аналізу інвестиційного проекту.  Саме для цього і призначений бізнес-план. Він дозволяє оцінити ефективність вкладання коштів, а також проаналізувати усі переваги й недоліки проекту. 

 Питанню призначення та ролі бізнес-планування в сучасних умовах господарювання присвячено багато наукових статей таких вчених-економістів як : Л.Т. Агафонова, І.І. Циглик, В.П. Гетало, І.З. Должанського, В. О. Козловського, В.Р. Кучеренка та ін. [2].

 Проаналізувавши як розкривають сутність бізнес-плану вітчизняні та зарубіжні науковці було зроблено висновок, що бізнес-план – це письмовий документ, який має чітко визначену структуру, в якому розкрито основну мету, цілі та призначення інвестиційного проекту, описано основні шляхи їх досягнення, а також наведено висновки стосовно результату, що планує отримати підприємство внаслідок реалізації даного інвестиційного проекту.

 Головна мета бізнес-планування інвестиційного проекту – це розробка стратегії розвитку та реалізації даного бізнес-проекту, що полягає в оцінці, аналізі, контролі та регулюванні діяльності в умовах постійної зміни зовнішнього та внутрішнього середовища [3]. 

 Роль та призначення бізнес-планування виходить з того, що цей документ виконує сукупність завдань та цілей, що узагальнюються внутрішньою та зовнішньою функціями:

  • внутрішня функція полягає в розробці та обґрунтуванні системи, спрямованої на управління та контроль за реалізацією проекту;
  • зовнішня функція полягає в ознайомленні потенційних інвесторів, бізнес-партнерів, співзасновників з основними аспектами та сутністю інвестиційного проекту [1].

 Відтак, проаналізувавши основні цілі та завдання бізнес-планування, які виділяють вітчизняні вчені-економісти, можна зробити висновок, що не існує єдиного загальноприйнятого переліку цілей та завдань бізнес-планування, оскільки кожен автор по-різному їх визначає. Так, на нашу думку, основними цілями та завданнями бізнес-планування є:

  • формування стратегії розвитку інвестиційного проекту;
  • розробка концепції діяльності підприємства;
  • визначення переваг і недоліків проекту;
  • оцінка потенційних витрат;
  • оцінка галузі, ринку і конкуренції;
  • визначення джерел фінансування проекту та пошук потенційних інвесторів;
  • оцінка можливих ризиків та розробка шляхів їх мінімізації.

 Головними особливостями бізнес-планування є точність та лаконічність. Так, при розробці бізнес-плану необхідно максимально точно проаналізувати основні показники діяльності підприємства, спрогнозувати поведінку зовнішнього середовища,  що дозволить визначити підприємству власні сильні та слабкі сторони, а також з’ясувати за рахунок яких сильних сторін можна мінімізувати вплив зовнішнього середовища та дію слабких сторін підприємства. При власне написанні бізнес-плану необхідно лаконічно викласти основні його положення, щоб зацікавити потенційного інвестора [3].

 На думку вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів основними недоліками при  розробці бізнес-плану в сучасних умовах господарювання є недооцінка впливу зовнішнього середовища та пов’язаних з ним ризиків, нерозподіленість відповідальності за проект, нечітко встановлені завдання та цілі проекту, недооцінка значущості аналізу існуючого стану підприємства, використання в процесі бізнес-планування неперевіреної, недостовірної інформації тощо.

 Для того аби з’ясувати  чи доцільно реалізовувати проект проводиться оцінка ефективності інвестиційного проекту, що передбачає розробку фінансового плану. Метою розробки фінансового плану є аналіз усіх розділів бізнес-плану, та обґрунтування рішення щодо доцільності прийняття  розробленого  інвестиційного проекту. Велика увага в фінансовому плані приділяється аналізу точки беззбитковості та здійсненню оцінки ефективності проекту. Точка беззбитковості відображає той обсяг продукції, який необхідно реалізувати підприємству, за якого підприємство не отримуватиме ані доходів, ані нестиме витрат. Найзагальнішими показниками, завдяки яким оцінюють ефективність інвестиційного проекту є: чистий приведений дохід, індекс доходності та період окупності [2].

 Таким чином, основним призначенням бізнес-планування є визначення основних ризиків, що можуть виникнути в процесі провадження проекту, аналіз доходів та витрат від реалізації майбутнього проекту та оцінка ефективності інвестиційного проекту. Бізнес-планування є важливим інструментом для створення бізнесу або розширення діяльності діючого підприємства,  оскільки виступає як процес визначення цілей та розробки основних шляхів їх досягнення при мінімальних витратах. Виходячи з цього бізнес-планування є надважливим процесом стабільного функціонування та розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання.

 

Література:

1. Джерело 1. Барроу К. Бізнес-план: практ. посіб. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. – К. : Знання, 2001. – 285 с.

2. Джерело 2. Гетало В. П. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О.Гончаров, А. В. Колісник. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.

3. Джерело 3. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навч. посіб. / А.О. Кривонос. – К. : МАУП, 2006. – 160 с.