Щербан Юлії Ігорівни

Студентка,

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

Кам’янець-Подільський, Україна

 

 У даній статті подається визначення поняттям бізнес-модель та споживча цінність, визначаються фактори, які є основою для  споживчих пріоритетів, а також виявляється їх вплив на бізнес-модель.

 Ключові слова: бізнес-модель, бізнес-моделювання, споживча цінність, пріоритети споживачів, складові споживчої цінності.

 

 Зростання конкурентної боротьби на ринку та швидкий розвиток економічного середовища змушують підприємства диверсифікувати свою діяльність та шукати нові способи та засоби завоювання клієнтських симпатій. Достатньо дієвим напрямком розвитку компанії є бізнес-моделювання, що дає змогу  побудувати ефективну взаємопов’язану структуру діяльності фірми із виявленням і задоволенням потреб і пріоритетів, що формуються на споживчому ринку. Сучасні бізнес-моделі не лише полегшують визначення вектору діяльності підприємства та допомагають в обґрунтовуванні, здійсненні, контролі та оцінці планів й управлінських рішень, а й базуються на потребах та цінностях, що притаманні споживачеві.  

 Вагомий вклад у розвиток і вдосконалення засад бізнес-моделювання здійснили як іноземні так і вітчизняні вчені. Значення бізнес-моделі підприємства у створенні та примноженні ним цінності вивчали Р. Розенблюм, А. Слівотскі, Г. Чесбро. Науковці М. Джонсон, Х. Кагерманн та К. Крістенсен досліджували основні складові бізнес-моделі підприємства та умови, за яких вони повинні змінюватися. Серед українських науковців вагомий внесок у вивчення проблеми здійснили З. Мокринська, Н. Ревуцька, В. Чеглатонєв.

 Вивчення ж поняття «цінності» бере свій початок у роботах Д. Рікардо, У. Петті та А. Сміта. Надалі аналізом проблематики споживчої цінності займалися М. Портер, Г. Хамел та К. Прахалад, а формування споживчої цінності як багатовимірного явища досліджували Дж. Шет, Б. Ньюман та Б. Грос.

 Однак зважаючи на швидкість зміни як науки, так і середовища функціонування фірми, розгляд даної тематики повинен здійснюватися і надалі, опираючись на нові тенденції.

 Метою даної статті є визначення суті бізнес-моделі, споживчої цінності та споживчих пріоритетів. Також виявлення значення пріоритетів споживачів для створення конкурентоспроможної бізнес-моделі підприємства.

 Формування та впровадження нових ідей і напрямків діяльності організації спричинено швидким розвитком ринкового середовища, а також формуванням досить стійких інтеграційних та глобалізаційних утворень. Одним із подібних векторів розвитку у функціонуванні фірми є бізнес-моделювання діяльності підприємства, що в своїй основі опирається на цінності та пріоритети споживачів.

 Поняття бізнес-моделі з’явилося в економічних працях наприкінці ХХ століття, тому являється відносно новим. Враховуючи новизну даної категорії вчені різняться у формулюванні суті бізнес-моделі та бізнес-моделювання. 

 Одним із варіантів трактування є думка А. О. Розмана. Під бізнес моделлю він вбачає спрощене відображення механізму ведення певної економічної діяльності, пов’язаної з виробництвом продукції (продажем товарів, наданням послуг, виконанням робіт), що є цінною для споживача, та забезпечує отримання прибутку [3, с. 18].

 Відповідно до цього під бізнес-моделюванням слід розуміти процес розробки і відображення напряму розвитку діяльності фірми, що враховує пріоритети споживачів і забезпечує рентабельність діяльності.

 Як бачимо із поданого вище визначення, одним із основних елементів для побудови ефективної бізнес-моделі та налагодженого процесу бізнес-моделювання є орієнтація на споживача, його споживчі цінності.

 Споживчу цінність М. Портер характеризує як:

  • певний товар чи послуга (що повинні задовольняти потреби і вирішувати проблеми, тобто виконувати роботу для клієнта); 
  • міра оцінювання процесу створення вартості підприємством (що вимірюється тією вартістю, яку споживачі готові за нього заплатити) [2, с. 157].

 Досить повно суть поняття споживчої цінності розкривається через поділ даної категорії на складові: матеріальна, нематеріальна, емоційна, соціальна та суспільна [1, с. 446 – 447].

 Матеріальна цінність виявляється в фізичній якості продукту, в його технологічних властивостях та характеристиках при використанні.

 Суб’єктивне сприйняття споживачем товару, відображення ставлення до продукції та думки про неї  має місце у нематеріальній цінності. 

 Якщо ж говорити про емоційну споживчу цінність, то вона має дві сторони медалі, де з однієї сторони відображається досвід клієнта у взаємодії із компанією, а з іншої сторони постає позиціонування товару та виробника на ринку, комплекс інформації про нього та ефективний брендинг.

 Задоволення потреб лише невеликої частини споживачів не є пріоритетом для фірми, що прагне активно розвиватися. Тому будь-яка продукція, що презентується на ринку, має так чи інакше відповідати запитам окремих соціальних груп і соціуму загалом, у даному ракурсі відображається соціальний аспект споживчої цінності. 

 Суспільна цінність є взаємодією між суспільством і корпорацією. Вона розкривається у підвищенні корпоративної ефективності та у розвитку свідомості суспільства та його агентів як клієнтів на раціональних споживачів.

 Враховуюче викладений матеріал ми б хотіли запропонувати власне бачення даної категорії. Під споживчою цінністю розуміємо відповідність товару чи послуги очікуванням та запитам споживача, з урахуванням фізико-технічних та цінових характеристик продукту, суб’єктивного сприйняття товару та бренду, а також відповідність суспільним потребам та соціальним аспектам.

 Однак не варто ототожнювати зміст споживчої цінності і пріоритетів споживачів. Адже останні являють собою лише певні складові споживчої цінності, які мають найбільший вплив на клієнта і змушують його зробити вибір на користь того чи іншого товару.

 Узагальнюючи поданий матеріал варто зазначити, що бізнес-модель являється принципово новим унікальним аспектом у діяльності підприємства, який базується не лише на отриманні підприємницького прибутку, а в першу чергу на створенні цінного для клієнта продукту. Однак споживча цінність є досить суб’єктивною категорією, адже кожен наділяє її важливими та притаманними лише йому переважаючими елементами. Дані складові елементи являються пріоритетами для споживача. Саме тому чітке виявлення пріоритетів споживачів є основою для розробки та виготовлення товару, що буде мати високу споживчу цінність і відповідно слугуватиме основою та базою для проектування та впровадження конкурентоспроможної бізнес-моделі діяльності підприємства.

 

Список використаної літератури.

1. Мельничук В. М. Аналіз складових споживчої цінності товару на промисловому ринку/ В. М. Мельничук. // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 446–451

2. Портет М. Конкурентные стратегии / ред. О. Нижельска; пер.: И. Минервин. Москва: Альпина, 2005. 464 с.

3. Розман А. О. Бізнес-модель підприємства роздрібної торгівлі / А. О. Розман. // Вісник КНТЕУ. – 2014. – №3. – С. 15–34.